Programa Oficial de Doutoramento en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións

2024/2025

Acceso

Poderá acceder aos estudos de doutoramento da UDC o alumnado que cumpra algún dos requisitos recollidos no artigo 15 (Acceso) do Regulamento de Estudos de Doutoramento da UDC.

Admisión

Os estudantes que cumpren algún dos requisitos de acceso aos estudos de doutoramente poderán ser admitidos a un programa de doutoramento conforme aos requisitos específicos e criterios de valoración de méritos que foren propios do programa. A UDC incluirá os procedementose requisitos de admisión no plan de estudos.

A Admisión non implicará, en ningún caso, ningunha modificación dos efectos académicos e profesionais que correspondan ao título previo de que estea en posesión a persoa interesada, nin o seu recoñecemento para outro efecto que o de cursar o programa de doutoramento.

Tamén podes consultar o Regulamento de Estudos de Doutoramento da UDC, Artigo 16: Admision.

20 prazas ofertadas no curso 2024/2025

Perfil de admisión recomendado

Os alumnos do programa de doutoramento teñen que ter coñecementos adquiridos en enxeñarías ou graos del ámbito da informática e/ou las tecnoloxías da información e as comunicacións. Tamén é un perfil interesante para o programa de doutoramento aqueles alumnos que adquiriran coñecementos tecnolóxicos en informática, complementando a súa formación básica, cun mestrado que aporte un complemento computacional, como por exemplo biólogos ou químicos que realicen una formación de mestrado en bioinformática.

Procedemento xeral de solicitude de admisión

A solicitude de admisión (ou de renovación da matrícula) e a matrícula nos estudos de doutoramento realizarase a través da secretaría virtual, achegando a documentación acreditativa de reunir os requisitos de acceso. A solicitude de admisión e matrícula para o alumnado externo da UDC debe facerse aquí.

Se desexas obter máis información podes consultar o Procedemento xeral de solicitude de admisión.

Procedemento de solicitude de admisión do alumnado cun título estranxeiro non homologado

Consulta a Admisión e matrícula da EIDUDC.

Procedemento xeral por parte da CAPD

Consulta a Admisión e matrícula da EIDUDC.

Requisitos de admisión específicos da CAPD

Xenerarase unha listaxe para priorizar a admisión na seguinte forma:

  • En primeiro lugar, os alumnos que cursaran estudos de mestrado na Facultade de Informática da Universidade da Coruña, ordenados por expediente académico.
  • A continuación, tamén ordenados por expediente académico, os alumnos que cursaran calquer outro mestrado que lles facilitase a adquisición de competencias similares ás dos mestrados xa mencionados, baixo o criterio da Comisión Académica do Programa de Doutoramento.

Prazos

A solicitude de admisión (ou de renovación da matrícula) e a matrícula nos estudos de doutoramento realizarase de acordo cos prazos aprobados polo Consello de Goberno da UDC.

Matrícula

Consulta a información dispoñible para facer a matrícula nun estudo de doutorado da udc. 

Axudas predoutorais

Consulta as axudas predoutorais na UDC.