Máster Universitario en Investigación Química e Química Industrial

2023/2024 · 60 créditos

Acceso e admisión

Para acceder ao ensino oficial de máster será necesario estar en posesión dun título universitario oficial español ou doutro expedido por unha institución de educación superior do EEES que faculte no país expedidor do título para o acceso ao ensino de máster.

Así mesmo, poderán acceder as persoas tituladas conforme a sistemas educativos alleos ao Espazo Europeo de Educación Superior, sen necesidade da homologación dos seus títulos, despois de que a UDC comprobe que estes acreditan un nivel de formación equivalente aos correspondentes títulos universitarios oficiais españois e facultan no país expedidor do título para o acceso ao ensino de posgrao. O acceso por esta vía non implicará, en ningún caso, a homologación do título previo de que estea en posesión a persoa interesada, nin o seu recoñecemento para outros efectos que o de cursar o ensino de máster.

Os titulados conforme a sistemas educativos alleos ao EEES que soliciten acceso ás ensinanzas oficiais de másteres universitarios que habilitan para o exercicio de profesión regulada, necesariamente deberán ter o seu título homologado ou declarado equivalente polo ministerio competente.

Os estudantes poderán ser admitidos a un máster conforme aos requisitos específicos e criterios de valoración de méritos que foren propios do título de máster universitario. A UDC incluirá os procedementos e requisitos de admisión no plan de estudos.

A admisión non implicará, en ningún caso, ningunha modificación dos efectos académicos e profesionais que correspondan ao título previo de que estea en posesión a persoa interesada, nin o seu recoñecemento para outro efecto que o de cursar o ensino de máster.

Perfil recomendado

Este Máster Universitario está aberto a titulados cunha formación científica ou tecnolóxica suficiente para poder abordar os aspectos máis avanzados da Química ou iniciarse na Investigación Química, de tal modo que poidan abordar e resolver os problemas que demandan a industria e a sociedade, impulsando a investigación tanto a nivel fundamental como aplicado, así como o desenvolvemento e a innovación a nivel empresarial.

Titulacións que dan acceso ao máster, por esta orde:

1. Química.

2. Titulacións afíns á Química ou Bioquímica, Enxeñaría Química, Enxeñaría Industrial, Ciencia de Materiais, Farmacia, Ciencias do mar e outras titulacións de perfil equivalente.

3. Outras titulacións universitarias que inclúan no seu programa formación química.

4. Outras titulacións universitarias cun perfil similar ás anteriores.

Requisitos de acceso comúns

Poderán acceder ás ensinanzas oficiais de Máster:

1. As persoas que estean en posesión dun título universitario oficial español.

2. Aquelas que teñan un título expedido por unha institución de educación superior do Espazo Europeo de Educación Superior (EEES) que faculta no país expedidor do título para o acceso a ensinanzas de Máster.

3. Os titulados conforme a sistemas educativos alleos ao Espazo Europeo de Educación Superior (EEES) sen necesidade de homologación dos seus títulos, previa comprobación pola Universidade de que eses títulos acreditan un nivel de formación equivalente aos correspondentes títulos universitarios españois e que facultan no país expedidor do título para o acceso a ensinanzas de posgrao, de acordo co establecido no Real Decreto 1393/2007 e no Real Decreto 861/2010.

Solicitude e admisión

A solicitude de preinscripción poderá facerse a través dos procedementos telemáticos que se establecer na UDC. Consulte a páxina de másteres, para maior información. 

As solicitudes formuladas por persoas con títulos académicos estranxeiros de sistemas educativos alleos ao EEES deberán ir acompañadas da seguinte documentación, traducida a calquera das dúas linguas oficiais na UDC, legalizada ou coa Apostila da Haia: título que dá acceso ao máster e certificación académica.

A matrícula realizarase nos sucesivos prazos que se inclúen no calendario de preinscrición dos másteres que aproba o Consello de Goberno da UDC á través da web da UDC.

Unha vez efectuada a matrícula deberá remitirse á administración do centro, ou entregarse nela, nun prazo máximo de 10 días naturais que contarán a partir da data de solicitude de matrícula, a seguinte documentación, se for o caso:

  • A solicitude de bolsa debidamente cuberta.
  • O xustificante que acredite a exención ou a redución dos prezos de matrícula.

 

18 prazas ofertadas no curso 2023/2024

Criterios e procedementos de admisión

Unha vez solicitada a admisión polo alumno, a selección e admisión dos alumnos no mestrado por parte da Comisión Académica Maxistral realizarase previa verificación por parte das unidades administrativas que o solicitante cumpla cos requisitos de acceso.

bolsas e axudas

Existe un sistema de bolsas para o estudantado que o precise. Os distintos criterios e prazos dependen do tipo de bolsa e o organismo que as convoca (propias, autonómicas e estatáis). Podes consultalas nos seguintes enlaces: