Máster Universitario en Lingüística Aplicada

2023/2024 · 60 créditos

Acceso e admisión

Para acceder ao ensino oficial de máster será necesario estar en posesión dun título universitario oficial español ou doutro expedido por unha institución de educación superior do EEES que faculte no país expedidor do título para o acceso ao ensino de máster.

Así mesmo, poderán acceder as persoas tituladas conforme a sistemas educativos alleos ao Espazo Europeo de Educación Superior, sen necesidade da homologación dos seus títulos, despois de que a UDC comprobe que estes acreditan un nivel de formación equivalente aos correspondentes títulos universitarios oficiais españois e facultan no país expedidor do título para o acceso ao ensino de posgrao. O acceso por esta vía non implicará, en ningún caso, a homologación do título previo de que estea en posesión a persoa interesada, nin o seu recoñecemento para outros efectos que o de cursar o ensino de máster.

Os titulados conforme a sistemas educativos alleos ao EEES que soliciten acceso ás ensinanzas oficiais de másteres universitarios que habilitan para o exercicio de profesión regulada, necesariamente deberán ter o seu título homologado ou declarado equivalente polo ministerio competente.

Os estudantes poderán ser admitidos a un máster conforme aos requisitos específicos e criterios de valoración de méritos que foren propios do título de máster universitario. A UDC incluirá os procedementos e requisitos de admisión no plan de estudos.

A admisión non implicará, en ningún caso, ningunha modificación dos efectos académicos e profesionais que correspondan ao título previo de que estea en posesión a persoa interesada, nin o seu recoñecemento para outro efecto que o de cursar o ensino de máster.

Perfil recomendado

Resulta recomendábel, como perfil de ingreso, a existencia dunha formación académica no ámbito das Artes e Humnanidades ou das Ciencais Sociais, especialmente ter cursado un título de graduado ou equivalente que contemple unha formación específica nos estudos lingüísticos, na xestión da información ou no ámbito da educación.

Requisitos de acceso comúns

Non se estabelecen de maneira xenerica requisitos de formación previa. O mestrado non contempla condicións nin probas de acceso especiais. Considérase aconsellábel o coñecemento dalgunha das linguas empregadas na investigación científica, para alén das oficiais na Comunidade Autónoma.

Solicitude e admisión

A solicitude de preinscripción poderá facerse a través dos procedementos telemáticos que se establecer na UDC. Consulte a páxina de másteres, para maior información. 

As solicitudes formuladas por persoas con títulos académicos estranxeiros de sistemas educativos alleos ao EEES deberán ir acompañadas da seguinte documentación, traducida a calquera das dúas linguas oficiais na UDC, legalizada ou coa Apostila da Haia: título que dá acceso ao máster e certificación académica.

A matrícula realizarase nos sucesivos prazos que se inclúen no calendario de preinscrición dos másteres que aproba o Consello de Goberno da UDC á través da web da UDC.

Unha vez efectuada a matrícula deberá remitirse á administración do centro, ou entregarse nela, nun prazo máximo de 10 días naturais que contarán a partir da data de solicitude de matrícula, a seguinte documentación, se for o caso:

  • A solicitude de bolsa debidamente cuberta.
  • O xustificante que acredite a exención ou a redución dos prezos de matrícula.

 

10 prazas ofertadas no curso 2023/2024

Criterios e procedementos de admisión

O órgao encarregado da admisión e selección de estudantes será a Comisión Académica. De acordo co estabelecido no artigo 17 do Real Decreto 1393/2007, márcanse os seguintes criterios de acceso ao mestrado: (a)Expediente académico (70%); (b) Estar en posesión dunha licenciatur ou dun grao en Filoloxía, Lingüística, Tradución e Interpretación, Linguas/Letras noutras licenciaturas ou graos das áreas de Humanidades e Ciencias Sociais (5%); (c) O conxunto do curriculum vitae (20%); (d) Solicitude de admisión a tempo completo (5%). Tanto a composición da Comisión de Admisión como o baremo que se emprega para valorizar as solicitudes presentadas no mestrado son publicadas no taboleiro de anuncios de cada unha das facultades e na páxina web do mestrado antes do inicio do proceso de admisión (http://www.mila.gl/gl/admision-2015-2016).(/p)

bolsas e axudas

Existe un sistema de bolsas para o estudantado que o precise. Os distintos criterios e prazos dependen do tipo de bolsa e o organismo que as convoca (propias, autonómicas e estatáis). Podes consultalas nos seguintes enlaces: