Máster Universitario en Arquitectura

2023/2024 · 60 créditos

Introdución

Título habilitante para o exercicio da profesión regulada de Arquitecto, que haberá de cursarse despóis do Grao en Estudos de Arquitectura.

O obxectivo é formar profesionais que:

1. Teñan aptitude para proxectar, redactar proxectos de construción e, dunha maneira mais xeral, investigar, crear e xestionar procesos complexos.

2. Coñezan a historia e as teorías da arquitectura, así como as artes, a tecnoloxía e as ciencias humanas relacionadas co habitar.

3. Coñezan o urbanismo e as súas técnicas de planificación.

4. Comprendan as relacións entre as persoas e os edificios e o seu contorno.

5. Resolvan os problemas da concepción estrutural, da construción e das distintas tecnoloxías vinculadas cos edificios de xeito que estes se doten das condicións de comodidade e protección climática.

6. Saiban satisfacer os requisitos dos usuarios dos edificios en función dos factores orzamentarios, a normativa e as capacidades da industria da construción.

O estudo está verificado e publicado

O estudo renovou a sua acreditación o venres, 19 de xullo de 2019.

 

Prezo para o alumnado con residencia en España ou na UE
Prezo aproximado dun curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
836€
Prezo para o alumnado sen residencia en España ou na UE
Prezo aproximado dun curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
1.045€
Prazas ofertadas para o curso 2023/2024
90

Por que estudar a titulación

O Mestrado Universitario en Arquitectura pola Universidade dá Coruña, é a única titulación do Sistema Universitario Galego que che permitirá o exercicio da profesión regulada de Arquitecto de acordo co novo itinerario formativo establecido na Ordén EDU 2075/2010

Cursar esta titulación proporcionará a aptitude para investigar, crear e xestionar procesos complexos na realización de proxectos arquitectónicos e urbanos.

Proporciona, así mesmo, unha gran carga artística, tecnolóxica, sociolóxica e humanística relacionada co habitar.

Afóndase nos conceptos estruturais, da construción e as distintas tecnoloxías vinculadas co proceso de edificación.

En todos os casos, incídese nos aspectos enerxéticos, de sustentabilidade e de atención á diversidade.

 Folleto informativo

Folla de ruta

Curso de comezo 2015/2016
Data última modificación/verificación ACSUG 23/03/2015
Data autorización Consello Xunta 04/06/2015
Data publicación autorización DOG 17/06/2015
Data publicación BOE de carácter oficial 21/10/2015
Data publicación plan estudos DOG 23/02/2016
Data publicación plan estudos BOE 14/03/2016