Máster Universitario en Enxeñaría Industrial

2022/2023 · 120 créditos

Introdución

O Máster Universitario en Enxeñería Industrial, xunto cos distintos Graos da rama de Enxeñería Industrial, remplaza a anterior titulación de Enxeñería Industrial que se imparte na Escola Politécnica Superior desde 1991. Trátase dun título oficial con orientación profesional coas competencias que se establecen na Orde CIN/311/2009, e por tanto habilita para o exercicio da profesión regulada de Enxeñeiro Industrial.

O título obtense tras superar 120 créditos, dos cales 90 créditos correspóndense cos contidos esixidos pola Orde CIN/311/2009. Os 30 créditos restantes consisten en materias optativas agrupadas en 5 orientacións, das cales os alumnos deben cursar dous. O plan de estudos inclúe prácticas obrigatorias en empresa e prácticas optativas en grupos de investigación.

Esta titulación é unha versión mellorada e ampliada do anterior Mestrado Universitario en Enxeñería Industrial de 90 créditos que se impartía no mesmo centro desde o curso 2012/2013. O estudo foi avaliado favorablemente pola Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia o 04/04/2018. Implantarase no curso 2018/2019.

A web da Escola Politécnica Superior complementa a información aquí mostrada sobre o título.

O estudo está verificado e pendente de publicación

 

Prezo para o alumnado con residencia en España ou na UE
Prezo aproximado dun curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
836€
Prezo para o alumnado sen residencia en España ou na UE
Prezo aproximado dun curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
1.045€
Prazas ofertadas para o curso 2022/2023
40

Por que estudar a titulación

A profesión de Enxeñeiro Industrial ten un amplo respaldo empresarial e social en España, e a súa formación xeneralista valórase moi positivamente. Segundo as estatísticas do Ministerio de Educación, trátase dunha das profesións con maior taxa de empleabilidad. Os últimos datos de inserción laboral do Observatorio Ocupacional da Universidade da Coruña confírmano: dous anos despois de terminar os estudos, os Enxeñeiros Industriais egresados desta universidade teñen unha taxa de emprego do 85% cun 35% de contratos indefinidos.

A formación xeneralista adquirida no Máster Universitario de Enxeñería Industrial amplía as competencias dos graduados da rama de Enxeñería Industrial, especialmente nos ámbitos de xestión e de tecnoloxías industriais distintas ás da súa especialidade. Garántese a realización de prácticas en empresa grazas aos convenios de colaboración asinados con máis de 50 empresas.

O título impártese na Escola Politécnica Superior do Campus de Esteiro de Ferrol. O seu pequeno tamaño permite proporcionar aos seus alumnos unha atención máis próxima e personalizada. O campus está situado no centro urbano da cidade, e recentemente púxose en marcha a iniciativa Campus Industrial de Ferrol para convertelo nunha referencia de recoñecido prestixio no ámbito industrial.

Folla de ruta

Curso de comezo 2018/2019
Data última modificación/verificación ACSUG 27/07/2022