Programa Oficial de Doutoramento en Ciencias Sociais e do Comportamento

2023/2024

Garantía de calidade

A EIUDC dispón dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES, aplicable a todos os programas de doutoramento verificados de acordo co Real Decreto 99/2011 impartidos na UDC. Se precisas máis información, podes consultar a documentación relativa ao SGIC da EIDUDC(Normativa para a implantación e o desenvolvemento do SGIC da EIDUDC nos programas oficiais de doutoramento verificados polo RD 99/2011; Manual do SGIC da EIDUDC; e Procedementos do SGIC da EIDUDC).

Os procedementos do SGIC establecen quen e como debe realizar o seguimento e a supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son:

Comisión Académica do Programa de Doutoramento: é o órgano colexiado responsable da coordinación académica dos programas de doutoramento. Toma as decisións académicas relativas ao título e os seus estudantes. Establece as directrices e o marco de actuación do/a coordinador/a do título e de todas as persoas implicadas na titulación. Todos os programas de doutoramento verificados de acordo co Real Decreto 99/2011 e impartidos na UDC, incluídos os programas interuniversitarios non coordinados pola UDC, dispoñen dun coordinador do programa na UDC.

Comisión da Garantía de Calidade (CGC) da EIDUDC: é o órgano que participa nas tarefas de planificación e de seguimento do SGIC e dos títulos do centro, actuando ademais como un dos vehículos de comunicación interna da política, os obxectivos, os plans, os programas e as responsabilidades do centro. É a responsable de realizar os informes anuais de seguimento. Esta función é asumida pola Comisión Permanente da EIUDC.

Resultados

O Sistema de Garantía Interna da Calidade (SGIC) da EIDUDC establece o modo no que as Comisións Académicas dos programas de doutoramento que se imparten na UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso, o SGIC utiliza taxas e indicadores globais que permiten avaliar cada curso académico a calidade da formación. Inclúense entre os resultado obtidos o número de teses defendidas e as que recibiron a mención internacional, e as taxas de éxito (número de teses realizadas en 3 ou 4 anos), de graduación e de abandono e duración media da tese de doutoramento.

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, crearase unha comisión de xestión académica específica do programa.

Espinosa Breen, Pablo Clemente
Coordinador
Andrade Suárez, María José
Secretaria
Escudero Carranza, Valentín
Vogal PDI
Cardesín Díaz, José María
Vogal PDI
Clemente Díaz, Miguel Manuel
Vogal PDI
Massó Lago, Matilde
Vogal PDI
Cortés Vázquez, José Antonio
Vogal PDI
Álvarez Sousa, Antonio
Vogal PDI
Piñeiro Otero, María Teresa
Vogal PDI
Novo Corti, María Isabel
Vogal PDI
Costa Sánchez, Carmen
Vogal PDI

Indicadores de seguemento

Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2022/2023 16
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2022/2023 30
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2022/2023 15
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2022/2023 1
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2022/2023 58
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2022/2023 46,67
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2022/2023 25,86
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2022/2023 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2022/2023 50
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2022/2023 8,62
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2022/2023 41,38
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2022/2023 n/a
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2022/2023 n/a
Porcentaxe de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
Relación entre o número de estudantes matriculados que gozan dunha bolsa ou contrato predoutoral e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD11)
2022/2023 0
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2022/2023 20
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2022/2023 0
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2022/2023 5
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2022/2023 40
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2022/2023 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2022/2023 60
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2022/2023 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2022/2023 5
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2022/2023 0
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2022/2023 1.382
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2022/2023 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2022/2023 1.723
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2022/2023 40
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2022/2023 40
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2022/2023 20
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2022/2023 100
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2022/2023 20
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2022/2023 17,02
Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2021/2022 16
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2021/2022 28
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2021/2022 16
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2021/2022 1
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2021/2022 56
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2021/2022 56,25
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2021/2022 26,79
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2021/2022 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2021/2022 44,64
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2021/2022 16,07
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2021/2022 39,29
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2021/2022 n/a
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2021/2022 n/a
Porcentaxe de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
Relación entre o número de estudantes matriculados que gozan dunha bolsa ou contrato predoutoral e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD11)
2021/2022 0
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2021/2022 50
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2021/2022 25
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2021/2022 4
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2021/2022 50
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2021/2022 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2021/2022 50
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2021/2022 1
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2021/2022 3
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2021/2022 0
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2021/2022 1.525
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2021/2022 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2021/2022 1.904
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2021/2022 25
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2021/2022 25
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2021/2022 50
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2021/2022 100
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2021/2022 25
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2021/2022 18
Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2020/2021 16
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2020/2021 31
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2020/2021 13
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2020/2021 1
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2020/2021 55
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2020/2021 53,85
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2020/2021 29,09
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2020/2021 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2020/2021 45,45
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2020/2021 3,64
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2020/2021 50,91
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2020/2021 1,82
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2020/2021 n/a
Porcentaxe de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
Relación entre o número de estudantes matriculados que gozan dunha bolsa ou contrato predoutoral e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD11)
2020/2021 0
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2020/2021 100
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2020/2021 0
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2020/2021 1
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2020/2021 100
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2020/2021 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2020/2021 0
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2020/2021 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2020/2021 1
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2020/2021 0
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2020/2021 1.527
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2020/2021 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2020/2021 n/a
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2020/2021 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2020/2021 100
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2020/2021 0
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2020/2021 0
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2020/2021 0
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2020/2021 15,09
Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2019/2020 16
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2019/2020 27
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2019/2020 16
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2019/2020 1
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2019/2020 59
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2019/2020 37,5
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2019/2020 30,51
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2019/2020 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2019/2020 44,07
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2019/2020 6,78
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2019/2020 49,15
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2019/2020 3,39
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2019/2020 n/a
Porcentaxe de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
Relación entre o número de estudantes matriculados que gozan dunha bolsa ou contrato predoutoral e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD11)
2019/2020 3,39
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2019/2020 60
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2019/2020 7,14
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2019/2020 5
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2019/2020 60
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2019/2020 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2019/2020 40
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2019/2020 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2019/2020 4
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2019/2020 1
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2019/2020 800,1
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2019/2020 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2019/2020 1.383
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2019/2020 80
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2019/2020 20
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2019/2020 0
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2019/2020 100
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2019/2020 40
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2019/2020 18,18

teses

Autoeficacia y salud
Taboada Vazquez, Antonio

publicacións

Esta é unha mostra da produción científica dos estudantes do programa de doutoramento co fin de orientar a futuros estudantes interesados neste programa. En ningún caso debe considerarse unha listaxe completa e exhaustiva de toda a produción científica dos estudantes. A información é introducida polos propios doutorandos de forma relativamente desestruturada pero foi revisada e validada pola comisión académica.

Artigos en revistas internacionais
Leiras, A. & Caamaño-Franco (2023). Search strategies in accessible tourism, barrier-free tourism, disabled tourism and easy access tourism literature. Tourism Review. https://doi.org/10.1108/TR-04-2023-0241 Leiras, A. & Eusébio, C. (2023). Perceived image of accessible tourism destinations: a data mining analysis of Google Maps reviews. Current Issues in Tourism. https://doi.org/10.1080/13683500.2023.2230338
Gendered issue priorities and the radical-right vote: is there a (mis)match? - European Journal of Politics and Gender
Artigos en revistas nacionais
Caamaño, Iria, Muíño, Begoña y Guillén, Eduardo (2024). Observatorios turísticos como herramienta inteligente de gestión del turismo cultural urbano. El caso de A Coruña (Galicia, España). Journal of Tourism and Heritage Research, 7(1), 197-217. https://www.jthr.es/index.php/journal/article/view/543/833 Journal of Tourism and Heritage Research
Leiras, A. (2024). Desafíos y estrategias para el desarrollo de destinos turísticos accesibles. Estudio de caso en A Coruña desde la perspectiva de los stakeholders. ROTUR, 18(1). https://doi.org/10.17979/rotur.2024.18.1.9997
Capítulo de Libro
Leiras, A., Caamaño-Franco, I. & Calo, E. (2022). Destinos turísticos accesibles: problemas y soluciones. En Araújo Vila, N. & Fraiz Brea, J. (2022), XXII Congreso AECIT. El nuevo turismo: innovación, digitalización, sostenibilidad y competitividad. Universidade de Vigo.
Libro
Pérez-García, A., Caamaño Franco, I., Lezcano González, M. E. & Rodríguez Carro, C. (2022). Estudo demoscópico sobre a demanda turística no Camiño Inglés. Universidade da Coruña & Asociación de Concellos do Camiño Inglés.
Artigos en revistas internacionais
Fuentealba, S., Morales-Gómez, M.-C., Huerta Orellana, N., & Garrido Herrera, W. (2022). Espacios públicos y apego al lugar: Percepción de niños, niñas y adolescentes del Norte de Chile. Revista Liminales. Escritos Sobre Psicología Y Sociedad11(21), 159-183. https://doi.org/10.54255/lim.vol11.num21.655
Morales-Gómez MC,  Fuentealba-Pérez S,  Araya P, Rodríguez G, Zúñiga C (2023) Evaluación de la propiedades psicometricas de los cuestionarios de sentido de comunidad (sense of comunity index 2) y de apego al lugar. Interciencia 48(2) 96-101.
Alonso-Pardo, P., Oso, L. & Santaballa, L. Newcomers and ‘RootsMigrantsChainMigrations and theRevitalizationof Rural ShrinkingAreas in SpainIntMigrationIntegration (2023). https://doi.org/10.1007/s12134-023-01036-6
Sobrido-Prieto, M., Talavera-Valverde, M.A., y Souto-Gómez, A.I. (2023). Autorías en manuscritos científicos de terapia ocupacional: un estudio descriptivo. Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional, 31, e3443. https://doi.org/10.1590/2526-8910.ctoAO263834433
Souto-Gómez, A.I., Talavera-Valverde, M.Á., Márquez-Álvarez, L.J., y García-de-la-Torre, M.P. (2023). La educación interprofesional en el desarrollo de la identidad profesional en terapia ocupacional: una revisión de alcance. Cuadernos Brasilenos De Terapia Ocupacional, 31, e3381. https://doi.org/10.1590/2526-8910.ctoAO258833813
Souto-Gómez, A.I., Talavera-Valverde, M.Á., Márquez-Álvarez L.J., y García-de-la-Torre, M.P. (2023). Analysis of Occupational Therapy Students’ Pedagogical Practices for the Forging of Professional Identity and Development of Professional Intelligence: A Scoping Review. Journal of Intelligence, 11(3), 1-22 https://doi.org/10.3390/jintelligence11030048
Souto-Gómez, A.I., Talavera-Valverde M.Á., García-de-la-Torre, M.P., y Márquez-Álvarez, L.J. (2023). Exploring Occupational Therapists’ Professional Identity: A Q-Method Study. Healthcare, 11(4), 1-22 https://doi.org/10.3390/healthcare11040630
Talavera-Valverde, M.A., Souto-Gómez, A.I. y Moruno-Miralles, P. (2022). Diagnóstico ocupacional y el marco de trabajo para la práctica de la terapia ocupacional, TOG (A Coruña), 19(NumEsp1), S67-S72. https://www.revistatog.es/ojs/index.php/tog/article/view/152/129
Talavera-Valverde, M.A., Souto-Gómez, A.I. y Moruno-Miralles, P. (2022). Evaluación ocupacional y el marco de trabajo para la práctica de la terapia ocupacional, TOG (A Coruña), 19(NumEsp1), S62-S66. https://www.revistatog.es/ojs/index.php/tog/article/view/151/128
Talavera-Valverde, M.A., Souto-Gómez, A.I. y Moruno-Miralles, P. (2022). Planificación de la intervención y el marco de trabajo para la práctica de la terapia ocupacional, TOG (A Coruña), 19(NumEsp1), S73-S79. https://www.revistatog.es/ojs/index.php/tog/article/view/153/130
Durán, P. y Souto-Gómez, A.I. (2022). Descubriendo las novedades del Marco de la AOTA, TOG (A Coruña), 19(NumEsp1), S1-S2. https://www.revistatog.es/ojs/index.php/tog/article/view/139/117
Capítulo de Libro
Carrasquer, P. (Coord), Massó, M., Golías, M.,  Nogueira, J. (2022) "Brecha salarial de género en las universidades públicas españolas". En Informe DyD 2021-2022. Fundación Conicimiento y Desarrollo. Barcelona
Souto-Gómez, A.I., y Rodríguez, L.M. (2023). Procedimiento. Material Audiovisual, texto como apoderado de la experiencia y texto como análisis. En L.M. Rodríguez, T. Facal, B.M. Tamez, y A.I. Souto-Gómez (Coords.). Investigación Cualitativa en Trabajo Social (pp. 177-199). Tirant lo Blanch
Souto-Gómez, A.I. (2023). Panorama actual de la investigación cualitativa en Trabajo Social. En L.M. Rodríguez, T. Facal, B.M. Tamez, y A.I. Souto-Gómez (Coords.). Investigación Cualitativa en Trabajo Social (pp.225-239). Tirant lo Blanch.
Artigos en revistas internacionais
Chao, L. (2021). Marea Granate: activismo transnacional en la red. Razón y Palabra, 25: 256-299
Chao,L (2022). Pasaportes de ida y vuelta: el retorno transgeneracional de la emigración española a América. Périplos. Migraciones y cuidados en y desde América Latina.
Álvarez-Maldonado, D., Torres-Luque, P., Letzkus-Palavecino, M., & Araya-Castillo, L. (2021). Mapa de consenso del bienestar de inmigrantes en Lo Prado en Santiago de Chile. Revista De Ciencias Sociales27(4), 387-401. https://doi.org/10.31876/rcs.v27i4.37279
1. Detaille, S., Reig-Botella, A., Clemente, M., López-Golpe, J. & de Lange, A. (2020). Burnout and Time Perspective of blue-collar workers at the shipyard. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17, 6905. https://doi.org/10.3390/ijerph171869052. Reig-Botella, A., Detaille, S., Clemente, M., López-Golpe, J. & de Lange, A. (2021). Time Perspective and the risk of developing burnout: An empirical study among diffeent blue-collar workers in Spain. Sustainability, 13, 3271. https://doi.org/10.3390/su130632713. Reig-Botella, A., Clemente, M., Detaille, S., de Lange, A. & López-Golpe, J. (2022). Which personal and organizational factors influence the organizational commitment and job satisfaction of shipyard blue-collar workers? International Journal of Environmental Research and Public Health, 19, 4849. https:// doi.org/10.3390/ijerph19084849
Artigos en revistas nacionais
-López Golpe, J. & Reig-Botella, A. (2014a). “El sistema público de pensiones”. Revista Galega de Economía, 14, 115-136.-Reig-Botella, A. & López Golpe, J. (2014c). “Consecuencias da Reforma da Negociación colectiva”. Anuario da Facultade de Ciencias  do Traballo, 5, 331-35
Capítulo de Libro
Chao, L. (2021). Transnacionalismo político en la red. Una aproximación a la participación política de los descendientes del exilio español en Internet.  Comunicación Política, tecnologías y fact-checking. pp. 353-372
López Pereiro, S. (2021) Gender Differences in Post-Crisis Emigrations from Spain in Ibrahim Sirkeci (ed.) The Migration Conference 2021. Selected Papers. 2021, pp. 167-172. London: Transnational Press London.
Libro
Valenzuela, E., Muñoz, M. & Torres, P. (2021) Comercio internacional: Temas relevantes y definiciones. Editorial Rils.
Outras publicacións
Pimentel, N.; Garção, M. Pina, T. (2021) A aliança terapêutica em contextos familiares crónicos ou de especial dificuldade: preservação e reunificação familiar em tempo de Covid-19. Vivência(s), Convivência(s) e Sobrevivência(s) em Contexto de Pandemia: Relatos e Experiências. 9.ª Conferência Internacional de Mediação Intercultural e Intervenção Social. Livro de Atas.(https://eu-central-1.linodeobjects.com/evt4-edia/documents/Livro_de_resumos_FINAL.pdf)
Artigos en revistas internacionais
Garabal-Barbeira, J., Espinosa, P., & Pousada, T. (2017). Influencia de la desconexión moral y el prejuicio sobre la percepción de términos asociados a la discapacidad. Revista de estudios e investigación en psicología y educación, (8), 11-16.
Pousada, T., Garabal-Barbeira, J., Groba, B., Nieto-Riveiro, L., Pereira-Loureiro, J., & Pazos, A. (2018). Actualización en el abordaje ortoprotésico en las Enfermedades de Charcot-Marie-Tooth. EJPOD: European Journal of Podiatry= Revista europea de podología4(1), 17-26.
Garabal-Barbeira, J. (2015). Universidad y diversidad funcional: Aproximación a la inclusión en el ámbito universitario. Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación, 033-037.
Garabal-Barbeira, J. (2015). Actitudes de docentes y estudiantes hacia la discapacidad en la Universidade da Coruña. Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación, 015-019.
Verdía Varela, V., Fernández Suárez, B., DePalma, R. (2020): What is integration? A comparative view from immigrants and municipal policy. Revista International Migration.
Fernández Suárez, B., Verdía Varela, V., DePalma, R. (2020): Intercultural priorities among immigrant associations in Galicia (Spain): Beyond the offensive and defensive binary. Revista International Journal of Intercultural Relations.
Estrany-Munar, M.F., Talavera-Valverde, M.A., Souto-Gomez, A.I., Marquez-Alvarez, L.J. y Moruno-Miralles, P. (2021). The Effectiveness of Community Occupational Therapy Interventions: A Scoping Review. International journal of environmental research and public health, 18(6), 3142. doi: 10.3390/ijerph18063142
Márquez-Álvarez, L.J., Calvo-Arenillas, J.I.,  Jiménez-Arberas, E., Talavera-Valverde, M.A., Souto-Gómez, A.I. y Moruno-Miralles, P. (2021). A Q-method approach to perceptions of professional reasoning in occupational therapy undergraduates. BMC Medical Education, 21(1):264. doi: 10.1186/s12909-021-02710-y.
Moruno-Miralles, P., Reyes-Torres, A., Talavera-Valverde, M.A. Souto-Gomez, A.I. y Marquez-Alvarez, L.J. (2020). Learning and Development of Diagnostic Reasoning in Occupational Therapy Undergraduate Students. Occupational therapy international, 2020, 6934579. doi: 0.1155/2020/6934579
Gomez-Souto, A.I.,  Rial-Sánchez, A.F. y Talavera-Valverde, M.A. (2020). Aspects that make up the Professional Identity of the Teacher of the Specialty of Professional Training and Guidance. Estudios sobre educacion, 38, 29-57. doi: 10.15581/004.38.29-57
Taboada-Vazquez, A.; Gonzalez-Rodriguez, R.; Gandoy-Crego, MR.; Clemente, M. Psychological Profile and Consumption of Healthcare Resources in Actively Employed People, Pre-Retirees, and Retirees. Sustainability 2021, 13, 4415. https://doi.org/10.3390/su13084415
Taboada-Vázquez, A.;Gonzalez-Rodriguez, R.; Gandoy-Crego, MR.; Clemente, M. Personality Variables as Predictors of Health Services Consumption. Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 5161. https://doi.org/10.3390/ijerph18105161
David Facal, PhD; Manuel Gandoy-Crego, PhD; Antonio Taboada-Vázquez, RN; Raquel Rodríguez-González, PhD, RN. The Impact of Self-Efficacy and Subjective Cognitive Complaints on Health Care Use Among Middle-Aged Adults. Research in Gerontological Nursing. 2020 Jan 22:1-5 https://doi.org/10.3928/19404921-20200115-01
COVID y limitación de capacidades: un nuevo contexto de incertidumbre mundialArticulo: Notas sobre la pandemia y la postpandemia, páginas 20-21, año 5, número 8, noviembre 2020ISSN: 2525-1929
DePalma, R., Pérez-Caramés, A., Verdía Varela, V. (2021): Doin family: Nicaraguan transnational families' narratives on motherhood. Revista Global Networks.
Artigos en revistas nacionais
Garabal-Barbeira, J., Pousada, T., Espinosa, P., & Canosa, J. L. S. (2018). Las actitudes como factor clave en la inclusión universitaria. Revista Española de Discapacidad (REDIS)6(1), 181-198.
Fernández Fernández L, Garabal-Barbeira J, Pousada García T. Eficacia de las intervenciones de terapia ocupacional en personas con enfermedad obstructiva crónica: aproximación desde una revisión sistemática. TOG (A Coruña) [revista en internet]. 2018; 15(28): 284-98. Disponible en: http://revistatog.com/num28/pdfs/revision1.pdf
Letzkus, M., Alvarez, D., & Torres, P. (2020). Diagrama Conceptual de la Felicidad del Inmigrante Vulnerable como Emprendedor en la Municipalidad de Lo Prado de Santiago de Chile. Vicerrectoría de Transferencia Tecnológica de la Universidad Tecnológica Metropolitana, 1-25. 
Capítulo de Libro
Derecho de la Unión Europea e Integración RegionalCapítulo: Notas sobre el debate entre la seguridad nacional y la democracia. Páginas 649-660ISBN: 978-84-1378-284-3
Souto-Gómez, A.I. y Talavera-Valverde, M.A. (2021). Salud Pública y Trabajo Social. En L.M. Rodríguez- Otero, Trabajo Social y Salud. El contexto mexicano. (pp. 193-209). Tirant lo Blanch
Las Ciencias Políticas y Sociales ante contingencias de amplio impacto. Incógniutas y propuestasISBN: 978-607-98268-4-0Capitulo 3: Reflexiones sobre la experiencia, así como los efectos y los desafíos del Covid-19 (páginas 84-95)
Libro
Antelo Pose, A., Blanco Vázquez, O. P., Barreiro Mosquera, J. L., Cantón Blanco, A., Castro Vieites, J. L., Diéguez Varela, C., Domínguez Martínez, D., Escobar Lago, M., Fernández Benito, J., Ferro Gómez, B., Fraga Bau, A., Garabal-Barbeira, J., García Álvarez, M. A., García Estévez, D. A., García Sobrino, T., Guijarro del Amo, M., Hermida Porto, L., Lorenzo González, J. R., Mederer Hengstl, S., … Sanz, C. Z. (2018). Proceso asistencial integrado de esclerosis lateral amiotrófica. Conselleria de Sanidade. https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=719885&orden=0&info=open_link_libro
Estudios sobre pensamiento y cultura política en IberoaméricaCoautor: José Manuel Canales AliendeISBN: 978-84-1302-105-8
Outras publicacións
Prólogo del libro: Análisis y reflexiones sobre el COVID-19. Pandemia y PostpandemiaISBN: 978-84-122527-0-5
Robles García, V., Pousada García, T., Castillo Flores, H., Castro Rodríguez, M., DePalma, R., Fernández Suárez, M. B., Pérez Caramés, A., Pérez, J. M., Verdía Varela, V. (en prensa): Guía informativa Migración Maternal. A Coruña: Universidade. Servizo de publicacións.
Robles García, V., Pousada García, T., Castillo Flores, H., Castro Rodríguez, M., DePalma, R., Fernández Suárez, M. B., Pérez Caramés, A., Pérez, J. M., Verdía Varela, V. (en prensa): Guía informativa Diversidad funcional en la infancia para familias. A Coruña: Universidade. Servizo de publicacións.
Robles García, V., Pousada García, T., Castillo Flores, H., Castro Rodríguez, M., DePalma, R., Fernández Suárez, M. B., Pérez Caramés, A., Pérez, J. M., Verdía Varela, V. (en prensa): Guía informativa Diversidad funcional en la infancia para agentes clave. A Coruña: Universidade. Servizo de publicacións.
Recensións
Recensión del libro de Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona titulado "Las transiciones de UCD. Triunfo y desbanda del centrismo"Revista Española de la Transparencia, número 12, páginas 253-266ISSN: 2444-2607
Artigos en revistas internacionais
Clemente, M. & Padilla, D. (2019). Infuence of intrafamilial abuse in children,s change of values toward their parents. Journal of Family Research. Aceptado para su publicación (25-7-2019).
Clemente, M. & Padilla-Racero, D. (2019). The Efffects of the Justice System on the Mental Health of Plaintiffs and Defendants. Preprints 2019, 1019100264 (doi: 10.20944/preprints201910.0264.v1).
Clemente, M., Padilla-Racero, D., Espinosa, P. (2019). Revenge among parents who have broken up their relationschip through Family Law Courts: ist dimensions and measurement proposal. Internacional Journal of Environmental Research and Public Health, 16(24), 4950; https://doi.org//10.3390/ijerph16244950
Clemente, M. & Padilla-Racero, D. (2020). The Effects of the Justice System on Mental Health. Psychiatry, Psychology and Law. Aceptado para su publicación (29/03/2020).
Clemente, M., Padilla-Racero, D. & Espinosa, P. (2020). The Dark Triad and the Detection of Parental Judicial Manipulators. Development of a Judicial Manipulation Scale. International Journal of Environmental Research and Public Health17, 2843. http://dx.doi.org/10.3390/ijerph17082843
FARALDO CABANA, P., “On the political economy of fines. Revisiting Rusche and Kirchheimer’s Punishment and Social StructureEuropean Journal of the History of Economic Thought (ISSN 0967-2567; e-ISSN 1469-5936) Vol. 27(5), October 2020 (online first).DOI: 10.1080/09672567.2020.1739104.
Fuentealba, S. Morales, M. Chambe, A. Lopez, L. Araya, C. (2019) Apropiación del espacio en Aymaras de un Barrio Urbano del Norte de Chile. Opción, Año 35, Especial No.25.
Villegas, J. Fuentealba, S. Jopia, A. Palma J. (2019) Calidad educativa para estudiantes, profesores y equipo multidisciplinario de una escuela pública del norte de Chile. Opción, Año 35, Especial No.25.
Artigos en revistas nacionais
TORRES, P. (2019). Precarización del capital humano en la ciudad de Santiago de Chile. El caso del voluntariado en albergues turísticos y hostales. Trilogía (Santiago), 31(42), 68-80https://sitios.vtte.utem.cl/trilogia/wp-content/uploads/sites/9/2020/01/revista-trilogia-facultad-administracion-economia-vol31-n42-2019-Torres.pdf
TORRES, P. (2019). Percepción de los turistas chinos acerca de los servicios turísticos chilenos.Trilogía (Santiago), 29(49), 6-21.https://sitios.vtte.utem.cl/trilogia/wp-content/uploads/sites/9/2018/01/01-trilogia-vol29-n40-2017.pdf
Capítulo de Libro
FARALDO CABANA, P., “Transmisión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas por modificaciones estructurales. Algunas puntualizaciones sobre el art. 130.2 CP”, en CANCIO MELIÁ, M. y otros (Eds.), Libro Homenaje al Profesor Dr. Agustín Jorge Barreiro. Volumen 1, UAM Ediciones, Madrid, 2019, pp. 431-444. ISBN 978-84-8344-722-2.
FARALDO CABANA, P., “La transmisión de las penas en las modificaciones estructurales de las personas jurídicas. Una reflexión sobre la aplicación del principio de personalidad de las penas a los entes colectivos”, en DEMETRIO CRESPO, E. (Dir.), Derecho penal económico y teoría del delito, Dykinson, Madrid, 2020, pp. 431-449. ISBN 978-84-1336-601-2.
FARALDO CABANA, P., “Ventajas y desventajas de la multa como sanción penal contra personas jurídicas”, en BOZZO, S./ REMESEIRO, R./ ESIS, I. (Coords.), Memorias III Congreso Internacional de Regulación y Consumo, Universidad Autónoma de Chile/ RIL editores, Santiago de Chile, 2020, pp. 425-443. ISBN 978-956-01-0722-0.
Souto García, A. (2020) `Latinoamericanas en España: la colonialidad de la migración y la subversión de la frontera´ en `Gestión, turismo y género´ Editorial Aranzadi, Pp. 175-185.
Outras publicacións
Artigo para a conferencia DINÁMICAS DE LIDERAZGO FEMENINO Y ESTRATEGIAS DE AUTOGESTIÓN EN COMUNIDADES DE PERSONAS REFUGIADAS DE LA ZONA MENA, dentro do ciclo de conferencias organizado polo Máster en Estudos Árabes e Islámicos da Universitat Autónoma de Barcelona e o IEMED. A consultar en https://www.iemed.org/recursos-compartits/pdfs/Focus%20101.pdf
Recensións
Flores, M. G. (2019). Personas refugiadas, personas con agencia. Anuario CIDOB de la Inmigración, 309-311. Consultable en:  https://www.cidob.org/es/articulos/anuario_cidob_de_la_inmigracion/2019/personas_refugiadas_personas_con_agencia
Artigos en revistas internacionais
FARALDO CABANA, P., “Paying off the fine by working outside prison. On the origins and diffusion of community service”, European Journal of Criminology (ISSN 1477-3708), 2019. Disponible en la página web https://journals.sagepub.com/eprint/ueZgqjNQ4ppbmq8TbeXD/full . DOI:  https://doi.org/10.1177/1477370818819691
TABOADELA, ObduliaMARIL, María  y  LAMELA, CarmenLa superdiversidad migratoria en el medio ruralOdemira, Alentejo, un estudio de caso Finisterra [online]. 2018, n.107, pp.87-105. ISSN 0430-5027.  http://dx.doi.org/10.18055/Finis11935
Clemente, M., Espinosa, P. & Padilla, D. (2019). Moral disengagement and willingness to behabe unethically againts ex-partner in a child custody dispute. Plos One, 14(3): e0213662. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0213662
 Clemente, M., Padilla-Racero, D., Espinosa, P, Reig-Botella, A, Gandoy-Crego, M. (2019). Institutional Violence Against Users of the Family Law Courts and the Legal Harassment Scale. Frontiers in Psicology10:1. doi: 10.3389/fpsyg.2019.00001
Artigos en revistas nacionais
Padilla, D. & Clemente, M. (2018). ¿Obedecer o no obedecer? Protección del menor versus obediencia judicial. Revista Aranzadi de Derecho y Proceso Penal, 49 (enero-marzo)263-288. ISSN. 1575-4022.
Padilla. D. (2018). Un acercamiento al acientífico Sïndrome de Alienación Parental: repercusiones psico-jurídicas y sociales. Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación, Vol. (5), nº 2, 118-124. DOI: htpps://doi.org/10.17979/reipe.2018.5.2.4637. 
Capítulo de Libro
Añón, L. y Rivas, N. (2019). El imaginario de los prostituidores: >. Análisis crítico de foros de internet en Españay Reino Unido. En C. Orte, Ballester, LL. y Pozo, R. (coords) Vulnerabilidad y Resistencia: Experiencias investigadoras en comercio sexual y prostitución. Baleares: UIB.
Autor/a/s: Alonso, P. Título: Schooling time amongmigrantand non migrantadolescents. ISBN: ISSN 2522-2562. Ano: 2017 Editorial: 3th ConferenceoftheEuropeanSociologicalAssociation: UnmakingEurope: Capitalism, solidaritiesandsubjectivities. Clave: 1 Outros (Actas de congreso).
Libro
Hernández, M. (dir.). (2019). Los modelos sociales autonómicos en el contexto español. Madrid: Consejo Económico y Social (CES)
 Padilla. D. & Clemente. M. (2018). El Síndrome de Alienación Parental: una herramienta acientífica que desprotege a los menores en el sistema de justicia. Valencia: Tirant lo Blanch.
Recensións
RECENSIÓN Fernández Suárez B. (2018). La Alteridad Domesticada. La política de integración de migrantes en España: actores y territorios- Revista Migraciones, Nº45. Diciembre 2018. pp. 185 - 187.
PUBLICADA EL 20/10/2016.Reseña del libro Posada Kubissa, L. (2015).  Filosofía y (re)flexiones feministas. Madrid: Editorial Fundamentos. revista Atlánticas. Vol. 1, Nº1 Monográfico de `Economía Feminista´.
Artigos en revistas internacionais
Fernández Suárez, B., Verdía Varela, V., & DePalma, R. (2018): Asociacionismo inmigrante en Galicia: demandas desde la precariedad. Papers: Revista de Sociología.
Capítulo de Libro
Verdía Varela, V. (2018): Participatory citizenship initiatives as a crucial factor for social cohesion. En DePalma, R. e Pérez-Caramés, A. (coords.), Galician Migrations: A Case Study of Emerging Super- Diversity, pp. 209-221. Dordrecht: Springer.
“Multa (diritto comparato)”, en SACCO, R. (Dir.), Digesto delle Discipline Penalistiche. Aggiornamento X, UTET, Torino, 2018, pp. 427-443. ISBN 978-88-598-1885-4.
“Pecuniary Punishments”, en PONTELL, H. (Ed.), Oxford Research Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice, Oxford University Press, New York, 2018. Disponible enhttp://criminology.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190264079.001.0001/acrefore-9780190264079-e-352
“Do economic depressions reduce the use of fines? Revisiting Rusche and Kirchheimer’s Punishment and Social Structure”, en MELOSSI, D./ SOZZO, M./ BRANDARIZ GARCÍA, J. A. (eds), The Political Economy of Punishment Today. Visions, Debates and Challenges, Routledge, London and New York, 2018, pp. 87-106. ISBN 978-1-138-68628-1.
Italian Sounding e contraffazione il lato oscuro del food tourismCommissione Parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale, “Relazione sulla contraffazione nel settore agroalimentare”, dicembre 2011.Iaricci D., Lepre Leva S., per l’IPR Desk – New York, “Analisi giuridica del fenomeno “italian sounding” negli usa”,2011.Monti M., Ponzi L., “Cibo criminale, Newton Compton Editori”, Roma, 2013.AVV. Il rapporto sulle frodi Agroalimentari in Italia 2018, ed.  Palazzo Vargas , Sa
Libro
DePalma, R., Fernández Suárez, B., Sánchez Bello, A., Verdía Varela, V. (2018): La integración sociocultural en Galicia: políticas y prácticas sobre inmigración, Catarata, Madrid.
- Besada, L; Facal, L; Puñal, Mª. E; Castro, Mª.J; García, Purificación; Añón, L. e Rodríguez, L. (2018). Manual para o practicum e o traballo de fin de grao en Traballo Social. Santiago de Compostela: Andavira.
Artigos en revistas internacionais
“Who dares fine a murderer? The changing meaning of money and fines in Western European Criminal Law”, Social & Legal Studies (Print ISSN 0964-6639, online ISSN 1461-7390) 25(4), 2016, pp. 489-517. Disponible en la página web http://sls.sagepub.com/content/25/4/489.full.pdf?ijkey=uC9XILpUk5b8E6t&keytype=finite. DOI: 10.1177/0964663915618545
Capítulo de Libro
Verdía Varela, V., Sánchez Blanco, A., & DePalma, R. (2017): As mulleres magrebís en Galicia: imaxinario social e realidade. En L. Rodríguez Salgado & I. Vázquez Silva, (Coords.) Muller Inmigrante, Lingua e Sociedade. Vigo, Galaxia.
“¿Es la multa una sanción apropiada para las personas jurídicas?”, en PÉREZ-CRUZ MARTÍN, A. J. (Dir.)/ NEIRA PENA, A. M. (Coord.), Proceso penal y responsabilidad penal de personas jurídicas, Aranzadi Thomson Reuters, Cizur Menor, 2017, pp. 303-332. ISBN 978-84-9152-741-1.
Libro
Money and the Governance of Punishment. A Genealogy of the Penal Fine, Routledge, Abingdon/ New York. 242 pp. ISBN 978-1-138-68623-6.

Oferta de prazas

curso 2022/2023
Oferta xeral 16