Programa Oficial de Doutoramento en Tecnoloxías da Información e das Comunicacións en Redes Móbiles

2024/2025

Garantía de calidade

A EIUDC dispón dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES, aplicable a todos os programas de doutoramento verificados de acordo co Real Decreto 99/2011 impartidos na UDC. Se precisas máis información, podes consultar a documentación relativa ao SGIC da EIDUDC(Normativa para a implantación e o desenvolvemento do SGIC da EIDUDC nos programas oficiais de doutoramento verificados polo RD 99/2011; Manual do SGIC da EIDUDC; e Procedementos do SGIC da EIDUDC).

Os procedementos do SGIC establecen quen e como debe realizar o seguimento e a supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son:

Comisión Académica do Programa de Doutoramento: é o órgano colexiado responsable da coordinación académica dos programas de doutoramento. Toma as decisións académicas relativas ao título e os seus estudantes. Establece as directrices e o marco de actuación do/a coordinador/a do título e de todas as persoas implicadas na titulación. Todos os programas de doutoramento verificados de acordo co Real Decreto 99/2011 e impartidos na UDC, incluídos os programas interuniversitarios non coordinados pola UDC, dispoñen dun coordinador do programa na UDC.

Comisión da Garantía de Calidade (CGC) da EIDUDC: é o órgano que participa nas tarefas de planificación e de seguimento do SGIC e dos títulos do centro, actuando ademais como un dos vehículos de comunicación interna da política, os obxectivos, os plans, os programas e as responsabilidades do centro. É a responsable de realizar os informes anuais de seguimento. Esta función é asumida pola Comisión Permanente da EIUDC.

Resultados

O Sistema de Garantía Interna da Calidade (SGIC) da EIDUDC establece o modo no que as Comisións Académicas dos programas de doutoramento que se imparten na UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso, o SGIC utiliza taxas e indicadores globais que permiten avaliar cada curso académico a calidade da formación. Inclúense entre os resultado obtidos o número de teses defendidas e as que recibiron a mención internacional, e as taxas de éxito (número de teses realizadas en 3 ou 4 anos), de graduación e de abandono e duración media da tese de doutoramento.

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, crearase unha comisión de xestión académica específica do programa.

González López, Miguel
Coordinador
Castedo Ribas, Luís
Secretario

Indicadores de seguemento

Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2022/2023 10
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2022/2023 3
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2022/2023 2
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2022/2023 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2022/2023 8
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2022/2023 0
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2022/2023 12,5
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2022/2023 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2022/2023 87,5
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2022/2023 0
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2022/2023 12,5
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2022/2023 n/a
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2022/2023 n/a
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2022/2023 100
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2022/2023 33,33
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2022/2023 1
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2022/2023 100
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2022/2023 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2022/2023 0
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2022/2023 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2022/2023 0
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2022/2023 1
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2022/2023 1.502
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2022/2023 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2022/2023 n/a
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2022/2023 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2022/2023 100
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2022/2023 0
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2022/2023 100
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2022/2023 100
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2022/2023 28,57
Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2021/2022 10
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2021/2022 4
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2021/2022 2
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2021/2022 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2021/2022 11
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2021/2022 0
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2021/2022 27,27
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2021/2022 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2021/2022 81,82
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2021/2022 9,09
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2021/2022 9,09
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2021/2022 9,09
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2021/2022 n/a
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2021/2022 66,67
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2021/2022 0
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2021/2022 3
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2021/2022 66,67
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2021/2022 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2021/2022 33,33
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2021/2022 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2021/2022 0
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2021/2022 3
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2021/2022 1.379
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2021/2022 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2021/2022 1.851
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2021/2022 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2021/2022 33,33
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2021/2022 66,67
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2021/2022 33,33
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2021/2022 33,33
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2021/2022 0
Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2020/2021 10
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2020/2021 2
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2020/2021 1
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2020/2021 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2020/2021 11
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2020/2021 100
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2020/2021 36,36
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2020/2021 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2020/2021 90,91
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2020/2021 0
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2020/2021 9,09
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2020/2021 n/a
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2020/2021 n/a
Porcentaxe de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
Relación entre o número de estudantes matriculados que gozan dunha bolsa ou contrato predoutoral e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD11)
2020/2021 9,09
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2020/2021 100
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2020/2021 0
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2020/2021 2
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2020/2021 66,67
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2020/2021 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2020/2021 0
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2020/2021 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2020/2021 0
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2020/2021 2
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2020/2021 1.611
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2020/2021 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2020/2021 n/a
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2020/2021 50
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2020/2021 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2020/2021 50
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2020/2021 100
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2020/2021 0
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2020/2021 0

teses

publicacións

Esta é unha mostra da produción científica dos estudantes do programa de doutoramento co fin de orientar a futuros estudantes interesados neste programa. En ningún caso debe considerarse unha listaxe completa e exhaustiva de toda a produción científica dos estudantes. A información é introducida polos propios doutorandos de forma relativamente desestruturada pero foi revisada e validada pola comisión académica.

Artigos en revistas internacionais
Ángel Niebla Montero, I. Froiz-Míguez, P. Fraga-Lamas, and T. M. Fernández-Caramés, "Practical Latency Analysis of a Bluetooth 5 Decentralized IoT Opportunistic Edge Computing System for Low-Cost SBCs," Sensors, vol. 22, no. 21, pp. 1-33, Oct 2022. DOI: https://doi.org/https://doi.org/10.3390/s22218360
Iván Froiz-Míguez, Paula Fraga-Lamas, Tiago M. Fernández-Caramés. Design, Implementation, and Practical Evaluation of a Voice Recognition Based IoT Home Automation System for Low-Resource Languages and Resource-Constrained Edge IoT Devices: A System for Galician and Mobile Opportunistic Scenarios. IEEE Access. vol. 11. 2023
Ángel Niebla-Montero, Iván Froiz-Míguez, Paula Fraga-Lamas, Tiago M. Fernández-Caramés. Practical Latency Analysis of a Bluetooth 5 Decentralized IoT Opportunistic Edge Computing System for Low-Cost SBCs. Sensors vol. 22, pp. 8360. 2022
D. P. Ruisánchez, O. Fresnedo, D. P. Adan, and L. Castedo, "Deep Contextual Bandit and Reinforcement Learning for IRS-assisted MU-MIMO Systems," in IEEE Transactions on Vehicular Technologies, vol. 72, no. 7, Feb. 2023, doi: 10.1109/TVT.2023.3249353.
Outras publicacións
D. P. Ruisánchez, O. Fresnedo, D. P. Adan, and L. Castedo, "A Robust DCB Approach to IRS-Assisted Vehicular Communications with ICSI," IEEE 97th Vehicular Technology Conference, 2023, doi: 10.1109/VTC2023-Spring57618.2023.10200206.
Artigos en revistas internacionais
D. Pérez-Adán, O. Fresnedo, J. P. González-Coma, and L. Castedo, "Intelligent Reflective Surfaces for Wireless Networks: An Overview of Applications, Approached Issues, and Open Problems," Electronics, vol. 10, no. 19, pp. 1-27, Sep 2021. DOI: https://doi.org/10.3390/electronics10192345
Outras publicacións
Ruisánchez, D. P., Mirabal, D. G., Pupo, E. F., González, C. C., Pérez-Adán, D., & Cesar, F. A. (2021, August). Prediction of Signal Quality and SFN Interference Metrics Using Machine Learning Models. In 2021 IEEE International Symposium on Broadband Multimedia Systems and Broadcasting (BMSB) (pp. 1-6). IEEE.
Domínguez-Bolaño, T., González, J. F. B., Adán, D. P., García-Naya, J. A., & Escudero, C. J. (2020). Uso de MediaWiki con datos estructurados para la gestión organizacional. In Contextos universitarios tranformadores: Boas prácticas no marco dos GID. (pp. 471-474). Servizo de Publicacións.
D. Pereira-Ruisánchez, D. Pérez-Adán, and L. Castedo, "A Deep Learning-Based Strategy to Predict Self-Interference in SFN DTT," in Proc. of the4th XoveTIC Conference 2021, A Coruña, Spain, Oct 2021, pp. 1-4. DOI: https://doi.org/https://doi.org/10.3390/engproc2021007057
Darian Pérez-Adán, Óscar Fresnedo, José P. González-Coma, and Luis Castedo, "Alternating minimization algorithm for multiuserRIS-assisted MIMOsystems Proc.of 2022 IEEE International Symposium on Broadband Multimedia Systems and Broadcasting (BMSB), 2022, pp. 1–6.
Artigos en revistas internacionais
http://revistas.uap.edu.pe/ojs/index.php/HAMUT/article/view/2192Calva, J. J. C., Rojas, D. L. H., Román, R. F. M., & García, C. D. R. (2021). Seguridad IoT: Principales amenazas en una taxonomía de activos. HAMUT'AY7(3), 51-59.
Francisco Laport, Daniel Iglesia, Adriana Dapena, Paula M. Castro, and Francisco J. Vazquez-Araujo 2021. "Proposals and Comparisons from One-Sensor EEG and EOG Human-Machine Interfaces" Sensors 21, no. 6: 2220. https://doi.org/10.3390/s21062220
Francisco Laport, Paula M. Castro, Adriana Dapena, Francisco J. Vazquez-Araujo, and Oscar Fresnedo. 2021. "Eye State Identification Based on Discrete Wavelet Transforms" Applied Sciences 11, no. 11: 5051. https://doi.org/10.3390/app11115051
Óscar Fresnedo, Francisco Laport, Paula M. Castro and Adriana Dapena. 2021. "Educational graphic tool for teaching fundamentals of digital image representation" Computer Applications in Engineering Education, 1-16. https://doi.org/10.1002/cae.22402
Vidal-Balea, A.; Blanco-Novoa, O.; Fraga-Lamas, P.; Vilar-Montesinos, M.; Fernández-Caramés, T.M. Creating Collaborative Augmented Reality Experiences for Industry 4.0 Training and Assistance Applications: Performance Evaluation in the Shipyard of the Future. Appl. Sci.202010, 9073. https://doi.org/10.3390/app10249073
Picallo, I.; Vidal-Balea, A.; Blanco-Novoa, O.; Lopez-Iturri, P.; Fraga-Lamas, P.; Klaina, H.; Fernández-Caramés, T.M.; Azpilicueta, L.; Falcone, F., "Design and Experimental Validation of an Augmented Reality System With Wireless Integration for Context Aware Enhanced Show Experience in Auditoriums," in IEEE Access, vol. 9, pp. 5466-5484, 2021, doi: 10.1109/ACCESS.2020.3048203
Vidal-Balea, A.; Blanco-Novoa, Ó.; Fraga-Lamas, P.; Fernández-Caramés, T.M. Developing the Next Generation of Augmented Reality Games for Pediatric Healthcare: An Open-Source Collaborative Framework Based on ARCore for Implementing Teaching, Training and Monitoring Applications. Sensors202121, 1865. https://doi.org/10.3390/s21051865
Froiz-Míguez, Iván, et al. "Design, implementation, and empirical validation of an IoT smart irrigation system for fog computing applications based on Lora and Lorawan sensor nodes." Sensors 20.23 (2020): 6865.
Vidal-Balea, Aida, et al. "Creating collaborative augmented reality experiences for industry 4.0 training and assistance applications: Performance evaluation in the shipyard of the future." Applied Sciences 10.24 (2020): 9073.
Picallo, Imanol, et al. "Design and Experimental Validation of an Augmented Reality System with Wireless Integration for Context Aware Enhanced Show Experience in Auditoriums." IEEE Access 9 (2020): 5466-5484.
Vidal-Balea, Aida, et al. "Developing the Next Generation of Augmented Reality Games for Pediatric Healthcare: An Open-Source Collaborative Framework Based on ARCore for Implementing Teaching, Training and Monitoring Applications." Sensors 21.5 (2021): 1865.
D. Pérez-Adán, Ó. Fresnedo, J. P. González-Coma and L. Castedo, "Wideband User Grouping for Uplink Multiuser mmWave MIMO Systems With Hybrid Combining," in IEEE Access, vol. 9, pp. 41360-41372, 2021, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3065581.
Mikel Celaya-Echarri, Iván Froiz-Míguez, Leyre Azpilicueta, Paula Fraga-Lamas, Peio Lopez-Iturri, Francisco Falcone, Tiago M. Fernández-Caramés. Building Decentralized Fog Computing-Based Smart Parking Systems: From Deterministic Propagation Modeling to Practical Deployment. IEEE Access. vol. 8, pp. 117666 - 117688. 25/06/2020
Iván Froiz-Míguez, Peio Lopez-Iturri, Paula Fraga-Lamas, Mikel Celaya-Echarri, Óscar Blanco-Novoa, Leyre Azpilicueta, Francisco Falcone, Tiago M. Fernández-Caramés. Design, Implementation, and Empirical Validation of an IoT Smart Irrigation System for Fog Computing Applications Based on LoRa and LoRaWAN Sensor Nodes, Sensors 2020, 20(23), 30/11/2020.
Outras publicacións
D. Pérez-Adán, Ó. Fresnedo, J. P. González-Coma and L. Castedo, "Hybrid Combining Design for User Clustering in mmWave MIMO Systems," 2020 IEEE Workshop on Signal Processing Systems (SiPS), 2020, pp. 1-6, doi: 10.1109/SiPS50750.2020.9195228.
Domínguez-Bolaño, T., González, J. F. B., Adán, D. P., García-Naya, J. A., & Escudero, C. J. (2020). Uso de MediaWiki con datos estructurados para la gestión organizacional. In Contextos universitarios tranformadores: Boas prácticas no marco dos GID. (pp. 471-474). Servizo de Publicacións
Artigos en revistas internacionais
Manuel Suárez-Albela; Paula Fraga-Lamas; Tiago M. Fernández-Caramés. A Practical Evaluation on RSA and ECC-Based Cipher Suites for IoT High-Security Energy-Efficient Fog and Mist Computing Devices. Sensors 2018, 18, 3868 .
Manuel Suárez-Albela; Paula Fraga-Lamas; Luis Castedo; Tiago M. Fernández-Caramés. Clock Frequency Impact on the Performance of High-Security Cryptographic Cipher Suites for Energy-Efficient Resource-Constrained IoT Devices †. Sensors 2018, 19, 15 .
Paula Fraga-Lamas; Mikel Celaya-Echarri; Peio Lopez-Iturri; Luis Castedo; Leyre Azpilicueta; Erik Aguirre; Manuel Suárez-Albela; Francisco Falcone; Tiago M. Fernández-Caramés. Design and Experimental Validation of a LoRaWAN Fog Computing Based Architecture for IoT Enabled Smart Campus Applications. Sensors 2019, 19, 3287 .
Valentín Barral, Carlos J. Escudero, José A. García-Naya, and Roberto Maneiro-Catoira. “Nlos identification and mitigation using low-cost uwb devices”. Sensors, vol. 19, no. 16, 2019. ISSN : 1424-8220. DOI : 10.3390/s19163464. Online access: https://www.mdpi.com/1424-8220/19/16/3464
Valentín Barral, Pedro Suárez-Casal, Carlos J. Escudero, and José A. García-Naya. “Multi-sensor accurate forklift location and tracking simulation in industrial indoor environments”. Electronics, vol. 8, no. 10, 2019. DOI : 10 . 3390 / electronics8101152. Online access: https : / / www. mdpi . com / 2079 -9292/8/10/1152
A. J. Rodríguez, R. Pastorino, Á. Carro-Lagoa, K. Janssens, and M. Á. Naya, "Hardware acceleration of multibody simulations for real-time embedded applications," Multibody System Dynamics, pp. 1-19, Apr 2020.DOI: 10.1007/s11044-020-09738-w
Francisco Laport, Emilio Serrano, Javier Bajo, Andrew T. Campbell, “A review of mobile sensing systems, applications, and opportunities”, Knowledge and Information Systems (2019): 1-30.
Francisco Laport, Emilio Serrano, Javier Bajo, "A multi-agent architecture for mobile sensing systems”, Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing (2019): 1-13.
Laport, F., Dapena, A., Castro, P. M., Vazquez-Araujo, F. J., & Iglesia, D. (2020). A Prototype of EEG System for IoT. International Journal of Neural Systems, 2050018-2050018.
Fernández-Caramés, Tiago M., et al. "Towards an autonomous industry 4.0 warehouse: A UAV and blockchain-based system for inventory and traceability applications in big data-driven supply chain management." Sensors 19.10 (2019): 2394.
Fernández-Caramés, Tiago M., et al. "Enabling the internet of mobile crowdsourcing health things: A mobile fog computing, blockchain and IoT based continuous glucose monitoring system for diabetes mellitus research and care." Sensors 19.15 (2019): 3319.
Fraga-Lamas, Paula, et al. "Design and Empirical Validation of a Bluetooth 5 Fog Computing Based Industrial CPS Architecture for Intelligent Industry 4.0 Shipyard Workshops." IEEE Access 8 (2020): 45496-45511.
Blanco-Novoa, Óscar, et al. "Creating the Internet of Augmented Things: An Open-Source Framework to Make IoT Devices and Augmented and Mixed Reality Systems Talk to Each Other." Sensors 20.11 (2020): 3328.
Darian Pérez Adán; Óscar Fresnedo Arias; José Pablo González Coma; Luis Castedo Ribas. User Grouping for the Uplink of Multiuser Hybrid mmWave MIMO. IEEE Access. DOI 10.1109/ACCESS.2020.2981280. pp. 1 - 19. IEEE, 16/03/2020.
Outras publicacións
Laport, F., Dapena, A., Castro, P., & Vazquez-Araujo, F. (2018, July). Acquisition of general competences using project-based learning. In 4th International Conference on Higher Education Advances (HEAD'18) (pp. 355-364). Editorial Universitat Politècnica de València.
José J. Lamas-Seco, Paula M. Castro, Francisco J. Vazquez-Araujo, Francisco Laport, Adriana Dapena, "Comparativa de técnicas de estimación de la velocidad puntual de vehículos usando sensores inductivos de doble bucle", XXXIII Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio (URSI 2018), setembro 2018, Granada, España.
Francisco Laport, Paula M. Castro, Francisco J. Vazquez-Araujo, Adriana Dapena, José J. Lamas-Seco, "Extracción y clasificación de características a partir de señales EEG", XXXIII Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio (URSI 2018), setembro 2018, Granada, España.
Francisco Laport, Francisco J. Vazquez-Araujo, Paula M. Castro, Adriana Dapena, "Novel approach to detect open and closed eyes using a Brain Computer Interface", IEEE Eighth Spanish Workshop on Signal Processing, Communication and Information Theory, (SIC18 Summer), 13 e 14 de setembro, 2018, A Coruña, España.
Laport, F., Vazquez-Araujo, F. J., Castro, P. M., & Dapena, A. (2018). Brain-computer interfaces for Internet of Things. Multidisciplinary Digital Publishing Institute Proceedings, 2(18), 1179.
Laport, F., Vazquez-Araujo, F. J., Castro, P. M., & Dapena, A. (2019, June). Hardware and Software for Integrating Brain–Computer Interface with Internet of Things. In International Work-Conference on the Interplay Between Natural and Artificial Computation (pp. 22-31). Springer, Cham
Laport, F., Vazquez-Araujo, F. J., Iglesia, D., Castro, P. M., & Dapena, A. (2019). A Comparative Study of Low Cost Open Source EEG Devices. In Multidisciplinary Digital Publishing Institute Proceedings (Vol. 21, No. 1, p. 40).
Oscar Fresnedo, Francisco Laport, Paula M. Castro, Adriana Dapena, Francisco J. Vazquez-Araujo, "Implementación de una suite gráfica para reforzar el aprendizaje en representación de contenido multimedia", XXV Edición de las Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática (JENUI), July 2019, Murcia, Spain.
Óscar Fresnedo, Francisco Laport, Paula M. Castro, Adriana Dapena, "Implementación de una herramienta gráfica para el estudio de comunicaciones digitales", XXXIV Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio (URSI 2019), September 2019, Sevilla, Spain.
Francisco Laport, Francisco J. Vazquez-Araujo, Paula M. Castro, Adriana Dapena, "Estudio de la DFT deslizante para clasificación de estados oculares con bajo retardo", XXXIV Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio (URSI 2019), September 2019, Sevilla, Spain.
Paula M. Castro, Adriana Dapena, Francisco Laport, Óscar Fresnedo, "Herramienta colaborativa para la evaluación de una asignatura tecnológica en máster", XXXIV Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio (URSI 2019), September 2019, Sevilla, Spain.
Laport, F., Vazquez-Araujo, F. J., Iglesia, D., Castro, P. M., & Dapena, A. (2019). A Comparative Study of Low Cost Open Source EEG Devices. In Multidisciplinary Digital Publishing Institute Proceedings (Vol. 21, No. 1, p. 40).
Varios Autores. "I premio UDC sustentabilidade a traballos fin de grao e mestrado 2018." (2020). Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións. ISBN: 978-84-9749-783-1. DOI: https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497831
Suarez-Casal, P., Fresnedo, O., Gonzalez-Coma, J. P., Perez-Adan, D., & Castedo, L. (2020, February). Analog Transmission of Correlated Sources in SIMO MAC using Hexagonal Lattices. In WSA 2020; 24th International ITG Workshop on Smart Antennas (pp. 1-6). VDE.
Pérez-Adán, D., González-Coma, J. P., Fresnedo, O., & Castedo, L. (2019, July). Hybrid mmWave MIMO Transceivers for the Uplink of Multiple Correlated Users. In 2019 IEEE 20th International Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications (SPAWC) (pp. 1-5). IEEE.
Pérez-Adán, D., González-Coma, J. P., Fresnedo, Ó., & Castedo, L. (2019, September). Low-Complexity Hybrid Transceivers for Uplink Multiuser mmWave MIMO by User Clustering. In 2019 27th European Signal Processing Conference (EUSIPCO) (pp. 1-5). IEEE.
Artigos en revistas internacionais
Suárez-Albela, M.; Fraga-Lamas, P.; Fernández-Caramés, T.M. A Practical Evaluation on RSA and ECC-Based Cipher Suites for IoT High-Security Energy-Efficient Fog and Mist Computing Devices. Sensors201818, 3868.
Jose Balsa, Tomas Domínguez-Bolaño, Oscar Fresnedo, José A. García-Naya, Luis Castedo. "Transmission of Still Images Using Low-Complexity Analog Joint Source-Channel Coding" Revista Sensors, Editorial MDPI, Julio 2019
Outras publicacións
Jose Balsa, Tomás Domínguez-Bolano, Óscar Fresnedo, José A. García-Naya and Luis Castedo, "Image Transmission: Analog or Digital?", I Congreso XoveTIC, September 2018, A Coruña, Spain. DOI: 10.3390/proceedings2181163
Artigos en revistas internacionais
Hernandez-Rojas, Dixys, et al. "IoT Android Gateway for Monitoring and Control a WSN." International Conference on Technology Trends. Springer, Cham, 2017.
Hernández-Rojas, Dixys L., et al. "Design and Practical Evaluation of a Family of Lightweight Protocols for Heterogeneous Sensing through BLE Beacons in IoT Telemetry Applications." Sensors 18.1 (2017): 57.
Hernández-Rojas DL, Fernández-Caramés TM, Fraga-Lamas P, Escudero CJ. A Plug-and-Play Human-Centered Virtual TEDS Architecture for the Web of Things. Sensors. 2018; 18(7):2052.
Fernández-Caramés, T.M.; Fraga-Lamas, P.; Suárez-Albela, M.; Díaz-Bouza, M.A. A Fog Computing Based Cyber-Physical System for the Automation of Pipe-Related Tasks in the Industry 4.0 Shipyard. Sensors201818, 1961
Fernández-Caramés, T.M.; Fraga-Lamas, P.; Suárez-Albela, M.; Vilar-Montesinos, M. A Fog Computing and Cloudlet Based Augmented Reality System for the Industry 4.0 Shipyard. Sensors201818, 1798.
Artigos en revistas internacionais
T. M. Fernández-Caramés, P. Fraga-Lamas, M. Suárez-Albela, L. Castedo, "Reverse Engineering and Security Evaluation of Commercial Tags for RFID-Based IoT Applications", Sensors, Vol. 17, Issue 1, pp. 28; December 2016, DOI:10.3390/s17010028 2015 JCR Impact factor: 2.033 (Q1/T1 12/56 INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION).
J. P. Pérez-Expósito, T. M. Fernández-Caramés, P. Fraga-Lamas, L. Castedo, "VineSens: An Eco-Smart Decision Support Viticulture System", Sensors, Vol. 17, Issue 3, pp. 465; February 2017, DOI:10.3390/s17030465 2015 JCR Impact factor: 2.033 (Q1/T1 12/56 INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION).
P. Fraga-Lamas, D. Noceda-Davila, T. M. Fernández-Caramés, M. A. Díaz-Bouza, M. Vilar-Montesinos, "Smart Pipe System for a Shipyard 4.0", Sensors, Vol. 16., Issue 12, pp. 2186; December 2016, DOI:10.3390/s16122186 2015 JCR Impact factor: 2.033 (Q1/T1 12/56 INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION).
P. Fraga-Lamas, T. M. Fernández-Caramés, M. Suárez-Albela, L. Castedo, M. González-López, "A Review on Internet of Things for Defense and Public Safety", Sensors, Vol. 16, Issue 10, pp. 1644, October 2016, DOI:10.3390/s16101644. 2015 JCR Impact factor: 2.033 (Q1/T1 12/56 INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION).
M. Suárez-Albela, P. Fraga-Lamas, T. M. Fernández-Caramés, A. Dapena, M.González-López, "Home Automation System based on Intelligent Transducer Enablers", Sensors, Vol. 16, Issue 10, pp. 1595, September 2016, DOI:10.3390/s16101595. 2015 JCR Impact factor: 2.033 (Q1/T1 12/56 INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION).
P. Suárez-Casal, Á. Carro-Lagoa, J. A. García-Naya, P. Fraga-Lamas, L. Castedo, A. Morales-Méndez, "A Real-Time Implementation of the Mobile WiMAX ARQ and Physical Layer", Journal of Signal Processing Systems (Springer). Online published: June 2014, Online ISSN 1939-8115. Special Issue of the Springer Journal of Signal Processing Systems, Vol. 78 Issue 3, March 2015, Print ISSN 1939-8018, DOI: 10.1007/s11265-014-0890-3. 2015 JCR Impact factor: 0.508 (Q4/T3 212/255 ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC).
Á. Carro-Lagoa, P. Suárez-Casal, J. A. García-Naya, P. Fraga-Lamas, L. Castedo, A. Morales-Méndez, "Design and Implementation of an OFDMA-TDD Physical Layer for WiMAX Applications", EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking. Published: October 17, 2013. DOI: 10.1186/1687-1499-2013-243. 2013 JCR Impact factor: 0.805. (Q3/T2 165/248 ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC; Q3/T3 55/78 TELECOMMUNICATIONS)
P. Fraga-Lamas, J. Rodríguez-Piñeiro, J. A. García-Naya, L. Castedo, "Unleashing the Potential of LTE for Next Generation Railway Communications", Communication Technologies for Vehicles (Proc. of the 8th International Workshop on Communication Technologies for Vehicles (Nets4Cars / Nets4Trains / Nets4Aircraft 2015)), Lecture Notes in Computer Science (Editors: M. Kassab, M. Berbineau, A. Vinel, M. Jonsson, F. García, and J. Soler), vol. 9066, pp. 153–164, Sousse, Tunisia, May 2015. DOI: 10.1007/978-3-319-17765-6_14, ISBN: 978-1-4799-8088-8. 2015 SJR Impact Factor: 0.252 (Q3 COMPUTER SCIENCE (MISCELLANEOUS))
Tomás Domínguez-Bolaño, José Rodríguez-Piñeiro, José A. G. Naya, and L. Castedo. "Experimental Characterization of LTE Wireless Links in High-Speed Trains". Wireless Communications and Mobile Computing 2017 (2017, DOI: 10.1155/6302).
Rodas, J., Barral, V., & Escudero, C. J. (2013). Architecture for multi-technology real-time location systems. Sensors13(2), 2220-2253.
Capítulo de Libro
Tiago M. Fernández-Caramés, Paula Fraga-Lamas, Manuel Suárez-Albela, Luis Castedo, Chapter title: “A methodology for evaluating security in commercial RFID systems”, in Radio Frequency Identification, 1st ed.; Edited by Crepaldi, P. C.; Pimenta, T. C.;  ISBN 978-953-51-4884-5, InTech: Rijeka, Croatia, 2017.
Outras publicacións
José M. Camas, Antonio Morales, Luis Castedo, Paula Fraga, Colin Brown, Matthias Tschauner and Mehmet Hayri Kucuktabak, "LTE vs. WiMAX for Military Applications", Final Report of Task Group ET-IST-068, IST (Information Systems Technology) panel of NATO STO (Science and Technology Organization), DOI: 10.14339/STO-ET-IST-068, December 2015.  https://www.cso.nato.int/Activity_Meta.asp?ACT=2274
T. Domínguez-Bolaño, J. Rodríguez-Piñeiro, J. A. García-Naya, L. Castedo, "Throughput-Based Performance Evaluation of 5G-Candidate Waveforms in High Speed Scenarios" accepted at 25th European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2017), August 28th to September 2nd, 2017, Kos island, Greece.
Artigos en revistas internacionais
Implementación de un sistema de monitoreo remoto de una red de impresoras multi-funcionales basado en SNMP y programado con Labview.Authors: Dixys Leonardo Hernández Rojas, Hyxia Villegas Publication date: 2015/12/2 Journal: Revista Tecnológica-ESPOL  ISSN 1390-3659 Volume: 28 Issue: 4
Cloud computing con herramientas open-source para Internet de las cosas Authors: Ariel M Campoverde, Dixys L Hernández, Bertha E Mazón Publication date: 2015/12/5 Journal: Maskana  e-ISSN:  2477-8893   p-ISSN: 1390-6143Volume: 6Issue: Supl. Pages: 173-182
R. Maneiro-Catoira, J. C. Brégains, J. A. García-Naya and L. Castedo, "On the Feasibility of Time-Modulated Arrays for Digital Linear Modulations: A Theoretical Analysis," in IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 62, no. 12, pp. 6114-6122, Dec. 2014. doi: 10.1109/TAP.2014.2365827
Maneiro-Catoira, R.; Brégains, J.; García-Naya, J.A.; Castedo, L. "Impact of Time-Modulated Arrays on the BER of Linear Digital Modulations". Journal of Electromagnetic Waves and Applications 2015, 29, 2147–2154. doi: 10.1080/09205071.2015.1075908
R. Maneiro-Catoira, J. C. Brégains, J. A. García-Naya, L. Castedo, P. Rocca and L. Poli, "Performance Analysis of Time-Modulated Arrays for the Angle Diversity Reception of Digital Linear Modulated Signals," in IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing, vol. 11, no. 2, pp. 247-258, March 2017. doi: 10.1109/JSTSP.2016.2609852
R. Maneiro-Catoira, J. C. Brégains, J. A. García-Naya and L. Castedo, "Enhanced Time-Modulated Arrays for Harmonic Beamforming," in IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing, vol. 11, no. 2, pp. 259-270, March 2017. doi: 10.1109/JSTSP.2016.2627178
Á. Carro-Lagoa, P. Suárez-Casal, J. A. García-Naya, P. Fraga-Lamas, L. Castedo, A. Morales-Méndez, "Design and Implementation of an OFDMA-TDD Physical Layer for WiMAX Applications", EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, vol. 2013, no 1, 2013. DOI: 10.1186/1687-1499-2013-243
P. Suárez-Casal, Á. Carro-Lagoa, J. A. García-Naya, P. Fraga-Lamas, L. Castedo, A. Morales-Méndez, "A Real-Time Implementation of the Mobile WiMAX ARQ and Physical Layer", Journal of Signal Processing Systems, Vol. 78 Issue 3, March 2015. DOI: 10.1007/s11265-014-0890-3
Libro
Introducción al Laboratorio de Electrónica Analógica.ISBN: 978-9978-316-88-7Primera edición: 2015
Fundamento de los Sistemas Microprocesados IPrimera edición: 2015ISBN: 978-9978-316-89-4ISBN Obra completa: 978-9978-316-99-3
Fundamento de los Sistemas Microprocesados IIPrimera edición: 2015ISBN: 978-9942-24-006-4ISBN Obra completa: 978-9978-316-99-3
Fundamento de los Sistemas Microprocesados IIIPrimera edición: 2015ISBN: 978-9942-24-007-1ISBN Obra completa: 978-9978-316-99-3
Outras publicacións
T. Domínguez-Bolaño, J. Rodríguez-Piñeiro, J. A. García-Naya, and L. Castedo, "Experimental Evaluation of 5G Modulation Schemes in Quasi-Static Scenarios", Proceedings of the 20th International ITG Workshop on Smart Antennas (WSA 2016), Mar. 2016, Munich, Germany
J. Rodríguez-Piñeiro, T. Domínguez-Bolaño, P. Suárez-Casal, J. A. García-Naya, L. Castedo, "Affordable Evaluation of 5G Modulation Schemes in High Speed Train Scenarios", Proceedings of the 20th International ITG Workshop on Smart Antennas (WSA 2016), Mar. 2016, Munich, Germany
T. Domínguez-Bolaño, J. Rodríguez-Piñeiro, J. A. García-Naya, L. Castedo, "The GTEC 5G Link-Level Simulator", accepted in the 1st International Workshop on Link- and System Level Simulations (IWSLS2 2016), July 1st 2016, Vienna, Austria
José Rodríguez-Piñeiro, Martin Lerch, Tomás Domínguez-Bolaño, José A. García-Naya, Sebastian Caban, Luis Castedo, "Experimental Assessment of 5G-Candidate Modulation Schemes at Extreme Speeds", accepted at the Ninth IEEE Sensor Array and Multichannel Signal Processing Workshop (SAM 2016), 10th-13th July 2016, Rio de Janeiro, Brazil.
J. Rodríguez-Piñeiro, T. Domínguez-Bolaño, J. A. García-Naya, L. Castedo, "Performance Assessment of 5G-Candidate Waveforms in High Speed Scenarios". 27th Annual IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC 2016), Valencia, Spain, September 2016.

Oferta de prazas

curso 2023/2024
Oferta xeral 10