Programa Oficial de Doutoramento en Investigación en Tecnoloxías da Información

2023/2024

Garantía de calidade

A EIUDC dispón dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES, aplicable a todos os programas de doutoramento verificados de acordo co Real Decreto 99/2011 impartidos na UDC. Se precisas máis información, podes consultar a documentación relativa ao SGIC da EIDUDC(Normativa para a implantación e o desenvolvemento do SGIC da EIDUDC nos programas oficiais de doutoramento verificados polo RD 99/2011; Manual do SGIC da EIDUDC; e Procedementos do SGIC da EIDUDC).

Os procedementos do SGIC establecen quen e como debe realizar o seguimento e a supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son:

Comisión Académica do Programa de Doutoramento: é o órgano colexiado responsable da coordinación académica dos programas de doutoramento. Toma as decisións académicas relativas ao título e os seus estudantes. Establece as directrices e o marco de actuación do/a coordinador/a do título e de todas as persoas implicadas na titulación. Todos os programas de doutoramento verificados de acordo co Real Decreto 99/2011 e impartidos na UDC, incluídos os programas interuniversitarios non coordinados pola UDC, dispoñen dun coordinador do programa na UDC.

Comisión da Garantía de Calidade (CGC) da EIDUDC: é o órgano que participa nas tarefas de planificación e de seguimento do SGIC e dos títulos do centro, actuando ademais como un dos vehículos de comunicación interna da política, os obxectivos, os plans, os programas e as responsabilidades do centro. É a responsable de realizar os informes anuais de seguimento. Esta función é asumida pola Comisión Permanente da EIUDC.

Resultados

O Sistema de Garantía Interna da Calidade (SGIC) da EIDUDC establece o modo no que as Comisións Académicas dos programas de doutoramento que se imparten na UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso, o SGIC utiliza taxas e indicadores globais que permiten avaliar cada curso académico a calidade da formación. Inclúense entre os resultado obtidos o número de teses defendidas e as que recibiron a mención internacional, e as taxas de éxito (número de teses realizadas en 3 ou 4 anos), de graduación e de abandono e duración media da tese de doutoramento.

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, crearase unha comisión de xestión académica específica do programa.

Fraguela Rodríguez, Basilio Bernardo
Coordinador
Fraguela Rodríguez, Basilio Bernardo
Secretario
Touriño Domínguez, Juan
Vogal PDI
Martín Santamaría, María José
Vogal PDI

Indicadores de seguemento

Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2022/2023 15
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2022/2023 9
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2022/2023 6
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2022/2023 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2022/2023 14
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2022/2023 0
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2022/2023 0
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2022/2023 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2022/2023 78,57
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2022/2023 21,43
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2022/2023 0
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2022/2023 7,14
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2022/2023 n/a
Porcentaxe de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
Relación entre o número de estudantes matriculados que gozan dunha bolsa ou contrato predoutoral e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD11)
2022/2023 7,14
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2022/2023 n/a
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2022/2023 n/a
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2022/2023 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2022/2023 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2022/2023 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2022/2023 0
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2022/2023 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2022/2023 0
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2022/2023 0
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2022/2023 n/a
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2022/2023 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2022/2023 n/a
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2022/2023 n/a
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2022/2023 n/a
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2022/2023 n/a
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2022/2023 n/a
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2022/2023 n/a
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2022/2023 0
Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2021/2022 15
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2021/2022 7
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2021/2022 3
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2021/2022 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2021/2022 12
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2021/2022 0
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2021/2022 0
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2021/2022 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2021/2022 75
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2021/2022 25
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2021/2022 0
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2021/2022 n/a
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2021/2022 n/a
Porcentaxe de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
Relación entre o número de estudantes matriculados que gozan dunha bolsa ou contrato predoutoral e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD11)
2021/2022 8,33
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2021/2022 100
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2021/2022 11,11
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2021/2022 3
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2021/2022 100
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2021/2022 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2021/2022 0
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2021/2022 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2021/2022 0
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2021/2022 3
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2021/2022 1.758
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2021/2022 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2021/2022 n/a
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2021/2022 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2021/2022 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2021/2022 100
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2021/2022 100
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2021/2022 66,67
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2021/2022 14,29
Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2020/2021 15
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2020/2021 4
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2020/2021 2
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2020/2021 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2020/2021 12
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2020/2021 0
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2020/2021 0
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2020/2021 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2020/2021 66,67
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2020/2021 8,33
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2020/2021 25
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2020/2021 n/a
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2020/2021 n/a
Porcentaxe de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
Relación entre o número de estudantes matriculados que gozan dunha bolsa ou contrato predoutoral e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD11)
2020/2021 8,33
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2020/2021 100
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2020/2021 0
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2020/2021 2
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2020/2021 100
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2020/2021 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2020/2021 0
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2020/2021 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2020/2021 0
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2020/2021 2
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2020/2021 1.647
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2020/2021 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2020/2021 n/a
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2020/2021 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2020/2021 50
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2020/2021 50
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2020/2021 100
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2020/2021 50
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2020/2021 20
Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2019/2020 15
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2019/2020 3
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2019/2020 2
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2019/2020 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2019/2020 13
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2019/2020 100
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2019/2020 0
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2019/2020 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2019/2020 76,92
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2019/2020 0
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2019/2020 23,08
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2019/2020 7,69
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2019/2020 n/a
Porcentaxe de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
Relación entre o número de estudantes matriculados que gozan dunha bolsa ou contrato predoutoral e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD11)
2019/2020 38,46
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2019/2020 100
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2019/2020 33,33
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2019/2020 1
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2019/2020 100
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2019/2020 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2019/2020 0
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2019/2020 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2019/2020 0
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2019/2020 1
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2019/2020 1.864
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2019/2020 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2019/2020 n/a
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2019/2020 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2019/2020 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2019/2020 100
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2019/2020 100
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2019/2020 100
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2019/2020 11,11

publicacións

Esta é unha mostra da produción científica dos estudantes do programa de doutoramento co fin de orientar a futuros estudantes interesados neste programa. En ningún caso debe considerarse unha listaxe completa e exhaustiva de toda a produción científica dos estudantes. A información é introducida polos propios doutorandos de forma relativamente desestruturada pero foi revisada e validada pola comisión académica.

Artigos en revistas internacionais
Vidal-Paz, José, Benigno Antonio Rodríguez-Gómez, and José A. Orosa. 2023. "A Comparison of Different Methods for Rainfall Imputation: A Galician Case Study" Applied Sciences 13, no. 22: 12260. https://doi.org/10.3390/app132212260
Millán A. Martínez, Basilio B. Fraguela, José C. Cabaleiro, and Francisco F. Rivera. 2023. A new thread-level speculative automatic parallelization model and library based on duplicate code execution. PREPRINT (Version 1) available at Research Square. October 2023. DOI: 10.21203/rs.3.rs-3405920/v1
B. Beceiro, J. González-Domínguez, L. Morán-Fernández, V. Bolón-Canedo and J. Touriño, "CUDA Acceleration of MI-based Feature Selection Methods", Journal of Parallel and Distributed Computing, vol. 190, Aug. 2024, Art. no. 104901. [Online]. Available doi.org/10.1016/j.jpdc.2024.104901.
Artigos en revistas internacionais
Patricia González, Roberto Prado-Rodriguez, Attila Gábor, Julio Saez-Rodriguez, Julio R. Banga, Ramón Doallo, Parallel ant colony optimization for the training of cell signaling networks, Expert Systems with Applications, Volume 208, 2022, 118199, ISSN 0957-4174, https://doi.org/10.1016/j.eswa.2022.118199. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417422013586) Abstract: Acquiring a functional comprehension of the deregulation of cell signaling networks in disease allows progress in the development of new therapies and drugs. Computational models are becoming increasingly popular as a systematic tool to analyze the functioning of complex biochemical networks, such as those involved in cell signaling. CellNOpt is a framework to build predictive logic-based models of signaling pathways by training a prior knowledge network to biochemical data obtained from perturbation experiments. This training can be formulated as an optimization problem that can be solved using metaheuristics. However, the genetic algorithm used so far in CellNOpt presents limitations in terms of execution time and quality of solutions when applied to large instances. Thus, in order to overcome those issues, in this paper we propose the use of a method based on ant colony optimization, adapted to the problem at hand and parallelized using a hybrid approach. The performance of this novel method is illustrated with several challenging benchmark problems in the study of new therapies for liver cancer. Keywords: Cell signaling network; Metaheuristics; Ant colony optimization; High performance computing; MPI; OpenMP
Diego Teijeiro, Margarita Amor, Sandra Buján, Rico Ritcher, Jürgen Döllner, Multistage strategy for ground point filtering on large scale datasets, ISPRS Journal of Photogrametry and Remote Sensing. Will be submitted for publication in the following days.
B. Beceiro, J. González-Domínguez and J. Touriño, "Parallel-FST: a Feature Selection Library for Multicore Clusters", Journal of Parallel and Distributed Computing, vol. 169, pp. 106-116, Nov. 2022. [Online]. Available: doi.org/10.1016/j.jpdc.2022.06.012
Mures, O.A., Taibo, J., Padrón, E.J. et al. PlayNet: real-time handball play classification with Kalman embeddings and neural networks. Vis Comput (2023). https://doi.org/10.1007/s00371-023-02972-1
Artigos en revistas internacionais
C. Ponte-Fernández, J. González-Domínguez and M. J. Martín. A SIMD algorithm for the detection of epistatic interactions of any order. Future Generation Computer Systems 132, 108-123 (2022). https://doi.org/10.1016/j.future.2022.02.009
C. Ponte-Fernández, J. González-Domínguez and M. J. Martín. Fiuncho: a program for any-order epistasis detection in CPU clusters. The Journal of Supercomputing, aceptado y pendiente de publicación (2022).
B. González-Seoane, C. Ponte-Fernández, J. González-Domínguez and M. J. Martín. PyToxo: a Python tool for calculating penetrance tables of high-order epistasis models. BMC Bioinformatics, aceptado y pendiente de publicación (2022).
Castro, R.L.; Andrade, D.; Fraguela, B.B. OpenCNN: A Winograd Minimal Filtering Algorithm Implementation in CUDA.Mathematics20219, 2033. https://doi.org/10.3390/math9172033
Millán A. Martínez, Basilio B. Fraguela, and José C. Cabaleiro. 2021. A Parallel Skeleton for Divide-and-conquer Unbalanced and Deep Problems. International Journal of Parallel Programming 49, 6 (December 2021), 820–845. DOI:https://doi.org/10.1007/s10766-021-00709-y
Millán A. Martínez, Basilio B. Fraguela, and José C. Cabaleiro. 2022. A highly optimized skeleton for unbalanced and deep divide-and-conquer algorithms on multi-core clusters. The Journal of Supercomputing, 78(8), 10434–10454. https://doi.org/10.1007/s11227-021-04259-5
Teijeiro, D., Amor, M., Doallo, R. et al. Land consolidation through parcel exchange among landowners using a distributed Spark-based genetic algorithm. J Supercomput (2022). https://doi.org/10.1007/s11227-022-04627-9
Diego Teijeiro, Margarita Amor, Ramón Doallo and David Deibe, Interactive visualization of large point clouds using an autotuning multiresolution out-of-core strategy, The Computer Journal. Artigo en Minor revision e esperando publicación.
Artigos en revistas internacionais
"Interoperability Strategies for GASPI and MPI in Large Scale Scientific Applications", Simmendinger, C, Iakymchuk, R., Akhmetova, D; Cebamanos, L, Bartsch, V., Rotaru, T., Rahn, M., Laure, E. & Markidis, S. International Journal of High Performance Computing Applications Special Issuehttp://doi.org/10.5281/zenodo.1206293
"MPI vs Fortran coarrays beyond 100k cores: 3D cellular automata",Shterenlikht, A., Cebamanos, L. 2019Parallel Computing Volume 84, May 2019, Pages 37-49https://doi.org/10.1016/j.parco.2019.03.002
Lopez-Lopez, E., Regueiro, C. V., Pardo, X. M., Franco, A., & Lumini, A. (2021). Towards a self-sufficient face verification system. Expert Systems with Applications174, 114734.
C. Ponte-Fernandez, J. Gonzalez-Dominguez, A. Carvajal-Rodriguez and M. J. Martin, "Evaluation of Existing Methods for High-Order Epistasis Detection," in IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics, doi: 10.1109/TCBB.2020.3030312.
Kommrusch, S. Horro, M. Pouchet, L.-N. Rodríguez, G. and Touriño, J. "Optimizing Coherence Traffic in Manycore Processors Using Closed-Form Caching/Home Agent Mappings," IEEE Access, vol. 9, pp. 28930--28945, 2021.
Outras publicacións
Comision Europea de Proyectos H2020"Challenges to Extreme-Scale Distributed-Memory programming Models from Heterogeneous Hardware for HPC"
Artigos en revistas internacionais
Santos, D.; Lopez-Lopez, E.; Pardo, X.M.; Iglesias, R.; Barro, S.; Fdez-Vidal, X.R. Robust and Fast Scene Recognition in Robotics Through the Automatic Identification of Meaningful Images. Sensors201919, 4024. 
Jonatan Enes, Roberto R. Expósito, Juan Touriño. Real-time resource scaling platform for Big Data workloads on serverless environments. Future Generation Computer Systems, vol. 105, pages 361-379, April 2020.
Cereijo García, J.; Osorio, R. R. Comparison of Hardwired and Microprogrammed Statechart Implementations. MDPI Electronics, 2020.
Diego Teijeiro, Eduardo Corbelle Rico, Juan Porta, Jorge Parapar, Ramón Doallo, Optimizing parcel exchange among landowners: A soft alternative to land consolidation, Computers, Environment and Urban Systems, Volume 79, 2020, 101422, ISSN 0198-9715, https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2019.101422. (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0198971518305477)
Ponte-Fernández, C., González-Domínguez, J., Carvajal-Rodríguez, A. et al. Toxo: a library for calculating penetrance tables of high-order epistasis models. BMC Bioinformatics21, 138 (2020). https://doi.org/10.1186/s12859-020-3456-3
Artigos en revistas internacionais
Lopez-Lopez, E., Vazquez Regueiro, C., Pardo Lopez, X. M., Iglesias-Rodríguez, R., & Estevez Casado, F. (2019). Dataset Bias Exposed in Face Verification. IET Biometrics. https://doi.org/10.1049/iet-bmt.2018.5224 
Horro, M. Rodríguez, G. and Touriño, J. "Simulating the Network Activity of Modern Manycores", IEEE Access, 2019.
Journal of Parallel and Distributed Computing - Portable and efficient FFT and DCT algorithms with the Heterogeneous Butterfly Processing Library https://doi.org/10.1016/j.jpdc.2018.11.011
Jonatan Enes, Javier L. Cacheiro, Roberto R. Expósito, Juan Touriño, Big data-oriented paas architecture with disk-as-a-resource capability and container-based virtualization. Journal of Grid Computing, vol. 16, issue 4, pages 587-605, December 2018
David Deibe, Margarita Amor, and Ramón Doallo, “Supporting multi-resolution out-of-core rendering of massive lidar point clouds through non-redundant data structures”, International Journal of Geographical Information Science, vol. 33, no. 3, pp. 593-617, 2019.
C Ponte-Fernández, J González-Domínguez, MJ Martín (2019). Fast search of third-order epistatic interactions on CPU and GPU clusters. The International Journal of High Performance Computing Applications.
Artigos en revistas internacionais
Jonatan Enes, Roberto R. Expósito, Juan Touriño. BDWatchdog: Real-time monitoring and profiling of Big Data applications and frameworks. Future Generation Computer Systems, vol. 87, pages 420-437, October 2018.
Jorge Veiga, Jonatan Enes, Roberto R. Expósito, Juan Touriño. BDEv 3.0: energy efficiency and microarchitectural characterization of Big Data processing frameworks. Future Generation Computer Systems, vol. 86, pages 565-581, September 2018.
Jorge Veiga, Jonatan Enes, Roberto R. Expósito y Juan Touriño, "BDEv 3.0: energy efficiency and microarchitectural characterization of Big Data processing frameworks", en Future Generation Computer Systems, vol. 86, pp. 565-581
Jorge Veiga, Roberto R. Expósito, Guillermo L. Taboada y Juan Touriño, "Enhancing In-memory Efficiency for MapReduce-based Data Processing", en Journal of Parallel and Distributed Computing, vol. 120, pp. 323-338
R. Garoby et al., "The European Spallation Source Design", in Physica Scripta Vol. 93 Num. 1, doi: https://doi.org/10.1088/1402-4896/aa9bff, ISBN/ISSN: 1402-4896-93-1-014001, 2018.
Capítulo de Libro
Jorge Veiga, Roberto R. Expósito y Juan Touriño, "Performance Evaluation of Big Data Analysis", en Encyclopedia of Big Data Technologies, pp. 1-6
Outras publicacións
J. Cereijo García, "ICS Engineering Manual for mTCA backplane clock distribution", European Spallation Source Internal Document, 2018.
J. Cereijo García, "ESS Timing System Naming Guidelines", European Spallation Source Internal Document, 2018.
J. Cereijo García and T. Korhonen, "Data Model Specification for the ESS Timing System", European Spallation Source Internal Document, 2018.
Artigos en revistas internacionais
Assessing Resilient versus Stop-and-Restart Fault-Tolerant Solutions in MPI Applications. Nuria Losada, María J. Martín, Patricia González The Journal of Supercomputing. DOI: 10.1007/s11227-016-1863-z JCR: quartile Q2; ranking 23/51; impact factor 1.088.
Portable and adaptable fault tolerance solution for heterogeneous applications. Nuria Losada, Basilio B. Fraguela, Patricia González, María J. MartínJournal of Parallel and Distributed Computing. DOI: 10.1016/j.jpdc.2017.01.020 JCR: quartile Q2; ranking 39/105; impact factor 1.32.
Roberto R. Expósito, Jorge Veiga, Jorge González-Domı́nguez y Juan Touriño, "MarDRe: efficient MapReduce-based removal of duplicate DNA reads in the cloud", en  Bioinformatics, vol. 33, issue 17, pp. 2762-2764
A. P. Diéguez, M. Amor, J. Lobeiras and R. Doallo. "Solving Large Problem Sizes of Index-Digit Algorithms on GPU: FFT and Tridiagonal System Solvers" in IEEE Transactions on Computers, 99 (2017) DOI 10.1109/TC.2017.2723879
D. Deibe, M. Amor, R. Doallo, D. Miranda, and M. Cordero, “Gvlidar: An interactive web-based visualization framework to support geospatial measures on lidar data,” International Journal of Remote Sensing., vol. 38, no. 3, pp. 827–849, Feb. 2017. [Online].  Available: https://doi.org/10.1080/01431161.2016.1271476
Outras publicacións
J. Cereijo García, J. H. Lee, "ICS Engineering Manual for MRF cPCI-EVG-230", European Spallation Source Internal Document, 2016.
J. Cereijo García, "ICS Engineering Manual for Time Stamping", European Spallation Source Internal Document, 2017.
J. Cereijo García, "ICS Engineering Manual for FirmWare update of PCI-based MRF products", European Spallation Source Internal Document, 2017.
J. Cereijo García, "ICS Engineering Manual for restoring MRF products after a failed FirmWare update", European Spallation Source Internal Document, 2017.
Informe técnico sobre la optimización de infraestructuras y servicios cloud con tecnologías de contenedores
Artigos en revistas internacionais
Resilient MPI applications using an application-level checkpointing framework and ULFM. Nuria Losada, Iván Cores, María J. Martín, Patricia González The Journal of Supercomputing, pp. 1-14. 2016. Presente en JCR.
Jorge Veiga, Roberto R. Expósito, Guillermo L. Taboada and Juan Touriño "Flame-MR: An event-driven architecture for MapReduce applications" Future Generation Computer Systems Vol. 65, pp. 46-56, December 2016.
Jorge Veiga, Roberto R. Expósito, Guillermo L. Taboada and Juan Touriño "Analysis and evaluation of MapReduce solutions on an HPC cluster" Computers & Electrical Engineering Vol. 50, pp. 200-216, February 2016.
AUTORES (p.o. de firma): Diéguez, A. P.; Amor, M.; Doallo, R.TÍTULO: Solving Large Problem Sizes of Index-Digit Algorithms on GPU: FFT and Tridiagonal Systems SolversNOMBRE DE LA REVISTA: Parallel ComputingESPERANDO RESPUESTA
Capítulo de Libro
AUTORES (p.o. de firma): Diéguez, A. P.; Amor, M.; Doallo, R.TÍTULO DEL LIBRO: Proceedings of the First PhD Symposium on Sustainable Ultrascale Computing Systems (NESUS PhD 2016)TÍTULO DEL CAPÍTULO: Techniques for Autotuning Algorithms on Heterogenous PlatformsVolumen: 1Editorial: Computer Architecture, Communications and Systems Group (ARCOS), University Carlos III, MadridPáginas (inicial y final): 25-28País de publicación: EspañaAño de publicación: 2016ISBN: 978-84-608-6309-0
Outras publicacións
J. Cereijo García, J. H. Lee, "ICS Engineering Manual for MRF PCIe-EVR-300", European Spallation Source Internal Document, 2016.
J. Cereijo García, J. H. Lee, "ICS Engineering Manual for MRF MTCA-EVR-300", European Spallation Source Internal Document, 2016.
Artigos en revistas internacionais
Extending an Application-Level Checkpointing Tool to Provide Fault Tolerance Support to OpenMP Applications. Nuria Losada, María J. Martín, Gabriel Rodríguez, Patricia González Journal of Universal Computer Science (JUCS), Vol. 20, No. 9, pp. 1352-1372. 2014. Presente en JCR.
AUTORES (p.o. de firma): Diéguez, A. P.; Amor, M.; Doallo, R.TÍTULO: BPLG-BMCS: GPU-sorting algorithm using a tuning skeleton libraryNOMBRE DE LA REVISTA: The Journal of SupercomputingVolumen: 1Páginas (inicial y final): 1-13 Editorial: Springer USPaís de publicación: USAAño de publicación: 2015ISSN: 0920-8542 (print), 1573-0484 (online)

Oferta de prazas

curso 2022/2023
Oferta xeral 15