Programa Oficial de Doutoramento en Física Aplicada

2024/2025

Garantía de calidade

A EIUDC dispón dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES, aplicable a todos os programas de doutoramento verificados de acordo co Real Decreto 99/2011 impartidos na UDC. Se precisas máis información, podes consultar a documentación relativa ao SGIC da EIDUDC(Normativa para a implantación e o desenvolvemento do SGIC da EIDUDC nos programas oficiais de doutoramento verificados polo RD 99/2011; Manual do SGIC da EIDUDC; e Procedementos do SGIC da EIDUDC).

Os procedementos do SGIC establecen quen e como debe realizar o seguimento e a supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son:

Comisión Académica do Programa de Doutoramento: é o órgano colexiado responsable da coordinación académica dos programas de doutoramento. Toma as decisións académicas relativas ao título e os seus estudantes. Establece as directrices e o marco de actuación do/a coordinador/a do título e de todas as persoas implicadas na titulación. Todos os programas de doutoramento verificados de acordo co Real Decreto 99/2011 e impartidos na UDC, incluídos os programas interuniversitarios non coordinados pola UDC, dispoñen dun coordinador do programa na UDC.

Comisión da Garantía de Calidade (CGC) da EIDUDC: é o órgano que participa nas tarefas de planificación e de seguimento do SGIC e dos títulos do centro, actuando ademais como un dos vehículos de comunicación interna da política, os obxectivos, os plans, os programas e as responsabilidades do centro. É a responsable de realizar os informes anuais de seguimento. Esta función é asumida pola Comisión Permanente da EIUDC.

Resultados

O Sistema de Garantía Interna da Calidade (SGIC) da EIDUDC establece o modo no que as Comisións Académicas dos programas de doutoramento que se imparten na UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso, o SGIC utiliza taxas e indicadores globais que permiten avaliar cada curso académico a calidade da formación. Inclúense entre os resultado obtidos o número de teses defendidas e as que recibiron a mención internacional, e as taxas de éxito (número de teses realizadas en 3 ou 4 anos), de graduación e de abandono e duración media da tese de doutoramento.

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, crearase unha comisión de xestión académica específica do programa.

López Lago, Joaquín Cayetano
Coordinador
García Garabal Mosquera, Sandra María
Vogal PDI
Montero Rodríguez, María Belén
Vogal PDI

Indicadores de seguemento

Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2022/2023 35
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2022/2023 4
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2022/2023 1
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2022/2023 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2022/2023 7
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2022/2023 0
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2022/2023 71,43
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2022/2023 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2022/2023 100
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2022/2023 0
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2022/2023 0
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2022/2023 n/a
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2022/2023 n/a
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2022/2023 100
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2022/2023 33,33
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2022/2023 2
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2022/2023 100
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2022/2023 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2022/2023 0
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2022/2023 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2022/2023 1
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2022/2023 1
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2022/2023 1.764
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2022/2023 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2022/2023 n/a
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2022/2023 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2022/2023 50
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2022/2023 50
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2022/2023 50
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2022/2023 50
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2022/2023 16,67
Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2021/2022 35
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2021/2022 4
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2021/2022 2
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2021/2022 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2021/2022 9
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2021/2022 0
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2021/2022 44,44
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2021/2022 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2021/2022 100
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2021/2022 0
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2021/2022 0
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2021/2022 n/a
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2021/2022 n/a
Porcentaxe de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
Relación entre o número de estudantes matriculados que gozan dunha bolsa ou contrato predoutoral e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD11)
2021/2022 0
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2021/2022 50
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2021/2022 0
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2021/2022 2
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2021/2022 100
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2021/2022 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2021/2022 0
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2021/2022 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2021/2022 2
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2021/2022 0
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2021/2022 1.875
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2021/2022 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2021/2022 n/a
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2021/2022 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2021/2022 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2021/2022 100
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2021/2022 100
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2021/2022 0
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2021/2022 0
Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2020/2021 35
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2020/2021 3
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2020/2021 3
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2020/2021 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2020/2021 7
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2020/2021 66,67
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2020/2021 42,86
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2020/2021 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2020/2021 100
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2020/2021 0
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2020/2021 0
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2020/2021 n/a
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2020/2021 n/a
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2020/2021 n/a
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2020/2021 n/a
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2020/2021 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2020/2021 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2020/2021 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2020/2021 0
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2020/2021 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2020/2021 0
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2020/2021 0
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2020/2021 n/a
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2020/2021 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2020/2021 n/a
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2020/2021 n/a
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2020/2021 n/a
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2020/2021 n/a
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2020/2021 n/a
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2020/2021 n/a
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2020/2021 20

publicacións

Esta é unha mostra da produción científica dos estudantes do programa de doutoramento co fin de orientar a futuros estudantes interesados neste programa. En ningún caso debe considerarse unha listaxe completa e exhaustiva de toda a produción científica dos estudantes. A información é introducida polos propios doutorandos de forma relativamente desestruturada pero foi revisada e validada pola comisión académica.

Artigos en revistas internacionais
Hidrogeles híbridos inyectables físicamente reticulados a base de carragenano y grafeno verde para reparación de tejidosRevista Internacional de Macromoléculas Biológicas 235 (2023) 123777https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2023.123777
Outras publicacións
Efecto de diferentes plastificantes sobre las propiedades térmicas, cristalinas y de permeabilidad de las películas de poli (3-hidroxibutirato-co3-hidroxihexanoato)Polímeros 2022, 14, 3503.  https://doi.org/10.3390/polym14173503
Artigos en revistas internacionais
https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-1722816/v1Green bionanocomposites based on polyhydroxybutyrate and filled with cellulose nanocrystals: melting processing and characterizationAnja SchmidtBirgit Bittmann-Hennes,Belén Montero,Bernd Wetzel,Luis Barralmanuscrito enviado a la revista: Cellulose
Artigos en revistas internacionais
Autores: M.R. Area, B. Montero, M. Rico, L. Barral, R. Bouza, J. López. Properties and behavior under environmental factors of isosorbide-plasticized starch reinforced with microcrystalline cellulose biocomposites. (aceptado, ya disponible online y con fecha prevista de publicación el 01-12-2020 en la revista International Journal of Biological Macromolecules). https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2020.08.075
Estévez Ruiz, E.P.; Caluña Chicaiza, G.E.; Jiménez Patiño, F.R.; López Lago, J.C.; Thirumuruganandham, S.P. Dense Matrix Multiplication Algorithms and Performance Evaluation of HPCC in 81 Nodes IBM Power 8 Architecture. Computation 2021, 9, 86. https://doi.org/10.3390/ computation9080086
Autores: Miguel R. Area, Belén Montero, Maite Rico, Luis Barral, Rebeca Bouza, y J. López. Título: Isosorbide plasticized corn starch filled with poly-(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) microparticles: properties and behavior under environmental factors. (enviado a International Journal of Biological Macromolecules)
Influence of Small Quantities ofWater on the Physical Properties of Alkylammonium Nitrate Ionic LiquidsD. Ausín, J. J. Parajó, J. L. Trenzado, L. M. Varela, O. Cabeza and L. Segade, International Journal of Molecular Sciences, 22 (2021) 7334.https://doi.org/10.3390/ijms22147334
Strange behaviour of transport properties in novel metal thiocyanate based ionic liquids.O. Cabeza, L. Segade, M. Domínguez-Pérez, E. Rilo, D. Ausín, J. A. Seijas, M. P. Vazquez-Tato, V. Matleev, A. Ievlev, J. Salgado and L. M. Varela, Journal of Molecular Liquids, 340 (2021) 117164.https://doi.org/10.1016/j.molliq.2021.117164
Arias-Ferreiro, G.; Ares-Pernas, A.; Lasagabáster-Latorre, A.; Aranburu, N.; Guerrica-Echevarria, G.; Dopico-García, M.S.; Abad, M.-J. Printability Study of a Conductive Polyaniline/Acrylic Formulation for 3D Printing. Polymers 2021, 13, 2068. https://doi.org/10.3390/ polym13132068
Artigos en revistas internacionais
Pettinelli, N., Rodríguez-Llamazares, S., Abella, V., Barral, L., Bouza, R., Farrag, Y., & Lago, F. (2019). Entrapment of chitosan, pectin or κ-carrageenan within methacrylate based hydrogels: effect on swelling and mechanical properties. Materials Science and Engineering: C, 96, 583-590. https://doi.org/10.1016/j.msec.2018.11.071
Pettinelli, N., Rodríguez-Llamazares, S., Farrag, Y., Bouza, R., Barral, L., Feijoo-Bandín, S., & Lago, F. (2020). Poly (hydroxybutyrate-co-hydroxyvalerate) microparticles embedded in κ-carrageenan/locust bean gum hydrogel as a dual drug delivery carrier. International Journal of Biological Macromolecules, 146, 110-118. https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2019.12.193
Goretti Arias-Ferreiro, Ana Ares-Pernas, M. Sonia Dopico-García, Aurora Lasagabáster-Latorre, María-José Abad, Photocured conductive PANI/acrylate composites for digital light processing. Influence of HDODA crosslinker in rheological and physicochemical properties, European Polymer Journal, Volume 136, 2020, 109887, ISSN 0014-3057, https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2020.109887. (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014305720316013)
Notas
Rapid transition of beta barrel from arbitrary strands: A molecular dynamics observationResults in PhysicsA fast molecular dynamics simulation protocol for a parallel beta barrel formation from an aribitrary tetrameric strands was discussed, using charmm-27 forcefield based NAMD molecular dynamics. In this work, we employed a tetramer unit of alanine beta strands to investigate the folding kinetics, ionic strength, shear number, C=O–H-N bonding of barrel geometry. The results were consistent with an initial model in which oxygen placed in a rectangular like shape favours the barrel formation rather than the one with a square like oxygen topology. This approach allow us to compute the barrel formation trends in neurotoxic and ion channel proteins. Our simulation supports the theoretical findings reported by Chothia and coworkers [1, 2], and significantly well in accordance with the observation of single-walled carbon nanotube induced beta-barrel formation of the Alzheimer’s Abeta 25-35 oligomers.2020 Elsevier B. V. All rights reserved.There is a continuous high demand for understanding the relationship between protein structure and function. Protein conformational transition varies over a number of time scales, this time dependent behavior is solely dependent on the nature of a protein involved in a specific biomolecular function. Some xenophobic agents and or set of residues of proteins, for example, cis-trans isomerization of chromophore induced transition states of the main body of the protein changes as fast as femtoseconds (10􀀀15 sec) [3]. On the other hand, protein dynamics of oxygen transport pathways in hemoglobin and lipoxygenase reactions in which binding and releasing of oxygen from the binding site proceeds seconds to minutes time scale [4, 5]. However, many of the biochemical enzymatic reactions changes the protein shape more often at nanosecond (10^-9 sec) time scale domain. It is considered one of the significant area of interest for both in-silico and in-vivo experiments, as an evident, flip-flop modes of kinase domains [6] take place in nanoseconds to picoseconds (10􀀀12 sec), similarly ionchannel proteins in membranes change their open-closed state in a nanosecond range [7] and at certain extent their residence time of open state remains for an enough long time to allow the ion transportation. In the context of ions channels, despite their existence of an alpha helical and beta barrel, studies related to geometrical understanding of beta barrel are particularly few [8], for studying such systems involves considering protein-protein interactions, which are computationally expensive. In contrast to that, we are incorporating another thrust area of ab-initio structural modeling in a classical regime, which lies at the picosecond time domain. In our approach we discuss the sub-picosecond computational experiments on beta barrel formation from a model tetra alanine peptide strands of three different sizes; Viz., Ala-15, Ala-20, Ala-24.
Artigos en revistas internacionais
SYNTHESIS, MICROSTRUCTURE AND VOLUMETRY OF NOVEL METAL THIOCYANATE IONIC LIQUIDS WITH [BMIM] CATIONO. Cabeza, L. M. Varela, E. Rilo, L. Segade, M. Dominguez-Perez, D. Ausin, I. de Pedro, J. Rodríguez Fernández, J. González, M. P. Vazquez-Tato, Y. Arosa, E. López-Lago, R. de la Fuente, J. J. Parajó, J. Salgado, M. Villanueva, V. Matveev, A. Ievlev, J. A. Seijas, Journal of Molecular Liquids, 283 (2019) 638-651.https://doi.org/10.1016/j.molliq.2019.03.088
Artigos en revistas internacionais
Preparation of donut-shaped starch microparticles by aqueous-alcoholic treatment.Yousof Farrag, Constanza Sabando, Saddys Rodríguez-Llamazares, Rebeca Bouza, Claudio Rojas, Luis Barral.Journal: Food Chemistry.Accepted 31/10/2017
PHBV/CNC bionanocomposites processed by extrusion: structural characterization and properties, Polymer Composites (2017), DOI: 10.1002/pc.24634.
IMIDAZOLIUM DECYL SULFATE: A VERY PROMISING SELFMADE IONIC HYDROGELO. Cabeza, E. Rilo, L. Segade, M. Domínguez-Pérez, S. García-Garabal, D. Ausín, E. López-Lago, L. M. Varela, M. Vilas, P. Verdía y E. Tojo, Mater. Chem. Front., 2 (2018), 505-513https://doi.org/10.1039/C7QM00510E
MESOSTRUCTURE AND PHYSICAL PROPERTIES OF AQUEOUS MIXTURES OF THE IONIC LIQUID 1-ETHYL-3-METHYL IMIDAZOLIUM OCTYL SULFATE DOPED WITH DIVALENT SULFATE SALTS IN THE LIQUID AND THE MESOMORPHIC STATESO. Cabeza, L. Segade, M. Domínguez-Pérez, E. Rilo, D. Ausín, A. Martinelli, N. Yaghini, B. Gollas, M. Kriechbaum, O. Russina, A. Triolo, E. López-Lago y L. M. Varela, Phys. Chem. Chem. Phys., 20 (2018), 8724-8736https://doi.org/10.1039/C7CP07999K
Miguel R. Area, Maite Rico, Belén Montero, Luis Barral, Rebeca Bouza. "Processing and characterization of corn starch plasticized with isosorbide and filled with microcrystalline cellulose". (enviado a Carbohydrate Polymers
Artigos en revistas internacionais
Cyclic temperature dependence of electrical conductivity in polyanilines as a function of the dopant and synthesis method
Morphology, thermal and barrier properties of biodegradable films of poly (3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) containing cellulose nanocrystals, Composites: Part A 93 (2017) 41–48.
TUNING PHYSICAL PROPERTIES AND MESOMORPHIC STRUCTURES IN AQUEOUS 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM OCTYLSULFATE RIGID-GEL WITH UNIVALENT SALT DOPINGO. Cabeza, L. Segade, M. Dominguez-Perez, E. Rilo, S. Garcia-Garabal, D. Ausin, A. Martinelli, E. LopezLago, L. M. Varela, Journal of Chemical Thermodynamics, 112 (2017) 267-275.https://doi.org/10.1016/j.jct.2017.05.012
Artigos en revistas internacionais
Thermal performance study in vernacular coastal architecture of Galicia: Rehabilitation potential -- Fase de Búsqueda de Revista
PHBV/CNC bionanocomposites processed by extrusion: structural characterization and properties.Sara Malmir, Belén Montero, Maite Rico, Luis Barral, Rebeca Bouza, Yousof Farrag.Journal: Polymer Composites.Accepted 17/10/2017DOI: 10.1002/pc.24634

Oferta de prazas

curso 2023/2024
Oferta xeral 35