Programa Oficial de Doutoramento en Dereito

2023/2024

Garantía de calidade

A EIUDC dispón dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES, aplicable a todos os programas de doutoramento verificados de acordo co Real Decreto 99/2011 impartidos na UDC. Se precisas máis información, podes consultar a documentación relativa ao SGIC da EIDUDC(Normativa para a implantación e o desenvolvemento do SGIC da EIDUDC nos programas oficiais de doutoramento verificados polo RD 99/2011; Manual do SGIC da EIDUDC; e Procedementos do SGIC da EIDUDC).

Os procedementos do SGIC establecen quen e como debe realizar o seguimento e a supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son:

Comisión Académica do Programa de Doutoramento: é o órgano colexiado responsable da coordinación académica dos programas de doutoramento. Toma as decisións académicas relativas ao título e os seus estudantes. Establece as directrices e o marco de actuación do/a coordinador/a do título e de todas as persoas implicadas na titulación. Todos os programas de doutoramento verificados de acordo co Real Decreto 99/2011 e impartidos na UDC, incluídos os programas interuniversitarios non coordinados pola UDC, dispoñen dun coordinador do programa na UDC.

Comisión da Garantía de Calidade (CGC) da EIDUDC: é o órgano que participa nas tarefas de planificación e de seguimento do SGIC e dos títulos do centro, actuando ademais como un dos vehículos de comunicación interna da política, os obxectivos, os plans, os programas e as responsabilidades do centro. É a responsable de realizar os informes anuais de seguimento. Esta función é asumida pola Comisión Permanente da EIUDC.

Resultados

O Sistema de Garantía Interna da Calidade (SGIC) da EIDUDC establece o modo no que as Comisións Académicas dos programas de doutoramento que se imparten na UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso, o SGIC utiliza taxas e indicadores globais que permiten avaliar cada curso académico a calidade da formación. Inclúense entre os resultado obtidos o número de teses defendidas e as que recibiron a mención internacional, e as taxas de éxito (número de teses realizadas en 3 ou 4 anos), de graduación e de abandono e duración media da tese de doutoramento.

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, crearase unha comisión de xestión académica específica do programa.

Serna Bermúdez, Pedro
Coordinador
López Suárez, Marcos Antonio
Secretario
Bello Janeiro, Domingo
Vogal PDI
Busto Lago, José Manuel
Vogal PDI
Faraldo Cabana, Patricia
Vogal PDI
Sobrino Heredia, José Manuel
Vogal PDI
Seoane Rodríguez, José Antonio
Vogal PDI
Ferreiro Baamonde, Xulio Xosé
Vogal PDI
Quindimil López, Jorge Antonio
Vogal PDI
Aba Catoira, Ana María
Vogal PDI
Brandariz García, José Ángel
Vogal PDI
García Pérez, Rafael
Vogal PDI
García Vázquez, Sonia
Vogal PDI

Indicadores de seguemento

Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2022/2023 15
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2022/2023 33
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2022/2023 17
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2022/2023 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2022/2023 63
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2022/2023 64,71
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2022/2023 34,92
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2022/2023 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2022/2023 34,92
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2022/2023 33,33
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2022/2023 31,75
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2022/2023 3,17
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2022/2023 n/a
Porcentaxe de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
Relación entre o número de estudantes matriculados que gozan dunha bolsa ou contrato predoutoral e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD11)
2022/2023 0
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2022/2023 n/a
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2022/2023 n/a
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2022/2023 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2022/2023 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2022/2023 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2022/2023 0
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2022/2023 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2022/2023 0
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2022/2023 0
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2022/2023 n/a
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2022/2023 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2022/2023 n/a
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2022/2023 n/a
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2022/2023 n/a
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2022/2023 n/a
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2022/2023 n/a
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2022/2023 n/a
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2022/2023 23,08
Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2021/2022 15
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2021/2022 28
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2021/2022 17
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2021/2022 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2021/2022 69
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2021/2022 58,82
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2021/2022 30,43
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2021/2022 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2021/2022 31,88
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2021/2022 33,33
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2021/2022 34,78
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2021/2022 1,45
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2021/2022 n/a
Porcentaxe de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
Relación entre o número de estudantes matriculados que gozan dunha bolsa ou contrato predoutoral e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD11)
2021/2022 0
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2021/2022 60
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2021/2022 6,67
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2021/2022 5
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2021/2022 40
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2021/2022 20
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2021/2022 40
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2021/2022 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2021/2022 5
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2021/2022 0
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2021/2022 1.391
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2021/2022 1.193
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2021/2022 1.640
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2021/2022 60
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2021/2022 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2021/2022 40
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2021/2022 80
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2021/2022 20
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2021/2022 12,07
Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2020/2021 15
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2020/2021 39
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2020/2021 17
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2020/2021 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2020/2021 66
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2020/2021 52,94
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2020/2021 30,3
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2020/2021 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2020/2021 36,36
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2020/2021 7,58
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2020/2021 56,06
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2020/2021 n/a
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2020/2021 n/a
Porcentaxe de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
Relación entre o número de estudantes matriculados que gozan dunha bolsa ou contrato predoutoral e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD11)
2020/2021 0
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2020/2021 40
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2020/2021 7,14
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2020/2021 5
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2020/2021 80
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2020/2021 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2020/2021 20
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2020/2021 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2020/2021 5
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2020/2021 0
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2020/2021 1.760
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2020/2021 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2020/2021 1.484
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2020/2021 20
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2020/2021 20
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2020/2021 60
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2020/2021 100
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2020/2021 60
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2020/2021 14,55
Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2019/2020 15
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2019/2020 34
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2019/2020 18
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2019/2020 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2019/2020 65
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2019/2020 72,22
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2019/2020 32,31
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2019/2020 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2019/2020 33,85
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2019/2020 9,23
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2019/2020 56,92
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2019/2020 n/a
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2019/2020 n/a
Porcentaxe de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
Relación entre o número de estudantes matriculados que gozan dunha bolsa ou contrato predoutoral e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD11)
2019/2020 7,69
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2019/2020 20
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2019/2020 13,33
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2019/2020 5
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2019/2020 40
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2019/2020 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2019/2020 60
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2019/2020 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2019/2020 5
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2019/2020 0
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2019/2020 1.989
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2019/2020 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2019/2020 1.515
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2019/2020 40
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2019/2020 20
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2019/2020 40
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2019/2020 100
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2019/2020 40
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2019/2020 20

teses

publicacións

Esta é unha mostra da produción científica dos estudantes do programa de doutoramento co fin de orientar a futuros estudantes interesados neste programa. En ningún caso debe considerarse unha listaxe completa e exhaustiva de toda a produción científica dos estudantes. A información é introducida polos propios doutorandos de forma relativamente desestruturada pero foi revisada e validada pola comisión académica.

Artigos en revistas internacionais
Autora  del artículo El sinuoso camino hacia la paridad en el Ecuador: reflexión crítica en la Revista Argentina de Derecho Electoral No. 8 IJEditores Fondo Editorial Revista Argentina de Derecho Electoral está indexada en LatinDex: https://www.latindex.org/latindex/ficha/27103https://ijeditores.com/pop.php?option=publicacion&idpublicacion=401&idedicion=19895
Autora del Artículo Justicia Electoral y género: La dualidad inquebrantable Revista Justicia Electoral de República Dominicana.Nota: Lanzamiento a realizarse el 25 de octubre de 2023.
Autora del artículo "Democracia Paritaria: De la observación electoral hacia la necesaria transformación de regímenes electorales con enfoque de género". Revista Mundo Electoral  Año 15 No.43- 2022, correspondiente al mes de marzo de 2022 del Tribunal Electoral de Panamá.
Human Rights-Compatible International Investment Agreements: A Voice From Central & Eastern Europe and Central AsiaBusiness and Human Rights Journal, ISSN 2057-0198, e-ISSN 2057-0201DOI:10.1017/bhj.2023.3https://www.cambridge.org/core/journals/business-and-human-rights-journal/article/human-rightscompatible-international-investment-agreements-a-voice-from-central-eastern-europe-and-central-asia/C47EE56E9DA26E37C0E749F8F8A4821D
In Search of Limits of Regulatory Powers. Antin v. Spain (ICSID Case No. ARB/13/31)Polish Review of International and European LawISSN 2299-2170, e-ISSN 2544-7432DOI:10.21697/priel.2021.10.2.04https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/priel/article/view/9497
“Horthel v. Poland. Fair and Equitable Treatment embodies the Rule of Law, whereas “tax” is not always a tax”ICSID Review – Foreign Investment Law JournalISSN: 0258-3690, e-ISSN: 2049-1999DOI:10.1093/icsidreview/siac024https://academic.oup.com/icsidreview/advance-article-abstract/doi/10.1093/icsidreview/siac024/6835448
Artigos en revistas nacionais
Freire Montero, A. F. (2022). El reconocimiento facial como instrumento de investigación y prevención del delito. Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña26, 64-88. https://doi.org/10.17979/afdudc.2022.26.0.9145
Filgueira Loureiro, I., "El riesgo de confusión: Concepto y apreciación por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea", Foro Galego, nº 213, 2023, pp. 219-260.
Martín Aláez, F. J. (2022). La responsabilidad de los operadores de internet por las infracciones de los derechos de propiedad intelectual utilizando la técnica del framing. Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña26, 108-124. https://doi.org/10.17979/afdudc.2022.26.0.9180
SCHREINMOSER, C.R.: "Aportes de la Observación general Núm. 26 del Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y culturales a la progresiva afirmación de la tierra como derecho humano", Revista Electrónica de Estudios Internacionales, núm. 46, 2023, pp. 279-297.
Martín Aláez, F. J. (2023). La «obra» protegida por el Derecho de Autor: PROTECTED WORKS UNDER COPYRIGHT. Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña27, 41-59. https://doi.org/10.17979/afdudc.2023.27.0.9783
Martín Aláez, F. J. (2024). La Responsabilidad de los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea por las infracciones de derechos de autor cometidas por sus usuarios en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Revista De Estudios Europeos, (83), 114–141. https://doi.org/10.24197/ree.83.2024.114-141
Capítulo de Libro
MARTÍN ALÁEZ, F.J. (2023). "Propiedad Intelectual y Derecho a La Libertad de Expresión y de Información de Los Usuarios En El Mercado Único Digital", Derecho y arte II / coord. por Ana Rodríguez Álvarez, Cristina Alonso Salgado, Sonia Rama Martínez; Almudena Valiño Ces (dir.), Julia Ammerman Yebra (dir.), Pablo Ramos Hernández (dir.), 2023, ISBN 978-84-1124-127-4, págs. 93-100. [https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8989940]
Introduction: reaching sustainable diversity in international arbitration (con: Ali Shahla F., Colombo Giorgio Fabio, Karton Joshua), en: Ali Shahla F., Balcerzak Filip, Colombo Giorgio Fabio, Karton Joshua (eds.): Diversity in International Arbitration. Why it Matters and How to Sustain It, 2022, Edward Elgar Publishing, ISBN 9781803920030https://www.e-elgar.com/shop/gbp/diversity-in-international-arbitration-9781803920030.html
Jurisdiction and Admissibility in Investment Treaty Arbitration – A Human Rights Perspective, en: Scheu Julian, Hofmann Rainer, Schill Stephan W., Tams Christian J. (eds.): Investment Protection, Human Rights, and International Arbitration in Extraordinary Times, 2022, Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, ISBN 9783848774050DOI:10.5771/9783748914068-181https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783748914068-119/chapter-4-jurisdiction-and-admissibility-in-investment-treaty-arbitration-a-human-rights-perspective?page=1
Los derechos humanos y el derecho internacional de inversiones, en: Álvarez Zárate José Manuel, Zenkiewicz Maciej (eds.): El derecho internacional de las inversiones. Desarrollo actual de normas y principios, Derecho Económico Internacional, 2021, Universidad Externado de Colombia, ISBN 9789587907049https://publicaciones.uexternado.edu.co/gpd-el-derecho-internacional-de-las-inversiones-9789587907049.html
La Responsabilidad ante el Arbitraje Online, en: Bello Janeiro Domingo (ed.): El Derecho de Daños en la Era Digital, 2021, Bogotá, Grupo Editorial Ibáñez, ISBN 9789587913309https://ibanezdigital.publica.la/library/publication/el-derecho-de-danos-en-la-era-digital
García Adán, A. & Fuentes Loureiro, M.A. (2023) Ethical and Legal Risks of Algorithmic and AI Tools Developed to Fight Against Trafficking in Cultural Property in the RITHMS Project Proceedings XoveTIC 2023. Impulsando el talento científico. Servizo de Publicacións, A Coruña https://xovetic.citic.udc.es/wp-content/uploads/2023/10/XoveTIC_2023_proceedings.pdf
SCHREINMOSER, C. R.: "Cultural rights of fisherfolk and fishing communities in the face of the ecological transition", en OANTA, G. A. (dir.): Los derechos humanos en el mar ante los desafíos de la transición ecológica y digital, Bosch Editor, Barcelona, 2023, pp. 405-431.
García Adán, Amara. Tu cara no me suena. Reconocimiento facial, brecha de género y garantías procesales en Suárez Xavier, P.R. Reconocimiento facial y brecha digital de género desde la perspectiva procesal: entre riesgo, libertad y emancipación. Aranzadi, Navarra, 2023, pp. 241-262.
Libro
DOCUMENTO ANEXO
Diversity in International Arbitration. Why it Matters and How to Sustain It editor, junto con: Shahla F. Ali – University of Hong Kong, Giorgio F. Colombo – Nagoya University (Japón) y Joshua Karton – Queen’s University (Canadá) Edward Elgar Publishing ISBN 9781803920030 https://www.e-elgar.com/shop/gbp/diversity-in-international-arbitration-9781803920030.html
Outras publicacións
Participante en la “I Convocatoria para laescritura y revisión de estudios de caso” realizada por el ObservatorioInteramericano de Gobernanza e Innovación Pública en el primer semestre de2022 y Autora del caso titulado: “Forjando ciudadanía y cultura política en elsector educativo de Perú”.
SCHREINMOSER, C.: "A cultura, o desenvolvemento sustentábel e o cambio climático", IGADI Annual Report 2023-2024, 2024, pp. 40-43.
Artigos en revistas nacionais
Schreinmoser, C. R. (2022). Cincuenta años de la Convención del Patrimonio Mundial: un balance crítico. Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña26, 308-335. https://doi.org/10.17979/afdudc.2022.26.0.9184
Capítulo de Libro
Perspectiva de género, violencia sexual y máximas de experiencia en El proceso en tiempos de cambio. VII processulus. Encuentro de jóvenes investigadores en Derecho Procesal, Colex, A Coruña, 2022 (pendiente de publicación) pp. 251-263
SCHREINMOSER, Christoph R., "El papel de la acción cultural exterior de la Unión Europea en las relaciones con sus países vecinos", en MKRTICHYAN MINASYAN, Artak y POGHOSYAN, Samvel (coords.), Europa y sus países del este, en particular Armenia, Instituto Universitario de Estudios Europeos "Salvador de Madariaga", 2023, pp. 73-88.
Libro
Renewable Energy Arbitrations – Quo Vadis? Implications of the Spanish Saga for International Investment Law Brill | Nijhoff Nijhoff International Investment Law Series https://brill.com/view/title/61784), ISBN: 9789004268692
Outras publicacións
Injusticia epistémica y argumentación jurídica. Especial atención en casos de violación en Falamos de feminismo. Artigos 2020 -2021. Volume II, ed. Valedora do pobo, Santiago de Compostela, 2022 pp. 405-437
Christoph R. Schreinmoser, Morgane Desboeufs, Marc-André Renold, "Case Foxes – Grawi Heirs v. City of Düsseldorf", Platform ArThemis (http://unige.ch/art-adr), Centre of Art-Law, University of Geneva.
Recensións
SCHREINMOSER, Christoph R.: "OANTA, G.A. and SÁNCHEZ RAMOS, B. (eds.), Irregular Migrations in Europe: A Perspective from the Sea Basins, Editoriale Scientifica, Naples, 2022, 362 pages"PEACE & SECURITY-PAIX ET SÉCURITÉ INTERNATIONALES vol. 11, 2023, DOI:http://dx.doi.org/10.25267/Paix_secur_int.2023.i11.2102.
Artigos en revistas internacionais
Molero, Campuzano, Guzmán. Desempleo juvenil, emprendimiento empresarial y educación en el mercado laboral.  En Aular de Durán, J., Reyes de Suárez, L. M., & Carruyo Avila, J. (2020). “Haciendo ciencia construimos futuro”. REDIELUZ9(2), 133. Recuperado a partir de https://produccioncientificaluz.org/index.php/redieluz/article/view/32175
Señalin, L., Guzmán, R., Uriguen, P., y Plaza, J. (2017). La educación superior como base del desarrollo socioeconómico en la ciudad de Machala - Ecuador.Revista Espacios. Obtenido de https:https://www.revistaespacios.com/a17v38n55/a17v38n55p07.pdf
González, E., Guzmán, R., Correa, J., Macías, B., & Herrera, N. (2017). Análisis Jurídico de la contratación indefinida como expectativa de estabilidad laboral en el Ecuador. Revista Dilemas Contemporáneas: Educación, Política y Valores, V(1), 1-12. Obtenido de http://files.dilemascontemporaneosedu cacionpoliticayvalores.com/200003585- a8bdca9b8f/17-9-50.%20 An%C3%A1lisis%20 Jur%C3%ADdico%20de%20la%20 contrataci%C3%B3n%20indefinida.....pdf
Guzmán, R., Verdezoto, M., Ramón, R. (2017). Emprendimiento en el sistema universitario: educación para fomentar el espíritu empresarial. II Congreso Universidad Ecuador. La universidad y la agenda 2035 para el desarrollo sostenible, 355-364. Obtenido de https://es.scribd.com/document/466025187/II-CONGRESO-UNIVERSIDAD-ECUADOR-pdf 
Camelia Ignătescu, Raluca Anica Onufreiciuc., Digital Euro: A (Digital) Symbol of Progress and Integration in EuropeLogos Universality Mentality Education Novelty: Law, vol. 9, núm. 1(2021), pp. 74-82
Raluca Anica Onufreiciuc, Principle of Transparency as reflected in OGP National Action Plans in Romania, Logos Universality  Mentality  Education  Novelty:  Law, vol. 10, núm. 1(2022), pp. 60-71https://doi.org/10.18662/lumenlaw/10.1/71
Oana Olariu, Raluca Anica Onufreiciuc, An Ethnographic Account on Transparency and Participation in Civil-Public Cooperation: Enablers and Constraints in Iaşi, the First Romanian City Admitted to Open Government Partnership -Local Program, Logos Universality Mentality Education Novelty: Lawvol. 10, núm. 1(2022), pp. 48-59https://doi.org/10.18662/lumenlaw/10.1/70
Lorena Elena Stănescu, Raluca Anica Onufreiciuc, Clearview AI Inc. și puterea celor lipsiți de putere, Revista română pentru protecția și securitatea datelor cu caracter personalnúm. 1(2022), pp. 54-73.
Artigos en revistas nacionais
STUCCHI, L. (2021). «Fundamentos para otorgar autonomía constitucional al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual». En: Revista de Derecho Público Económico. N° 1. Lima: Universidad Continental. p. 26-43. 2021.https://mktposgrado.ucontinental.edu.pe/revista-de-derecho-publico-economico/author/pierino-succhini-l%C3%B3pez-raygada
STUCCHI, L. y BALLÓN, F. (2021). «Abuso de poder económico, acaparamiento y especulación». En: Revista de Derecho Público Económico. N° 4. Lima: Universidad ESAN. s/p. 2021 (en edición).https://revistas.esan.edu.pe/index.php/giuristi
Revista Garrigues Empresa Familiar
Revista Garrigues Empresa Familiar. Los pactos sucesorios y la transmisión de la empresa familiar
González, E., Guzmán, R., Correa, J., Macías, B., & Herrera, N. (2017). Análisis Jurídico de la contratación indefinida como expectativa de estabilidad laboral en el Ecuador. Revista Dilemas Contemporáneas: Educación, Política y Valores, V(1), 1-12. Obtenido de http://files.dilemascontemporaneosedu cacionpoliticayvalores.com/200003585- a8bdca9b8f/17-9-50.%20 An%C3%A1lisis%20 Jur%C3%ADdico%20de%20la%20 contrataci%C3%B3n%20indefinida.....pdf
SCHREINMOSER, Christoph R.: "Bayern no mundo: unha análise nas relacións exteriores do Estado Libre de Baviera", Tempo Exterior, vol. XXIII, núm. 44, 2022, páx. 103-118.
Capítulo de Libro
ESPLUGUES, C. y STUCCHI, P. (Ed). Derecho del Comercio Internacional Peruano. Valencia: Tirant lo Blanch. 2021. (finalizando edición)
STUCCHI, L. y BALLÓN, F. (2021). «La exigencia constitucional y legal de imparcialidad en el procedimiento administrativo sancionador y su incumplimiento en materia de libre competencia» p. 653 – 682. En: ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA (Director). Estudios sobre Derecho Administrativo. Vol I. Lima: Derecho & Sociedad. 2021.
STUCCHI, L. y ROJAS, M. (2021). «Consumo digital y justicia digital administrativa en las relaciones de consumo. Los avances en el Perú» p. 182 – 194. En: RAMÏREZ, D., HENAO, A. y BUSTAMANTE, M. (Ed). Justicia digital: avances y retrocesos. Envigado: Institución Universitaria de Envigado. 2021.
Guzmán, R. (2020). Ámbito jurídico normativo de la RSE (RSE) en el sector bananero del Ecuador. En M. Verdezoto, RSE: prácticas y perspectivas de la gestión organizacional en el contexto ecuatoriano (págs. 53-74). Machala: Ediciones UTMACH. http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/15747
Guzmán, R. (2022).Aspectos jurídicos en la esfera de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y su dimensión en el ámbito laboral ecuatoriano. En M. Verdezoto, Responsabilidad Social empresarial en el sector bananero (págs. 23-44). Machala: Ediciones UTMACH. http://repositorio.utmachala.edu.ec/
Libro
STUCCHI, L., BEZADA, J. y GARCÍA, O. (2005). Manual de Derecho del Consumo aplicado a los Servicios Bancarios. Lima: Palestra. 166 p.https://palestraeditores.com/producto/manual-de-derecho-del-consumo-aplicado-a-los-servicios-bancarios-en-el-peru-ebook/
Eva Cazorla y Christoph R. Schreinmoser, Compendio de textos jurídicos internacionales y europeos sobre migración y asilo, Ed. Reprografía Noroeste & Instituto Universitario de Estudios Europeos “Salvador de Madariaga”, 2022, A Coruña, pp. 231. ISBN: 978-84-18291-45-6.
Notas
Consulta tributaria a la ATRIGA
Consulta tributaria a Dirección General de Tributos
Ponencia en Colegio de Economistas
Ponencia en Colegio de Economistas
Clases Máster Escuela de Finanzas en materia de ISD Empresa Familiar
Clases Master Escuela de Finanzas ISD Empresa Familiar
Análisis puntos conflictivos en la aplicación de la bonificación de la Empresa Familiar
Andrei Săvescu, Raluca Anica Onufreiciuc, Despre pedepsirea unor infracțiuni informatice, Revista de Note și Studii Juridice, available at:https://www.juridice.ro/785506/despre-pedepsirea-unor-infractiuni-informatice.html
Outras publicacións
Blog: Reglas de Juego (análisis jurídico de temas de coyuntura)Diario Gestión (diario de negocios más importante del Perú) http://blogs.gestion.pe/reglasdejuego/
Arículos de prensa, en La Voz de Galicia
Articulos de prensa, La Voz de Galicia
Articulos de prensa, La Voz de Galicia
Diversas publicaciones en portales electrónicos de México sobre temas de derecho.Entre otros:El derecho a la buena administración en:http://espejodelpoder.com/2022/02/09/el-%E2%80%A6Responsabilidad patrimonial del Estado en:http://espejodelpoder.com/2021/09/24/la-%E2%80%A6Justicia injusta en Veracruz en:http://www.maticespoliticos.com/justicia-injusta-en-veracruz/
Artigos en revistas internacionais
III Simposio Internacional Cátedra Alianza del PacíficoPresentación de la Ponencia “¿Es la Alianza del Pacífico una estrategia de integración comercial efectiva para posicionarse en América Latina y consolidarse frente al Asia-Pacífico?” Una visión desde el Perú. Co – autoras: Vanessa Heller y Elba Roo.Octubre 2017http://mailing.uahurtado.cl/2017/comunicaciones/invitaciones/simposio_asia/pdf/programa.pdf
¿Es la Alianza del Pacífico una estrategia de integración comercial efectiva para posicionarse en América Latina y consolidarse frente al Asia - Pacífico? Una visión desde el Perú. Coautoria con: HELLER, Vanessa y ROO, Elba.  En: Revista Encrucijada Americana del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Alberto Hurtado. Año 10 N°1. Santiago de Chile, 2018. ISSN* versión digital: 0718-5766. Pág.36 – 70.
2020 - COMENTARIO INTERNACIONALRevista del Centro Andino de Estudios Internacionales, Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador. Árbitro-par académico.
Silvia Rodríguez-López(2020)Getting to Know Women Convicted of Human Trafficking in Spain: Personal Profiles and Involvement in Crime,Women & Criminal Justice,DOI: 10.1080/08974454.2020.1835791
Raluca Anica Onufreiciuc, "Some Reflections on Transparency as the First Economic Disinfectant",  Postmodern Openings, Vol. 11, núm. 3 (2020), pp. 278-289.DOI: https://doi.org/10.18662/po/11.3/214
Lorena Stănescu, Raluca Anica Onufreiciuc, "Some Reflections on 'Datafication': Data Governance and Legal Challenges", European Journal of Law and Public Administration, Vol. 7, núm 1 (2020), pp. 100-115.DOI: https://doi.org/10.18662/eljpa/7.1/118 
Raluca Anica Onufreiciuc, Oana Olariu, Citizen Law Making vs. Legal Illiteracy, Logos Universality Mentality Education Novelty: Law, 7(2), 2019, pp. 1-9DOI:10.18662/lumenlaw/23  https://lumenpublishing.com/journals/index.php/lumenlaw/article/view/2368
Raluca Anica Onufreiciuc, Some Reflections on Local Public Engagement Platforms as a New Universal and Democratic Vaccine, Administrative Law and Public Administration in the Global Social System (ed. Julien Cazala (Editor), Velimir Živković), Ed. ADJURIS, 2021 ;Availbale at:https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=934536
Artigos en revistas nacionais
“El Juez Bustamante y Rivero en la Corte Internacional de Justicia”, en Revista Peruana de Derecho Internacional, Tomo LXIX, enero – abril 2019, N° 161.
La Alianza del Pacífico: Una estrategia efectiva para fortalecer la relación comercial con Asia – Pacífico. Coautora: Elba Roo Superlano. En: UPC Review of Global Managment Revista de la Facultad de Negocios de la UPC. Volumen 3, Número 1, Año 2017 (junio). ISSN* versión impresa: 2517-9314. Pág.46 – 51.
Rodríguez López, S., "The Invisibility of Labour Trafficking in Spain. A Critical Analysis of Cases and Policies", en Revista Española de Investigación Criminológica (REIC), Special Issue, 2020.
“Smend y Kelsen, estado como integración y problemas actuales”, Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, Vol. 24, pp. 64-82, 2020.
“La inconstitucional habilitación a los partidos políticos para recabar datos sobre opiniones políticas. Comentario a la STC 76/2019, de 22 de mayo”, Revista Española de Derecho Constitucional, 121, 303-331.
Capítulo de Libro
STUCCHI, P. (2019) «Apuntes sobre la relevancia constitucional del mandato funcional del Indecopi y consideraciones a favor de su autonomía constitucional». En: MEDINA, O (Ed).Tratado de protección y defensa del consumidor. Lima: Instituto Pacífico, pp. 19-41.ISBN 978-612-322-196-6Tratado de protección y defensa del consumidor Editorial:Instituto Pacífico S.A.C.Materia:DerechoPúblico objetivo:Profesional / académicoPublicado:2019-12-03Número de edición:1Número de páginas:1103Tamaño:18x25cm.Precio:S/100Encuadernación:Tapa dura o cartonéSoporte:Impreso
STUCCHI, P. y ARIAS, B. (2020) «La inversión extranjera y la solución de controversias a través del arbitraje de inversión en el Perú». En: ESPLUGUES, C (Ed).Tratado de Inversiones Extranjeras y Arbitraje de Inversiones en Iberoamérica. Valencia: Tirant lo Blanch, pp. 589-606.Tratado de Inversiones Extranjeras y Arbitraje de Inversiones en Iberoamérica Editorial: Tirant lo BlanchMateria: ArbitrajePublicado:2020-12-02Número de edición:1Número de páginas:724Soporte:ImpresoIsbn Papel:9788413366340Isbn Ebook:9788413366357
“El derecho penal chileno como respuesta inadecuada al conflicto cultural en la Araucanía”, en Bedecarratz, Francisco (ed.), Estado y pueblo Mapuche. Una mirada desde el Derecho y las políticas públicas, Santiago: RIL Editores págs. 321-338.
“Sobre la justificación de aplicar el Derecho penal a las entidades de Inteligencia Artificial”, en coautoría con I. Vidal, en Azuaje, M. y Contreras, P. (eds.), Inteligencia artificial y Derecho, en prensa (Editorial Tirant lo Blanch).
“El ejercicio de la acción penal sin previa formalización de la investigación”, en Martínez, J.; Peredo, M.; Bronfman, A.; Cancela, C. (eds.), Política, Derecho y Constitución: estudios en homenaje al profesor Antonio Pereira Menaut, Valencia: Tirant lo Blanch, en prensa.
“La prohibición de la crimigración derivada de la irrelevancia constitucional de la condición de 'extranjero' en el ordenamiento jurídico chileno”, en Dufraix, R. y Quinteros, D. (eds.), Migración y Criminalización en América Latina. Santiago: Ediciones Jurídicas de Santiago.
2018 “La eficiencia y la eficacia del Ministerio Público como normas jurídicas”. En Morrison/Navarro (coords.), Actas de las Segundas Jornadas de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile. Santiago: Librotecnia, 300 páginas. ISBN 978-956-327-187-4
2018. “El estado de custodia como elemento del tipo de apropiación indebida”, en Navarro-Dolmestch, Roberto (comp.), El delito de apropiación indebida, Santiago: Ediciones Jurídicas de Santiago, págs. 103-115.
Libro
Nueva Constitución y sistema penal. Bedecarratz, F. y Navarro-Dolmestch, R. (coords.), en preparación.
2018 Los nuevos delitos de maltrato corporal relevante y trato degradante. Santiago de Chile: Librotecnia, ISBN 978-956-327-172-0, 92 páginas
2018 Derecho procesal penal chileno I. Santiago: Ediciones Jurídicas de Santiago, 612 páginas. ISBN 978-956-9709-65-4
2018 El delito de apropiación indebida (editor). Santiago: Ediciones Jurídicas de Santiago. 210 páginas. ISBN 978-956-9709-72-2
Notas
Raluca Anica Onufreiciuc, Transparența în alegerile europene. Recomandări ale Comisiei Europene pentru partidele politice din țările membre UE, Revista de Note și Studii Juridice, available at:https://www.juridice.ro/626234/transparenta-in-alegerile-europene-recomandari-ale-comisiei-europene-pentru-partidele-politice-din-tarile-membre-ue.html
Raluca Anica Onufreiciuc, Protejarea datelor cu caracter personal ale cetățenilor europeni în contextul alegerilor, Revista de Note și Studii Juridice, available at:https://www.juridice.ro/626222/protejarea-datelor-cu-caracter-personal-ale-cetatenilor-europeni-in-contextul-alegerilor.html
Outras publicacións
“Regional Cooperation and Organization: American States”, en: WOLFRUM, Rüdiger (Editor). Max Planck Encyclopedia of Public International LawVolume VIII, Londres: Oxford University Press, 2020. (Actualización de artículo de 2012).
Blog: Reglas de Juego (análisis jurídico de temas de coyuntura)Diario Gestión (diario de negocios más importante del Perú) http://blogs.gestion.pe/reglasdejuego/
Glorario de Derecho Internacional Penal.Entrada: "Responsabilidad penal Individual".Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), Nueva York. Próxima publicación.
“Administrative Tribunal: Inter – American Development Bank”, en: RUIZ FABRI, Helene (Editora), Max Planck Encyclopedia of International Procedural Law. Londres: Oxford University Press, 2020.
Onufreiciuc, R., ROMSILVA - Sibiu Forestry Department v Romania (Commune of C), Appeal decision, No 1660/2014, ILDC 2364 (RO 2014), 1st April 2014, Romania, Oxford University Press, 2019https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law-ildc/2364ro14.case.1/law-ildc-2364ro14
Artigos en revistas internacionais
FUENTES LOUREIRO, M.A., "La protección ambiental en el Código Penal español. Un análisis a la luz de la Directiva 2008/99/CE, relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal", en Lexambiente. Rivista trimestrale di diritto penale dell’ambiente, nº 2, 2019, pp. 48-72. 
Revista digital Reglas Políticas ColombiaArtículo Violencia política: Un tema en la agenda política https://www.reglaspoliticas.com/academico.html
Dónde quedó la participación? Reglas Políticas Colombia. https://www.reglaspoliticas.com/blog/donde-quedo-la-participacion
Responsabilidad corporativa y cumplimiento en el delito cibernético a la privacidad: el nuevo "modelo organizacional de privacidad", en una revista trimestral de derecho penal contemporáneo
     Responsabilidad medioambiental empresarial: del principio de precaución en el cumplimiento empresarial a los problemas de eficacia, en las actas de la jornada Dialogi Europaei, "El negocio sostenible ... a la prueba del diálogo".                                                 
Artigos en revistas nacionais
Publicación del artículo "La comunidad de policiías en América (AMERIPOL) en el nº154 (meses mayo y junio) de la revista Ciencia Policial. EL artículo versa sobre un organismo policial en crecimiento del conteniente americano, si bien lo países más comprometidos pertenecen a Sudamérica. Dicho organismo pretende ser en un futuro el homólogo de EUROPOL en aquel contiente.
FUENTES LOUREIRO, M.A., "Luces y sombras de la transposición al ordenamiento español de la Directiva 2008/99/CE, relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho Penal", en Revista Penal, nº 45, enero de 2020 (en prensa).
FUENTES LOUREIRO, M.A., "La responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos ambientales. Críticas y propuestas en relación con la penalidad", en Diario La Ley, ISSN 1989-6913, nº 9451, 8 de julio de 2019.
Wong Meraz, César Lorenzo. El federalismo electoral en México. Revista Ius Veritas. Primer trimestre 2019. Pag. 6
“La asistencia sanitaria transfronteriza a la luz del Reglamento General de Protección de datos”, Revista de derecho y genoma humano: genética, biotecnología y medicina avanzada = Law and the human genome review: genetics, biotechnology and advanced medicine, Nº Extra 1 (Issue dedicated to: Uso de datos clínicos ante nuevos escenarios tecnológicos y científi cos. Oportunidades e implicaciones jurídicas), 2019, pp. 511-523.ISSN: 1134-7198
"El Reglamento general de protección de datos ante el fenómeno del "big data"", Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnología, número 51, 2019
La voz, ¿es un dato de carácter personal?, Diario La Ley número 41, Seccion Ciberderecho, 19 de junio 2020, Wolkers Kluwer (ISSN Electrónico 1989-6913)
“Yo robots”: la responsabilidad penal de las inteligencias artificiales, en Transjus Working paper, Universidad de Barcelona.
Capítulo de Libro
“Quo Vadis, intimidad?”, en Pérez Miras, Antonio, Teruel Lozano, Germán M., Raffiotta, Edoardo C., Pia Iadiccio, Maria (dirs.) y Montesinos Padilla, Carmen (coord.), Setenta años de Constitución Italiana y cuarenta años de Constitución Española. Vol. II. Derechos fundamentales, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y BOE, págs. 151-165, 2020
RODRÍGUEZ-LÓPEZ, S., "Víctimas y autoras. Otra dimensión de género en las políticas públicas en materia de trata de seres humanos”, en MONGE FERNÁNDEZ, A./ PARRILLA VERGARA, J. (eds.), Mujer y Derecho Penal: ¿Necesidad de una reforma desde una perspectiva de género? Libro de comunicaciones, Sevilla, 2019, pp. 73-78. ISBN: 978-84-949688-5-3.
Libro
Francisco Manuel Caamaño Domínguez; Daniel Jove Villares; Santiago Antonio Roura Gómez. Bases para el estudio del derecho constitucional: Organización Constitucional del Estado. pp. 1 - 345. Kindle amazon, 2019. ISBN 978-84-09-15022-9 Nombre del material: Libro de Docencia Tipo de soporte: Librohttps://www.amazon.es/dp/B07ZKZZBJ7/ref=mp_s_a_1_1?keywords=bases+para+el+estudio+del+derecho+constitucional&qid=1572039432&sr=8-1
Notas
NOTA AL JUICIO. La relevancia del elemento psicológico en la protección penal de las bases de datos en la Revista de Derecho y Procedimientohttps://penaledp.it/la-rilevanza-dellelemento-psicologico-nella-tutela-penale-delle-banche-dati/
Outras publicacións
Ficha didáctica: “Atrápame si puedes”, en revista electrónica Revista Proyecto DeCine (ISSN 1989- 8592) y dominio http://www.revistaproyectodecine.com
Ficha didáctica: “El reino”, en revista electrónica Revista Proyecto DeCine (ISSN 1989- 8592) y dominio http://www.revistaproyectodecine.com
Diálogos en feminino. Sen maltrato, mulleres libres e iguais, que recoge la mesa redonda que, con el mismo título, se celebró el pasado 18 de diciembre 2019, en el Sporting Club Casino de La Coruña, organizada por la Federación de Asociacións Veciñais da Coruña e Área Metropolitana.
https://www.reglaspoliticas.com/academico.htmlViolencia Política: Un tema en la agenda política
- L. D’AMICO, Una conferenza sull’Avvocatura dello Stato nell’ordinamento nazionale e sovranazionale, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 2/2020, pag. 604, Maggio 2020. ISSN 0557-1464
Artigos en revistas nacionais
“Consecuencias en la Ley de Investigación Biomédica del Reglamento General de Protección de Datos”, en Revista General de Derecho Constitucional¸ 28, 2018
Remeseiro Reguero, R. "La función notarial de control de legalidad. Estado de la cuestión en el ámbito de las condiciones generales de la contratación y las cláusulas abusivas", Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, 2018, vol. 22, pp. 274-297; DOI: https://doi-org.accedys.udc.es/10.17979/afdudc.2018.22.0.5187htt5187
Cortés, O. (2014a). Ayuntamientos 2.0, ¿cómo tener una presencia de éxito en redes sociales?. El Consultor de los Ayuntamientos. Sección Práctica local. Vol. 1, Nro. 8, 933.
Cortés, O. (2014b). Innovación en la Administración, el reto necesario. Anales de Mecánica y Electricidad. Nro. Marzo - abril 2014, 17-21.
Capítulo de Libro
Competition and Trade law in Pharmaceuticals.  Figueroa, P., and Guerrero (eds.). Elgar, 2019. En edición.
Jove Villares, Daniel (2018): “La federal Conferederación Suiza” en Bernal, Marcelo y Pizzolo, Calogero (dir.) y Carranza, Gonzalo Gabriel (Coord.), Modelos para armar. Procesos federales actuales, descentralización del poder y desafíos del gobierno multinivel, Córdoba-Argentina, Astrea/Universidad Nacional de Córdoba, 2018, págs. 97-122.ISBN: 978-987-707-083-5
Jove Villares, Daniel (2018): “La protección de datos: un derecho para el entorno digital”, en Dueñas Castrillo, Andrés Iván, Fernández Cañueto, Daniel, Moreno González, Gabriel (coords.), Juventud y Constitución. Un estudio de la Constitución española por los jóvenes en su cuarenta aniversario, Zaragoza, Fundación Manuel Giménez Abad de Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico, págs. 79-102.ISBN: 978-84-946201-4-0
Cortés, O. (2019). “Justicia digital, abierta e innovadora: hechos y retos”. En Gómez Manresa, M.F y Fernández Salmerón, M. (Coords.). Modernización digital e innovación en la Administración de Justicia (291-315). Navarra. Thomson Reuters Aranzadi. ISBN 978-84-9197-150-4
Cortés, O. (2017).”Justicia abierta en España: situación, retos y barreras” en Caro, A y Gómez Otero, A. E-Juristas: más allá de la tecnología legal (17-50). Navarra. Editorial Aranzadi. ISBN 978-84-9099-704-8.
RODRÍGUEZ-LÓPEZ, S., “An Attempt to Control Human Trafficking from a Human Rights-Based Approach: The Case of Spain”, en WINTERDYK, J./ JONES, J. (Eds.), The Palgrave International Handbook of Human Trafficking. Palgrave MacmillanCham, 2019, pp. 1-18. DOI: 10.1007/978-3-319-63192-9_53-1ISBN: 978-3-319-63192-9
RODRÍGUEZ-LÓPEZ, S., “Telling Victims from Criminals: Human Trafficking for the Purposes of Criminal Exploitation”, en WINTERDYK, J./ JONES, J. (Eds.), The Palgrave International Handbook of Human Trafficking. Palgrave MacmillanCham, 2019, pp. 1-16. DOI: 10.1007/978-3-319-63192-9_17-1ISBN: 978-3-319-63192-9
RODRÍGUEZ-LÓPEZ, S, “La “gamificación” en la docencia del Derecho penal. Un instrumento para fomentar la participación activa y diversa del alumnado”, en Investigación y Docencia en Derecho: Nuevas Perspectivas, Colex, A Coruña, 2019, pp. 97-102. (En prensa)
Libro
Cortés, O. y Díaz, A. (2014). Gestión inteligente de redes sociales en la Administración. Vitoria-Gasteiz. Instituto Vasco de Administración Pública ISBN 978-84-7777-436-5
FARALDO CABANA, P./ ACALE Sánchez, M. (Dirs.)/RODRÍGUEZ-LÓPEZ, S./ FUENTES LOUREIRO, M.A. (Coords.), La Manada. Un antes y un después en la regulación de los delitos sexuales en España, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018. ISBN: 9788413130057
Outras publicacións
Publicación articulo opinion en La Voz de Galicia 20 de septiembre de 2019: "la ruptura del silencio".
Artigos en revistas internacionais
Jove Villares, Daniel (2017): “Datos relativos a la salud y datos genéticos: consecuencias jurídicas de su conceptualización”, en Revista Derecho y Salud, diciembre, Nº 1, diciembre, pp. 55-66. ISSN versión en línea Nº 2591-3476 e ISSN versión impresa Nº 2591-3468.
RODRÍGUEZ LÓPEZ, S., “Human Trafficking-Related Corruption as a Security: Challenge A Study of Cases in South-Eastern Europe”, Security Dialogues, 2017, Vol. 8, Issues 1-2, pp. 721-733. 
RODRÍGUEZ-LÓPEZ, S.,“(De)Constructing Stereotypes: Media Representations, Social Perceptions and Legal Responses to Human Trafficking”, Journal of Human Trafficking, 2018, Vol. 4, Issue 1, pp. 61-72.
RODRÍGUEZ-LÓPEZ, S., “Perpetrators or Preventers? The Double Role of Corporations in Child Trafficking in a Global Context”, Oñati Socio-Legal Series, 2018, Vol. 8, Nº 1, pp.145-164.
González Ramón, E. X.,  Guzmán Arias, R. L., Correa Calderón, J. E., Sares, M., Cesar, B., & Herrera Armijos, N. F. (2017). Análisis Jurídico de la contratación indefinida como expectativa de estabilidad Laboral en el Ecuador. Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores5(1).
Antonio Miño López - Preliminary market consultations in innovation procurement: a principled approach and incentives for anticompetitive behaviours, 2017, Fascículo 2http://www.ius-publicum.com/pagina.php?lang=es&pag=fascicolo
Fernández Míguez Sheila y González Gronemann Luciano Amaro. Análisis crítico de la nueva Ley 21.030 de despenalización del aborto en tres causales en Chile, desde la cosmovisión mapuche y la teoría decolonial de género [Publicación periódica] // InSURgência: revista de direitos e movimentos sociais. - Brasilia: Instituto de Pesquisa Direitos e Movimentos Sociais, 2017. - 2: Vol. 3. - págs. 414-454. - ISSN 2447-6684.
Fernández Míguez Sheila. Crítica a los conceptos de maltrato a la mujer desde la epistemología feminista [Publicación periódica] // Revista F@ro. - Valparaíso: Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Playa Ancha, II semestre de 2017. - 26: Vol. 2. - págs. 120-142. - e-ISSN 0718-4018.
Fernández Míguez Sheila. Cuestionando el sujeto estándar en derecho: Análisis crítico de los conceptos de minoría y mayoría de edad, niño, menores y adolescentes [Publicación periódica] // Revista Justicia y Derecho. Universidad Autónoma de Chile. - Santiago de Chile: 2017. - ISSN 0719-9392 (en prensa) 
Fernández Míguez Sheila. Criminología del Sur[Publicación periódica] // Revista Red Seca – Chile: Editorial Red Seca, 2018. – ISSN 0718-8927.
Artigos en revistas nacionais
Abegón, M.; Maestro, A. M., y Vázquez, B., “A selection of Spanish bibliography on the law of the sea and LOSC”, Spanish Yearbook of International Law, vol. 21, n.º. 1, 2017, pp. 479 – 529 (51 pp.) [DOI: 10.17103/sybil.21.34]
“Naturaleza y exigibilidad de los derechos recogidos en los Estatutos de Autonomía”, en Dereito. Revista Xurídica de Universidade de Santiago de Compostela. (Pendiente de publicar), Vol. 26, Nº 2, 2017, pages 43-74.ISSN 1132-9947
Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías 2018 Número 47 (Mayo-Agosto)"La atenuante de reconocimiento de la responsabilidad del artículo 45.5. d) de la ley orgánica de protección de datos: la mezcolanza de criterios tras la entrada en vigor de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común"
“El traslado transfronterizo de la sede social: la necesidad de articular una respuesta desde la óptica del derecho societario europeo”, Revista de Derecho Comunitario Europeo, nº 57, 2017, pp.517-574
Capítulo de Libro
Dueñas Castrillo, Andrés y Jove Villares, Daniel (2018): “La introducción del revocatorio de los representantes políticos en los ayuntamientos españoles como forma de participación en los asuntos públicos” en Morán Martín, Remedios; Crespo Martínez, Ismael; Entrena Ruiz, Daniel B., Participación y Exclusión Política. Causas, Mecanismos y Consecuencias, ISBN: 8491692312 ISBN-13: 9788491692317, Tirant Lo Blanch, págs. 445-458.
Maestro, A. M., “La reducción de las emisiones de CO2 procedentes de buques de navegación marítima en el marco de la política marítima integrada de la Unión Europea”, en CARBALLO, L. (Coord.), Retos presentes y futuros de la política marítima integrada de la UE, Bosch Editor, Barcelona, 2017, ISBN 978-84-947639-8-4, pp. 483 – 513 (31 páginas)
RODRÍGUEZ-LÓPEZ, S., “Challenges to Preventing and Prosecuting corporations’ Involvement in Human Trafficking. Special Reference to the Spanish Criminal Law Response”, MIRANDA RODRIGUES, A. y JOãO GUIA, M. (Coords.), Livro de Atas: Conferência Internacional “18 de Outubro- Dia Europeu contra o Tráfico de Seres Humanos”, Instituto Jurídico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra, 2017, pp. 191-211.
RODRÍGUEZ LÓPEZ, S., “Corrupción y trata de seres humanos: la comisión por parte de funcionarios públicos como agravante del artículo 177bis del Código Penal”, en PUENTE-ABA, L.M. (Dir.), FUENTES-LOUREIRO, M.A. y RODRÍGUEZ-LÓPEZ, S. (Coords.), La proyección de la corrupción en el ámbito penal: análisis de una realidad transversal, Comares, Granada, 2017, pp. 308-329.
ARRABAL PLATERO, P./ BASTERRA HERNÁNDEZ, M./ CASTRO LIÑARES, D./  FUENTES LOUREIRO, M.A./ GIMENO BEVIÁ, J./ GIMENO BEVIÁ, J.V./ GUITIÉRREZ PÉREZ, E./ MARTÍNEZ PÉREZ, M./ RABASA MARTÍNEZ, I./ RODRÍGUEZ LÓPEZ, S, “El Trabajo de Fin de Grado en los estudios de Derecho: Análisis de la situación actual y propuestas de mejora”, en ROIG VILA, R. (ed.), Investigación en docencia universitaria. Diseñando el futuro a partir de la innovación educativa, Octaedro, Barcelona, 2017, pp. 767-773.
RODRÍGUEZ LÓPEZ, S., "Perpetrators or Preventers? The Double Role of Corporations in Child Trafficking in a Global Context" en JONES, J./WINTERDYK, J., Human Trafficking: Challenges and Opportunities for the 21st Century, LAP Lambert Academic Publishing, 2018, pp. 188-213. 
Prácticas anticompetitivas en la contratación del sector públicoAntonio Manuel López MiñoTratado de derecho de la competenciaUnión Europea y EspañaJosé María Beneyto Pérezdir.Jerónimo Maillo González-Orúsdir.Vol. 2, Tomo 2, 2017 (Tomo II), ISBN 978-84-9090-224-0, págs. 841-888
Libro
PUENTE-ABA, L.M. (Dir.), FUENTES-LOUREIRO, M.A. and RODRÍGUEZ-LÓPEZ, S. (Coords.), La proyección de la corrupción en el ámbito penal: análisis de una realidad transversal, Comares, Granada, 2017.
Fernández Míguez Sheila. ¿Son los menores ciudadanos? ¿Y las niñas? Una cuestión terminológica o algo más sobre los Derechos Humanos [Sección de libro] // Congreso Internacional Infancia en Contextos de Riesgo / aut. libro Salvador Jiménez Antonio, Pantoja Vallejo Antonio y Leiva Olivencia Juan José. - Huelva: Universidad de Huelva, 2015. - ISBN 978-84-15385-40-0.
Fernández Míguez Sheila [y otros]. Acompañamientos. Programa buen vivir de la sexualidad y la reproducción. Guía de trabajo para personas facilitadoras [Libro]. - Santiago de Chile: Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. Gobierno de Chile, 2017. - pág. 84.
Fernández Míguez Sheila [y otros] Contenidos Teóricos. Programa Buen Vivir de la Sexualidad y la Reproducción. Guía de trabajo para personas facilitadoras [Libro]. - Santiago de Chile: Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. Gobierno de Chile, 2017. - pág. 104.
Notas
Maestro, A. M., Resolution on the process to create an independent Catalan State case, Government of Spain v Parliament of Catalonia, Action of unconstitutionality, STC 259/2015; ILDC 2682 (ES) 2015, 2 December 2015, Oxford Reports: International Law in Domestic Courts, 2018 (10 pp.)
Outras publicacións
Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. 21 (2017), pp. 259-276 ISSNe: 2530-6324 || ISSN: 1138-039X DOI: https://doi.org/10.17979/afdudc.2017.21.0.3292 TÍTULO: RESPONSABILIDADE PENAL DAS PERSOAS XURÍDICAS E MECANISMOS PARA A SÚA PREVENCIÓN AUTOR: DIEGO QUINTEIRO CRUZ
European Report on Water Crimes, The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe, 2017. Disponible en: http://documents.rec.org/publications/WaterCrimesFinalReport.pdf
Artigos en revistas internacionais
FUENTES LOUREIRO, M.A., "El traslado trasnacional de residuos peligrosos: origen y evolución normativa", en Rivista Giuridica dell´Ambiente, nº 2, 2017, pp. 319-346.
RODRÍGUEZ-LÓPEZ, S., “Criminal Liability of Legal Persons for Human Trafficking Offences in International and European Law”, en Journal of Trafficking and Human Exploitation, Vol. 1, 2017, pp. 95-114. 
“The concept of ‘Aggressive Tax Planning’ Launched by the OECD and the EU Commission in the BEPS Era: Redefining the Border between Legitimate and Illegitimate Tax Planning”, Intertax, vol.44, nº3, 2016, pp.206-226 (junto con Calderón Carrero, J.M.)
“The taxpayer’s right of defence in cross-border exchange of information procedures”, Bulletin for International Taxation, vol.68, nº9, 2014, pp.498-507 (junto con Calderón Carrero, J.M.)
“The protection of taxpayers’ property rights in light of the recent ECtHR jurisprudence: anything new on the horizon or just more of the same?”, Intertax, vol, 42, nº4, 2014, pp.218-233
“Transfer pricing disputes, abusive tax schemes and the protection of the European Convention on Human Rights against oppressive tax actions: the Yukos case”, Bulletin for International Taxation, vol.67, nº6, International Bureau of Fiscal Documentation, 2013, pp.283-294 (junto con Calderón Carrero, J.M)
Artigos en revistas nacionais
Martínez Doallo, N. (2015). "O Consentimento Informado como Dereito Fundamental: Inmunidade ou Autodeterminación?", Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña 19, pp. 509-518. 
Martínez Doallo, N. (2017). "El derecho al consentimiento informado a partir de la teoría del estatus de Gerog Jellinek", Ius et Scientia 1, vol. 3, pp. 206-216. pp. 206-216
COLLADO-RODRÍGUEZ, N.: "El crédito responsable" en Anuario de la Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, Nº 20 (2016). Págs 526-531.  
Guzmán Arias, R., (marzo-2017). Mobbing: su implicación en el Desarrollo Laboral de las Mujeres. Novedades Jurídicas, Vol.(129.), 36-41.
"Reseña de la Sentencia del Tribunal Supremo 620/2016 (Sala de lo Penal, Sección 2ª), de 12 de julio [ROJ: STS 3112/2016] - Derecho probatorio, declaración heteroinculpatoria, Protocolo de Estambul, Tribunal Europeo de Derechos Humanos" en Ars Iuris Salmanticensis; vol. 5; 2017; Salamanca
Jove Villares, Daniel (2017): “El Tribunal Constitucional como constituyente prorrogado de la constitución territorial”, en Revista Aranzadi Doctrinal, Sección Estudios, Nº 7-8 (julio-agosto), pp. 237-257.
“La Directiva 2005/56/CE como eje central del proceso de armonización del Derecho societario europeo en materia de fusiones transfronterizas: una reflexión acerca de su origen, importancia y cuestiones sobre las que todavía existe un margen de mejora”, Revista española de derecho europeo, nº62, 2017, pp.47-91
“Una aproximación al concepto de "planificación fiscal agresiva" utilizado en los trabajos de la OCDE”, Revista de Contabilidad y Tributación, nº394, 2015, pp.41-92 (junto con Calderón Carrero, J.M.)
“Introducción al modelo de cumplimiento tributario cooperativo: estudio de los trabajos de la OCDE y principales experiencias internacionales”, Revista Española de Derecho Financiero, nº167, 2015, pp.75-134 (junto con Calderón Carrero, J.M.)
“Los pagos ilícitos a empleados públicos extranjeros en el marco de negocios y contratos internacionales: la problemática relativa a su (no) deducibilidad en el Impuesto sobre Sociedades a la luz del Informe OCDE sobre implementación del Convenio Anti-Corrupción”, Revista de Contabilidad y Tributación, nº371, 2014, pp.51-82 (junto con Calderón Carrero, J.M.)
“El artículo 1 del Protocolo nº1 al Convenio Europeo de Derechos Humanos como límite al poder tributario de los Estados parte: una revisión a la luz de los casos N.K.M., Gáll, y R.Sz.”, Quincena Fiscal, nº22, 2013, pp.185-222
“El IVA en la transmisión del patrimonio empresarial: la progresiva flexibilización comunitaria de la regla de no sujeción”, Revista de Técnica Tributaria, nº 102, 2013, 95-117 (junto con Calderón Carrero, J.M.)
Castro Liñares, D. Novedades en el actual Delito de Malversación tras lareforma operada por Ley Orgánica 1/2015. Diario La Ley,  Nº 8835,2016, pp. 1-21.
Castro Liñares, D. (2017), "Política criminal y terrorismo en el reino de España: ¿tiempos nuevos o déjà vu?", en Revista Penal. 39, pp. 16 - 30.
Bozzo Hauri, S. y Remeseiro Reguero, R. "El sistema de acreditación de postgrados en Chile", Revista de Educación y Derecho, nº 15, 2017, http://dx.doi.org.accedys.udc.es/10.1344/REYD2017.15.21104, disponible en: http://revistes.ub.edu.accedys.udc.es/index.php/RED/article/view/18399/21104 
Capítulo de Libro
“Las autoridades nacionales frente a los pabellones de conveniencia: la creación de segundos registros de buques”, en SOBRINO, J. M. (Coord.), La toma de decisiones en el ámbito marítimo: su repercusión en la cooperación internacional y en la situación de las gentes del mar, Bomarzo, Albacete, 2016, ISBN 978-84-16608-51-5, pp. 395 – 411 (17 páginas)
O ISDS. Cando a democracia é un atranco para o capital" en O TTIP. Un cabalo de Troia para a nosa soberanía; Editorial Laiovento, 2016; págs. 139-176
Cernadas Lázare, M., «La protección de la marca que goza de renombre tras la modificación del Sistema de marcas de la Unión Europea», Actas del Congreso Internacional: Nuevas tendencias en el Derecho de la Competencia y en la Propiedad Industrial, En memoria del Prof. Dr. Dr. H.C. Carlos Fernández-Nóvoa, fecha de publicación octubre 2017
“Las facultades de control de la información personal en el reglamento general de protección de datos”, en Derecho, gobernanza e innovación: Dilemas jurídicos de la contemporaneidad en perspectiva transdisciplinar, Maria Manuela Magalhães Silva (coord.); Rubén Miranda Gonçalves, Fábio da Silva Veiga (dirs.).Páginas: 363-380Editor: http://repositorio.uportu.pt:8080/handle/11328/1872ISBN 978-972-9354-46-5Año: 2017
FUENTES LOUREIRO, M.A., "El delito de prevaricación medioambiental. Cuestiones problemáticas en el ámbito de la inspección", en PUENTE ABA, L.M. (dir.)/ FUENTES LOUREIRO, M.A./RODRÍGUEZ LÓPEZ, S. (coords.), La proyección de la corrupción en el ámbito penal: análisis de una realidad transversal, Comares, Granada, 2017, pp. 203-225 
ARRABAL PLATERO, P./ BASTERRA HERNANDEZ, M./ CASTRO LIÑARES, D./ FUENTES LOUREIRO, M.A./ GIMENO BEVIA, J./ GIMENO BEVIA, J.V./ GUTIERREZ PÉREZ, E.; MARTÍNEZ PÉREZ, M./ RABASA MARTÍNEZ, I./ RODRÍGUEZ LÓPEZ, S., "El Trabajo de Fin de Grado en los estudios de Derecho: análisis de la situación actual y propuestas de mejora", en ROIG-VILA, R. (Ed.), Investigación en docencia universitaria. Diseñando el futuro a partir de la innovación educativa, Octaedro, Barcelona, 2017, pp. 767-773.
Descripción: 315 p. ; 23 cmColección: Tirant monografías ; 832Materia: Tratado de Lisboa (2007)Autor Secundario: Sánchez Ramos, Belén, ed. lit.Sobrino Heredia, José ManuelN. Normalizado  V 2717-2012ISBN        9788490333617
P. ARRABAL PLATERO/ M. BASTERRA HERNÁNDEZ/ D. CASTRO LIÑARES/ M.A. FUENTES LOUREIRO/ J. GIMENO BEVIÁ/ J.V. GIMENO BEVIÁ/ E. GUITIÉRREZ PÉREZ/ M. MARTÍNEZ PÉREZ/ I. RABASA MARTÍNEZ/ S. RODRÍGUEZ LÓPEZ, "Estudio interuniversitario de las dificultades del alumnado y del profesorado en la realización de los trabajos de fin de grado", en R. ROIG-VILLA coord.)/J.M. ANTOLÍ/ A. LLEDÓ CARRERES/N.PELLÍN BUADES (eds.), Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2016-17, pp. 846 - 852, Universidad de Alicante, 2017. 
Arrabal Platero, P. et al. (2017), "El Trabajo de Fin de Grado en los estudios de Derecho: análisis de la situación actual y propuestas de mejora", en Roig-Vila, R.  (coord.) Investigación en docencia universitaria. Diseñando el futuro a partir de la innovación educativa, Octaedro, pp. 767 - 773.
Castro Liñares, D. (2016), "La narrativa del pedófilo como "doppelgänger" social", en Pérez Álvarez, F. (dir.) Propuestas Penales: nuevos retos y modernas tecnologías, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, pp. 443-454.
Libro
“Cumplimiento tributario cooperativo y buena gobernanza fiscal en la era BEPS”, Thomson Reuters-Civitas, 2015, ISBN 978-84-470-5199-1 (junto con Calderón Carrero, J.M.)
Outras publicacións
FUENTES LOUREIRO, M.A., "Criminología medioambiental, en Crimipedia, 21 de junio de 2017, disponible en:http://crimina.es/crimipedia/topics/criminologia-ambiental-2/
Traducción del portugués al español de:  GESTA LEAL, R., “La responsabilidad penal del alcalde por el nombramiento de cargos en comisión de servicios: estudio de caso”, en Revista General de Derecho Penal, Noviembre de 2016. (Junto a MARÍA ÁNGELES FUENTES LOUREIRO)
Participación en: FERRARIS, V./ MAZZA, C./SCOMPARIN, L. (eds.), Warning on Crime. Preventing and combatting crime in public procurement, Università degli Studi di Torino, 2016. Disponible en: http://www.amapolaprogetti.org/index.php/pubblicazioni/pubblicazioni-e-ricerche/item/127-woc-final-report-en
Artigos en revistas internacionais
Ramos Blanco, J. L., "Notas sobre a consideración xurídicas das eiras de mallar en Galicia", en Anuario da Facultade de Dereito. Revista jurídica interdisciplinar internacional (ISSN: 1138-039X), núm. 19, A Coruña, 2016, pp. 163-186. 
Rodriguez Montero, R. P. y Ramos Blanco, J.L., "La Antropologia desde el Derecho: Derecho Consuetudinario Gallego y Etnografía", en Anuario da Facultade de Dereito. Revista jurídica interdisciplinar internacional (ISSN: 1138-039X), núm. 19, A Coruña, 2016, pp. 187-198.
Artigos en revistas nacionais
Rodriguez Montero, R. P. y Ramos Blanco, J.L., "La Antropologia desde el Derecho: Derecho Consuetudinario Gallego y Etnografía", en Revista de Antropología Social (ISSN: 1131-558X), número 24, pp. 189-199.
FUENTES LOUREIRO, M.A. “La protección penal del medio ambiente. Un estudio de su evolución a nivel internacional y comunitario”, en Medio Ambiente & Derecho: Revista Electrónica de Derecho Ambiental, nº 28-29, diciembre de 2015.
FUENTES LOUREIRO, M.A. “A incidencia da Lei Orgánica de Violencia de Xénero no ámbito penal. Estase a repectar o principio de igualdade?”, en AFDUC, nº 19, 2015, pp. 373-390.
FUENTES LOUREIRO, M.A., “La problemática jurisprudencial de la Declaración de Impacto Ambiental como objeto del delito de prevaricación medioambiental”, en Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, nº 34, 2016 (Admitido. Pendiente de publicación).
FUENTES LOUREIRO, M.A., “Resultado típico y valoración del daño en los delitos contra el medio ambiente”, en Diario La Ley, nº 8782, de 14 de junio de 2016.
RODRÍGUEZ-LÓPEZ, S., “La trata de seres humanos para la explotación de actividades delictivas: nuevos retos a raíz de la reforma penal de 2015”, en Revista Aranzadi de Derecho Migratorio y Extranjería, Núm. 42, Mayo-Agosto 2016, pp. 151-169.
Capítulo de Libro
AA.VV., Notas sobre la consideración jurídica de las eiras de mallar en Galicia, en "VARIA STUDIA. Libro-homenaje al Profesor Doctor Luis Rodríguez Ennes", Imprenta Diputación de Pontevedra, ISBN: 978-84-608-2548-7, pp. 839-859.
“La evolución normativa en materia de prostitución y trabajo sexual como paradigma biopolítico de la gubernamentalidad policial de los cuerpos” (junto a IGLESIAS SKUJL, A. y CASTRO LIÑARES, D.), en Actas del Simposio Internacional Comunicación y Género: prostitución y prostituciones simbólicas en los medios de comunicación (en prensa).
“La emisión de informes favorables como conducta prevaricadora en el procedimiento de concesión de licencias ambientales”, en Actas del Congreso “Derecho ambiental para una economía verde”, Red ECOVER y EGAP (en prensa).
Anuario da Facultade de Ciencias do Traballo da Universidade da Coruña o artigo titulado «Unha aproximación legal á discriminación no traballo do colectivo LGTB». O devandito artigo foi aceptado polo Consello de Redacción do citado anuario, e verá a luz no seu número 5, no prelo, co ISSN 2173-9811 e o depósito legal C/736 - 2011.
Estado de Derecho y arbitraje ISDS. Especial referencia al TTIP"; en NEIRA PENA, A. (dir); Los desafíos de la Justicia en la era post-crisis; Editorial Atelier, Barcelona, 2016; págs. 417-422
La lucha contra los cárteles en Españaampliar imagen Porras Belarra, Javier. CoordinadorMaillo González-Orús, Jerónimo. DirectorBeneyto Pérez, José María. DirectorEditorial:AranzadiISBN: 978-84-9098-188-7Páginas: 1002Encuadernación: CartonéFecha de la edición: 2015Edición: 1ª ed.
Libro
VERDEZOTO, Mariana. GUZMAN, Rocío. (2015). "Auditoría finacniera y Auditoría Legal". Primera Edición. MAchala- Ecuador.
Acuerdos pesqueros entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos, Colección de Derecho Europeo, n.º 2, Instituto Universitario de Estudios Europeos “Salvador de Madariaga” de la Universidade da Coruña – Repronor, A Coruña, 2016, ISBN 978-84-16924-24-4 (77 páginas)
Notas
“Jurisprudencia española en materia de Derecho internacional público – Comentarios de sentencias – Represión del tráfico de estupefacientes en alta mar – Derecho del mar – Jurisdicción de Estados distintos del Estado de pabellón – Jurisdicción preferente del Estado del pabellón – Cooperación internacional en la lucha contra el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas – Alteración de los signos distintivos de un buque – Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Penal, Sección 1.ª.), de 11 de noviembre de 2015 (TOJ: STS 4587/2015)”, Revista Española de Derecho Internacional, ISSN 0034-9380, vol. 68, n.º. 1, 2016, pp. 135 – 138 (4 páginas)
Outras publicacións
Traducción de GESTA LEAL, R., “La responsabilidad penal del alcalde por el nombramiento de cargos en comisión de servicios: estudio de caso”, en Revista General de Derecho Penal, noviembre de 2016 (junto a RODRÍGUEZ LÓPEZ, S.)
Artigos en revistas nacionais
FUENTES LOUREIRO, M.A., "La evolución de la protección de los animales domésticos en el Código penal español. Especial referecia a la LO 1/2015, de 30 de marzo", en Diario La Ley, ISSN 1989-6913, nº8585, 2015, pp.11-18.
FUENTES LOUREIRO, M.A., “Os delitos relativos á ordenación do territorio: que protexen e quen pode cometelos”, en AFDUC, nº 18, 2014, pp. 317-334.
Capítulo de Libro
“El origen internacional de la protección penal del medio ambiente y su evolución jurídica en España”, en Memorias del IV Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores en Ciencias Penales (en prensa).
“La tutela penal del medio ambiente. La influencia del Derecho comunitario en el ordenamiento español”, en Actas del II Coloquio Internacional de investigadores en Derecho (en prensa).
Repensar la eficacia" en BUENO MATA, F. (Director); Processulus. Estudios sobre Derecho procesal; Editorial Comares, Granada, 2015; págs. 99-104
Prácticas anticompetitivas en la contratación del sector públicoAntonio Manuel López MiñoTratado de derecho de la competenciaUnión Europea y EspañaJosé María Beneyto Pérezdir.Jerónimo Maillo González-Orúsdir.Vol. 2, Tomo 2, 2017 (Tomo II), ISBN 978-84-9090-224-0, págs. 841-888
Buenas y malas prácticas en contratación de la competenciaAntonio Manuel López Miño, Francisco Javier Vázquez MatillaJavier Serrano ChamizoAdministración y competenciaun análisis de la labor general de la Administración y una especie de mirada a la situación de competencia en los puertosMaría Pilar Canedo Arrillagadir.), 2015, ISBN 978-84-9059-125-3, págs. 115-144
Colusión en la contratación pública (bid rigging): propuestas para combatirla eficazmente y posibilidades que ofrece la Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública.Antonio Manuel López Miño, Patricia Valcárcel FernándezObservatorio de los contratos públicos 2013coord. por José María Gimeno FeliúMiguel Ángel Bernal Blay, 2014, ISBN 9788490597064, págs. 425-487
Defensa de la Competencia y contratación pública.En "Tratado de Contratos del Sector Público"Director/a Gamero Casado, Eduardo Director/a Gallego Córcoles, Isabel ISBN: 9788491699262Editorial: Editorial Tirant lo Blanch Fecha de la edición: 2018Lugar de la edición: Valencia. EspañaColección: TratadosEncuadernación: CartonéMedidas: 24 cmVolumen: 3 Vols.
CONTRACTING AUTHORITIES INABILITY TO FIGHT BID RIGGING IN PUBLIC PROCUREMENT: REASONS AND REMEDIESen Integrity and Efficiency in Sustainable Public Contracts: Balancing Corruption Concerns in Public Procurement Internationally (Droit Administratif / Administrative Law)Paperback– September 15, 2014by Gabriella Margherita Racca(Editor), Christopher YukinsSeries: Droit Administratif / Administrative Law (Book 18)Paperback: 452 pagesPublisher: Editions juridiques Bruylant (September 15, 2014)Language: EnglishISBN-10: 2802742949ISBN-13: 978-2802742944
Contracting authorities'inability to fight bid rigging in public procurementreasons and remediesAntonio Manuel López Miño, Patricia Valcárcel FernándezIntegrity and efficiency in sustainable public contractsBalancing corruptionJean-Bernard Aubydir.Gabriella M. Raccaed. lit.Christopher R. Yukinsed. lit.), 2014, ISBN 978-2-8027-4294-4, págs. 199-214
Outras publicacións
TRADUCCIÓN capítulo de libro "Reclamaçâo constitucional y embargos de divergência en el STJ: instrumentos procesales idóneos para la garantía de las resoluciones y la uniformidad de la jurisprudencia" en El rol de las Altas Cortes y el derecho a la impugnación; ISBN: 9786124218293; Editorial Palestra (Perú); págs. 313-329
Guía 2.0 para la compra pública de innovación
Órganos de Contratación y prácticas anticompetitivas: La Disposición Adicional 23ª del TRLCSPhttp://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.169/relcategoria.121/relmenu.3/chk.beef97db78561f5008c5a6bb89a663ca
Artigos en revistas internacionais
Ferreira dos Santos, Susana (2013) - Telework - the eternal new world. In International Conference on Technologies and Law. Porto. p. 133-136. ISBN 978-989-98241-3-3
Artigos en revistas nacionais
CERNADAS LÁZARE, M., «La modificación del Sistema de marcas de la Unión Europea. Breve análisis de la Propuesta de modificación del Reglamento de marca comunitaria y de la Directiva de marcas» en Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor (ADI) vol. 34 (2013-2014), p. 311-324.
El artículo 158(b) del Título 29 del Código de los Estados Unidos. Un estudio contextualizador y comparado con el derecho de la Unión Europea, y traducción castellana. Anuario Coruñes de Derecho Comparado del Trabajo, Instituto de investigación de la asociación coruñesa de Derecho comparado del Trabajo y de la Seguridad Social, Volumen V, año 2013, pp. 93-128.
"Relaciones entre el TJUE y los tribunales constitucionales estatales" en Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña. Revista Xurídica Interdisciplinar Internacional; núm 18, 2014; A Coruña
Capítulo de Libro
Paz Lamela, S., Casal Villares, J. y Ramos Blanco, J. L., "El canon desde la perspectiva jurídica", en AA.VV., El canon y su circunstancia. Literatura, cine y prensa, ISBN: 978-84-8408-794-6, Andavira Editora, 2014, pp. 207-216.
La garantía institucional de la independencia judicial" en NEIRA PENA, A. (Dir); Los desafíos de la Justicia en la era post-crisis; editorial Atelier, Barcelona, 2016; págs. 439-459
Libro
Ferreira dos Santos, Susana; Falcão, David (2014) Casos Práticos – Direito do Trabalho, Coimbra, Almedina. ISBN: 9789724054742Ferreira dos Santos, Susana; Couto, Rute - Casos Práticos (2013) Introdução ao Direito e Direitos Constitucional, Coimbra, Almedina. ISBN: 9789724053592
Notas
A União Europeia e a protecção de dados pessoais "Uma visão futurista"?, Revista do Ministério Público 135, Jul-Set 2013  pág 65-106)
Outras publicacións
Echevarría Casal, M.; Ferández Miguez, S. Informe de Observación, sobre la realización de la consulta indígena en el marco del Convenio 169 OIT, sobre la constitución de un Ministerio de Consulta en Chile. Región del General Libertado O´Higgins. Organizado por el Consejo de la Cultura.Periodo del 4 de octubre al 2 de febrero. Chile
TRADUCCIÓN libro Lula y Dilma. 10 años de gobiernos post-neoliberales en Brasil; ISBN: 9788496453685. Editorial Traficantes de Sueños
TRADUCCIÓN artigo "El sistema de recursos en el Pryecto del nuevo código procesal civil brasileño", publicado en Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña; núm 18, 2014; págs. 549-563
Recensións
Margarita Fuenteseca, Pignus e hypotheca en su evolución histórica, Andavira Editores, Santiago de Compostela, 2013, en Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, ISSN: 1138-039X, núm. 18, 2014, pp. 441-452.
Fernández Míguez, S. Navarrete Jara, Manuel José, Constitucionalización indígena: Variaciones jurídicas y Metajurídicas (2013), Santiago. Editorial Librotecnia. Revista Chilena de Derecho, 2015.

Oferta de prazas

curso 2022/2023
Oferta xeral 15