Programa Oficial de Doutoramento en Ciencias da Saúde

2023/2024

Garantía de calidade

A EIUDC dispón dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES, aplicable a todos os programas de doutoramento verificados de acordo co Real Decreto 99/2011 impartidos na UDC. Se precisas máis información, podes consultar a documentación relativa ao SGIC da EIDUDC(Normativa para a implantación e o desenvolvemento do SGIC da EIDUDC nos programas oficiais de doutoramento verificados polo RD 99/2011; Manual do SGIC da EIDUDC; e Procedementos do SGIC da EIDUDC).

Os procedementos do SGIC establecen quen e como debe realizar o seguimento e a supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son:

Comisión Académica do Programa de Doutoramento: é o órgano colexiado responsable da coordinación académica dos programas de doutoramento. Toma as decisións académicas relativas ao título e os seus estudantes. Establece as directrices e o marco de actuación do/a coordinador/a do título e de todas as persoas implicadas na titulación. Todos os programas de doutoramento verificados de acordo co Real Decreto 99/2011 e impartidos na UDC, incluídos os programas interuniversitarios non coordinados pola UDC, dispoñen dun coordinador do programa na UDC.

Comisión da Garantía de Calidade (CGC) da EIDUDC: é o órgano que participa nas tarefas de planificación e de seguimento do SGIC e dos títulos do centro, actuando ademais como un dos vehículos de comunicación interna da política, os obxectivos, os plans, os programas e as responsabilidades do centro. É a responsable de realizar os informes anuais de seguimento. Esta función é asumida pola Comisión Permanente da EIUDC.

Resultados

O Sistema de Garantía Interna da Calidade (SGIC) da EIDUDC establece o modo no que as Comisións Académicas dos programas de doutoramento que se imparten na UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso, o SGIC utiliza taxas e indicadores globais que permiten avaliar cada curso académico a calidade da formación. Inclúense entre os resultado obtidos o número de teses defendidas e as que recibiron a mención internacional, e as taxas de éxito (número de teses realizadas en 3 ou 4 anos), de graduación e de abandono e duración media da tese de doutoramento.

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, crearase unha comisión de xestión académica específica do programa.

Maseda Rodríguez, Ana Belén
Coordinadora
Pértega Díaz, Sonia
Secretaria
Cordido Carballido, Fernando Pedro
Vogal PDI
Fuentes Boquete, Isaac Manuel
Vogal PDI
Muñiz García, Javier
Vogal PDI
Pereira Loureiro, Javier
Vogal PDI
Meijide Faílde, Rosa María
Vogal PDI
Tomas Carmona, Maria Del Mar
Vogal PDI
De Toro Santos, Francisco Javier
Vogal PDI

Indicadores de seguemento

Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2022/2023 30
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2022/2023 49
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2022/2023 37
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2022/2023 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2022/2023 171
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2022/2023 75,68
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2022/2023 1,75
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2022/2023 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2022/2023 28,07
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2022/2023 30,41
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2022/2023 41,52
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2022/2023 0,58
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2022/2023 n/a
Porcentaxe de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
Relación entre o número de estudantes matriculados que gozan dunha bolsa ou contrato predoutoral e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD11)
2022/2023 0
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2022/2023 94,74
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2022/2023 2,13
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2022/2023 19
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2022/2023 36,84
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2022/2023 10,53
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2022/2023 52,63
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2022/2023 1
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2022/2023 17
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2022/2023 1
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2022/2023 1.645
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2022/2023 2.049
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2022/2023 2.244
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2022/2023 21,05
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2022/2023 21,05
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2022/2023 57,89
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2022/2023 94,74
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2022/2023 21,05
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2022/2023 5,79
Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2021/2022 30
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2021/2022 51
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2021/2022 33
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2021/2022 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2021/2022 150
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2021/2022 69,7
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2021/2022 0,67
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2021/2022 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2021/2022 30,67
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2021/2022 28,67
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2021/2022 40,67
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2021/2022 2
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2021/2022 n/a
Porcentaxe de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
Relación entre o número de estudantes matriculados que gozan dunha bolsa ou contrato predoutoral e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD11)
2021/2022 0
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2021/2022 83,33
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2021/2022 2,78
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2021/2022 12
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2021/2022 50
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2021/2022 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2021/2022 58,33
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2021/2022 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2021/2022 10
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2021/2022 2
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2021/2022 1.689
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2021/2022 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2021/2022 1.952
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2021/2022 25
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2021/2022 25
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2021/2022 50
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2021/2022 100
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2021/2022 16,67
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2021/2022 4,39
Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2020/2021 30
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2020/2021 43
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2020/2021 30
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2020/2021 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2020/2021 142
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2020/2021 70
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2020/2021 2,11
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2020/2021 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2020/2021 28,87
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2020/2021 6,34
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2020/2021 64,79
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2020/2021 4,23
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2020/2021 n/a
Porcentaxe de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
Relación entre o número de estudantes matriculados que gozan dunha bolsa ou contrato predoutoral e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD11)
2020/2021 0
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2020/2021 68,75
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2020/2021 4,88
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2020/2021 16
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2020/2021 37,5
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2020/2021 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2020/2021 62,5
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2020/2021 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2020/2021 13
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2020/2021 3
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2020/2021 1.777
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2020/2021 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2020/2021 1.938
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2020/2021 12,5
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2020/2021 37,5
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2020/2021 50
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2020/2021 93,75
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2020/2021 43,75
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2020/2021 16,24
Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2019/2020 30
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2019/2020 53
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2019/2020 30
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2019/2020 1
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2019/2020 144
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2019/2020 93,33
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2019/2020 6,25
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2019/2020 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2019/2020 33,33
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2019/2020 2,78
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2019/2020 63,89
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2019/2020 6,25
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2019/2020 n/a
Porcentaxe de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
Relación entre o número de estudantes matriculados que gozan dunha bolsa ou contrato predoutoral e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD11)
2019/2020 3,47
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2019/2020 100
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2019/2020 15,38
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2019/2020 14
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2019/2020 50
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2019/2020 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2019/2020 50
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2019/2020 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2019/2020 11
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2019/2020 3
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2019/2020 1.682
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2019/2020 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2019/2020 2.061
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2019/2020 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2019/2020 28,57
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2019/2020 71,43
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2019/2020 92,86
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2019/2020 42,86
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2019/2020 13,21

teses

“Tratamientos innovadores contra Klebsiella pneumoniae resistente y persistente a antibióticos"
Pacios Santamaría, Olga

Análisis de la ansiedad y satisfacción con los cuidados durante el parto y el puerperio en gestantes del Hospital Lucus Augusti.
Navas Arrebola, Rocio

Características clínicas, analíticas, radiológicas y manejo terapéutico de los adenomas hipofisarios clinicamente no funcionantes en el área sanitaria de A Coruña
Triviño Yannuzzi, Vanessa Alexandra

COVID-19 crítico, análisis del impacto clínico y en la organización de las Unidades de Cuidados Intensivos
Vidal Cortés, Pablo

Efecto de los ejercicios perineales y abdominales en el desplazamiento vesical en las mujeres postparto.
Martínez Bustelo, Sandra

ENFERMEDAD HEPÁTICA GRASA NO ALCOHÓLICA AVANZADA EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2
Sanchez Bao, Ana María

Estudio de la presencia de ADN bacteriano en trombos intracoronarios en pacientes con infarto agudo de miocardio
Piñón Esteban, Pablo

Estudio de los microRNAs como biomarcadores no invasivos de rechazo post-trasplante cardiaco
Constanso Conde, Ignacio

Intervenciones no farmacológicas en demencia: desde la prevención al tratamiento
Cibeira González, Nuria

Mecanismos de interacción y defensa de Klebsiella pneumoniae frente a la infección por fagos.
Bleriot Rial, Inés María

Neoplasias en pacientes con insuficiencia cardiaca: incidencia, pronóstico y factores de riesgo
Sagastagoitia Fornie, Marta

Terapia celular con micro-ARN y exosomas para el tratamiento de la inflamación crónica en un modelo de osteoartritis
Morente López, Miriam

Utilidad de la bioimpedancia vectorial como herramienta pronóstica asociada a malnutrición, morbimortalidad y riesgo cardiovascular en pacientes con enfermedad renal crónica estadios 1-5 no en diálisis.
Cigarrán Guldris, Secundino José

Caracterización genética del fenotipo de progresión rápida en la patología artrósica
Durán Sotuela, Alejandro

“Validación de un nuevo dispositivo para la cirugía laparoendoscópica transanal (UNI-VEC®) de lesiones benignas y cáncer rectal en estadios precoces: estudio experimental y ensayo clínico multicéntrico”.
Gómez Dovigo, Alba

COMPARACIÓN DE DOS ESTRATEGIAS EN LA UNIDAD DE DOLOR TORÁCICO: ECOCARDIOGRAFÍA DE ESTRÉS Y TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA CORONARIA MULTIDETECTOR (COECOTAC)
Piñeiro Portela, Miriam

Criogeles activados por genes para reparación de cartílago.
Carballo Pedrares, Natalia

Definiendo la alfa-tropomiosina cardíaca: correlación genotipo-fenotipo en enfermedades cardíacas hereditarias.
Lamounier Junior, Arsonval

Desarrollo de un servicio avanzado de la farmacogénetica clínica: integración de abordajes genómicos y de tecnologías de la información
Ramudo Cela, Luis

EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD DE LOS INHIBIDORES DEL RECEPTOR MINERALCORTICOIDE EN EL TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA CARDÍACA: ESTUDIO COMPARATIVO EN VIDA REAL.
Pardo Martínez, Patricia

Efecto de la pérdida de peso inducida por la cirugía bariátrica sobre la función tiroidea.
Cordido Carro, Maria

Estudio sobre el uso de tecnología wearable para el análisis del sueño y su impacto en la vida diaria.
Concheiro Moscoso, Patricia

Impacto en la mortalidad tras la implantación de una red de atención al Infarto Agudo de Miocardio con elevación del segmento ST. Estudio IPHENAMIC
Aldama López, Guillermo

Implementación de un Sistema Inteligente semiautomático para la asistencia a pacientes en unidades de cuidados críticos
Pereira Loureiro, Miguel Ángel

La artrosis en España: prevalencia, definición de fenotipos y descripción de las características clínicas.
Silva Díaz, María Teresa

Patrón de expresión de los niveles séricos de HLA-G y su relación con la evolución clínica de los pacientes tras el trasplante cardíaco.
Grille Cancela, Zulaica María

Prevalencia de patología podológica, calidad de vida y nutrición en población del pequeño rural.
Fernández López, María Uxía

Prevalencia e impacto de la edad materna avanzada en la morbimortalidad materna y perinatal en el Hospital Universitario de Lugo
Peteiro Mahia, Laura

Salud del pie y calidad de vida en personas con cáncer de mama que reciben quimioterapia: una nueva línea de investigación para la Podología
Veiga Seijo, Raquel

Terapia biológica en la psoriasis moderada y grave. Estudios en práctica real de tratamientos a largo plazo y utilidad de la monitorización farmacocinética.
Elberdín Pazos, Laida

Valor de los planos ecocardiográficos no apicales en la reclasificación al alza de la estenosis aórtica
Pazos López, Pablo

Valor pronóstico de la resonancia magnética en la rehabilitación de la lesión medular traumática
Mora Boga, Rubén

Desarrollo de estrategias alternativas para la conservación y creación de tejidos corneales para trasplante
Rodríguez Fernández, Silvia

Eficacia de la infusión continua de levobupivacaína en la herida quirúrgica tras cesárea
Gómez Ríos, Manuel Ángel

Ensayo clínico aleatorizado abierto para analizar la tolerancia individual al dolor en el empleo de dos técnicas anestésicas para la realización de la biopsia de próstata de saturación.
Ponce Díaz-Reixa, José Luis

Estado nutricional y factores asociados en una muestra de personas mayores frágiles
Regueiro Folgueira, Laura

Estudio de la activación de mecanismos de muerte celular programada inducida por el uso de resveratrol en un modelo de artritis inducida por antígeno (AIA).
Fernández Rodríguez, Jennifer Adriana

Estudio sobre la relación entre la enfermedad periodontal y los niveles de marcadores inflamatorios y prooxidantes
Andreu Martínez, Ricardo

Identificación y Validación de Dianas Terapeúticas en la Artrosis y Artrosis Asociada a Diabetes: Papel de la Autofagia
Lorenzo Gómez, Irene

Impacto de un programa de educación grupal en adultos con obesidad sobre la composición corporal y la actividad física
Andujar Plata, Paula

Lesión medular aguda traumática por encima de T6: epidemiología e impacto de la disfunción de órganos en la mortalidad y la estancia en UCI
Esmorís Arijón, Inés

Nuevos inhibidores de beta-lactamasas frente a patógenos Gram negativos multirresistentes.
Vázquez Ucha, Juan Carlos

Test de esfuerzo con consumo de oxígeno en insuficiencia cardíaca avanzada. Influencia de comorbilidad en su valor pronóstico
Roibal Pravio, Javier

Aplicación de la nanotecnología en la búsqueda de proteínas circulantes como nuevos biomarcadores del cáncer de mama
Castro López, Antonio

Degradación de proteínas como diana terapéutica contra el cáncer: moléculas pequeñas inhibidoras de la E3 ubiquitina-ligasa Hakai
Casas Pais, Alba

Estudio del perfil clínico y neuropsicológico del síndrome de fragilidad
Blanco Fandiño, Julia

Evaluación de la eficacia y seguridad de la neuromodulación eléctrica transcutánea no invasiva en el manejo de la vejiga hiperactiva en la población pediátrica.
Casal Beloy, Isabel

Evaluación del Trastorno del Desarrollo de la Coordinación en población infantil española. Adaptación transcultural, validación psicométrica y normas de referencia para la versión española del DCD-questionnaire
Montes Montes, Rebeca

Evolución de las alteraciones metabólicas y hormonales de la obesidad grave tras la disminución de la adiposidad mediante cirugía bariátrica.
Juiz Valiña, Paula

Generación y caracterización de líneas celulares mesenquimales para investigación en regeneración osteocondral
Piñeiro Ramil, María

Impacto de la septoplastia en el curso clínico de la rinitis alérgica en pacientes que asocian esta entidad y desviación septal.
García Paz, Vanesa

Prevalencia de arteriopatía periférica y calidad de vida en pacientes trasplantados renales.
Lema Verdía, María Laura

Prevalencia de patología podológica y calidad de vida en pacientes trasplantados renales
Couceiro Sánchez, Estefanía

Síndrome de von Willebrand adquirido (SVWA). Diagnóstico y estrategias terapéuticas.
Costa Pinto Prego De Faria, Maria Joana

Trastorno del Desarrollo de la Coordinación y desempeño diario en escolares. Una interrelación de factores individuales, del entorno y de la actividad
Delgado Lobete, Laura

Valoración del impacto de las alteraciones en la voz sobre la calidad de vida, la depresión y la ansiedad en un grupo de pacientes diagnosticados de patología respiratoria crónica
Hurtado Ruzza, Rafael Alfonso

Amiloidosis cardiaca: caracterización clínica, manejo terapéutico y pronóstico.
Barge Caballero, Gonzalo

Barreras y facilitadores para el afrontamiento de las mujeres con Virus del Papiloma Humano
Freijomil Vázquez, Carla

Cibridos transmitocondriales como modelo in vitro para estudiar la asociación existente entre el ADN mitocondrial y la patología artrósica
Dalmao Fernández, Andrea

Comparación de una estrategia de revascularización coronaria completa vs revascularización coronaria guiada por ecocardiograma de esfuerzo en pacientes con infarto agudo de miocardio y enfermedad coronaria multivaso
Calviño Santos, Ramon Antonio

Duelo perinatal: Análisis de las dificultades y de los elementos facilitadores presentes en el afrontamiento familiar (DPAFIS)
Fernández Basanta, Sara

Efectividad y seguridad de los antivirales de acción directa frente al virus de la hepatitis C. Foco en subpoblaciones especiales.
Margusino Framiñán, Luis

Estudio de nuevas dianas terapéuticas frente a Acinetobacter baumannii mediante análisis transcriptómico in vivo y evaluación de nuevas estrategias antimicrobianas.
Martínez Guitián, Marta

Evolución y modelo pronóstico de los pacientes con diagnóstico de hemorragia subaracnoidea espontánea que ingresan en la Unidad de Cuidados Intensivos
Mourelo Fariña, Monica

Formin homology domain containing 3 (FHOD3) como nuevo gen causal de miocardiopatía hipertrófica
Ochoa Folmer, Juan Pablo

Hombro Doloroso Post-ictus: estudio epidemiológico en el área sanitaria del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña.
Torres Parada, Manuel

Papel de la disfunción mitocondrial en los cambios estructurales y funcionales de la membrana peritoneal en pacientes tratados con diálisis peritoneal. Efecto de una dieta antioxidante.
Ramil Gómez, Olalla

Relación del fenotipo de fragilidad y del estado nutricional con aspectos sociales y de calidad de vida en personas mayores
López López, Rocío

Síndrome hemolítico urémico atípico primario: Incidencia, manifestaciones clínicas,substrato genético, evolución,pronóstico y respuesta al tratamiento en una una cohorte de 48 pacientes
Cao Vilariño, Mercedes

Utilidad de la genética en el estudio de la miocardiopatía dilatada
Peña Peña, Maria Luisa

Asistencia a la mujer embarazada en el Hospital Real a mediados del siglo XIX
Manresa López, María Carmen

Avances en la regulación de la obesidad: microARNs, genes y proteínas.
Varela Rodríguez, Bárbara María

Caracterización epidemiológica y virológica en pacientes con infección crónica por el Virus de la Hepatitis C: impacto en el tratamiento con antivirales de acción directa
Grandal Fustes, Marta

Células madre pluripotentes inducidas: generación, caracterización y aplicaciones en el estudio y tratamiento de la artrosis
Castro Viñuelas, Rocío

DISFUNCIÓN ERÉCTIL EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN ATENCION PRIMARIA
Diosdado Figueiredo, Mónica

Distribución circunferencial vs no circunferencial de mepivacaína en nervio mediano y cubital para cirugía del síndrome del túnel del carpo. Ensayo clínico aleatorizado, doble ciego
Diéguez García, Paula

El uso de antídotos para la extravasación de gluconato cálcico: estudio experimental en ratones.
Pacheco Compaña, Francisco Javier

Enfermedad coronaria en el trasplante renal: Incidencia, tipología, factores de riesgo y pronóstico
Fernández Rivera, Constantino

Estandarización del plasma rico en plaquetas como medicamento para la artrosis
Gato Calvo, Lucía

Estudio de mecanismos de tolerancia, persistencia y resistencia en patógenos nosocomiales: Búsqueda de nuevas dianas terapéuticas
Fernández García, Laura

Estudio epidemiológico de la disfunción del tracto urinario inferior en la población pediátrica gallega y su relación con los hábitos de aprendizaje miccional
Somoza Argibay, Iván

Evaluación de la regenración axonal y de la recuperación funcional tras la inyección intraneural de factor de crecimiento insulínico tipo I en isoinjertos nerviosos criopreservados en el modelo de defecto ciático de rata
González Porto, Sara Alicia

Evaluación ecográfica del tejido blando de la región abdominal y diafragmática en sujetos deportistas
Almazán Polo, Jaime

Evaluar la incidencia de osteoporosis y la probabilidad de fractura en los pacientes diagnosticados de cáncer de próstata en el área de Lugo
Miguel Carrera, Jonatan

Evolución temporal de los nuevos scores pronósticos en obesidad tras intervención grupal en hábitos de vida saludable en población obesa del área sanitaria de Ferrol.
Tejera Pérez, Cristina

Identificación de moléculas reguladoras del envejecimiento articular para el tratamiento de la artrosis
Nogueira Recalde, Uxía

Impacto de la altura del arco del pie en la calidad de vida en adultos.
Barros García, Gonzalo

Infección en el postoperatorio del transplante cardíaco. Caraceterísticas epidemiológicas e implicación pronóstica
Gómez López, Rocío

Infección nosocomial en el postoperatorio inmediato del trasplante cardiaco: Factores de riesgo y tendencia temporal
Fernández Ugidos, Paula

Infección por el Virus de la Hepatitis C en la era de los antivirales de acción directa: optimización del diagnóstico, tratamiento y progresión de la enfermedad.
Tabernilla García, Andrés

Inhibidores de la integrasa: eficacia y seguridad en el tratamiento de pacientes con infección por VIH
Cid Silva, Purificación

Marcadores biofísicos y bioquímicos en el tercer trimestre de la gestación en la predicción de resultados perinatales adversos
Valiño Calviño, Nuria

Modelización y análisis de la degradación de smart biomateriales para uso odontológico, y del desarrollo y diferenciación de células óseas a partir del cultivo diferencial de células mesenquimales inoculadas en scaffolds dentales.
Robles Bykbaev, Zobeida Yaroslava

Terapia sistémica primaria en cáncer de mama HER2 positivo: factores pronósticos y predictores de respuesta, datos de eficacia, cardiotoxicidad y seguimiento a largo plazo
Antolín Novoa, Silvia

Utilidad de la ecografía carotidea en el diagnostico de la enfermedad arterial coronaria y su posible valor pronóstico en pacientes con dolor torácico sometidos a ecocardiografía de esfuerzo
Franco Gutiérrez, Raúl

Validación de biomarcadores de artrosis mediante microarrays de proteínas
Camacho Encina, María

CALIDAD DE VIDA Y SATISFACCIÓN EN LA MUJER CON RECONSTRUCCIÓN MAMARIA INMEDIATA TRAS MASTECTOMÍA POR CÁNCER
Cereijo Garea, María Carmen

CLÚSTERES DE MULTIMORBILIDAD DE PACIENTES INGRESADOS EN SERVICIOS MÉDICOS: CARACTERIZACIÓN CLÍNICA
Matesanz Fernández, María

Disfunción del injerto a largo plazo tras el trasplante cardiaco: incidencia, causas y pronóstico
López Sainz, Ángela

Epidemiología de la tuberculosis infantil en Galicia, años 1996-2011
Ursúa Díaz, María Isabel

Fibrilación auricular en pacientes hospitalizados en servicios médicos: características clínicas, clústeres de multimorbilidad y factores pronósticos.
Íñiguez Vázquez, Iria

Ingeniería tisular de la piel y del sistema nervioso: evaluación de nuevos soportes y fuentes de células.
Sanluis Verdes, Anahí

LESION MEDULAR TRAUMÁTICA EN GALICIA (1995-2014): Estudio de la evolución epidemiológica y resultados clínico-funcionales
Montoto Marqués, Antonio

Papel de Hakai durante la progresión tumoral: implicaciones sobre la plasticidad epitelial.
Carballo Castosa, Raquel

Recambio valvular aórtico aislado en pacientes mayores de 75 años mediante abordaje mínimamente invasivo y bioprótesis sin sutura: impacto en la respuesta inflamatoria postoperatoria y en los resultados clínicos y ecocardiográficos.
Estévez Cid, Francisco

Sustrato genético del rechazo mediado por anticuerpos tras el trasplante cardíaco: variantes en genes de la cascada del complemento y de la biología de las células B.
Marrón Liñares, Grecia Manuela

Un análisis transcripcional revela nuevos factores relacionados con la capacidad de formar biopelículas de Acinetobacter baumannii.
Rumbo Feal, Soraya

publicacións

Esta é unha mostra da produción científica dos estudantes do programa de doutoramento co fin de orientar a futuros estudantes interesados neste programa. En ningún caso debe considerarse unha listaxe completa e exhaustiva de toda a produción científica dos estudantes. A información é introducida polos propios doutorandos de forma relativamente desestruturada pero foi revisada e validada pola comisión académica.

Artigos en revistas internacionais
Cognitive impairment and dementia in young onset Parkinson’s disease. J Neurol. 2023 Dec;270(12):5793-5812.  doi: 10.1007/s00415-023-11921-w. Epub 2023 Aug 14. Santos García D, de Deus Fonticoba T, Cores Bartolomé C, et al. 
Response to levodopa in Parkinson's disease over time. A 4-year follow-up study. Parkinsonism Relat Disord. 2023 Nov:116:105852. doi: 10.1016/j.parkreldis.2023.105852.Epub 2023 Oct 3. Santos García D, De Deus Fonticoba T, Cores Bartolomé C, et al. 
Staging Parkinson´s Disease According to the MNCD Classification Correlates with Caregiver Burden. Brain Behav. 2023 Nov 8:e3295. doi: 10.1002/brb3.3295. Online ahead of print. Santos García D, De Deus Fonticoba T, Cores Bartolomé C, et al. 
Lower urinary tract symptoms (LUTS) as a new clinical presentation of histamina intolerance: a prevalence study og genetic diamin oxidasa deficency. Jose Luis Ponce Díaz Reixa, Marcos Aller Rodriguez, Sara Martínez Breijo et al. Journal of clinical Medicine.2023.12, 6870.
REVISTAS DE ENFERMERÍA: PRESENCIA, VISIBILIDAD Y CALIDAD. ESTUDIO DESCRIPTIVODOI:  10.1016/j.edumed.2022.100775
Analysis of cardiovascular risk factors for the viability of cornea donors: a case–control studyDOI: 10.1136/bmjopen-2023-077122
Bleriot I, Pacios O, Blasco L, Fernández-García L, López M, Ortiz-Cartagena C, Barrio-Pujante A, García-Contreras R, Pirnay JP, Wood TK, Tomás M. Improving phage therapy by evasion of phage resistance mechanisms. JAC Antimicrob Resist. 2024 Feb 9;6(1):dlae017. doi: 10.1093/jacamr/dlae017. PMID: 38343627; PMCID: PMC10854218
Rocío Navas-Arrebola, Susana Blanco-López, Laura Peteiro-Mahía, Noelia López-Castiñeira, Sonia Pertega-Díaz, Teresa Seoane-Pillado. Anxiety in the Perinatal Period: Associated Factors. Clin. Exp. Obstet. Gynecol.2024, 51(3), 78. https://doi.org/10.31083/j.ceog5103078
Susana Blanco-López, Laura Peteiro-Mahía, Rocío Navas-Arrebola, Noelia López-Castiñeira, Sonia Pertega-Díaz, Teresa Seoane-Pillado. Current Experience with Obstetrical Events: Characteristics and the Effects of Nocturnal Periods. Clin. Exp. Obstet. Gynecol.2024, 51(4), 80. https://doi.org/10.31083/j.ceog5104080
Pousada, T., Nogueira, M., Garabal-Barbeira, J., & Sousa, C. (2023). Preconceito dos estudantes universitários em relação à deficiência: Um estudo exploratório. Revista Portuguesa de Investigação Comportamental e Social9(1), 1–19. https://doi.org/10.31211/rpics.2023.9.1.294
 Contraceptive Recommendations for Women with Immune-Mediated Inflammatory Diseases: A Delphi Consensus.Carrascosa JM, Echarri A, Gavín Sebastián O, García de la Peña P, Martínez Pérez O, Ramirez S, Valderrama M, Montoro Álvarez M. Ther. 2024 Apr;41(4):1372-1384. doi: 10.1007/s12325-023-02779-5. Epub 2024 Feb 7. PMID: 38326688.
Echarri A, Pradera C, Molina G, Gonzalez Moure C, De Las Heras C, Fraga Iriso R, Ollero V, Echevarria C, Muñiz J. Implementation of a Teledermatology Electronic Consultation Program to Improve the Care of Patients with Inflammatory Bowel Disease. Telemed Rep. 2024 Jan 24;5(1):12-17. doi: 10.1089/tmr.2023.0060. PMID: 38469167; PMCID: PMC10927239.
de Uña-Iglesias, D.; Ochoa, J.P.; Monserrat, L.; Barriales-Villa, R. Clinical Relevance of the Systematic Analysis of Copy Number Variants in the Genetic Study of Cardiomyopathies. Genes202415, 774. https://doi.org/10.3390/genes15060774
Lopez-Vazquez P, Fernandez-Caggiano M, Barge-Caballero E, Barge-Caballero G, Couto-Mallon D, Grille-Cancela Z, et al. Reduced mitochondrial pyruvate carrier expression in hearts with heart failure and reduced ejection fraction patients: ischemic vs. non-ischemic origin. Front Cardiovasc Med. 2024;11:1349417.PMID: 38525191
Vazquez DE, Barge-Caballero E, Domenech-Garcia N, Rodriguez-Vazquez P, Formoso-Lavandeira MD, Barge-Caballero G, et al. Elevated lipoprotein a level in heart transplant patients is associated with cardiac allograft vasculopathy. Eur Heart J. 2023;44.
Crespo-Leiro M, Constanso-Conde IP, Almenar-Bonet L, De Antonio M, Garcia-Cosio MD, Lopez-Vazquez P, et al. Validation of miR-181A-5p as a biomarker of acute rejection after heart transplantation. Multicenter study. Eur Heart J. 2023;44.
Aaron Roel Porta, Jessica Garabal-Barbeira & Thais Pousada García (2023): Impact on occupations and social participation derived from communication processes in people with amyotrophic lateral sclerosis, World Federation of Occupational Therapists Bulletin, DOI: 10.1080/14473828.2023.2197735
Artigos en revistas nacionais
Diego Roza C, Calvo Álvarez U, Mengual Macenlle N. Rev Asma. 2021;6(3):88-90
Blanco-López S, Peteiro-Mahía L, Navas-Arrebola R, López-Castiñeira N, Seoane-Pi-llado T, Pertega-Díaz S. Influencia de la luna en el inicio y la evolución de los partos. Matronas Prof. 2023; 24(2). Disponible online bajo suscripción: https://matronasprofesion.es/investigacion/influencia_de_la_luna_en_el_inicio_y_la_evolucion_de_los_partos
Calvo Moya M, Mesonero Gismero F, Suarez Ferrer C, Hernández-Camba A, Vásquez Carlón D, García Benasach F, Aguas Peris M, Delgado Oliva FJ, González-Lama Y, Millán Scheiding M, Alonso Sebastián I, Camacho Martel L, Gallardo Arriero V, Echarri Piudo A, et al; en representación de GETECCU. Position statement of the Spanish Working Group on Crohn's Disease and Ulcerative Colitis on sexuality and inflammatory bowel disease. Gastroenterol Hepatol. 2024 Jan 11:S0210-5705(24)00019-0. English, Spanish. doi: 10.1016/j.gastrohep.2023.12.013. Epub ahead of print. PMID: 38218430.
Sans Cuffi M, Argüelles Arias F, Echarri Piudo A, Ginard Vicens D, Gutiérrez Casbas A, Marín-Jiménez I. Optimizing treatment of mild to moderate ulcerative colitis: CU-forum Delphi consensus. Gastroenterol Hepatol. 2023 Dec;46(10):784-794. English, Spanish. doi: 10.1016/j.gastrohep.2023.01.014. Epub 2023 Feb 15. PMID: 36803681.
Capítulo de Libro
Garabal-Barbeira, J., Espinosa, P., & Pousada García, T. (2022). La influencia de los términos asociados a la discapacidad en la inclusión universitaria. In C. Alves, M. Pereira, & A. Damasceno (Eds.), Caminhos possíveis para incluir: inclusão social e protagonismo [recurso eletrônico] (1.ed., pp. 34–49). Editorial Casa. https://doi.org/10.55371/978-65-5399-301-3
Outras publicacións
Revisora externa del documento: Grupo de trabajo del OPBE sobre evaluación y manejo clínico de las autolesiones en la adolescencia: protocolo basado en la evidencia. Evaluación y manejo clínico de las autolesiones en la adolescencia: protocolo basado en la evidencia. Madrid: Ministerio de Sanidad; Santiago de Compostela: Agencia Gallega para la Gestión del Conocimiento en Salud, ACIS, Unidad de Asesoramiento Científico-Técnico, Avalia-t; 2022https://doi.org/10.46995/pr_4
Artigos en revistas internacionais
Mora-Boga R, Vázquez Muíños O, Pértega Díaz S, Salvador de la Barrera S, Ferreiro Velasco ME, Rodríguez Sotillo A, Meijide Faílde RM, Montoto Marqués A. Evaluation of the prognostic value of extraparenchymal changes in traumatic spinal cord injury, assessed by magnetic resonance imaging. The Journal of Spinal Cord Medicine. 2022. doi 10.1080/10790268.2022.2134627
Gonzalez Martin ,C. Fernandez Lopez, U. Mosquera Fernandez, A. Balboa Barreiro, V. Garcia Rodriguez, MT. Seijo Bestilleiro R. Veiga Seijo R. Concordance between Pressure Platform and Pedigraph. Diagnostics (Basel). 2021;11(12):2322. doi: 10.3390/diagnostics11122322. PMID: 34943559; PMCID: PMC8700632.
de Frutos F, Ochoa JP, Navarro-Peñalver M, Baas A, Bjerre JV, Zorio E, Méndez I, Lorca R, Verdonschot JAJ, García-Granja PE, Bilinska Z, Fatkin D, Fuentes-Cañamero ME, García-Pinilla JM, García-Álvarez MI, Girolami F, Barriales-Villa R, Díez-López C, Lopes LR, Wahbi K, García-Álvarez A, Rodríguez-Sánchez I, Rekondo-Olaetxea J, Rodríguez-Palomares JF, Gallego-Delgado M, Meder B, Kubanek M, Hansen FG, Restrepo-Córdoba MA, Palomino-Doza J, Ruiz-Guerrero L, Sarquella-Brugada G, Perez-Perez AJ, Bermúdez-Jiménez FJ, Ripoll-Vera T, Rasmussen TB, Jansen M, Sabater-Molina M, Elliot PM, Garcia-Pavia P; European Genetic Cardiomyopathies Initiative Investigators. Natural History of MYH7-Related Dilated Cardiomyopathy. J Am Coll Cardiol. 2022 Oct 11;80(15):1447-1461. doi: 10.1016/j.jacc.2022.07.023. Epub 2022 Aug 22. PMID: 36007715.
Zulaika Grille-Cancela, Eduardo Barge-Caballero, Natalia Suárez-Fuentetaja, Nieves Domenech-García, María J Paniagua-Martín, Gonzalo Barge-Caballero, David Couto-Mallón, Daniel Enríquez-Vázquez, Paula Blanco-Canosa, Jorge Pombo-Otero, José M Vázquez-Rodríguez, María G Crespo-Leiro. Soluble HLA-G levels in heart transplant recipients: Dynamics and correlation with clinical outcomes. Transpl Immunol, 2022 Dec 5;76:101771. doi: 10.1016/j.trim.2022.101771. Online ahead of print.
Dubois-Silva Á, Barbagelata-López C, Piñeiro-Parga P, López-Jiménez L, Riera-Mestre A, Schellong S, Catella J, Bosevski M, Roca Toledo M, Monreal M; RIETE Investigators. Deep vein thrombosis symptoms and 30-day mortality in acute pulmonary embolism. Eur J Intern Med. 2022 Nov 15:S0953-6205(22)00390-9. doi: 10.1016/j.ejim.2022.11.007. Epub ahead of print. PMID: 36400669.
Elberdín L, Fernández-Torres RM, Mateos M, Outeda M, Blanco E, Gómez-Besteiro MI, Martín-Herranz I, Fonseca E. Real-world use of ustekinumab therapeutic drug monitoring in moderate to severe psoriasis. Front Med (Lausanne). 2022;9:1017323. doi: 10.3389/fmed.2022.1017323.
Blasco L, de Aledo MG, Ortiz-Cartagena C, Blériot I, Pacios O, López M, Fernández-García L, Barrio-Pujante A, Hernández-Garcia M, Cantón R, Tomás M. Study of 32 new phage tail-like bacteriocins (pyocins) from a clinical collection of Pseudomonas aeruginosa and of their potential use as typing markers and antimicrobial agents. Sci Rep. 2023 Jan 3;13(1):117. doi: 10.1038/s41598-022-27341-1. PMID: 36596850; PMCID: PMC9810705.
Ferreiro Gómez M. Dominguez Pazos Santiago de J. The Role of Lung Ultrasound in the Management of Respiratory Emergency Open Respiratory Archives EditorialDOI:https://www.elsevier.es/en-revista-open-respiratory-archives-11-articulo-the-role-lung-ultrasound-in-S2659663622000522
Descripción de competencias básicas de la ecografía clínica en los servicios de urgencias y emergenciasVILLÉN VILLEGAS T, CAMPO LINARES R, ALONSO VILADOT JR, MARTÍNEZ MAS R, LUQUE HERNÁNDEZ MJ, RUIZ DURÁN M, OVIEDO GARCÍA A, ALVAREZ GREGORI JA, AGUILAR MULET M, CAMPOS CAUBET L, CÁRDENAS BRAVO L, CHAPARRO PARDO D, CHEHAYEB MORÁN J, ESTEBAN VELASCO JV, FERREIRO GÓMEZ M, GARCÍA MARTÍN D, GARCÍA SUÁREZ I, MARTÍNEZ HERNÁNDEZ A, HERNÁNDEZ GALÁN A, MILLÁN SORIA J, MARTÍNEZ LÓPEZ JF, RODRÍGUEZ GARCÍA JF, RUANO PEÑA I, SALVADOR SUÁREZ FJ, SIMÓ MELÉNDEZ S, ZAFRA SÁNCHEZ JJ, NOGUÉ BOU REmergencias 2022;34(5): 377-387
Neuropsychiatric Symptoms after Liver Transplantation in a 65-Year-Old Male PatientCesar Bugallo-Carrera12David Facal2Cristina Domínguez-Lenogue1Vanessa Álvarez-Vidal3Manuel Gandoy-Crego4José Caamaño-Ponte5PMID: 36552180 PMCID: PMC9776108 DOI: 10.3390/brainsci12121721BRAIN SCIENCES
Mayo-Yáñez M, Vaira LA, Maniaci A, Cabo-Varela I. Enlarged Tracheoesophageal Fistula Following Total Laryngectomy: A Common Problem and a Therapeutic Challenge. Dysphagia. 2023 Feb 15. doi: 10.1007/s00455-023-10562-5. Epub ahead of print. PMID: 36790620.
Mayo-Yáñez M, Vaira LA, Lechien JR, Chiesa-Estomba CM, Calvo-Henríquez CM, Chiesa-Estomba CM, Calvo-Henríquez C, Cabo-Varela I. Commentary on Periprosthetic Leakage in Tracheoesophageal Prosthesis: Proposal of a Standardized Therapeutic Algorithm. Otolaryngol Head Neck Surg. 2022 Oct;167(4):799-801. doi: 10.1177/01945998211073058. PMID: 36185010.
Mayo-Yáñez M, Chiesa-Estomba C, Lechien JR, Calvo-Henríquez C, Vaira LA, Cabo-Varela I. Long-term outcomes and cost-effectiveness of a magnet-based valve voice prosthesis for endoprosthesis leakage treatment. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2022 Aug;279(8):4167-4172. doi: 10.1007/s00405-022-07313-x. Epub 2022 Feb 26. PMID: 35217904.
Veiga-Seijo, R.; Perez-Lopez, M.E.; Fernandez-Lopez, U.; Mosquera-Fernandez, A.; Seijo-Bestilleiro, R.; Gonzalez-Martin, C. Wellbeing and Complementary Therapies in Breast Cancer Peripheral Neuropathy Care: A Scoping Review Focused on Foot Health. Cancers 2023, 15, 2110. https://doi.org/10.3390/ cancers15072110
Klein-Rodríguez A, Cabo-Varela I, Vázquez de la Iglesia F. Acoustic Characterization of the Voice With a Tracheoesophageal Speech in Laryngectomized Patients. Similarities and Differences With the Laryngeal Voice. J Voice. 2023 Jan;37(1):144.e9-144.e14. doi: 10.1016/j.jvoice.2020.11.017. Epub 2021 Jan 7. PMID: 33358071.
Bleriot, Inés; Blasco, Lucia; Pacios, Olga; et al; Tomás, María. 2023. Proteomic Study of the Interactions between Phages and the Bacterial Host Klebsiella pneumoniae (DOI: 10.1128/spectrum.03974-22; PMID: 36877024). Microbiology Spectrum. 0-0, pp.e03974-22. 
L. Blasco; M. Gonzalez de Aledo; C. Ortiz-Cartagena; et al; M. Tomas. 2023. Study of 32 new phage tail-like bacteriocins (pyocins) from a clinical collection of Pseudomonas aeruginosa and of their potential use as typing markers and antimicrobial agents (DOI: 10.1038/s41598-022-27341-1; PMID: 36596850). Scientific Reports. 
Enric Sánchez , Andreea Ciudin , ANA MARIA SANCHEZ BAO , Sonsoles Gutiérrez-Medina , Nuria Valdés , Lilliam Flores, Amelia Marí-Sanchis , Fernando Goñi , Marta Sánchez, Joana Nicolau, Concepción Muñoz, Olaia Díaz-Trastoy, Guillem Cuatrecasas, Silvia Cañizares, Marta Comas, Carolina López Cano, Albert LecubeAssessment of obesity stigma and discrimination among Spanish subjects with a wide weight range: the OBESTIGMA study. Submitted to Journal: Frontiers in Endocrinology-  in review
Bleriot I, Blasco L, Pacios O, Fernández-García L, López M, Ortiz-Cartagena C, Barrio-Pujante A, Fernández-Cuenca F, Pascual Á, Martínez-Martínez L, Oteo-Iglesias J, Tomás M. Proteomic Study of the Interactions between Phages and the Bacterial Host Klebsiella pneumoniae. Microbiol Spectr. 2023 Mar 6;11(2):e0397422. doi: 10.1128/spectrum.03974-22. Epub ahead of print. PMID: 36877024; PMCID: PMC10100988.
J. López-Seijas, D. Miranda-Balbuena, A. Iglesias-Fente, M. Sacristán-Santos, N. Carballo-Pedrares, M.C. Arufe, A. Rey-Rico, J. Fafián-LaboraDevelopment of new non-viral systems for genetic modification of senescent cellsMol. Ther. - Nucleic Acids. 32 (2023) 302–317. https://doi.org/10.1016/j.omtn.2023.03.010.
Lopez-López, A.; Franco-Gutiérrez, R.; Pérez-Pérez, A.J.; Regueiro-Abel, M.; Elices-Teja, J.; Abou-Jokh-Casas, C.; González-Juanatey, C. Impact of Hyperkalemia in Heart Failure and Reduced Ejection Fraction: A Retrospective Study. J. Clin. Med.202312, 3595. https://doi.org/10.3390/jcm12103595
Sagastagoitia-Fornie M, Morán-Fernández L, Blázquez-Bermejo Z, et al. Incidence and Prognosis of Colorectal Cancer After Heart Transplantation: Data From the Spanish Post-Heart Transplant Tumor Registry. Transplant International 2023;36:1-8.
Sagastagoitia-Fornie, M., Barge-Caballero, E., Barge-Caballero, G. et al. Cancer in patients with heart failure: Incidence, risk factors and prognostic impact. European Journal of Internal Medicine, 105 (2022): 89–96.https://doi.org/10.1016/j.ejim.2022.09.008
Veiga-Seijo R., Gonzalez-Martin C. Foot Health in People with Cancer Undergoing Chemotherapy: A Scoping Review. Healthcare. 2023; 11 (11); 1588.https://doi.org/10.3390/cancers15072110
M. Gonzalez de Aledo, L. Blasco, M. Lopez, C. Ortiz-Cartagena, I. Bleriot, O. Pacios, M. Hernández-García, R. Cantón, M. Tomás. Prophage identification and molecular analysis in the genomes of Pseudomonas aeruginosa strains isolated from critical care patients. mSphere (DOI: 10.1128/mSphere.00128-23)
González de Aledo M, Blasco L, Lopez M, Ortiz-Cartagena C, Bleriot I, Pacios O, Hernández-García M, Cantón R, Tomas M. Prophage identification and molecular analysis in the genomes of Pseudomonas aeruginosa strains isolated from critical care patients. mSphere. 2023 Jun 27:e0012823. doi: 10.1128/msphere.00128-23. Epub ahead of print. PMID: 37366636. 
Alonso R, Argüeso R, Álvarez-Baños P, Muñiz-Grijalvo O, Diaz-Diaz JL, Mata P. Familial Hypercholesterolemia and Lipoprotein(a): Two Partners in Crime? Curr Atheroscler Rep. 2022 Jun;24(6):427-434. doi: 10.1007/s11883-022-01019-5. Epub 2022 Apr 7. PMID: 35386090.
Pérez de Isla L, Alonso R, Argüeso R, Muñiz-Grijalvo O, Álvarez-Baños P, Badimón L, Watts GF, Mata P; SAFEHEART Investigators. Predicting resilience in heterozygous familial hypercholesterolaemia: A cohort study of octogenarian patients. J Clin Lipidol. 2022 Sep-Oct;16(5):733-736. doi: 10.1016/j.jacl.2022.07.007. Epub 2022 Jul 18. PMID: 35906178.
Pérez de Isla L, Díaz-Díaz JL, Romero MJ, Muñiz-Grijalvo O, Mediavilla JD, Argüeso R, Sánchez Muñoz-Torrero JF, Rubio P, Álvarez-Baños P, Ponte P, Mañas D, Suárez Gutierrez L, Cepeda JM, Casañas M, Fuentes F, Guijarro C, Ángel Barba M, Saltijeral Cerezo A, Padró T, Mata P; SAFEHEART Study Group. Alirocumab and Coronary Atherosclerosis in Asymptomatic Patients with Familial Hypercholesterolemia: The ARCHITECT Study. Circulation. 2023 May 9;147(19):1436-1443. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.122.062557. Epub 2023 Apr 3. PMID: 37009731; PMCID: PMC10158600.
Alonso R, Arroyo-Olivares R, Muñiz-Grijalvo O, Díaz-Díaz JL, Muñoz-Torrero JS, Romero MJ, de Andrés R, Zambón D, Mañas MD, Fuentes-Jiménez F, Aguado R, Alvarez-Baños P, Arrieta F, Gonzalez-Bustos P, Cepeda J, Martin-Ordiales M, Mosquera D, Michan A, de Isla LP, Argueso R, Mata P. Persistence with long-term PCSK9 inhibitor treatment and its effectiveness in familial hypercholesterolaemia: data from the SAFEHEART study. Eur J Prev Cardiol. 2023 Mar 1;30(4):320-328. doi: 10.1093/eurjpc/zwac277. Erratum in: Eur J Prev Cardiol. 2022 Dec 27;: PMID: 36416136.
Názara C, Argüeso RM, Pedro-Botet J, Pintó X, Millán J, Pena Seijo M, Fernández PA, Eugenia Ameneiros M, Del Alamo A, Rodríguez A, Díaz-Peromingo JA, Vázquez Freire MR, Muñiz J, Pérez-Castro TR, Díaz-Díaz JL, Pose Reino A. Prevalence of atherogenic dyslipidemia, related factors and level of lipid control in the general population of Galicia. GALIPEMIAS study. Clin Investig Arterioscler. 2023 Jan 28:S0214-9168(22)00137-1. English, Spanish. doi: 10.1016/j.arteri.2022.11.002. Epub ahead of print. PMID: 36717323.
Carballo-Pedrares, N., Sanjurjo-Rodriguez, C., Señarís, J., Díaz-Prado, S., & Rey-Rico, A. (2022). Chondrogenic Differentiation of Human Mesenchymal Stem Cells via SOX9 Delivery in Cationic Niosomes. Pharmaceutics14(11), 2327. https://doi.org/10.3390/pharmaceutics14112327.
López-Seijas, J., Miranda-Balbuena, D., Iglesias-Fente, A., Sacristán-Santos, M., Carballo-Pedrares, N., Arufe, M. C., Rey-Rico, A., & Fafián-Labora, J. (2023). Development of new non-viral systems for genetic modification of senescent cells. Molecular therapy. Nucleic acids32, 302–317. https://doi.org/10.1016/j.omtn.2023.03.010
Crespo-Leiro M, Bou-Arevalo G, Rodriguez-Vazquez P, Blanco-Canosa P, Grille-Cancela Z, Naya-Leira C, et al. Immunogenicity of vaccination against SARS-COV-2 in heart transplant patients. Prospective study in Galicia. EUROPEAN JOURNAL OF HEART FAILURE. 2022:137-8.
Carballo-Pedrares, N., Ponti, F., López-Seijas, J., Miranda-Balbuena, D., Bono, N., Candiani, G., Rey-Rico, A. (2023). Non-viral gene delivery to human mesenchymal stem cells: a practical guide towards cell engineering. Journal of biological engineering (Accepted).
Concha Ortiz-Cartagena;Daniel Pablo-Marcos;Laura Fernández-García;Lucía Blasco;Olga Pacios; Inés Bleriot; María Siller; María López; Javier Fernández; Belén Aracil; Pablo Arturo Fraile-Ribot; Sergio García-Fernández; Felipe Fernández-Cuenca; Marta Hernández-García; Rafael Cantón; Jorge Calvo-Montes; María Tomás. CRISPR-Cas13a-Based Assay for Accurate Detection of OXA-48 and GES Carbapenemases (DOI: 10.1128/spectrum.01329-23;PMID:37466441). Microbiology Spectrum. 0 - 0, pp. e01329 - 23. 20/07/2023. Disponible en Internet en: Tipo de producción: Artículo científico Tipo de soporte: Revista
Ortiz-Cartagena C, Pablo-Marcos D, Fernández-García L, Blasco L, Pacios O, Bleriot I, Siller M, López M, Fernández J, Aracil B, Fraile-Ribot PA, García-Fernández S, Fernández-Cuenca F, Hernández-García M, Cantón R, Calvo-Montes J, Tomás M. CRISPR-Cas13a-Based Assay for Accurate Detection of OXA-48 and GES Carbapenemases. Microbiol Spectr. 2023 Jul 19:e0132923. doi: 10.1128/spectrum.01329-23. Epub ahead of print. PMID: 37466441.
Journal of Healthcare Quality Research, 10 November 2022Demand management in Primary Care: A challenge to be solved Sistema inteligente para la gestión de la demanda en atención primaria
Comentario Editorial. Cateterismo intervencionista en el neonato. Peculiaridades y retos futuros. Fernando Rueda Núñez, Rodrigo Estévez-Loureiro. J Am Coll Cardiol Spanish Edition 2022;27:48-50.
Vázquez DJL, López GA, Guzmán MQ, Cancelo AV, Leal FR, Rios XF, Esteban PP, Fernandez JS, Santos RC, Rodriguez JMV. Prognostic impact of coronary lesions and its revascularization in a 5‐year follow‐up after theTAVI procedure. Catheter Cardiovasc Interv. 2023 Jul 20. doi: 10.1002/ccd.30767.  PMID: 37471716.
Lorenzo-Gómez I; Nogueira-Recalde U; García-Domínguez C; Oreiro-Villar N; Lotz M; Pinto-Tasende JA; Blanco FJ; Caramés B. (3/8). 2023. Defective chaperone-mediated autophagy is a hallmark of joint disease in patients with knee osteoarthritis.Osteoarthritis and cartilage. Elsevier. ISSN 1063-4584. https://doi.org/10.1016/j.joca.2023.02.076
I-CARE, a European Prospective Cohort Study Assessing Safety and Effectiveness of Biologics in Inflammatory Bowel Disease. Peyrin-Biroulet L, Rahier JF, Kirchgesner J, et al; I-CARE Collaborator Group. Clin Gastroenterol Hepatol. 2023 Mar;21(3):771-788.e10. doi: 10.1016/j.cgh.2022.09.018. Epub 2022 Sep 22. PMID: 36152897
Should Inflammatory Bowel Disease Clinicians Provide Their Patients with e-Health Resources? Patients' and Professionals' Perspectives. Echarri A, Pérez-Calle JL, Calvo M, Molina G, Sierra-Ausín M, Morete-Pérez MC, Manceñido N, Botella B, Cano N, Castro B, Martín-Rodríguez D, Sánchez-Ortega Y, Corsino P, Cañas M, López-Calleja AM, Nos P, Muñiz J. Telemed J E Health. 2022 Dec 22. doi: 10.1089/tmj.2022.0425. Online ahead of print. PMID: 36576850
Treat to target versus standard of care for patients with Crohn's disease treated with ustekinumab (STARDUST): an open-label, multicentre, randomised phase 3b trial. Danese S, Vermeire S, D'Haens G, et alL; STARDUST study group. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2022 Apr;7(4):294-306. doi: 10.1016/S2468-1253(21)00474-X. Epub 2022 Feb 1.
Etrolizumab versus infliximab for the treatment of moderately to severely active ulcerative colitis (GARDENIA): a randomised, double-blind, double-dummy, phase 3 study. Danese S, Colombel JF, Lukas M, et al; GARDENIA Study Group. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2022 Feb;7(2):118-127. doi: 10.1016/S2468-1253(21)00294-6. Epub 2021 Nov 17. PMID: 34798038
Calderón-Goercke M, Loricera J, Moriano C, Castañeda S, Narváez J, Aldasoro V, et al. Optimisation of tocilizumab therapy in giant cell arteritis. A multicentre real-life study of 471 patients. Clin Exp Rheumatol. 2023;41(4):829-36.PMID: 36377586
Genre F, Prieto-Peña D, Pulito-Cueto V, Ocejo-Vinyals JG, Atienza-Mateo B, Muñoz Jiménez A, et al. Cranial and extracranial giant cell arteritis do not exhibit differences in the IL6 -174 G/C gene polymorphism. Clin Exp Rheumatol. 2023;41(4):910-5.PMID: 36912345
Prieto-Peña D, Genre F, Pulito-Cueto V, Ocejo-Vinyals JG, Atienza-Mateo B, Muñoz Jiménez A, et al. Cranial and extracranial large-vessel giant cell arteritis share a genetic pattern of interferon-gamma pathway. Clin Exp Rheumatol. 2023;41(4):864-9.PMID: 36533991
Prieto-Peña D, Genre F, Pulito-Cueto V, Ocejo-Vinyals JG, Atienza-Mateo B, Muñoz Jiménez A, et al. Cranial and extracranial large-vessel giant cell arteritis share a genetic pattern of interferon-gamma pathway. Clin Exp Rheumatol. 2023;41(4):864-9.PMID: 36533991
Leira, J., Maseda, A., Lorenzo-López, L., Cibeira, N., López-López, R., Lodeiro, L., & Millán-Calenti, J.C. (2023). Dysphagia and its association with other health-related risk factors in institutionalized older people: A systematic review. Archives of Gerontology and Geriatrics, 110, 104991.
Martínez-Lago, N., Chucla, T.C., De Castro, B.A., Ponte, R.V., Rendo, C.R., Rodriguez, M.I.G.-R., Diaz, S.S., Suarez, B.G., De La Cámara Gomez, J., Fernández, F.B., Salvador, M.M., Lopez, M.R., 2022. Efficacy, safety and prognostic factors in patients with refractory metastatic colorectal cancer treated with trifluridine/tipiracil plus bevacizumab in a real-world setting. Scientific Reports 12.. https://doi.org/10.1038/s41598-022-18871-9
Suarez-Dono J, Novo-Veleiro I, Gude-Sampedro F, Marinho R, Xavier-Pires S, Rocha D, Araújo-Correia J, Moreira C, Beires F, Pérez D, David F, Vasco-Barreto J, Del Corral-Beamonte E, Piñeiro-Fernández JC, Casariego-Vales E, Diez-Manglano J, Pose-Reino A. Atrial fibrillation as a new prognosis factor in chronic patients after hospitalization: the CHRONIBERIA index. Sci Rep. 2023 Mar 11;13(1):4068. doi: 10.1038/s41598-023-30610-2.
Rodríguez-Álvarez A, Piñeiro-Fernández JC, Guerrero-Sande H, Chaos-González MP, Pérez-López A, González-Tabara L, Millan-Díaz B, Cerqueiro-González JM. Peritoneal ultrafiltration in older adult patients with advanced heart failure. Intern Emerg Med. 2023 Jun 1. doi: 10.1007/s11739-023-03323-7.
Durán-Sotuela A, Fernandez-Moreno M, Suárez-Ulloa V, Vázquez-García J, Relaño S, Hermida-Gómez T, Balboa-Barreiro V, Lourido-Salas L, Calamia V, Fernandez-Puente P, Ruiz-Romero C, Fernández-Tajes J, Vaamonde-García C, de Andrés MC, Oreiro N, Blanco FJ, Rego-Perez I. A meta-analysis and a functional study support the influence of mtDNA variant m.16519C on the risk of rapid progression of knee osteoarthritis. Ann Rheum Dis. 2023 Jul;82(7):974-984. doi: 10.1136/ard-2022-223570. Epub 2023 Apr 6. PMID: 37024296; PMCID: PMC10313990.
M González-Bermúdez, ML García-Jiménez, J Aguirrezabalaga-González, JF Noguera-Aguilar. Diverting ileostomy in rectal cancer: associated morbidity and delay in reconstruction times. Clin Surg J. 2023;4(1):1–5.
TY - JOUR AU - Ocaña, Juan AU - Pastor, Paula AU - Timoteo, Ander AU - Diez‐Alonso, Manuel AU - Portilla, Fernando AU - Cagigas, Carmen AU - Labalde‐Martínez, María AU - Espin, Eloy AU - Dujovne, Paula AU - Nieto, Marta AU - González, Manuel AU - Sanz, Rodrigo AU - Pascual, Marta AU - Aguirre Allende, Ignacio AU - Cervera, Jorge AU - Jiménez‐Carneros, Virginia AU - Guadalajara, Hector AU - Garcia-Granero, Alvaro AU - Fernandez-Cebrián, Jose M AU - Gacía‐Septiem, Javier PY - 2022/10/21 SP - T1 - Risk factors for anastomotic leakage and postoperative outcomes after total and subtotal colectomy: A nationwide retrospective cohort study (RIALTCOT Study Collaborative Group) VL - 25 DO - 10.1111/codi.16384 JO - Colorectal Disease ER -
García-Aznar JM, Alonso S, Iglesias DU, de Ugarriza PL, López CÁ, Balbín M, Del Castillo TB. Mapping the genetic features of T-ALL cases through simplified NGS approach. Clin Immunol. 2022 Dec;245:109151. doi: 10.1016/j.clim.2022.109151. Epub 2022 Oct 19. PMID: 36270471.
Locomotor Brachii Sign in Aortic Regurgitation. Gonzalo Barge-Caballero, Cayetana Barbeito-Caamaño. N Engl J Med. 2023 Jan 5;388(1):e1. doi: 10.1056/NEJMicm2206470.
A cardiotoxicity dataset for breast cancer patients. Beatriz Piñeiro-Lamas, Ana López-Cheda, Ricardo Cao, Laura Ramos-Alonso, Gabriel González-Barbeito, Cayetana Barbeito-Caamaño, Alberto Bouzas-Mosquera. Sci Data. 2023 Aug 8;10(1):527. doi: 10.1038/s41597-023-02419-1.
envío del artículo titulado "Inmediate effect of pelvoc floor and abdominal contractions on bladder base and bladder neck in postpartum comaring to nulliparous women" en la Revista internacional JOSPT Q1 en Fisioterapia y rehabilitación (Journal of orthopedics and physical therapy).
Conde-Pérez K, Buetas E, Aja-Macaya P, Arribas EM, Iglesias-Corrás I, Trigo-Tasende N, Nasser-Ali M, Estévez LS, Rumbo-Feal S, Otero-Alén B, Noguera JF, Concha Á, Pardiñas-López S, Carda-Diéguez M, Gómez-Randulfe I, Martínez-Lago N, Ladra S, Aparicio LA, Bou G, Mira A, Vallejo JA, Poza M. Parvimonas micra can translocate from the subgingival sulcus of the human oral cavity to colorectal adenocarcinoma. Mol Oncol. 2023 Aug 9. doi: 10.1002/1878-0261.13506. Epub ahead of print. PMID: 37558206.
Varona, J. F., Muñiz, J., Balboa-Barreiro, V., Peñalver, F., Abarca, E., Almirall, C., & Castellano, J. M. (2022).Persistence and Waning of Natural SARS-CoV-2 Antibodies Over 18 Months: Long-Term Durability of IgG Humoral Response in Healthcare Workers. Journal of general internal medicine, 1–3. Advance online publication. https://doi.org/10.1007/s11606-022-07652-9
Esteva M, Leiva A, Ramos-Monserrat M, Espí A, González-Luján L, Macià F, Murta-Nascimento C, Sánchez-Calavera MA, Magallón R, Balboa-Barreiro V, Seoane-Pillado T, Pertega-Díaz S. Relationship between time from symptom's onset to diagnosis and prognosis in patients with symptomatic colorectal cancer. BMC Cancer. 2022 Aug 22;22(1):910. doi: 10.1186/s12885-022-09990-7.
Journal: Digestive and Liver Disease Title: Colorectal cancer recurrence and its impact on survival after curative surgery: an analysis based on multistate models Co-Authors: Vanesa Balboa-Barreiro; Teresa García-Rodríguez; Cristina González-Martín; Remedios Pardeiro-Pértega; Loreto Yáñez-González-Dopeso; Teresa Seoane-Pillado En revisión
Leira J, Maseda A, Lorenzo-López L, Cibeira N, López-López R, Lodeiro L, Millán-Calenti JC. Dysphagia and its association with other health-related risk factors in institutionalized older people: A systematic review. Arch Gerontol Geriatr. 2023 Jul;110:104991. doi: 10.1016/j.archger.2023.104991. 
N. Carballo-Pedrares, F. Ponti, J. Lopez-Seijas, D. Miranda-Balbuena, N. Bono, G. Candiani, A. Rey-Rico, Non-viral gene delivery to human mesenchymal stem cells: a practical guide towards cell engineering, J. Biol. Eng. 2023 171. 17 (2023) 1–24. https://doi.org/10.1186/S13036-023-00363-7.
N. Carballo-Pedrares, J. López-Seijas, D. Miranda-Balbuena, I. Lamas, J. Yáñez, A. Rey-Rico, Gene-activated hyaluronic acid-based cryogels for cartilage tissue engineering, J. Control. Release. 362 (2023) 606–619. https://doi.org/10.1016/J.JCONREL.2023.09.008.
Beatriz Alonso de Castro, Martin I Gomez-RandulfeRodriguez, Francesco Fachinetti2, Sofia Silva Diaz, IriaParajo Vázquez, Joaquin Mosquera Martinez, PatriciaCordeiro Gonzalez, Rosario Garcia Campelo, ManuelFernandez-Bruno. A Case Report: A Step ahead in EGFR Resistance Mechanism, Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC). Clin Oncol Case Rep 2023, 6:3
Martínez-Lago N, Chucla TC, De Castro BA, Ponte RV, Rendo CR, Rodriguez MIG, Diaz SS, Suarez BG, de la Cámara Gomez J, Fernández FB, Salvador MM, Lopez MR. Efficacy, safety and prognostic factors in patients with refractory metastatic colorectal cancer treated with trifluridine/tipiracil plus bevacizumab in a real-world setting. Sci Rep. 2022 Aug 26;12(1):14612. doi: 10.1038/s41598-022-18871-9. PMID: 36028552; PMCID: PMC9418211.
Gómez-Randulfe Rodríguez, Curbera, Alonso de castro, Silva Díaz, Vázquez, Iria, Campelo, Rosario. Standardization of data collection in the initial medical history: Implementation of an improvement plan in an oncology department. JCO.2022.40.28_suppl.306
-       Martínez-Lago N, Cameselle García S, Alonso de Castro B, Gómez-Randulfe Rodríguez MI, Carmona Campos M, González Villarroel P, Salgado Fernández M, De la Cámara Gómez JC, Romero Reinoso C, Cousillas Castiñeiras A, Méndez Méndez JC, Vidal Insua Y, Fernández-Montes A. Efficacy and safety of FOLFIRI/aflibercept (FA) in an elderly population with metastatic colorectal cancer (mCRC) after failure of an oxaliplatin-based regimen. PLoS One. 2022 Jun 3;17(6):e0269399. doi: 10.1371/journal.pone.0269399. PMID: 35657983.
Sanchez E, Ciudin A, Sanchez Bao AM et al.Assesment of obesity stigma and discrimination among Spanish subjects with a wide range: the OBESTIGMA study. Fontiers in Psicology. - Acepted 
Couto-Mallón D, Almenar-Bonet L, Barge-Caballero E, Hernández-Pérez FJ, López-Azor García JC, Valero-Masa MJ, Castel-Lavilla MÁ, Mirabet-Pérez S, Garrido-Bravo IP, Díez-López C, López-Granados A, Manrique-Antón R, Fernández-Pombo CN, Muñiz J, Crespo-Leiro MG. Prevalence, Characteristics, and Prognostic Relevance of Donor-Transmitted Coronary Artery Disease in Heart Transplant Recipients. J Am Coll Cardiol. 2023 Aug 29;82(9):753-767. doi: 10.1016/j.jacc.2023.06.016.
Grille-Cancela Z, Barge-Caballero E, Suárez-Fuentetaja N, Domenech-García N, Paniagua-Martín MJ, Barge-Caballero G, Couto-Mallón D, Enríquez-Vázquez D, Blanco-Canosa P, Pombo-Otero J, Vázquez-Rodríguez JM, Crespo-Leiro MG. Soluble HLA-G levels in heart transplant recipients: Dynamics and correlation with clinical outcomes. Transpl Immunol. 2023 Feb;76:101771. doi: 10.1016/j.trim.2022.101771.
Sagastagoitia-Fornie M, Barge-Caballero E, Barge-Caballero G, Couto-Mallón D, Paniagua-Martín MJ, Enríquez-Vázquez D, Blanco-Canosa P, Grille-Cancela Z, Jiménez-Navarro M, Muñiz J, Vázquez-Rodríguez JM, Crespo-Leiro MG. Cancer in patients with heart failure: Incidence, risk factors and prognostic impact. Eur J Intern Med. 2022 Nov;105:89-96. doi: 10.1016/j.ejim.2022.09.008. 016/j.trim.2022.101771.
Pardo-Martínez P, Barge-Caballero E, Bouzas-Mosquera A, Barge-Caballero G, Couto-Mallón D, Paniagua-Martín MJ, Sagastagoitia-Fornie M, Prada-Delgado Ó, Muñiz J, Almenar-Bonet L, Vázquez-Rodríguez JM, Crespo-Leiro MG. Real world comparison of spironolactone and eplerenone in patients with heart failure. Eur J Intern Med. 2022 Mar;97:86-94. doi: 10.1016/j.ejim.2021.12.027
Pacios O, Blasco L, Ortiz-Cartagena C, Bleriot I, Fernández-García L, López M, Barrio-Pujante A, Fernández-Cuenca F, Aracil B, Oteo-Iglesias J, Tomás M. Molecular Studies of Phages-Klebsiella pneumoniae in Mucoid Environment: Innovative use of mucolytic agents prior to the administration of lytic phages. Front Microbiol. 2023 Oct Vol 14 doi.org/10.3389/fmicb.2023.1286046
Blasco L, de Aledo MG, Ortiz-Cartagena C, Blériot I, Pacios O, López M, Fernández-García L, Barrio-Pujante A, Hernández-Garcia M, Cantón R, Tomás M. Study of 32 new phage tail-like bacteriocins (pyocins) from a clinical collection of Pseudomonas aeruginosa and of their potential use as typing markers and antimicrobial agents. Sci Rep. 2023 Jan 3;13(1):117. doi: 10.1038/s41598-022-27341-1. PMID: 36596850; PMCID: PMC9810705.
Bleriot I, Blasco L, Pacios O, Fernández-García L, López M, Ortiz-Cartagena C, Barrio-Pujante A, Fernández-Cuenca F, Pascual Á, Martínez-Martínez L, Oteo-Iglesias J, Tomás M. Proteomic Study of the Interactions between Phages and the Bacterial Host Klebsiella pneumoniae. Microbiol Spectr. 2023 Mar 6;11(2):e0397422. doi: 10.1128/spectrum.03974-22. Epub ahead of print. PMID: 36877024; PMCID: PMC10100988.
González de Aledo M, Blasco L, Lopez M, Ortiz-Cartagena C, Bleriot I, Pacios O, Hernández-García M, Cantón R, Tomas M. Prophage identification and molecular analysis in the genomes of Pseudomonas aeruginosa strains isolated from critical care patients. mSphere. 2023 Aug 24;8(4):e0012823. doi: 10.1128/msphere.00128-23. Epub 2023 Jun 27. PMID: 37366636; PMCID: PMC10449497.
Ortiz-Cartagena C, Pablo-Marcos D, Fernández-García L, Blasco L, Pacios O, Bleriot I, Siller M, López M, Fernández J, Aracil B, Fraile-Ribot PA, García-Fernández S, Fernández-Cuenca F, Hernández-García M, Cantón R, Calvo-Montes J, Tomás M. CRISPR-Cas13a-Based Assay for Accurate Detection of OXA-48 and GES Carbapenemases. Microbiol Spectr. 2023 Aug 17;11(4):e0132923. doi: 10.1128/spectrum.01329-23. Epub 2023 Jul 19. PMID: 37466441; PMCID: PMC10434040.
Pacios O, Blasco L, Ortiz Cartagena C, Bleriot I, Fernández-García L, López M, Barrio-Pujante A, Cuenca FF, Aracil B, Oteo-Iglesias J, Tomás M. Molecular studies of phages-Klebsiella pneumoniae in mucoid environment: innovative use of mucolytic agents prior to the administration of lytic phages. Front Microbiol. 2023 Oct 11;14:1286046. doi: 10.3389/fmicb.2023.1286046. PMID: 37886069; PMCID: PMC10598653.
Pacios O, Blasco L, Ortiz Cartagena C, Bleriot I, Fernández-García L, López M, Barrio-Pujante A, Cuenca FF, Aracil B, Oteo-Iglesias J, Tomás M. Molecular studies of phages-Klebsiella pneumoniae in mucoid environment: innovative use of mucolytic agents prior to the administration of lytic phages. Front Microbiol. 2023 Oct 11;14:1286046. doi: 10.3389/fmicb.2023.1286046. PMID: 37886069; PMCID: PMC10598653.
Ortiz-Cartagena C, Fernández-García L, Blasco L, Pacios O, Bleriot I, López M, Cantón R, Tomás M. Reverse Transcription-Loop-Mediated Isothermal Amplification-CRISPR-Cas13a Technology as a Promising Diagnostic Tool for SARS-CoV-2. Microbiol Spectr. 2022 Oct 26;10(5):e0239822. doi: 10.1128/spectrum.02398-22. Epub 2022 Sep 28. PMID: 36169448; PMCID: PMC9604158.
Bleriot I, Blasco L, Pacios O, Fernández-García L, Ambroa A, López M, Ortiz-Cartagena C, Cuenca FF, Oteo-Iglesias J, Pascual Á, Martínez-Martínez L, Domingo-Calap P, Wood TK, Tomás M. The role of PemIK (PemK/PemI) type II TA system from Klebsiella pneumoniae clinical strains in lytic phage infection. Sci Rep. 2022 Mar 16;12(1):4488. doi: 10.1038/s41598-022-08111-5. PMID: 35296704; PMCID: PMC8927121.
Ambroa A, Blasco L, López M, Pacios O, Bleriot I, Fernández-García L, González de Aledo M, Ortiz-Cartagena C, Millard A, Tomás M. Genomic Analysis of Molecular Bacterial Mechanisms of Resistance to Phage Infection. Front Microbiol. 2022 Feb 17;12:784949. doi: 10.3389/fmicb.2021.784949. PMID: 35250902; PMCID: PMC8891609.
Pacios O, Fernández-García L, Bleriot I, Blasco L, Ambroa A, López M, Ortiz-Cartagena C, Cuenca FF, Oteo-Iglesias J, Pascual Á, Martínez-Martínez L, Domingo-Calap P, Tomás M. Phenotypic and Genomic Comparison of Klebsiella pneumoniae Lytic Phages: vB_KpnM-VAC66 and vB_KpnM-VAC13. Viruses. 2021 Dec 21;14(1):6. doi: 10.3390/v14010006. PMID: 35062209; PMCID: PMC8778798.
Vortioxetine Improves Depressive Symptoms and Cognition in Parkinson's Disease Patients with Major Depression: An Open-Label Prospective Study. Brain Sci. 2022 Oct 29;12(11):1466. doi: 10.3390/brainsci12111466. D Santos García, MG Alonso Losada, I Cimas Hernando et al.
Suicidal ideation among people with Parkinson's disease and comparison with a control group. Int J Psychiatry. 2023 May;38(5):3:5919.doi: 10.1002/gps.5919. Santos García D, De Deus Fonticoba T, Cores Bartolomé C, et al.
Sex Differences in Motor and Non-Motor Symptoms among Spanish Patients with Parkinson's Disease. J Clin Med. 2023 Feb 7;12(4):1329. doi: 10.3390/jcm12041329.
Staging Parkinson's Disease According to the MNCD (Motor/Non-motor/Cognition/Dependency) Classification Correlates with Disease Severity and Quality of Life.J Parkinsons Dis. 2023;13(3):379-402. doi: 10.3233/JPD-225073. Santos García D, De Deus Fonticoba T, Cores Bartolomé C, et al.
Changes in Principal Caregiver Mood Affects the Mood of the Parkinson's Disease Patient: The Vicious Cycle of Illness.J Parkinsons Dis. 2023;13(2):219-231. doi: 10.3233/JPD-225014. Santos García D, De Deus Fonticoba T, Cores Bartolomé C et al.
Prevalence and Factors Associated with Drooling in Parkinson's Disease: Results from a Longitudinal Prospective Cohort and Comparison with a Control Group. Parkinsons Dis. 2023 Apr 6:2023:3104425.  doi: 10.1155/2023/3104425. Santos García D, De Deus Fonticoba T, Cores Bartolomé C, et al.
Risk of Cognitive Impairment in Patients With Parkinson's Disease With Visual Hallucinations and Subjective Cognitive Complaints. J Clin Neurol. 2023 Jul;19(4):344-357.  doi: 10.3988/jcn.2022.0186. Epub 2023 Jan 2. Santos García D, De Deus Fonticoba T, Cores Bartolomé C, et al.
Diverting Ileostomy in Rectal Cancer: Associated Morbidity and Delay in Reconstruction Times. Clinical Surgery Journal. ISSN: 2767-0023Manuel González Bermúdez, María Lourdes García Jiménez, Javier Aguirrezabalaga González and Jose Francisco Noguera Aguilar.May 2023. 
The PreQ-20 TRIAL: A prospective cohort study of the oncologic safety, quality of life and cosmetic outcomes of patients udergoing pre-pectoral breast reconstruction. PLOS ONE. July 2022. Benigno Acea Nebril, Alejandra García Novoa and Lourdes García Jiménez
Romero-Laorden N, Lorente D, de Velasco G, Lozano R, Herrera B, Puente J, López PP, Medina A, Almagro E, Gonzalez-Billalabeitia E, Villla-Guzman JC, González-Del-Alba A, Borrega P, Laínez N, Fernández-Freire A, Hernández A, Rodriguez-Vida A, Chirivella I, Fernandez-Parra E, López-Campos F, Isabel Pacheco M, Morales-Barrera R, Fernández O, Villatoro R, Luque R, Hernando S, Castellano DC, Castro E, Olmos D. Prospective Assessment of Bone Metabolism Biomarkers and Survival in Metastatic Castration-resistant Prostate Cancer Patients Treated with Radium-223: The PRORADIUM Study. Eur Urol Oncol. 2023 Oct 12:S2588-9311(23)00207-9. doi: 10.1016/j.euo.2023.09.015. Epub ahead of print. PMID: 37838555.
Navas Arrebola R, Peteiro Mahía L, Blanco López S, López Castiñeira N, Seoane Pillado T, Pertega Díaz S. Women’s satisfaction with childbirth and postpartum care and associated variables. Rev Esc Enferm USP. 2021;55e:03720. doi: https://doi.org/10.1590/S1980-220X2020006603720
Peteiro-Mahia L, Blanco-López S, López-Castiñeira N, Navas-Arrebola R, Seoane-Pillado T, Pertega-Díaz S. Advanced Maternal Age as an Obstetric Risk Factor: Current Experience in a Hospital from Northwestern Spain. Acta Med Port [Internet]. 2022 Jul. 1 [cited 2024 Feb. 21];35(7-8):550-7. Available from: https://actamedicaportuguesa.com/revista/index.php/amp/article/view/16550
Artigos en revistas nacionais
Cristina M. Riveiro-Rodríguez, David Couto-Mallón, Carmen Naya-Leira, María Jesús Paniagua-Martín, Eduardo Barge-Caballero, Gonzalo Barge-Caballero, Marta Sagastagoitia-Fornie, María José Mauriz -Montero, José Manuel Vázquez-Rodríguez, María G. Crespo Leiro. Furosemida subcutánea mediante infusor elastomérico en pacientes ambulatorios con insuficiencia cardiaca. Experiencia inicial. Enfermería en Cardiología. 2022; (86): 45-49
Martínez-Sellés M, Hernández-Pérez FJ, Uribarri A, Martín Villén L, Zapata L, Alonso JJ, Amat-Santos IJ, Ariza-Solé A, Barrabés JA, Barrio JM, Canteli Á, Alonso-Fernández-Gatta M, Corbí Pascual MJ, Díaz D, Crespo-Leiro MG, de la Torre-Hernández JM, Ferrera C, García González MJ, García-Carreño J, García-Guereta L, García Quintana A, Jorge Pérez P, González-Juanatey JR, López de Sá E, Sánchez PL, Monteagudo M, Palomo López N, Reyes G, Rosell F, Solla Buceta MA, Segovia-Cubero J, Sionis Green A, Stepanenko A, Iglesias Álvarez D, Viana Tejedor A, Voces R, Fuset Cabanes MP, Gimeno Costa JR, Díaz J, Fernández-Avilés F. Cardiogenic shock code 2023. Expert document for a multidisciplinary organization that allows quality care. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2022 Dec 21:S1885-5857(22)00330-9. English, Spanish. doi: 10.1016/j.rec.2022.10.014. Epub ahead of print. PMID: 36565750.
Mayo-Yáñez M, Cabo-Varela I. In reference to Voice rehabilitation with voice prosthesis: Long-term results, complications, and risk factors. Acta Otorrinolaringol Esp (Engl Ed). 2022 Jul-Aug;73(4):268-269. doi: 10.1016/j.otoeng.2021.10.001. PMID: 35908818.
Villar-Taibo R, Fernández-Rodríguez E, Tejera-Pérez C, Díaz-Ortega C, Sánchez-Sobrino P, Palmeiro-Carballeira R, Rodríguez-Novo N, Rodríguez-Carnero G, Pinal-Osorio I, Cotovad-Bellas L, Díaz-Trastoy O, Mantiñán-Gil B, Álvarez-Castro P, Andújar Plata P, Seoane-Cruz I, Prieto-Tenreiro A, Argüeso Armesto R, Fernández-Pombo A, Sánchez-Bao A, Vidal-Casariego A. GALIPDIA study: Reaching lipid targets in a population with type 2 diabetes (T2DM) from the Northwest of Spain. Endocrinol Diabetes Nutr (Engl Ed). 2023 Jan;70(1):29-38. doi: 10.1016/j.endien.2022.06.017. PMID: 36764745.
Dubois-Silva Á, Otero-Plaza L, Dopico-Santamariña L, Mozo-Ríos A, Hermida-Porto L, Feal-Cortizas B, García-Queiruga M, Pértega-Díaz S, Lamelo-Alfonsín F, Vidán-Martínez L. Outpatient parenteral antimicrobial therapy with continuous infusion of meropenem: A retrospective analysis of three years of clinical experience. Enferm Infecc Microbiol Clin (Engl Ed). 2023 Jan 5:S2529-993X(22)00309-4. doi: 10.1016/j.eimce.2021.11.012. Epub ahead of print. PMID: 36610829.
Barge-Caballero E, Marcos-Rodríguez PJ, Domenech-García N, Bou-Arévalo G, Cid-Fernández J, Iglesias-Reinoso R, et al. Survival impact of previous statin therapy in patients hospitalized with COVID-19. Medicina Clínica (English Edition). 2023;160(1):1-9.  PMID: 36504601
J. Carballo Fernández, J. Arca Suárez, A. Prado Rodríguez, E. Freire Vila, D. Ruanova Seijo, M. Núñez CentenoHemorragia masiva tras fístula arterio-esofágica por una arteria subclavia aberrante desconocida. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2023;70:165-8Prado Rodríguez A, Mato Búa R, Mera Mujico L, Arca Suárez J, López Sánchez M, Sampayo Rodríguez L, Rama-Maceiras P. Postoperative lactate elevation as a marker of underlying acute mesenteric ischemia. Description of two cases. Rev Esp Anestesiol Reanim (Engl Ed). 2021 Jun-Jul;68(6):361-366. doi: 10.1016/ j.redare. 2020.08.009. Epub 2021 Jun 18. PMID: 34148854R. Mato Búa, A. Naveiro Pan, A. Prado Rodríguez, M. Díaz Allegue, Nuevos usos de la ecocardiografía en el quirófano: ampliando horizontes más allá de la cirugía cardíaca, Rev Esp de Anestesiol Reanim. Volume 68, Issue 9, 2021, Pages 546-548, https://doi.org/10.1016/j.redar.2020.12.005Mato-Bua R, Prado-Rodriguez A, Arca-Suarez J, Turrado-Blanco E, Martin-Mateos E, Freire-Vila E. Use of ambulatory epidural analgesia for chest pain during pregnancy. Int J Obstet Anesth. 2022 Feb;49:103230. doi: 10.1016/j.ijoa. 2021.103230. Epub 2021 Oct 12. PMID: 34696939.
Parámetros dosimétricos en cateterismos para cardiopatías congénitas en España: registro multicéntrico Radcong-21del GTH-SECPCC. Fernando Rueda Núñez, César Abelleira Pardeiro, Beatriz Insa Albert et al. REC Interv Cardiol. 2023 DOI: 10.24875/RECIC.M23000372
Spanish Cardiac Catheterization in Congenital Heart Diseases Registry. IIt Official Report from ACI-SEC and GTH-SECPCC (2021). Fernando Ballesteros Tejerizo, Félix Coserría Sánchez, Xavier Freixa, Ignacio J. Amat-Santos, Enrique Balbacid Domingo, Pedro Betrián Blasco, Roberto Blanco Mata, José Ignacio Carrasco, María Jesús del Cerro Marín, Marta Flores Fernández, Alfredo Gómez Jaume, Beatriz Insa Albert, Miguel José Navalón Pérez, Soledad Ojeda Pineda, Fernando Rueda Núñez, Joaquín Sánchez Gila, Ricardo Sanz-Ruiz, and Juan Ignacio Zabala Argüelles REC interventional cardiology. REC Interv Cardiol. 2023;5:185-192. DOI: 10.24875/RECIC.M23000366
Rotea-Salvo S, Giménez-Arufe V, Martínez-Pradeda A, et al. Lipid profile changes associated with antiretroviral therapies in a real-world cohort [published online ahead of print, 2023 Jun 20]. Farm Hosp. 2023;S1130-6343(23)00043-0. doi:10.1016/j.farma.2023.04.007
Rapidity of clinical response to adalimumab and improvement of quality of life in luminal Crohn's disease: RAPIDA study. Marín-Jiménez I, Acosta MB, Esteve M, Castro-Laria L, García-López S, Ceballos D, Echarri A, Martín-Arranz MD, Busquets D, Llaó J, Navarro-Llavat M, Huguet JM, Argüelles-Arias F, Vicente R, Boudet JM, Díaz G, Sánchez-Migallón AM, Casellas F; for RAPIDA trial investigators. Gastroenterol Hepatol. 2022 Mar;45(3):165-176. doi: 10.1016/j.gastrohep.2021.04.010. Epub 2021 May 27. PMID: 34051313
Optimizing treatment of mild to moderate ulcerative colitis: CU-forum Delphi consensus. Sans Cuffi M, Argüelles Arias F, Echarri Piudo A, Ginard Vicens D, Gutiérrez Casbas A, Marín-Jiménez I. Gastroenterol Hepatol. 2023 Feb 15:S0210-5705(23)00034-1. doi: 10.1016/j.gastrohep.2023.01.014. Online ahead of print. PMID: 36803681
Besteiro-Balado Y, Piñeiro-Fernández JC, López-López A Acute recurrent autoinflammatory myopericarditis: from pathophysiology to practice. Galicia Clin 2022; 83-4: 52-55. https://doi.org/10.22546/67/2643
Mourelle-Sanmartín P, Sedano-Gómez GE, Malfeito-Jiménez R. Carbamazepine as an inducing factor of elderly microscopic colitis. Rev Esp Geriatr Gerontol. 2023 Aug 24;58(6):101385. doi: 10.1016/j.regg.2023.101385. Epub ahead of print. PMID: 37633224.
Bacterial coinfection in the critically-ill COVID-19 patient: incidence, impact and need for antimicrobial therapyRevista Española de Quimioterapia(aceptado, pendiente de publicación)
de Juan Bagudá J, de Frutos F, López-Vilella R, Couto Mallón D, Guzman-Bofarull J, Blazquez-Bermejo Z, Cobo-Belaustegui M, Mitroi C, Pastor-Pérez FJ, Moliner-Abós C, Rangel-Sousa D, Díaz-Molina B, Tobar-Ruiz J, Salterain Gonzalez N, García-Pinilla JM, García-Cosío Carmena MD, Crespo-Leiro MG, Dobarro D, Almenar L, Delgado-Jiménez JF, Paredes-Galán E, González-Vílchez F, González-Costello J. Repetitive ambulatory levosimendan as a bridge to heart transplantation. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2023 Jul 27:S1885-5857(23)00204-9. doi: 10.1016/j.rec.2023.07.002. PMID: 37516313 
Barge-Caballero E, Montero-Fole B, Barge-Caballero G, Couto-Mallón D, Paniagua-Martín MJ, Pardo-Martínez P, Sagastagoitia-Fornie M, Muñiz J, Vázquez-Rodríguez JM, Crespo-Leiro MG.  Clinical profile and causes of death according to ejection fraction in patients with heart failure cared for in a specialized Cardiology unit. Rev Clin Esp (Barc). 2022 Mar;222(3):152-160. doi: 10.1016/j.rceng.2020.11.005
Revistas de enfermería: presencia, visibilidad y calidad. Estudio descriptivohttps://doi.org/10.1016/j.edumed.2022.100775
S. Rodriguez-Segade Alonso, C. Diego Roza, R. Marzoa Rivas et al., Prevalence and Risk Factors for Airflow Limitation in Patients With Acute Coronary Syndrome, Archivos de Bronconeumología, https://doi.org/10.1016/j.arbres.2023.01.002
EFFICACY OF ZONISAMIDE IN LAFORA'S DISEASE CASE AND BRIEF REVIEW OF ITS USE IN PROGRESSIVE MYOCLONIC EPILEPSY.  Rev Neurol. 2022 Sep 16;75(6):159-163. doi: 10.33588/rn.7506.2021397. E Rubio Nazábal , P Álvarez Pérez, C Cores Bartolomé et al.
Prevalence and Risk Factors for Airflow Limitation in Patients With Acute Coronary Syndrome. Archivos de Bronconeumología. Vol. 59. Issue 6. Pages 397-400 (June 2023).Santiago Rodriguez-Segade Alonso, Carmen Diego Roza, Raquel Marzoa Rivas, Irene Nieto Codesido, Elvira Clavero Fernández, Félix Camiña, Santiago Rodriguez-Segade 10.1016/j.arbres.2023.01.002 https://www.archbronconeumol.org/en-prevalence-risk-factors-for-airflow-articulo-S0300289623000078
Capítulo de Libro
S,Toranzo, D.Rodríguez älvares, M.Ferreiro Gómez Ecografía Clínica en urgencias pag 1057-1063 Guía de actuación en Urgencias ISBN 978-84-1106-090-5
Tejera Perez, C; Sanchez Bao, A; Bellido Guerrero, D.  EVALUACION GLOBAL DEL PACIENTE OBESO. ESTADIFICACION DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA PARA EL ESTUDIO DE LA OBESIDAD. LIBRO: OBESIDAD: UNA ENFERMEDAD CRÓNICA, EDITORIAL: PANAMERICANA 978-84-9110-701-9
Sanchez Bao, A, Cotovad Bellas L, Prieto Tenreiro, A. COMPLICACIONES CLÁSICAS DE LA OBESIDAD: ESTEATOSIS HEPÁTICA, CÁNCER, DISFUNCIÓN PULMONAR Y SUEÑO. LIbro: OBESIDAD: UNA ENFERMEDAD CRÓNICA. Editorial Panameircana. ISBN 978-84-9110-701-9
Sanchez Bao, Ana. Enfermedad del Higado Graso asociada a la disfunción hepática metabólica (EHMet/MAFLD) . Curso Hablemos sobre Obesidad. Curso Online para Atención Primaria con aval de la SEEDO.
Graña Gil J, Ventín Rodríguez C. Otras moléculas. En: Tratado SER de diagnóstico y tratamiento de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas. 2ª edición. Madrid: Editorial Ergon; 2023. p.567-573
Ecocardiografía y Doppler en pediatría. Fernando Rueda, Alejandro Rasines. Cardiología Pediátrica para residentes de pediatría. Granada. Edtorial Educatori. 2023 Cap. 4, 45-58. ISBN 978-84-121909-0-8.
Valiño-Castedo J.L et al. Retales de Fisioterapia. Documentos desclasificados. Capítulo 3. Sísifo y la fisioterapia del absurdo. También Capítulo 15. El Cuaderno AzulISBN 978-84-09-27053-8
Sofia Silva Diaz, Beatriz Alonso de Castro, Igor Gómez Randulfe, Iria Parajó, Begoña Graña Suarez. Colangiocarcinoma intrahepatico. Nuevas dianas terapeuticas. Libro de abstracts, 9º concurso de casos clinicos. 29 simposio TTD. p 78-81. 
Charo Garcia Campelo; Beatriz Alonso de Castro; Sofía Silva Díaz; Martín Igor Gómez Randulfe; Joaquin Mosquera Martinez; Patricia Cordeiro González.Pneumonitis. Cancer Care Support 1st International Edition. ISBN:9788409441525. iOncoCare.ISBN number: 9788409441525 
Beatriz Alonso de Castro; Joaquín Mosquera Martínez; Sofía Silva Díaz.Leucopenia. Cancer Care Support 1st International Edition. ISBN:9788409441525. iOncoCare.
Beatriz Alonso de Castro, Silvia Antolin Novoa. Beneficio en supervivencia de las terapias diana, dirigidas a mecanismos de resistencia, en un paciente con adenocarcinoma de pulmín EGFR mutado. Casos clínicos de oncología médica. 5ª edición. ISBN: 978-84-18568-96-1. pp 105-107. Fundación Merck Salud. 
"MALFORMACIONES ADQUIRIDAS PALPEBRALES: ECTROPIÓN, ENTROPIÓN, TRIQUIASIS, LAGOFTALMOS, MALPOSICIÓN PALPEBRAL" en MANUAL SECPRE DE CIRUGÍA PLÁSTICA, REPARADORA Y ESTÉTICA
Libro
Pazos Cordal, Tamara (2023). Este libro te hará vivir más o por lo menos mejor. Paidós 
Maria Quindos Varela, Rocio Lesta Mellid, Beatriz Alonso de Castro, Sofia Silva Diaz. Escenarios tras la progresion a IPARP. Revisiones en cancer ISSN 0213-8573. VOL. 36 SUPL 1, PP 81-83, 2022
R. Garcia Campelo. B. Alonso de Castro. Nuevo paradigma en el tratamiento del CPNM EGFRM / otras mutaciones de driver en estadios tempranos: perspectivas sobre el testing y la decisión del tratamiento adyuvante. Rev. Cáncer2022;36(Supl.1):33-34] 
Notas
Mayo-Yáñez M, Cabo-Varela I, Calvo-Henríquez C, Chiesa-Estomba C, Herranz González-Botas J. Prevention of periprosthetic leakage with double flange voice prosthesis: a systematic review and management protocol proposal. Logoped Phoniatr Vocol. 2022 Feb 25:1-8. doi: 10.1080/14015439.2022.2042595. Epub ahead of print. PMID: 35213274.
Outras publicacións
Galeiras Vázquez R, Solla Buceta MA, Pita Zapata E, Alvarado de la Torre S, Barbagelata Lopez C, Dubois Silva Á, et al. Protocolo de Manejo Hospitalario del Paciente con Embolismo Pulmonar Agudo. Área Sanitaria da Coruña e Cee, Servizo Galego de Saúde, 13/02/2023
Boletín de Actualizaciones bibliográficas en urgencias prehospitalarias  1   Nº 23 / AÑO 2023 COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN. BASE DE PONTEVEDRA (elaborado por María Victoria Barreiro Díaz. ISSN: 2387-188Programa Gallego de Atención al Infarto Agudo de Miocardio (Progaliam) Protocolo de actuación para pacientes con síndrome coronario agudo (SCA) con elevación del segmento ST en Galicia. Año 2022. Servicio Gallego de Salud. Dirección General de Asistencia Sanitaria. Subdirección General de Atención Hospitalaria. Xunta de Galicia
M.I. Gomez-Randulfe Rodriguez, S. Silva Díaz, R. Lesta Mellid, M. Quindos Varela,B. Alonso de Castro, I. Parajó Vázquez, R.  Garcia Campelo. Differential response to platinum agents of patients carrying the germline BRCA1 c.211 A>G pathogenic variant. Annals of Oncology. Volume 33. Issue S8. 2022. S1391. 
Martínez-Lago N, Alonso de Castro B, Reboredo Rendo C, Calleja T, Gómez-Randulfe MI, Silva Díaz S, Parajó Vázquez I, Mateos Salvador M, Busto Fernández F, Graña Suárez B, De La Cámara Gómez J, Reboredo López M. Effect of Tabernero´s prognostic subgroups or development of neutropenia on survival outcomes of patients with refractory metastatic colorectal cancer (mCRC) treated with trifluridine/tipiracil plus bevacizumab (TASBEV) in real-world practice. Poster in ASCO Gastrointestinal Cancer Symposium. January 19-21, 2023 (San Francisco, USA). 
Rodriguez J, Bayle A, Pagès A, Danlos FX, Vasseur D, Rouleau E, Lacroix L, Alonso de Castro B, Goldschmidt V, Seknazi L, Hollebecque A, Michot JM, Champiat S, Marabelle A, Ouali K, Marzac C, Ponce S, Italiano A, Micol J, Baldini C. (2023). Clonal hematopoiesis (ch) associated mutations in patients with advanced solid tumors enrolled in phase i clinical trials. Journal of Clinical Oncology. 41. 3056-3056. 10.1200/jco.2023.41.16_suppl.3056. 2023
Scientific letter Carbamazepine as an inducing factor of elderly microscopic colitis https://doi.org/10.1016/j.regg.2023.101385Revista Española de Geriatría y Gerontología Volume 58, Issue 6, November–December 2023, 101385
Rodríguez-Castaño, M., Mera-Cores, M. Á., & Calvo-Pérez, A. I. (2023). Manual_úlceras. Servizo Galego de Saúde. Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria. Subdirección Xeral de Xestión Asistencial e Innovación. URL: https://extranet.sergas.es/catpb/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=3114( galego) https://extranet.sergas.es/catpb/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?Idioma=es&IDCatalogo=3114&IdPaxina=40008 (castelán) Data de consulta: 04/10/2023
Situaciones especiales en pacientes CPRC M1 tratados con enzalutamida.ExperiEnza. Revisiones formativas en CPRC metastásico.
Artigos en revistas internacionais
Elices-Teja J, Bueno-Sacristán Á, Durán-Bobin O, Ferreiro-González AM, Gonzalez-Juanatey C. Sinus Node Syndrome in a critical COVID-19 patient. Rev Port Cardiol (Engl Ed). 2021 Sep 13:S0870-2551(21)00360-7. doi: 10.1016/j.repc.2020.09.015. Epub ahead of print. PMID: 34531098; PMCID: PMC8437704.
Bayón J, Alfonso A, Santás-Álvarez M, Alonso E, Testa-Fernández A, Ríos-Vázquez R, Ocaranza-Sánchez R, Abellás-Sequeiros RA, Elices-Teja J, Botana L, González-Juanatey C. Increase of serum cyclophilin C levels in the follow-up of coronary artery disease: A biomarker and possible clinical predictor. Arch Cardiol Mex. 2021 Sep 30. doi: 10.24875/ACM.20000498. Epub ahead of print. PMID: 34594052.
Durán-Bobin O, Crespo-Mancebo F, Elices-Teja J, González-Juanatey C. Syncope triggered by atrial flutter in a patient with a pacemaker: cross-stimulation-a case report. Eur Heart J Case Rep. 2021 Feb 18;5(2):ytab041. doi: 10.1093/ehjcr/ytab041. PMID: 33629026; PMCID: PMC7889715.
Durán-Bobín O, Elices-Teja J, González-Melchor L, Vázquez-Caamaño M, Fernández-Obanza E, González-Babarro E, Cabanas-Grandío P, Piñeiro-Portela M, Prada-Delgado O, Gutiérrez-Feijoo M, Freire E, Díaz-Castro O, Muñiz J, García-Seara J, Gonzalez-Juanatey C. Differences in the Clinical Profile and Management of Atrial Fibrillation According to Gender. Results of the REgistro GallEgo Intercéntrico de Fibrilación Auricular (REGUEIFA) Trial. J Clin Med. 2021 Aug 27;10(17):3846. doi: 10.3390/jcm10173846. PMID: 34501295; PMCID: PMC8432222.
Jiménez Candil J, Castro JC, Hernández J, Fernández-Portales J, Durán M, Durán O, Pérez J, Elices J, Moríñigo JL, Martín F, González-Juanatey C, Sánchez PL. Timing of Ablation and Prognosis of Patients With Electrical Storm and Scar-Related Left Ventricular Dysfunction. Am J Cardiol. 2020 Dec 1;136:87-93. doi: 10.1016/j.amjcard.2020.09.010. Epub 2020 Sep 16. PMID: 32946863.
Hurtado-Ruzza R, Iglesias ÓÁ, Dacal-Quintas R, Becerro-de-Bengoa-Vallejo R, Calvo-Lobo C, San-Antolín M, Losa-Iglesias ME, López-López D. Asthma, much more than a respiratory disease: influence of depression and anxiety. Rev Assoc Med Bras (1992). 2021 Apr;67(4):571-576. doi: 10.1590/1806-9282.20201066. PMID: 34495063.
Rodríguez-Leor O, Cid-Álvarez B, Pérez de Prado A, Rossello X, Ojeda S, Serrador A, López-Palop R, Martín-Moreiras J, Rumoroso JR, Cequier Á, Ibáñez B, Cruz-González I, Romaguera R, Moreno R; Working Group on the Infarct Code of the Interventional Cardiology Association of the Spanish Society of Cardiology Investigators, Villa M, Ruíz-Salmerón R, Molano F, Sánchez C, Muñoz-García E, Íñigo L, Herrador J, Gómez-Menchero A, Gómez-Menchero A, Caballero J, Ojeda S, Cárdenas M, Gheorghe L, Oneto J, Morales F, Valencia F, Ruíz JR, Diarte JA, Avanzas P, Rondán J, Peral V, Pernasetti LV, Hernández J, Bosa F, Lorenzo PLM, Jiménez F, Hernández JMT, Jiménez-Mazuecos J, Lozano F, Moreu J, Novo E, Robles J, Moreiras JM, Fernández-Vázquez F, Amat-Santos IJ, Gómez-Hospital JA, García-Picart J, Blanco BGD, Regueiro A, Carrillo-Suárez X, Tizón H, Mohandes M, Casanova J, Agudelo-Montañez V, Muñoz JF, Franco J, Del Castillo R, Salinas P, Elizaga J, Sarnago F, Jiménez-Valero S, Rivero F, Oteo JF, Alegría-Barrero E, Sánchez-Recalde Á, Ruíz V, Pinar E, Pinar E, Planas A, Ledesma BL, Berenguer A, Fernández-Cisnal A, Aguar P, Pomar F, Jerez M, Torres F, García R, Frutos A, Nodar JMR, García K, Sáez R, Torres A, Tellería M, Sadaba M, Mínguez JRL, Merchán JCR, Portales J, Trillo R, Aldama G, Fernández S, Santás M, Pérez MPP.Impact of COVID-19 on ST-segment elevation myocardial infarction care. The Spanish experience. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2020 Dec;73(12):994-1002. doi: 10.1016/j.rec.2020.08.002. Epub 2020 Sep 8. PMID: 32917566; PMCID: PMC7834732.
Aldama G, Rebollal F, Piñón P. Prognosis after an acute myocardial infarction: survivor life expectancy.Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2021 Oct;74(10):820-822. English, Spanish. doi: 10.1016/j.rec.2021.02.012. Epub 2021 May 8. PMID: 33972188
Aldama G, Rebollal F, Flores X, Piñón P, Rodrí­guez-Leor O, Vázquez JM. Decrease in the number of primary angioplasty procedures during the pandemic and its relationship with mortality from COVID-19. The role of competing risks. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2021 May;74(5):474-476. doi: 10.1016/j.rec.2020.11.008. Epub 2020 Dec 23. PMID: 33455894; PMCID: PMC7758021.
Incidence, Clinical Characteristics and Management of Inflammatory Bowel Disease in Spain: Large-Scale Epidemiological Study. GeteccuJ Clin Med. 2021 Jul; 10(13): 2885. Published online 2021 Jun 29. doi: 10.3390/jcm10132885 PMCID: PMC8268420
PREVALENCE OF SYMPTOMATIC AXIAL OSTEOARTHRITIS PHENOTYPES IN SPAIN AND ASSOCIATED SOCIO-DEMOGRAPHIC, ANTHROPOMETRIC AND LIFESTYLE VARIABLESAceptado en Rheumatology International el 22/10/2021.
https://doi.org/10.1007/s00192-021-04756-4Transabdominal ultrasound to assess the displacement of the bladder base during abdominal and pelvic floor contractions in continent parous versus nulliparous women. 
D. Couto-Mallon, A. Used-Gavin, C. Fontenla-Martinez, P. Blanco-Canosa, E. Barge-Caballero, G. Barge-Caballero, M. Paniagua-Martin, D. Fraga-Manteiga, P. Pardo-Martinez, M. Sagastagoitia-Fornie, Z. Grille-Cancela, V. Mosquera-Rodriguez, C. Velasco-García de Sierra, J. Vázquez-Rodríguez, J. Herrera-Noreña, M. Crespo-Leiro, Perioperative Pectoralis Muscle Mass and Attenuation Estimated by Computed Tomography are Not Predictors for Mortality after Heart Transplantation, The Journal of Heart and Lung Transplantation, Volume 40, Issue 4, Supplement, 2021, Page S257, ISSN 1053-2498 https://doi.org/10.1016/j.healun.2021.01.734.
M. Crespo-Leiro, S. Veiga-Seijo, P. Blanco-Canosa, C. Naya-Leira, C. Riveiro-Rodríguez, Z. Grille-Cancela, E. Barge-Caballero, M. Sagastagoitia-Fornie, M. Paniagua-Martín, G. Barge-Caballero, D. Couto-Mallón, P. Pardo-Martínez, N. Domenech-García, G. Fernández-Arrojo, J. Vázquez-Rodríguez, J. Muñiz, Improvement of Adherence to Drug Therapy Using a Weekly Multidose Pillbox in Heart Transplant Patients. A Prospective Single-Center Study,The Journal of Heart and Lung Transplantation, Volume 40, Issue 4, Supplement, 2021, Page S198, ISSN 1053-2498 https://doi.org/10.1016/j.healun.2021.01.576.
Rego-pérez I, Durán-sotuela A, Ramos-louro P, Blanco FJ. Genetic biomarkers in osteoarthritis : a quick overview. Faculty reviews. 2021;10(78).
O. Pacios; L. Fernandez-Garcia; I. Bleriot; L. Blasco; M. Gonzalez-Bardanca; M. Lopez; F. Fernandez-Cuenca; J. Oteo; A. Pascual; L. Martinez-Martinez; P. Domingo-Calap; G. Bou; M. Tomas. Enhanced antibacterial activity of repurposed mitomycin C and imipenem in combination with the lytic phage vB_KpnM-VAC13 against clinical isolates of Klebsiella pneumoniae (PMID: 34228538; DOI: 10.1128/AAC.00900-21). Antimicrob Agents Chemother (2021).
Rodríguez-Fernández, S.; Álvarez-Portela, M.; Rendal-Vázquez, E.; Piñeiro-Ramil, M.; Sanjurjo-Rodríguez, C.; Castro-Viñuelas, R.; Sánchez-Ibáñez, J.; Fuentes-Boquete, I.; Díaz-Prado, S. Analysis of Cryopreservation Protocols and Their Harmful Effects on the Endothelial Integrity of Human Corneas. Int. J. Mol. Sci.202122, 12564. https://doi.org/10.3390/ijms222212564
Piñeiro-Ramil, M.; Sanjurjo-Rodríguez, C.; Rodríguez-Fernández, S.; Castro-Viñuelas, R.; Hermida-Gómez, T.; Blanco-García, F.J.; Fuentes-Boquete, I.; Díaz-Prado, S. Generation of Mesenchymal Cell Lines Derived from Aged Donors. Int. J. Mol. Sci.202122, 10667. https://doi.org/10.3390/ijms221910667
Romero Daza A., Chokshi A., Pardo P., et al. Mitral valve prolapse morphofunctional features by cardiovascular magnetic resonance: more than just a valvular disease. J Cardiovasc Magn Reson 2021;23(1). Doi: 10.1186/S12968-021-00800-W.
Escobar-Lopez L., Ochoa JP., Mirelis JG., et al. Association of Genetic Variants With Outcomes in Patients With Nonischemic Dilated Cardiomyopathy. J Am Coll Cardiol 2021;78(17):1682–99. Doi: 10.1016/j.jacc.2021.08.039.
Rivadulla-varela CM., Larrañaga-moreira JM., Barge-caballero E. ESTADO DEL ARTE EN MIOCARDIOPATÍA NO COMPACTADA NON-COMPACTION MYOCARDIUM: STATE OF THE ART. Doi: HTTPS://DOI.ORG/10.32407/RCON/2020158/0018-0026.
Castro-Viñuelas R, Sanjurjo-Rodríguez C, Piñeiro-Ramil M, Rodríguez-Fernández S, López-Baltar I, Fuentes-Boquete I, Blanco FJ, Díaz-Prado S. Tips and tricks for successfully culturing and adapting human induced pluripotent stem cells. Mol Ther Methods Clin Dev. 2021 Nov 3;23:569-581. doi: 10.1016/j.omtm.2021.10.013
Pacios, O.; Fernández-García, L.; Bleriot, I.; Blasco, L.; Ambroa, A.; López, M.; Ortiz-Cartagena, C.; Cuenca, F.F.; Oteo-Iglesias, J.; Pascual, Á.; Martínez-Martínez, L.; Domingo-Calap, P.; Tomás, M. Phenotypic and Genomic Comparison of Klebsiella pneumoniae Lytic Phages: vB_KpnM-VAC66 and vB_KpnM-VAC13. Viruses202214, 6. https://doi.org/10.3390/v14010006
Pacios, O.; Fernández-García, L.; Bleriot, I.; Blasco, L.; Ambroa, A.; López, M.; Ortiz-Cartagena, C.; Cuenca, F.F.; Oteo-Iglesias, J.; Pascual, Á.; Martínez-Martínez, L.; Domingo-Calap, P.; Tomás, M. Phenotypic and Genomic Comparison of Klebsiella pneumoniae Lytic Phages: vB_KpnM-VAC66 and vB_KpnM-VAC13. Viruses202214, 6. https://doi.org/10.3390/v14010006
Pardo-Martínez P., Barge-Caballero E., Bouzas-Mosquera A., Barge-Caballero G., Couto-Mallón D., Paniagua-Martín MJ., Sagastagoitia-Fornie M., Prada-Delgado O., Muñiz J., Almenar-Bonet L., Vázquez Rodríguez JM., Crespo-Leiro MG. (2022). Real world comparison of spironolactone and eplerenone in patients with heart failure. European Journal of Internal Medicine. 10.1016/j.ejim.2021.12.027. 
Carlos Vaamonde García; Elena F Burguera; Tamara Hermida Gómez; Purificación Filgueira Fernández; Jennifer A Fernández Rodríguez; Rosa Meijide Faílde; Francisco J Blanco. Intraarticular Administration Effect of Hydrogen Sulfide on an In Vivo Rat Model of Osteoarthritis. Int J Mol Sci. 21(9):1 - 19
Jennifer A Fernández Rodríguez; Maylin Almonte Becerril; Olalla Ramil Gómez; Laura Hermida Carballo; Susana Viñas Diz; Ángela Vela Anero; Ángel Concha; María Camacho Encina; Francisco J Blanco; María J López Armada. Autophagy Activation by Resveratrol Reduces Severity of Experimental Rheumatoid Arthritis. Mol Nutr Food Res. 2020.65(2):e2000377
Olalla Ramil Gómez; Ana Rodríguez Carmona; Jennifer Adriana Fernández Rodríguez; Miguel Pérez Fontán; Tamara Ferreiro Hermida; Mirian López Pardo; Teresa Pérez López; María José López Armada. Mitochondrial Dysfunction Plays a Relevant Role in Pathophysiology of Peritoneal Membrane Damage Induced by Peritoneal Dialysis. Antioxidants (Basel). 2021 10(3):447
Porca C, Rodriguez-Carnero G, Tejera C, Andujar P, Casanueva FF, Crujeiras AB, Bellido D. Effectiveness to promote weight loss maintenance and healthy lifestyle habits of a group educational intervention program in adults with obesity: IGOBE program. Obes Res Clin Pract. 2021 Nov-Dec;15(6):570-578. doi: 10.1016/j.orcp.2021.10.003. Epub 2021 Nov 4. PMID: 34742669.
Mora-Boga, R., Vázquez-Muíños, O., Pértega-Díaz, S. et al. Neurological recovery after traumatic spinal cord injury: prognostic value of magnetic resonance. Spinal Cord (2022). https://doi.org/10.1038/s41393-022-00759-0
Novo-Veleiro, Ignacio, Martín Vidal-Vazquez, Eduardo-David Rodríguez, Paula Andújar-Plata, Belen Calvo-Martínez, Irene Espasandín-Duarte, Francisco Javier Martinez Bahamonde, Beatriz Pais-Iglesias, Eloína Núñez-Masid, y Antonio Pose-Reino. «Management of COVID-19 very Elderly Patients in Nursing Homes and Long-Term Care Facilities: Description of a New Model and Experience in a Medicalized Nursing Home». Coronaviruses 01 (29 de diciembre de 2020). https://doi.org/10.2174/2666796701999201229143500
TRANSCAPSULAR ACCESS FOR THE EXCISION OF PRIMARY OR RECURRENT BREAST TUMORS IN WOMEN WITH IMPLANT RECONSTRUCTION.https://doi.org/10.1016/j.bjps.2022.01.005
Pecos-Martin, D., Patiño-Núñez, S., Quintero-Pérez, J., Cruz-Riesgo, G., Quevedo-Socas, C., Gallego-Izquierdo, T., Beltran-Halacreu, H., Fernández-Carnero, J. Mechanical hyperalgesia but not forward shoulder posture is associated with shoulder pain in volleyball players. A cross-sectional study. J. Clin. Med. 2021, 10, x. https://doi.org/10.3390/xxxxx
Cordido M. y et al (2022). Thyroid function alteration in obesity and the effect of bariatric surgery, 11 (05). 1340.
Esmorís-Arijón I, Galeiras R, Montoto Marqués A, Pértega Díaz S. Organ dysfunction as determined by the SOFA score is associated with prognosis in patients with acute traumatic spinal cord injury above T6. Spinal Cord. 2021. PMID: 34462548 DOI: 10.1038/s41393-021-00701-w
Garzón JC, Sastre JA, Gómez-Ríos MÁ, López T, Garzón-Sánchez A, Pandit JJ. Comparing the dynamics of changes in regional cerebral oxygen saturation with arterial oxygen partial pressure with two techniques of preoxygenation in healthy adults. J Clin Anesth. 2021 Feb;68:110091. doi: 10.1016/j.jclinane.2020.110091. PMID: 33069039.
López T, Sastre JA, Gómez-Ríos MA. Sphenopalatine block with lidocaine spray for treatment of obstetric postdural puncture headache. J Clin Anesth. 2021 Feb;68:110069. doi: 10.1016/j.jclinane.2020.110069. PMID: 33096516.
Somri M, Gaitini L, Galante D, Sanallah M, Hossein J, Gómez-Ríos MÁ. A simple method to prevent aerosol dispersion during Cardiopulmonary Resuscitation using supraglottic airway devices. Resuscitation. 2021 Feb;159:35-37. doi: 10.1016/j.resuscitation.2020.12.012. PMID: 33359415.
Somri M, Gaitini L, Gat M, Sonallah M, Paz A, Gómez-Ríos MÁ. Reply to: Supraglottic airway and aerosol generation: Reality or simulation? Resuscitation. 2021 Mar;160:174-175. doi: 10.1016/j.resuscitation.2021.01.006. PMID: 33482265.
Serrano AB, DÍaz-Cambronero Ó, Melchor-RipollÉs J, Abad-Gurumeta A, Ramirez-Rodriguez JM, MartÍnez-Ubieto J, SÁnchez-Merchante M, Rodriguez R, JordÁ L, Gil-Trujillo S, Cabellos-Olivares M, Bordonaba-Bosque D, Aldecoa C; POWER Group. Neuromuscular blockade management and postoperative outcomes in enhanced recovery colorectal surgery: secondary analysis of POWER trial. Minerva Anestesiol. 2021 Jan;87(1):13-25. doi: 10.23736/S0375-9393.20.14589-9. PMID: 33538417.
Gómez-Ríos MÁ, Gómez-Ríos D, Xu Z, Esquinas AM. Airway management in obese patients. Braz J Anesthesiol. 2021 May-Jun;71(3):305-306. doi: 10.1016/j.bjane.2020.12.017. PMID: 33958183.
Zorrilla-Vaca A, Stone AB, Ripolles-Melchor J, Abad-Motos A, Ramirez-Rodriguez JM, Galan-Menendez P, Mena GE, Grant MC; Power Investigators Group (including all Researchers participating in POWER Study). Institutional factors associated with adherence to enhanced recovery protocols for colorectal surgery: Secondary analysis of a multicenter study. J Clin Anesth. 2021 Nov;74:110378. doi: 10.1016/j.jclinane.2021.110378. PMID: 34144497.
Abad-Gurumeta A, Gómez-Ríos MÁ. Dexmedetomidine and postoperative ileus: when sparing opioids is the key. Minerva Anestesiol. 2022 Jan-Feb;88(1-2):3-5. doi: 10.23736/S0375-9393.21.16172-3. PMID: 34761664.
Gómez-Ríos MÁ, Casans-Francés R, Abad-Gurumeta A, Esquinas AM. Use of the video laryngoscopy in intensive care units. Med Intensiva (Engl Ed). 2022 Jan;46(1):61-62. doi: 10.1016/j.medine.2020.04.014. PMID: 34991876.
Gómez-Ríos MÁ, Codesido-Barreiro P, Seco-Vilariño C, Calvín-Lamas M, Curt-Nuño F, Nieto-Serradilla L, Rabuñal-Álvarez MT, Fernández-Rodríguez F, Peteiro-Cartelle J, Pensado-Boo R, Bou G, Pensado-Castiñeiras A, Casans-Francés R. Wound Infusion of 0.35% Levobupivacaine Reduces Mechanical Secondary Hyperalgesia and Opioid Consumption After Cesarean Delivery: A Prospective, Randomized, Triple-Blind, Placebo-Controlled Trial. Anesth Analg. 2022 Apr 1;134(4):791-801. doi: 10.1213/ANE.0000000000005917. PMID: 35086112.
Ramudo-Cela L, Santana-Martínez S, García-Ramos M, Bergamino M, García-Giustiniani D, Vélez-Vieitez P, Hernández-Hernández JL, García-Ibarbia C, González-Bustos P, Ruíz-Martín P, González-Lozano J, Santomé-Collazo L, Grana-Fernandez A, Cabaleiro-Cerviño P, Ortíz M, Monserrat-Iglesias L. Combining familial hypercholesterolemia and statin genetic studies as a strategy for the implementation of pharmacogenomics. A multidisciplinary approach. Pharmacogenomics J. 2022 Mar 31. doi: 10.1038/s41397-022-00274-8. Epub ahead of print. PMID: 35361995.
Ruiz-Bañobre J, Molina-Díaz A, Fernández-Calvo O, Fernández-Núñez N, Medina-Colmenero A, Santomé L, et al. Rethinking prognostic factors in locally advanced or metastatic urothelial carcinoma in the immune checkpoint blockade era: a multicenter retrospective study.ESMO Open [Internet]. 1 de abril de 2021;6(2):100090. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2059702921000478Lorente D, Castro E, Lozano R, Puente J, Romero-Laorden N, Rodríguez-Vida A, Lainez N, Villatoro R, Llácer C, Cattrini C, Hernández A, Domenech M, Zambrana F, Almagro E, Luque R, Martinez E, López-Campos F, Gonzalez B, Méndez-Vidal MJ, Medina A, Piulats JM, Olmos D; PROREPAIR-B Study Investigators. Association Between Second Progression-free Survival (PFS2) and Overall Survival in Metastatic Castration-resistant Prostate Cancer. Eur Urol. 2020 Jun;77(6):763-766. doi: 10.1016/j.eururo.2020.02.025. Epub 2020 Mar 3. PMID: 32143923.Khalaf DJ, Aragón IM, Annala M, et al. HSD3B1 (1245A>C) germline variant and clinical outcomes in metastatic castration-resistant prostate cancer patients treated with abiraterone and enzalutamide: results from two prospective studies. Ann Oncol. 2020;31(9):1186-1197. doi:10.1016/j.annonc.2020.06.006
Martínez-Bustelo, S.; Ferri-Morales, A.; Castillo-García, F.J.; Madrid, A.; Jácome, M.A. Validity and Reliability of an Offline Ultrasound Measurement of Bladder Base Displacement in Women. J. Clin. Med.202211, 2319. https://doi.org/10.3390/jcm11092319
Pardo-Martínez P, Barge-Caballero E, Bouzas-Mosquera A, Barge-Caballero G, Couto-Mallón D, Paniagua-Martín MJ, Sagastagoitia-Fornie M, Prada-Delgado Ó, Muñiz J, Almenar-Bonet L, Vázquez-Rodríguez JM, Crespo-Leiro MG. Real world comparison of spironolactone and eplerenone in patients with heart failure. Eur J Intern Med. 2022 Mar;97:86-94. doi: 10.1016/j.ejim.2021.12.027. Epub 2022 Jan 6. PMID: 35000806.
J.R. Gimeno, I. Olivotto, A.I. Rodríguez, C.Y. Ho, A. Fernández, A. Quiroga, M.A. Espinosa, C. Gómez‐González, M. Robledo, L. Tojal‐Sierra, S.M. Day, A. Owens, R. Barriales‐Villa, J.M. Larrañaga, J. Rodríguez‐Palomares, M. González‐del‐Hoyo, J. Piqueras‐Flores, N. Reza, O. Chumakova, E.A. Ashley, V. Parikh, M. Wheeler, D. Jacoby, A.C. Pereira, S. Saberi, A.S. Helms, E. Villacorta, M. Gallego‐Delgado, D. Castro, F. Domínguez, T. Ripoll‐Vera, E. Zorio‐Grima, J.C. Sánchez‐Martínez, A. García‐Álvarez, E. Arbelo, M.V. Mogollón, M.E. Fuentes‐Cañamero, E. Grande, C. Peña, L. Monserrat, N.K. Lakdawala, C. Muñoz‐Esparza, J.M. García‐Pinilla, A. Robles‐Mezcua, M.V. Moreno‐Flores, M.L. Peña, M. Merlo, D.V. Cubillo, V. Climent‐Payá, E. Dankovtseva, A.R. Vilela, P. García‐Pavía, G. Casas, Impact of SARS‐Cov‐2 infection in patients with hypertrophic cardiomyopathy: results of an international multicentre registry, ESC Hear. Fail. 21 (2022) 1–10. https://doi.org/10.1002/ehf2.13964.
Y. Wasserstrum, J.M. Larrañaga‐Moreira, C. Martinez‐Veira, E. Itelman, D. Lotan, A. Sabbag, R. Kuperstein, Y. Peled, D. Freimark, R. Barriales‐Villa, M. Arad, Hypokinetic hypertrophic cardiomyopathy: clinical phenotype, genetics, and prognosis, ESC Hear. Fail. (2022) 1–12. https://doi.org/10.1002/ehf2.13914.
Escobar-Lopez L, Ochoa JP, Mirelis JG, Espinosa MÁ, Navarro M, Gallego-Delgado M, Barriales-Villa R, Robles-Mezcua A, Basurte-Elorz MT, Gutiérrez García-Moreno L, Climent V, Jiménez-Jaimez J, Mogollón-Jiménez MV, Lopez J, Peña-Peña ML, García-Álvarez A, Brion M, Ripoll-Vera T, Palomino-Doza J, Tirón C, Idiazabal U, Brögger MN, García-Hernández S, Restrepo-Córdoba MA, Gonzalez-Lopez E, Méndez I, Sabater M, Villacorta E, Larrañaga-Moreira JM, Abecia A, Fernández AI, García-Pinilla JM, Rodríguez-Palomares JF, Gimeno-Blanes JR, Bayes-Genis A, Lara-Pezzi E, Domínguez F, Garcia-Pavia P. Association of Genetic Variants With Outcomes in Patients With Nonischemic Dilated Cardiomyopathy. J Am Coll Cardiol. 2021 Oct 26;78(17):1682-1699. doi: 10.1016/j.jacc.2021.08.039. PMID: 34674813.
Peteiro-Mahia L, Blanco-López S, López-Castiñeira N, Navas-Arrebola R, Seoane-Pillado T, Pertega-Díaz S. Advanced Maternal Age as an Obstetric Risk Factor: Current Experience in a Hospital from Northwestern Spain. Acta Med Port. 2022 Mar 14. doi: 10.20344/amp.16550. Epub ahead of print. PMID: 35286841.
Mitral valve prolapse morphofunctional features by cardiovascular magnetic resonance: more than just a valvular disease. Romero Daza A, Chokshi A, Pardo P, Maneiro N, Guijarro Contreras A, Larrañaga-Moreira JM, et al.  J Cardiovasc Magn Reson. 2021 Dec;23(1):107. 
REAL WORLD COMPARISON OF SPIRONOLACTONE AND EPLERENONE IN PATIENTS WITH HEART FAILURE.PARDO-MARTÍNEZ P; BARGE-CABALLERO E; BOUZAS-MOSQUERA A; BARGE-CABALLERO G; COUTO-MALLÓN D; PANIAGUA-MARTÍN MJ; SAGASTAGOITIA-FORNIE M; PRADA-DELGADO Ó; MUÑIZ J; ALMENAR-BONET L; VÁZQUEZ-RODRÍGUEZ JM; CRESPO-LEIRO MG;PMID 35000806DOI 10.1016/J.EJIM.2021.12.027
Nogueira-Recalde U, Lorenzo-Gómez I, Loza MI, Domínguez E, Caramés B. Flux-Based Assay for the Identification of Autophagy Modulators for Osteoarthritis. J Vis Exp. 2020 Jul 8;(161). doi: 10.3791/61078. PMID: 32716395.
Delayed Pressure Urticaria: Clinical and Diagnostic Features and Response to Omalizumab. Veleiro-Pérez B, Alba-Muñoz J, Pérez-Quintero O, Rodríguez RL, Calvín-Lamas M, Parra-Arrondo A. Int Arch Allergy Immunol. 2022 May 24:1-6. doi: 10.1159/000524887. Online ahead of print. PMID: 35609554
Serodominance Profile in a Dust Mite Complex Region. López-Rodríguez R, Rial MJ, Esteban-Gorgojo I, Veleiro Pérez B, López-Araújo GA, Pérez-Quintero O, Carballas C, Parra A, Pineda F. Int Arch Allergy Immunol. 2022 Apr 14:1-9. doi: 10.1159/000523869. Online ahead of print. PMID: 35421864
Fernandez-Gonzalez SM, Sucasas Alonso A, Ogando Martinez A, Avila-Alvarez A. Incidence, Predictors and Outcomes of Noninvasive Ventilation Failure in Very Preterm Infants. Children (Basel). 2022 Mar 17;9(3):426. doi: 10.3390/children9030426. PMID: 35327798; PMCID: PMC8947251.
Alonso R, Argüeso R, Álvarez-Baños P, Muñiz-Grijalvo O, Diaz-Diaz JL, Mata P. Familial Hypercholesterolemia and Lipoprotein(a): Two Partners in Crime? Curr Atheroscler Rep. 2022 Jun;24(6):427-434. doi: 10.1007/s11883-022-01019-5. Epub 2022 Apr 7. PMID: 35386090.
Piñeiro-Fernández JC, Fernández-Rial Á, Suárez-Gil R, Martínez-García M, García-Trincado B, Suárez-Piñera A, Pértega-Díaz S, Casariego-Vales E. Evaluation of a patient-centered integrated care program for individuals with frequent hospital readmissions and multimorbidity. Intern Emerg Med. 2022 Apr;17(3):789-797. doi: 10.1007/s11739-021-02876-9. Epub 2021 Oct 29. PMID: 34714486.
Suárez-Gil R, Casariego-Vales E, Blanco-López R, Santos-Guerra F, Pedrosa-Fraga C, Fernández-Rial Á, Íñiguez-Vázquez I, Abad-García MM, Bal-Alvaredo M, On Behalf Of The Members Of The Lugo Telea-Covid Team. Efficacy of Telemedicine and At-Home Telemonitoring following Hospital Discharge in Patients with COVID-19. J Pers Med. 2022 Apr 10;12(4):609. doi: 10.3390/jpm12040609. PMID: 35455725; PMCID: PMC9029667.
Rotea-Salvo S, Martínez-Pradeda A, Fernández-Oliveira C, Giménez-Arufe V, Balboa-Barreiro V, Margusino-Framiñán L, Mena-De-Cea Á, Vázquez-Rodríguez P, Castro-Iglesias Á, López-Calvo S, Martín-Herranz I, Míguez-Rey E, Cid-Silva P. Renal profile of patients treated with elvitegravir/cobicistat/emtricitabine/tenofovir alafenamide fumarate and dolutegravir/abacavir/lamivudine: 120-week results from a real-world cohort. Eur J Hosp Pharm. 2021 Oct 14:ejhpharm-2021-002896. doi: 10.1136/ejhpharm-2021-002896. Epub ahead of print. PMID: 34649965.
Sengupta SP, Prendergast  B, Laroche C, Furnaz S, Ronderos R, Almaghraby A, Asch FM, Blechova K, Zaky H, Strahilevitz J, Dworakowski  R, Miyasaka Y, Sebag Y, Izumi C, Axler O, Jamiel A, Philip M, Campos Vieira ML, Lancellotti P, Habib G, EURO-ENDO Investigators Group. Socio-Economic Variations Determine the Clinical Presentation, Aetiology and Outcome of Infective Endocarditis: a Prospective Cohort Study from the ESC-EORP EURO-ENDO (European Infective Endocarditis) Registry. Eur Heart J Qual Care Clin Outcomes. 2022 Mar 12;qcac012. doi: 10.1093/ehjqcco/qcac012. Online ahead of print.
Bohbot Y, Habib G, Laroche C, Stöhr E, Chirouze C, Hernandez-Meneses M, Melissopoulou M, Mutlu B, Scheggi V, Branco L, Olmos C, Reyes G, Pazdernik M, Iung B, Sow R, Mirocevic M, Lancellotti P, Tribouilloy C; EORP EURO-ENDO Registry Investigators Group. Characteristics, management, and outcomes of patients with left-sided infective endocarditis complicated by heart failure: a substudy of the ESC-EORP EURO-ENDO (European infective endocarditis) registry. Eur J Heart Fail. 2022 May 4. doi: 10.1002/ejhf.2525
Impact of treatment sequence in metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC) on outcome in a prospective cohort study.Rebeca LozanoElena CastroJosep M. PiulatsAna MedinaJose Carlos Villa GuzmanIciar Garcia CarboneroRosa VillatoroJose Angel ArranzJose Luis Perez-GraciaJavier GardeAranzazu Gonzalez del AlbaA. MontesaRaquel LuquePablo BorregaSergio VázquezEsther MartinezBelen Gonzalez GrageraNuria Romero-LaordenDavid Olmos, and David Lorente Journal of Clinical Oncology2019377_suppl264-264
Plasma AR status and cabazitaxel in heavily-treated metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC).Vincenza ConteducaElena CastroAnuradha JayaramDaniel WetterskogEmanuela ScarpiNuria Romero-LaordenDavid OlmosGiorgia GurioliCristian LolliJavier PuenteAna MedinaRosa QuerolJose Angel ArranzMaria Isabel SaezGiuseppe FornariniUmberto BassoBegona MelladoEnrique Gonzalez-BillalabeitiaGerhardt Attard, and Ugo De GiorgiJournal of Clinical Oncology2019377_suppl203-203
Castro E, Lozano Mejorada R, Medina A, Giorgi U, Romero Laorden N, Conteduca V, et al. 590P PRORADIUM: Prospective analysis of the impact of germline mutations in homologous recombination (HR) genes on the response to radium-223 for metastatic castration resistant prostate cancer (mCRPC). Ann Oncol. 1 de septiembre de 2021;32:S638-9
Cabazitaxel versus enzalutamide/abiraterone in CARD eligible mCRPC patients with or without germline HRR defects.Nuria Romero-LaordenRebeca LozanoCasilda Llacer PerezJose Maria M. Piulats RodriguezJavier PuenteDavid LorenteAna MedinaCarlo CattriniFrancesca VitroneElena AlmagroPablo BorregaNuria LainezLeticia RiveraRosa VillatoroAmaia HernandezAlejo Rodriguez-VidaPedro P. López-CasasEnrique Gallardo DiazElena Castro, and David Olmos Journal of Clinical Oncology20203815_suppl5554-5554
Castro E, Lozano Mejorada R, Medina A, Giorgi U, Romero Laorden N, Conteduca V, et al. 590P PRORADIUM: Prospective analysis of the impact of germline mutations in homologous recombination (HR) genes on the response to radium-223 for metastatic castration resistant prostate cancer (mCRPC). Ann Oncol. 1 de septiembre de 2021;32:S638-9
Lage Fernandez FJ, Paulos Novoa M, Parente Arias P. TransOral UltraSound Surgery (TOUSS): How to do it (with video). Eur Ann Otorhinolaryngol Head Neck Dis. 2021 Sep;138 Suppl 3:95-96. doi: 10.1016/j.anorl.2021.07.002. Epub 2021 Jul 21. PMID: 34301504.
Artículo científico: Juan Antonio Fafián Labora; Miriam Morente López; Javier De Toro; María del Carmen Arufe Gonda. High-Throughput Screen Detects Calcium Signaling Dysfunction in Hutchinson-Gilford Progeria Syndrome. Int J Mol Sci. 22 - 14, pp. 7327. 07/07/2021
Artículo científico: Rocío Mato-Basalo; Miriam Morente LópezOnno J. Arntz; Van de Loo Fons AJJuan Antonio Fafián Labora; María del Carmen Arufe Gonda. Therapeutic Potential for Regulation of the Nuclear Factor Kappa-B Transcription Factor p65 to Prevent Cellular Senescence and Activation of Pro-Inflammatory in Mesenchymal Stem Cells. Int J Mol Sci. 22 - 7, pp. 3367. 25/03/2021
Artículo científico: Rocío Mato-Basalo; Sergio Lucio-Gallego; Carmen Alarcón-Veleiro; Marta Sacristán-Santos; Maía del Pilar Miranda Quintana Miriam Morente López; Javier De Toro; Lucía Silva-Fernández; Alba González-RodríguezMaría del Carmen Arufe Gonda; Juan Fafián Labora. Action Mechanisms of Small Extracellular Vesicles in Inflammaging. Life (Basel). 12 - 4, pp. 546. 06/04/2022.
Vazquez-Martul D. et al. Single-port robot-assisted retroperitoneal surgery: A feasible approach. https://doi.org/10.1016/j.acuore.2022.07.004
Vazquez-Martul D. et al. Single-Port retroperitoneoscopic partial nephrectomy: initial description and standardization of the techniqueJournal of Minimal Access Surgery
I.Bleriot;L.Blasco;O.Pacios;L.Fernandez-García;A.Ambroa;M.Lopez;C.Ortiz-Cartagena;F. Fernandez-Cuenca; J. Oteo-Iglesias; A. Pascual; L. Martínez-Martínez; P. Pilar-Domingo; T.K. Wood; M. Tomas. The role of PemIK (PemK/PemI) type II TA system from Klebsiella pneumoniae clinical strains in lytic phage infection (PMID: 35296704; Dot: 10.1038/s41598-022-08111-5). Scientific Report. 21/02/2022. ISSN 2045-2322
OlgaPacios;LauraFernandezGarcia;InesBleriot;LuciaBlasco;AntonAmbroa;MariaLopez;ConchaOrtiz Cartagena; Manuel Gonzalez Aledo; Felipe Fernández Cuenca; Jesus Oteo Iglesias; Alvaro Pascual; Luis Martínez Martínez; Maria Tomas. Adaptation of clinical isolates of Klebsiella pneumoniae to the combination of niclosamide with the efflux pump inhibitor phenylarginine- β-naphthylamide (PaβN): co-resistance to antimicrobials (PMID: 35238930; Doi: 10.1093/jac/dkac044). Journal of Antimicrobial Chemotherapyy. 26/01/2022. ISSN 2347-9868
LuciaBlasco;InesBleriot;ManuelGonzalezAledo;LauraFernándezGarcía;OlgaPacios;HugoOliveira;Maria Lopez; Concha Ortiz Cartagena; Felipe Fernandez Cuenca; Alvaro Pascual; Luis Martínez Martínez; Jeronimo Pachón; Joanna Azeredo; Maria Tomas. Development of an anti-Acinetobacter baumannii biofilm phage cocktail: Genomic Adaptation to the Host (PMID: 35041503; Doi: 10.1128/AAC.01923-21). Antimicrobial Agents and Chemotherapy. 18/01/2022. ISSN 1098-6596
AntónAmbroa;LuciaBlasco;MaríaLópez;OlgaPacios;InésBleriot;LauraFernández-García;ManuelGonzález de Aledo; Concha Ortiz-Cartagena; Andrew Millard; María Tomás. Genomic Analysis of Molecular Bacterial Mechanisms of Resistance to Phage Infection (doi: 10.3389/fmicb.2021.784949). Frontiers in Microbiology. 12, 2022. Disponible en Internet en: . ISSN 1664-302X
Ambroa A, Blasco L, López M, Pacios O, Bleriot I, Fernández-García L, González de Aledo M, Ortiz-Cartagena C, Millard A, Tomás M. Genomic Analysis of Molecular Bacterial Mechanisms of Resistance to Phage Infection. Front Microbiol. 2022 Feb 17;12:784949. doi: 10.3389/fmicb.2021.784949. PMID: 35250902; PMCID: PMC8891609.
Blasco L, Bleriot I, González de Aledo M, Fernández-García L, Pacios O, Oliveira H, López M, Ortiz-Cartagena C, Fernández-Cuenca F, Pascual Á, Martínez-Martínez L, Pachón J, Azeredo J, Tomás M. Development of an Anti-Acinetobacter baumannii Biofilm Phage Cocktail: Genomic Adaptation to the Host. Antimicrob Agents Chemother. 2022 Mar 15;66(3):e0192321. doi: 10.1128/AAC.01923-21. Epub 2022 Jan 18. PMID: 35041503; PMCID: PMC8923231.
Bleriot I, Blasco L, Pacios O, Fernández-García L, Ambroa A, López M, Ortiz-Cartagena C, Cuenca FF, Oteo-Iglesias J, Pascual Á, Martínez-Martínez L, Domingo-Calap P, Wood TK, Tomás M. The role of PemIK (PemK/PemI) type II TA system from Klebsiella pneumoniae clinical strains in lytic phage infection. Sci Rep. 2022 Mar 16;12(1):4488. doi: 10.1038/s41598-022-08111-5. PMID: 35296704; PMCID: PMC8927121.
Pacios O, Fernández-García L, Bleriot I, Blasco L, Ambroa A, López M, Ortiz-Cartagena C, González de Aledo M, Fernández-Cuenca F, Oteo-Iglesias J, Pascual Á, Martínez-Martínez L, Tomás M. Adaptation of clinical isolates of Klebsiella pneumoniae to the combination of niclosamide with the efflux pump inhibitor phenyl-arginine-β-naphthylamide (PaβN): co-resistance to antimicrobials. J Antimicrob Chemother. 2022 Apr 27;77(5):1272-1281. doi: 10.1093/jac/dkac044. PMID: 35238930.
Ramos-Louro P, Arellano Pérez Vertti RD, Reyes AL, Martínez-Nava GA, Espinosa R, Pineda C, González Galarza FF, Argüello Astorga R, Aguilar Muñiz LS, Hernández Terán F, Parra Torres NM, Durán Sotuela A, Fernández-Moreno M, Balboa Barreiro V, Blanco FJ, Rego-Pérez I. mtDNA haplogroup A enhances the effect of obesity on the risk of knee OA in a Mexican population. Sci Rep. 2022 Mar 25;12(1):5173. doi: 10.1038/s41598-022-09265-y. PMID: 35338224; PMCID: PMC8956628.
Exercise testing in COVID-19 ERA: Clinical profile, results and feasibility wearing a facemask. Barbeito-Caamaño, CayetanaBouzas-Mosquera, AlbertoPeteiro, JesúsLópez-Vázquez, DomingoQuintas-Guzmán, MartínVarela-Cancelo, ArianaMartínez-Ruiz, DoloresYañez-Wonenburger, Juan CarlosPiñeiro-Portela, MiriamVázquez-Rodríguez, José Manuel. February 2021. European Journal of Clinical Investigation 51(8):e13509. DOI:10.1111/eci.13509
Differences in the Clinical Profile and Management of Atrial Fibrillation According to Gender. Results of the REgistro GallEgo Intercéntrico de Fibrilación Auricular (REGUEIFA) Trial.Durán-Bobín, O.; Elices-Teja, J.; González-Melchor, L.; Vázquez-Caamaño, M.; Fernández-Obanza, E.; González-Babarro, E.; Cabanas-Grandío, P.; Piñeiro-Portela, M.; Prada-Delgado, O.; Gutiérrez-Feijoo, M.; Freire, E.; Díaz-Castro, O.; Muñiz, J.; García-Seara, J.; Gonzalez-Juanatey, C. Differences in the Clinical Profile and Management of Atrial Fibrillation According to Gender. Results of the REgistro GallEgo Intercéntrico de Fibrilación Auricular (REGUEIFA) Trial. J. Clin. Med. 2021, 10, 3846. https://doi.org/10.3390/jcm10173846
Khouly I, Pardiñas López S, Díaz Prado SM, Ferrantino L, Kalm J, Larsson L, Asa'ad F. Global DNA Methylation in Dental Implant Failure Due to Peri-Implantitis: An Exploratory Clinical Pilot Study. Int J Environ Res Public Health. 2022 Jan 17;19(2):1020. doi: 10.3390/ijerph19021020. PMID: 35055840; PMCID: PMC8775395.
Pazos-López P, Paredes-Galán E, Peteiro-Vázquez J, López-Rodríguez E, García-Rodríguez C, Bilbao-Quesada R, Blanco-González E, González-Ríos C, Calvo-Iglesias F, Íñiguez-Romo A Value of non-apical echocardiographic views in the up-grading of patients with aortic stenosis. Scand Cardiovasc J. 2021 Oct;55(5):279-286.
Laida Elberdín, Rosa M Fernández-Torres, Sabela Paradela, María Mateos, Eva Blanco, Vanesa Balboa-Barreiro, María I Gómez-Besteiro, Maria Outeda, Isabel Martín-Herranz, Eduardo Fonseca. Biologic Therapy for Moderate to Severe Psoriasis. Real-World Follow-up of Patients Who Initiated Biologic Therapy at Least 10 Years Ago. Dermatol Ther (Heidelb). 2022 Mar;12(3):761-770. doi: 10.1007/s13555-022-00693-2. Epub 2022 Feb 28.
García-Hernandez S, Iglesias LM. Genetic Testing as a Guide for Treatment in Dilated Cardiomyopathies. Curr Cardiol Rep. 2022 Aug 22. doi: 10.1007/s11886-022-01772-8. Epub ahead of print. PMID: 35994197. 
McKenna WJ, de la Higuera Romero L, Garcia Hernandez S, Ochoa JP. Value of clinical and genetic evaluation in inherited cardiomyopathy: insights and challenges. J Cardiovasc Aging 2021;1:15. http://dx.doi.org/10.20517/jca.2021.26
Ortiz-Cartagena C, Fernández-García L, Blasco L, Pacios O, Blériot I, López M, Cantón R, Tomás M. RT-LAMP-CRISPR-Cas13a technology as a promising diagnostic tool for the SARS-CoV-2 virus. Spectrum, Sept 2022.
Concheiro-Moscoso P, Groba B, Martínez-Martínez FJ, et al. Use of the Xiaomi Mi Band for sleep monitoring and its influence on the daily life of older people living in a nursing home. DIGITAL HEALTH. January 2022. doi:10.1177/20552076221121162
Vascular endothelial growth factor haplotypes are associated with severe ischaemic complications in giant cell arteritis regardless of the disease phenotype. Prieto-Peña D, Remuzgo-Martínez S, Genre F, Gonzalo Ocejo-Vinyals J, Atienza-Mateo B, Muñoz-Jimenez A et al. Clin Exp Rheumatol. 2022 May;40(4):727-733PMID: 35349405
Cranial and extracranial giant cell arteritis do not have different HLA-DRB1 and HLA-B association in Caucasian individuals. Prieto‑Peña D, Remuzgo‑Martínez S, Atienza‑Mateo B, López‑Mejias R and González‑Gay MA on behalf of the Spanish collaborative group for the study of large-vessel vasculitis. Arthritis Res Ther. 2021;23(1):268. doi: 10.1186/s13075-021-02659-9.PMID: 34702346
1)     The role of the electrocardiographic phenotype in risk stratification for sudden cardiac death in childhood hypertrophic cardiomyopathy. Norrish G, Topriceanu C, Qu C, Field E, Walsh H, Ziółkowska L, Olivotto I, Passantino S, Favilli S, Anastasakis A, Vlagkouli V, Weintraub R, King I, Biagini E, Ragni L, Prendiville T, Duignan S, McLeod K, Ilina M, Fernández A, Bökenkamp R, Baban A, Drago F, Kubuš P, Daubeney PEF, Chivers S, Sarquella-Brugada G, Cesar S, Marrone C, Medrano C, Alvarez Garcia-Roves R, Uzun O, Gran F, Castro FJ, Gimeno JR, Barriales-Villa R, Rueda F, Adwani S, Searle J, Bharucha T, Siles A, Usano A, Rasmussen TB, Jones CB, Kubo T, Mogensen J, Reinhardt Z, Cervi E, Elliott PM, Omar RZ, Kaski JP. Eur J Prev Cardiol. 2021 Mar 27: zwab046. doi: 10.1093/eurjpc/zwab046. PMID: 33772274.
A red flag before patent foramen ovale closure: recognizing the incomplete cor triatriatum dexter. Yvan R. Persia-Paulino, Beatriz Bouzas-Zubeldía, Isaac Martínez-Bendayán, F. Rueda Núñez. The international Journal of Cardiovascular Imaging. Agosto 2021. DOI: 10.1007/s10554-021-02377-y. PMID: 34387800
Acute Cardiovascular Manifestations in 286 Children with Multisystem Inflammatory Syndrome Associated With COVID-19 Infection in Europe.Valverde I, Singh Y, Sanchez-de-Toledo J, Theocharis P, Chikermane A, Di Filippo S, Kuciñska B, Mannarino S, Tamariz-Martel A, Gutierrez-Larraya F, Soda G, Vandekerckhove K, Gonzalez-Barlatay F, McMahon CJ, Marcora S, Napoleone CP, Duong P, Tuo G, Deri A, Nepali G, Ilina M, Ciliberti P, Miller O; AEPC COVID-19 Rapid Response Team* (… F. Rueda…). Circulation. 2021 Jan 5;143(1):21-32. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.120.050065. Epub 2020 Nov 9. PMID: 33166189
Pazos, T., Álvarez-Figueiró, P., Cortés-Vázquez, J. & Servia, M. Of Fears and Budgets: Strategies of Control in Vespa velutina Invasion and Lessons for Best Management Practices. Environmental Management (2022) 70:605–617
Luis Ramudo-Cela, Sara Santana-Martínez, Maite Garcia-Ramos, Mariano Bergamino, Juan Carlos Díaz-del-Valle, Juan Cadiñanos, Luis Santomé-Collazo, Roberto Noya-Estévez, David de-Uña-Iglesias, Hugo Gómez-Garrido, Andrés Ordóñez-Ugalde, Sara Franco-Freire, Martín Ortíz, Lorenzo Monserrat-Iglesias. Implementation of an antidepressant pharmacogenomics service using Next-Generation Sequencing technologies. Pharmacogenomics, 2022
Garcia-Pinilla JM, Couto-Mallon D, Robles-Mezcua A. The cardiomyopathies: from epidemiology to clinical work-up. Eur J Prev Cardiol. 2022 May 27;29(8):1188-1189.doi: 10.1093/eurjpc/zwaa051. PMID: 33624067.
Pardo-Martínez P, Barge-Caballero E, Bouzas-Mosquera A, Barge-Caballero G, Couto-Mallón D, Paniagua-Martín MJ, Sagastagoitia-Fornie M, Prada-Delgado Ó, Muñiz J, Almenar-Bonet L, Vázquez-Rodríguez JM, Crespo-Leiro MG. Real world comparison of spironolactone and eplerenone in patients with heart failure. Eur J Intern Med. 2022 Mar;97:86-94. doi: 10.1016/j.ejim.2021.12.027. Epub 2022 Jan 6. PMID: 35000806.
Roibal Pravio J, Barge Caballero E, Barbeito Caamaño C, Paniagua Martin MJ, Barge Caballero G, Couto Mallon D, Pardo Martinez P, Grille Cancela Z, Blanco Canosa P, García Pinilla JM, Vázquez Rodríguez JM, Crespo Leiro MG. Determinants of maximal oxygen uptake in patients with heart failure. ESC Heart Fail. 2021 Jun;8(3):2002-2008. doi: 10.1002/ehf2.13275. Epub 2021 Mar 27. PMID: 33773098; PMCID: PMC8120347.
Additive prognostic and diagnostic value of diastolic exercise parameters in patients referred for exercise echocardiography: Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2022 Feb 17;jeac039. doi: 10.1093/ehjci/jeac039.
Bonakdari H, Pelletier JP, Blanco FJ, Rego-Pérez I, Durán-Sotuela A, Aitken D, Jones G, Cicuttini F, Jamshidi A, Abram F, Martel-Pelletier J. Single nucleotide polymorphism genes and mitochondrial DNA haplogroups as biomarkers for early prediction of knee osteoarthritis structural progressors: use of supervised machine learning classifiers. BMC Med. 2022 Sep 12;20(1):316. doi: 10.1186/s12916-022-02491-1. PMID: 36089590.
Autores (p.o. de firma):. Thais Pousada, Betania Groba, Laura Nieto-Riveiro, Nereida Canosa, Saturnino Maldonado-Bascón, Roberto J López-Sastre, Soraya Pacheco Isabel González-Gómez, Alberto J Molina-Cantero, Javier Pereira Título: AssessMent and counseling to get the best efficiency and effectiveness of the Assistive TeCHnology (MATCH): Study ProtocolRevista: Plos One Clave: A ;        Volumen:.  Pag 1-16. Mars 2022.Lugar de publicación:;USA Online ISSN: 1932-6203. Ed. Plos One DOI: 10.1371/journal.pone.0265466 ÍNDICE DE IMPACTO= 3.752 (2021).   Categoría: MULTIDISCIPLINARY SCIENCES. Rank 29/73. Q2 (T2)https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0265466 
Activity of imipenem/relebactam against a Spanish nationwide collection of carbapenemase-producing EnterobacteralesPMID: 33677560
Clinitest rapid COVID-19 antigen test for the diagnosis of SARS-CoV-2 infection: A multicenter evaluation studyPMID: 34461560
Spanish nationwide survey on Pseudomonas aeruginosa antimicrobial resistance mechanisms and epidemiologyPMID: 30989186
Association between Pseudomonas aeruginosa O-antigen serotypes, resistance profiles and high-risk clones: results from a Spanish nationwide surveyPMID: 31430372
Activity of Imipenem-Relebactam against a Large Collection of Pseudomonas aeruginosa Clinical Isolates and Isogenic β-Lactam-Resistant MutantsPMID: 31740559
Advanced Maternal Age as an Obstetric Risk Factor: Current Experience in a Hospital from Northwestern Spain
Martínez-Campayo N, Paradela de la Morena S, Pértega-Díaz S, Iglesias Pena L, Vihinen P, Mattila K, Lens MB, Tejera-Vaquerizo A, Fonseca E. Survival of Women Previously Diagnosed of Melanoma with Subsequent Pregnancy: A Systematic Review and Meta-Analysis and a Single-Center Experience. J Clin Med. 2021 Dec 24;11(1):83. doi: 10.3390/jcm11010083. PMID: 35011822; PMCID: PMC8745217.
IDENTIFIYING ADVANCED MAFLD IN A COHORT OF T2DM AND CLINICAL FEATURESSanchez-Bao, AFrontiers in EndocrinologyTranslational EndocrinologyEn revisión aún por la revista
Tejera-Pérez C, Sánchez-Bao A, Bellido-Guerrero D, Casanueva FF. The Southern European Atlantic diet. Minerva Endocrinol (Torino). 2021 Jun;46(2):145-160. doi: 10.23736/S2724-6507.20.03381-7. Epub 2020 Nov 19. PMID: 33213124.
Pereira M, Concheiro-Moscoso P, López-Álvarez A, Baños G, Pazos A, Pereira J. Applicability of Clinical Decision Support in Management among Patients Undergoing Cardiac Surgery in Intensive Care Unit: A Systematic Review. Applied Sciences. 2021; 11(6):2880. https://doi.org/10.3390/app11062880
Santos García D, Naya Ríos L, de Deus Fonticoba T, Cores Bartolomé C, García Roca L, Feal Painceiras M, Martínez Miró C, Canfield H, Jesús S, Aguilar M, Pastor P, Cosgaya M, García Caldentey J, Caballol N, Legarda I, Hernández Vara J, Cabo I, López Manzanares L, González Aramburu I, Ávila Rivera MA, Gómez Mayordomo V, Nogueira V, Puente V, Dotor J, Borrué C, Solano Vila B, Álvarez Sauco M, Vela L, Escalante S, Cubo E, Carrillo Padilla F, Martínez Castrillo JC, Sánchez Alonso P, Alonso Losada MG, López Ariztegui N, Gastón I, Kulisevsky J, Blázquez Estrada M, Seijo M, Rúiz Martínez J, Valero C, Kurtis M, de Fábregues O, González Ardura J, Alonso Redondo R, Ordás C, López Díaz LM, McAfee D, Martinez-Martin P, Mir P. Diplopia Is Frequent and Associated with Motor and Non-Motor Severity in Parkinson's Disease: Results from the COPPADIS Cohort at 2-Year Follow-Up. Diagnostics (Basel). 2021 Dec 17;11(12):2380. doi: 10.3390/diagnostics11122380. PMID: 34943619; PMCID: PMC8700703.
Tejada García J, Lara Lezama LB, de la Fuente Blanco R, Pérez de Prado A, Benavente Fernández L, Rico Santos M, Fernández Couto MD, Naya Ríos L, Couso Pazó I, Alba PV, Redondo-Robles L, López Mesonero L, Arias-Rivas S, Santamaría Cadavid M, Tejada Meza H, Horna Cañete L, Azkune Calle I, Pinedo Brochado A, García Sánchez JM, Caballero Romero I, Freijo Guerrero MM, Luna Rodríguez A, de Lera-Alfonso M, Arenillas Lara JF, Pérez Lázaro C, Navarro Pérez MP, Martínez Zabaleta M. Selection of patients for percutaneous closure in nonlacunar cryptogenic stroke associated with patent foramen ovale. Data from the NORDICTUS cooperative registry. Neurologia (Engl Ed). 2022 Nov 5:S2173-5808(22)00145-6. doi: 10.1016/j.nrleng.2022.09.008. Epub ahead of print. PMID: 36347422.
Santos García D, de Deus Fonticoba T, Cores Bartolomé C, Naya Ríos L, García Roca L, Martínez Miró C, Canfield H, Jesús S, Aguilar M, Pastor P, Cosgaya M, García Caldentey J, Caballol N, Legarda I, Hernández Vara J, Cabo I, López Manzanares L, González Aramburu I, Ávila Rivera MA, Gómez Mayordomo V, Nogueira V, Puente V, Dotor J, Borrué C, Solano Vila B, Álvarez Sauco M, Vela L, Escalante S, Cubo E, Carrillo Padilla F, Martínez Castrillo JC, Sánchez Alonso P, Alonso Losada MG, López Ariztegui N, Gastón I, Kulisevsky J, Blázquez Estrada M, Seijo M, Rúiz Martínez J, Valero C, Kurtis M, de Fábregues O, González Ardura J, Alonso Redondo R, Ordás C, López Díaz LM, McAfee D, Martinez-Martin P, Mir P, Coppadis Study Group. Predictors of Loss of Functional Independence in Parkinson's Disease: Results from the COPPADIS Cohort at 2-Year Follow-Up and Comparison with a Control Group. Diagnostics (Basel). 2021 Sep 29;11(10):1801. doi: 10.3390/diagnostics11101801. PMID: 34679503; PMCID: PMC8534700.
1. Torrado M, Maneiro E, Lamounier Junior A, Fernández-Burriel M, Sánchez Giralt S, Martínez-Carapeto A, Cazón L, Santiago E, Ochoa JP, McKenna WJ, Santomé L, Monserrat L. Identification of an elusive spliceogenic MYBPC3 variant in an otherwise genotype-negative hypertrophic cardiomyopathy pedigree. Nature Sci Rep. 2022 May 4;12(1):7284. doi:10.1038/s41598-022-11159-y. PMID: 35508642; PMCID: PMC9068804.
Dias GM, Lamounier Júnior A, Seifert M, Barájas-Martinez H, Barr D, Sternick EB, Medina-Acosta E, Campos de Carvalho AC, Cruz Filho FES. MYH7 p.Glu903Gln Is a Pathogenic Variant Associated With Hypertrophic Cardiomyopathy. Circ Genom Precis Med. 2021 Oct;14(5):e003476. doi: 10.1161/CIRCGEN.121.003476. Epub 2021 Sep 24. PMID: 34555931.
Artigos en revistas nacionais
Recomendaciones del grupo de trabajo de GETECCU sobre cribado de displasia en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinalBeatriz Sicilia, Raquel Vicente, Lara Arias, Ana Echarri, Yamile Zabana, Miriam Mañosa, Belén Beltrán, Manuel Barreiro-de AcostaGastroenterología y Hepatología (English Edition), Volume 44, Issue 6, June–July 2021, Pages 435-447
PREVALENCE OF SYMPTOMATIC OSTEOARTHRITIS IN SPAIN: EPISER2016 STUDY.PMID: 32360025DOI: 10.1016/j.reuma.2020.01.008Autores: BLANCO FJ; SILVA-DÍAZ M; QUEVEDO VILA V; SEOANE-MATO D; PÉREZ RUIZ F; JUAN-MAS A; PEGO-REIGOSA JM; NARVÁEZ J; QUILIS N; CORTÉS R; ROMERO PÉREZ A; FÁBREGAS CANALES D; FONT GAYÁ T; BORDOY FERRER C; SÁNCHEZ-PIEDRA C; DÍAZ-GONZÁLEZ F; BUSTABAD-REYESO S; EN REPRESENTACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DEL PROYECTO EPISER2016Revista: REUMATOLOGÍA CLÍNICAFecha de publicación: 28/04/2020
PROCOAC (PROSPECTIVE COHORT OF A CORUÑA) DESCRIPTION: SPANISH PROSPECTIVE COHORT TO STUDY OSTEOARTHRITIS.PMID: 33191152DOI: 10.1016/j.reuma.2020.08.010Autores: OREIRO-VILLAR N; RAGA AC; REGO-PÉREZ I; PÉRTEGA S; SILVA-DIAZ M; FREIRE M; FERNÁNDEZ-LÓPEZ C; BLANCO FJRevista: Reumatología ClínicaFecha de publicación: 12/11/2020
Barge-Caballero, E.  Montero-Fole, B.  Barge-Caballero, G.  Couto-Mallón, D. Paniagua-Martín, M.J. Pardo-Martínez, P. Sagastagoitia-Fornie, M. Muñiz, J. Vázquez-Rodríguez, J.M.  Crespo-Leiro, M.G.. (2021). Perfil clínico y causas de muerte de los pacientes con insuficiencia cardíaca atendidos en una unidad especializada de Cardiología según su fracción de eyección. Revista Clínica Española. 10.1016/j.rce.2020.11.002. 
Eduardo Barge-Caballero, Gonzalo Barge-Caballero, María J. Paniagua-Martín, David Couto-Mallón, Patricia Pardo-Martínez, Marta Sagastagoitia-Fornie, Vivencio Barrios, Carlos Escobar, Juan Cosín-Sales, Javier Muñiz, José M. Vázquez-Rodríguez, María G. Crespo-Leiro. Valor pronóstico de un nuevo modelo de evaluación clínica de pacientes ambulatorios con insuficiencia cardiaca. REC: CardioClinics 2022,57(2): 76-84
Resultados de implementación de una plataforma farmacogenómica basada en tecnologías NGS. Combinación de abordajes asistencial y de investigación Luis Ramudo-Cela, Fernando Busto-Fernández, María Outeda-Macías, Silvia Antolín, Lourdes Calvo-Martínez, Isabel Martín-Herranz Farm Hosp. 2021;45(Supl 1):S11-37DOI: 10.7399/fh.11762
FACTORES PREDICTORES DE FORMAS GRAVES DE COVID-19 QUE REQUIEREN HOSPITALIZACIÓN EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS Antía Fernández-Pombo, Alicia Santamaría-Nieto, Gemma Rodríguez-Carnero, Olaia Díaz-Trastoy, Paula Andújar-Plata, Carlos Rábade-Castedo, Alberto Pena-Dubra, Rocío Villar-Taibo. GALICIA CLÍNICA Año 2021. https://doi.org/10.22546/62/2561
Alicia Alonso Álvarez, Lucía Ramos Merino, Laura María Castelo Corral, Ana Padín Trigo, Dolores Sousa Regueiro, Enrique Míguez Rey, Efrén Sánchez Vidal. Ceftarolina fosamil: clinical experience after 23-month prescription in a tertiary hospital. Rev Esp Quimioter 2021; 34(2): 115-119
Autores: Iñigo Gredilla Zubiría, Alba Gómez Dovigo. Hospital Quironsalud A Coruña, EspañaTítulo: Dolor en el cuadrante superior derecho en una mujer joven. Detrás de los cálculos biliares Right upper quadrant pain in a young woman. Beyond gallstones. Revista: Galicia Clin 2021; 82-4: 238 // https://doi.org/10.22546/63/2393
Vidal-Cortés P, Díaz Santos E, Aguilar Alonso E, Amezaga Menéndez R, Ballesteros MÁ, Bodí MA, et al. Recommendations for the management of critically ill patients with COVID-19 in Intensive Care Units. Med Intensiva (Engl Ed). 2022 Feb;46(2):81–9.
Andrea Sucasas Alonso, Sonia Pértega Díaz, Rebeca Sáez Soto, Alejandro Ávila-Álvarez. Epidemiología y factores de riesgo asociados a displasia broncopulmonar en prematuros menores de 32 semanas de edad gestacional.  An Pediatr (Barc).2022 242-251.
REVISTA ESPAÑOLA DE MEDICINA GERIÁTRICA: CASO CLÍNICO 188 (pag 151-152)
R. Mora-Boga, O. Vázquez Muínos, S. Pértega Díaz, et al. Valor pronóstico de la resonancia magnética precoz en la morbilidad y mortalidad de la lesión medular traumática. Medicina Intensiva. doi.org/10.1016/j.medin.2022.01.002
Masa pulmonar con extensión a pared torácica. Irene Nieto-Codesido y Carmen Diego Roza Archivos de Bronconeumología 58 (2022) 441 https://doi.org/10.1016/j.arbres.2022.01.008
Risk Factors of Mortality in Hospitalized Patients With COVID-19 Applying a Machine Learning Algorithm Irene Nieto-Codesido, Uxio Calvo-Alvarez, Carmen Diego, Z. Hammouri, Narmeen Mallah, María José Ginzo-Villamayo, Francisco Javier Salgado, José Martín Carreira, Carlos Rábade, Gema Barbeito, Miguel Ángel Gonzalez-Perez, Francisco Javier Gonzalez-BarcalaOpen Respiratory Archives 4 (2022) 100162 https://doi.org/10.1016/j.opresp.2022.100162
Vidal-Cortés P, Martín MC, Díaz E, Bodí M, Igeño JC, Garnacho-Montero J. Impact of one year of pandemic on Spanish Intensive Care Units. Rev Esp Quimioter. 2022 Jun 9;vidal09jun2022.
Estrategia integral de reanimación del paciente con sepsis y shock sépticoL. del Río-Carbajo, J. Nieto-del Olmo, P. Fernández-Ugidos, P. Vidal-CortésMedicina Intensiva.Vol. 46. Núm. S1.Resucitación del paciente con sepsis y shock séptico. Páginas 60-71(Mayo 2022)DOI: 10.1016/j.medin.2022.02.003
Tratamiento de las infecciones graves por Pseudomonas aeruginosa multirresistenteE. Díaz Santos, C. Mora Jiménez, L. del Río-Carbajo, P. Vidal-CortésMedicina IntensivaDOI: 10.1016/j.medin.2022.03.015
Vazquez-Martul D. et al. Kidney Transplant future developments. Arch Esp Urol. 2021 Dec;74(10):1058-1065.
Barge-Caballero E, Mosquera-Rodriguez V, Solla-Buceta M. Oxigenación extracorpórea de membrana: Una terapia que salva vidas. REC:CardioClinics. 2022;57(1):1-3
Nutr. clín. diet. hosp. 2020; 40(1):89-98 DOI: 10.12873/401sanchez
Noguera Aguilar JF, Gómez Dovigo A, Alonso Aguirre P, González Conde B.Endoscopic submucosal dissection transanal hybrid laparoendoscopic robot-assisted.Cir Esp (Engl Ed). 2022 Jul 28:S2173-5077(22)00261-7.doi: 10.1016/j.cireng.2022.07.016. Epub ahead of print.PMID: 35908719.
Alba GD, Simó IR, Dominguez CL, López LF, Rocamomde IL, Aguiar JFN. Skirting as a mechanism of high speed penetrating trauma injury. Cir Esp (Engl Ed). 2022 Jun 17:S2173-5077(22)00201-0. doi: 10.1016/j.cireng.2022.06.029. Epub ahead of print. PMID: 35724875.
Gómez Dovigo, Alba1 ; García Novoa, María Alejandra1 ; Mosquera Fernández, Cristina1 ; Civeira Taboada, Tatiana2 ; Aguirrezabalaga González, Javier2 ; González Conde, Benito2 ; Alonso Aguirre, Pedro2 ; Noguera Aguilar, Jose Francisco2 1Hospital Quironsalud La Coruña, La Coruña; 2Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña, A Coruña.O-005 - ESTUDIO EXPERIMENTAL EN MODELO PORCINO DEL DESARROLLO DEL DISPOSITIVO MULTICANAL UNIVEC®CIR ESP. 2021;99(Espec Congr 2):358
Noguera Aguilar, José Francisco; Gómez Dovigo, Alba; Aguirrezabalaga González, Javier; Centeno Cortes, Alberto Complejo Hospitalario Universitario A Coruña, A Coruña.O-014 - UNI-VEC® : PUERTO ÚNICO DE ACCESO TRANSANAL PARA ENDOSCOPIA FLEXIBLE Y LAPAROENDOSCOPIA CIR ESP. 2021;99(Espec Congr 2):425
Mosquera Fernández, Cristina1 ; Madarro Pena, Carla2 ; García Novoa, Alejandra2 ; Gómez Dovigo, Alba2 ; Noguera Aguilar, Jose Francisco2 1Hospital Quiron A Coruña, A Coruña; 2Hospital Universitario A Coruña, A CoruñaO-259 - ESTUDIO OBSERVACIONAL DE LA CALIDAD DE VIDA TRAS CIRUGÍA COLORRECTAL PROGRAMADA .CIR ESP. 2021;99(Espec Congr 2):458
Mosquera Fernández, Cristina1 ; García Novoa, Alejandra2 ; Gómez Dovigo, Alba1 ; Pérez Grobas, Jorge3 ; Aguirrezabalaga González, Javier2 ; Noguera Aguilar, Jose Francisco2 1Hospital Quiron A Coruña, A Coruña; 2Hospital Universitario A Coruña, A Coruña; 3Hospital Universitario Ferrol, A Coruña.P-403 - INTOXICACIÓN POR TOPIRAMATO QUE SIMULA CUADRO DE OBSTRUCCIÓN INTESTINAL EN PACIENTE CON ANTECEDENTE DE CIRUGÍA BARIÁTRICACIR ESP. 2021;99(Espec Congr 2):67
Mourelle P, Millán-Calenti J.C, Lorenzo-López L. Factores Asociados Al Retraso En El Diagnóstico, Tratamiento y Control Del Dolor Crónico No Oncológico de Localización Músculo-Esquelética. Revista Española De Medicina Geriátrica. 2022; año 7 (1): 117-118.
Abordaje percutáneo de recoartación aórtica y seudoaneurisma. Noemí Barja González, Fernando Rueda Núñez, Isaac Martínez Bendayán. REC Interv Cardiol. 2022;4:159-160. DOI: 10.24875/RECIC.M21000244
Angiografía rotacional y contribución del roadmapping a la oclusión de malformaciones arteriovenosas. Domingo López Vázquez, Isaac Martínez Bendayán, Ariana Varelo Cancelo, Martin Quintas Guzmán, Jorge Salgado Fernández, Fernando Rueda Núñez. REC Interv Cardiol. 2022;4:153-154. DOI: 10.24875/RECIC.M21000264
Spanish Cardiac Catheterization in Congenital Heart Diseases Registry. First Official Report from ACI-SEC and GTH-SECPCC (2020). Fernando Ballesteros Tejerizo, Félix Coserría Sánchez, Rafael Romaguera, César Abelleira Pardeiro, Ignacio J. Amat-Santos, Pedro Betrián Blasco, Roberto Blanco Mata, María Jesús del Cerro Marín, Marta Flores Fernández, Alfredo Gómez Jaume, Beatriz Insa Albert, Lorenzo Jiménez Montañés, Miguel José Navalón Pérez, Soledad Ojeda Pineda, Fernando Rueda Núñez, Joaquín Sánchez Gila, Ricardo Sanz-Ruiz, and Juan Ignacio Zabala Argüelles REC interventional cardiology. REC Interv Cardiol. 2022;4:173-180. DOI: 10.24875/RECICE.M21000260
Reparación neonatal de un caso de drenaje venoso pulmonar anómalo total obstructivo.Irene García Hernández, María Lozano Balseiro, Daniel Vasquez-Echeverri, Fernando Rueda Núñez, Victor Bautista-Hernández. Cirugia Cardiovascular 28(1):45-47. DOI: 10.1016/j.circv.2021.01.001
Archivos de Bronconeumología Cortico-dependent Asthma: Our Clinical Experience ISSN: 03002896
Archivos de Bronconeumología CLINICAL SIGNIFICANCE OF THE ORAL CORTICOSTEROID REVERSIBILITY TEST IN ASTHMA WITH FIXED AIRFLOW OBSTRUCTION. ISSN: 03002896 PMID: 27484463
Journal of Thoracic Disease Multivariate Analysis in Thoracic Research PMID: 25922743
Barge-Caballero E, Montero-Fole B, Barge-Caballero G, Couto-Mallón D, Paniagua-Martín MJ, Pardo-Martínez P, Sagastagoitia-Fornie M, Muñiz J, Vázquez-Rodríguez JM, Crespo-Leiro MG. Clinical profile and causes of death according to ejection fraction in patients with heart failure cared for in a specialized Cardiology unit. Rev Clin Esp (Barc). 2022 Mar;222(3):152-160. doi: 10.1016/j.rceng.2020.11.005. Epub 2021 May 14. PMID: 35227424.
Barge-Caballero G, Vázquez-García R, Barge-Caballero E, Couto-Mallón D, Paniagua-Martín MJ, Barriales-Villa R, Piñón-Esteban P, Bouzas-Mosquera A, Pombo-Otero J, Debén-Ariznavarreta G, Vázquez-Rodríguez JM, Crespo-Leiro MG. Light chain and transthyretin cardiac amyloidosis: Clinical characteristics, natural history and prognostic factors. Med Clin (Barc). 2021 Apr 23;156(8):369-378. English, Spanish. doi: 10.1016/j.medcli.2020.04.031. Epub 2020 Jun 24. PMID: 32591181.
Usefulness of the Lumiradx™ SARS-COV-2 antigen test in nursing homeMercedes Domínguez FernándezAlejandro Seoane EstévezFernando Lamelo AlfonsínGerman BouPMID: 35537994
Bioinformatics approaches to the study of antimicrobial resistancePMID: 34598416
Tejera Pérez C, Olivier Pascual N, Sánchez Bao AM, Arroyo Castillo MR. Eye symptoms in acromegaly, beyond visual field alteration. Endocrinol Diabetes Nutr (Engl Ed). 2021 Jun 28:S2530-0164(21)00149-X. English, Spanish. doi: 10.1016/j.endinu.2021.03.003. Epub ahead of print. PMID: 34210632.
Lucía García Roca, Lucía Naya Ríos, Gemma Montañá Sucarrats, Héctor Canfield Medina, Diego Santos García. Enfermedad de Parkinson. Kranion. 2021;16:39-50. 10.24875/KRANION.M21000002
Capítulo de Libro
Titulo libro: Enfermedad de Crohn. Nuevos escenarios y nuevas estrategias terapéuticasISBN: 978-84-7885-646-6Capítulo 5: Inmunogenicidad asociada a tratamientos biológicos. Claves y estrategias para su controlAutores: Ana Echarri y Javier CidEdición: Aula Médica
Titulo libro: Colitis Ulcerosa. Nuevos retos, nuevos tratamientos  ISBN: 978-84-7885-677-0Editorial Aula MédicaCapitulo: Brote agudo grave de colitis ulcerosa. Estrategias de optimizaciónAutores: Gema Molina, Ana Echarri 
ISBN: 978-84-122503-0-5ARTRITIS PSORIÁSICA Capítulo 18 Publicación: 01/12/2020 Depósito legal: B-20835-2020 Autores del capítulo: J. A. Pinto Tasende y M. T. Silva Díaz
AUTORES: A. Gómez Dovigo y J.F. Noguera AguilarTÍTULO: Módulo 3: EL CAMPO QUIRÚRGICO Y LOS GESTOS BÁSICOS EN CMI - Tema 15. Acceso por cirugía endoscópica transluminal por orificios naturales y puerto único. LIBRO: EXPERTO EN CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, TORACOSCÓPICA Y ROBÓTICA; 2021; MADRID; Editorial Médica Panamericana; acreditado con 25 ECTS por Instituto de Formación Contínua - IL3 de la Universidad de Barcelona (ISBN: 9788491108535)
Alba Gómez Dovigo, Alejandra García Novoa, Javier Aguirrezabalaga González, José Francisco Noguera Aguilar, Alberto Centeno Cortés,Chapter 28 - Innovation and new technologies in colorectal cancer UNIVEC device development experience, Editor(s): Alejandro Pazos Sierra, Foundations of Colorectal Cancer, Academic Press, 2022, Pages 307-315, ISBN 9780323900553, https://doi.org/10.1016/B978-0-323-90055-3.00012-0. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780323900553000120)
Autores: Alejandra García Novoa, Alba Gómez Dovigo, Tatiana María Civeira Taboada, José Francisco Noguera Aguilar, Chapter 27 - Emergency surgery for CRC, Editor(s): Alejandro Pazos Sierra, Foundations of Colorectal Cancer, Academic Press, 2022, Pages 303-306, ISBN 9780323900553, https://doi.org/10.1016/B978-0-323-90055-3.00018-1
 Manuel Ángel Gómez-Ríos, Alejandro Úbeda Iglesias and Antonio M. Esquinas. Respiratory Care in Anesthesiology Pre-intubation and Upper Airways Procedure. En: Antonio M. Esquinas, Mohammed Alahmari. Respiratory Care in Non Invasive Mechanical Ventilatory Support: Principles and PracticePublisher: Nova Science Publishers.(Capítulo 59)
Alejandro Úbeda and Manuel A. Gómez Ríos Respiratory Care and Non Invasive Ventilation. Anesthesiology and Postoperative Medicine. En: Antonio M. Esquinas, Mohammed Alahmari. Respiratory Care in Non Invasive Mechanical Ventilatory Support: Principles and Practice Publisher: Nova Science Publishers.(Capítulo 60)
M. Varela, M. Echevarría, F. Bustos, M. A. Gómez-Ríos. Bloque quirúrgico. Libro Blanco de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Tratamiento del dolor. 1ª edición. Madrid. ISBN:9798480391565.
González del Pozo, Rodríguez bertos C, Gómez-Ríos MA. Preparación, anestesia y reanimación en oftalmología y otorrinolaringología. En: Carbonell-San Juan-Chacón. Manual de AnestesiologíaISBN: 978-84-09-31664-9
García Hernández S, Monserrat Iglesias L, Genética en la Miocardiopatía Hipertrófica. Experto en Miocardiopatías. Ed. Panamericana. ISBN: 9788491108207
María Torres Lacomba y Antonio Meldaña Sánchez; Fisioterapia del suelo pélvico. Manual para la prevención y el tratamiento en la mujer, en el hombre y en la infancia - 1ª ed.; Madrid; Editorial Médica Panamericana; 2022; Rústica; 343 págs.; 21 x 28 cm.; Depósito Legal: M-11242-2022; ISBN: 9788491104537 (Versión impresa + Versión digital) ISBN: 9788491104544 (Versión digital).Capítulo 3. Fundamentos de la ecografía en las disfunciones abdominoperineales. Páginas 17-26. A. Meldaña Sánchez, S. Martínez Bustelo, A. Ferri Morales y M. Téllez García.
Capítulo 23. Anatomía funcional del suelo pélvico y del tracto urinario inferior en el hombre. Páginas 213-222. A. Ferri-Morales, S. Martínez-Bustelo y A. Meldaña Sánchez.EN:María Torres Lacomba y Antonio Meldaña Sánchez; Fisioterapia del suelo pélvico. Manual para la prevención y el tratamiento en la mujer, en el hombre y en la infancia - 1ª ed.; Madrid; Editorial Médica Panamericana; 2022; Rústica; 343 págs.; 21 x 28 cm.; Depósito Legal: M-11242-2022; ISBN: 9788491104537 (Versión impresa + Versión digital) ISBN: 9788491104544 (Versión digital).
TELEMEDICINA EN EL HOSPITAL LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA MÉXICO: EDITORIAL ALFIL; 31/10/2021AUTORES: EMILIO CASARIEGO VALES, CRISTINA PEDROSA FRAGA, ROI SUÁREZ GIL 
(Libro proteómica PROTEORED, SEPROT) Miriam Morente López; Juan Fafián Labora; Mónica Carrera Javier De Toro; Concha Gil; Jesús MateosMaría del Carmen Arufe Gonda. Mesenchymal Stem Cell-Derived Extracellular Vesicle Isolation and Their Protein Cargo Characterization. Methods Mol Biol. Volume 2259, pp. 3- 12. 202
Sonia Pértega Díaz, Vanesa Balboa Barreiro, María Teresa Seoane Pillado, Mohammed Alhayek-Aí, Paloma González Santamaría, Cristina González Martín, Chapter 2 - Prognosis and follow-up of CRC patients: Role of diagnostic and therapeutic delay, Editor(s): Alejandro Pazos Sierra, Foundations of Colorectal Cancer, Academic Press, 2022, Pages 17-24, ISBN 9780323900553, https://doi.org/10.1016/B978-0-323-90055-3.00011-9.
María Teresa Seoane Pillado, Sonia Pértega Díaz, Vanesa Balboa Barreiro, Cristina González Martín, Chapter 1 - Incidence and mortality of CRC, Editor(s): Alejandro Pazos Sierra, Foundations of Colorectal Cancer, Academic Press, 2022, Pages 3-15, ISBN 9780323900553, https://doi.org/10.1016/B978-0-323-90055-3.00034-X.
Concepción Crespo García, María José Martínez-Sapiña Llanas y Susana A. Otero Muinelo (2021).CT-Colonography (CTC): Technical requirements, indications and current status. En A. Pazos Sierra (Ed.) Foundations of Colorectal Cancer (1º ed. pp 95-107). Elsevier.
María José Martínez-Sapiña Llanas, Susana A. Otero Muinelo y Concepción Crespo García (2021). Rectal Pathology: Findings at CT-Colonography. En A. Pazos Sierra (Ed.), Foundations of Colorectal Cancer (1ª ed. pp 109-118). Elsevier.
Casos clínicos en ASMA Y RINITIS para Neumología, Alergología, Otorrinolaringología y Atención Primaria. Título: Asma de difícil controlISBN: 978-84-7989-861-8
Biblioteca de Casos Clínicos con tinzaparina LEO AcademyTítulo: Caso 4. Tromboembolismo pulmonar como debút de neoplasia de origen desconocidoISBN 978-84-09-01199-5
Manual del médico residente en Neumología.Título: HemoptisisISBN: 978-84-945893-8-2
TÍTULO LIBRO: INFECCIÓN RESPIRATORIA HOSPITALARIACAPÍTULO 4: ¿SON DISTINTAS, DESDE EL PUNTO DE VISTA MICROBIOLÓGICO, LA NAH, LA NAVM Y LA TAVM?EDITORIAL: PERMANYER978-84-18673-98-6DATA: 30/05/2022DEPÓSITO LEGAL: B-11.617-2022 
Salvador de La Barrera, S, Giménez Jiménez I, Astray Lopaz, M. Quality of Life Tools for spinal cord-injured people. Páginas: 173-189. Diagnosis and treatment of Spinal Cord Injury , Eselvier, Reino Unido, 2022
Libro
Infección Respiratoria HospitalariaEditores: Pablo Vidal, Gerardo AguilarISBN: 978-84-18673-98-6Editorial Permanyer
Programa Galego de Atención ao Infarto Agudo de Miocardio. Protocolo de actuación para pacientes con síndrome coronaria aguda con elevación do segmento ST en Galicia.Edita: SERVIZO GALEGO DE SAÚDE DIRECCIÓN XERAL DE ASISTENCIA SANITARIA SUBDIRECCIÓN XERAL DE ATENCIÓN HOSPITALARIA Coordinación: Vázquez Mourelle, Raquel. Subdirección Xeral de Atención Hospitalaria. Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria. Servizo Galego de Saúde. Andión Campos, Eladio. Servizo de Normalización e Integración da Información. Subdirección Xeral de Atención Hospitalaria. Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria. Servizo Galego de Saúde. Coordinador científico-técnico: Aldama López, Guillermo. Facultativo especialista da Área de Cardioloxía. Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña. Autores: Aldama López, Guillermo. Facultativo especialista da Área de Cardioloxía. Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña. Barreiro Díaz, M.ª Victoria. Facultativo especialista da Fundación Urxencias Sanitarias do 061. Cid Álvarez, Ana Belén. Facultativo especialista da Área de Cardioloxía. Complexo Hospitalario Universitario de Santiago. Fernández Barbeira, Saleta. Facultativo especialista da Área de Cardioloxía. Complexo Hospitalario Universitario de Vigo. González Babarro, Eva. Facultativo especialista da Área de Cardioloxía. Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra. Gutiérrez Feijoo, Mario. Facultativo especialista da Área de Cardioloxía. Complexo Hospitalario Universitario de Ourense. López Pérez, Manuel. Facultativo especialista da Área de Cardioloxía. Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol. Muñoz López, Ramón. Facultativo especialista en medicina familiar e comunitaria de Urxencias Hospitalarias da Área Sanitaria de Lugo. Portela Romero, Manuel. Facultativo especialista en medicina familiar e comunitaria en Atención Primaria da Área Sanitaria de Santiago. Jorge Puente Hernández, Facultativo especialista de la Fundación Pública de Urxencias Sanitarias do 061. Santas Álvarez, Melisa. Facultativo especialista da Área de Cardioloxía. Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo. Co aval científico de: Sociedade Galega de Cardioloxía (SOGACAR) Sociedade Medicina de Urxencias e Emerxencias Galicia (SEMES Galicia) Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria (AGAMFEC) Sociedade Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) Sociedade Galega de Médicos Xerais e de Familia (SEMG Galicia) Santiago de Compostela, 1 de xuño de 2022
María Teresa Vázquez Rey, Benito González Conde, Ignacio Couto Worner, Pedro A. Alonso Aguirre. Chapter 26. Advanced endoscopy in colorectal cancer: Colorectal prostheses. In: Alejandro Pazos Sierra, ed. Foundations of colorectal cancer. 1st ed. Editorial Elsevier, 2021. p. 295-300. ISBN 9780323900553.
Autora del libro divulgativo "La biología aprieta pero no ahoga". Ediciones Paidós (mayo 2022).
Salvador de La Barrera, S, Giménez Jiménez I, Astray Lopaz, M. Quality of Life Tools for spinal cord-injured people. Páginas: 173-189. Diagnosis and treatment of Spinal Cord Injury , Eselvier, Reino Unido, 2022
Notas
Bayón J, Alfonso A, Santás-Álvarez M, Alonso E, Testa-Fernández A, Ríos-Vázquez R, Ocaranza-Sánchez R, Abellás-Sequeiros RA, Elices-Teja J, Botana L, González-Juanatey C. Increase of serum cyclophilin C levels in the follow-up of coronary artery disease: A biomarker and possible clinical predictor. Arch Cardiol Mex. 2021 Sep 30. doi: 10.24875/ACM.20000498. Epub ahead of print. PMID: 34594052.
Martínez-Bustelo S, Ferri-Morales A, Castillo-García FJ, Madrid A, Jácome MA. Validity and Reliability of an Offline Ultrasound Measurement of Bladder Base Displacement in Women. Journal of Clinical Medicine. 2022; 11(9):2319. https://doi.org/10.3390/jcm11092319
Nogueira-Recalde U, Lorenzo-Gómez I, Loza MI, Domínguez E, Caramés B. Flux-Based Assay for the Identification of Autophagy Modulators for Osteoarthritis. J Vis Exp. 2020 Jul 8;(161). doi: 10.3791/61078. PMID: 32716395.
Durante este curso se ha progresado en la elaboración de 2 de los primeros artículos en relación con la tesis doctoral, los cuales se encuentran en correción y se enviarán antes de septiembre para su publicación en revistas indexadas:1.- Evolución de los ingresos hospitalarios de centenarios en España, 2004-2016. Diferencias entre comunidades autónomas. Juaan Carlos Piñeiro-Fernández, Eva Romay-Lema, Roi Suárez-Gil, Iria Íñiguez-Vázquez, Pablo Ventura-Valcárcel, Sonia Pértega-Díaz, Ramón Rabuñal-Rey.2.- Fractura de cadera de pacientes centenarios hospitalizados en España entre 2004-2016. Juan Carlos Piñeiro-Fernández, Eva Romay-Lema, Pablo Ventura-Valcárcel, Cristina Pedrosa-Fraga, David Rubal-Bran, Sonia Pértega-Díaz, Ramón Rabuñal-Rey.Una vez corregidos y a la espera de su publicación, se desarrollará en los próximos meses (antes de final de 2022) 2 artículos más, si no existen incidencias (sin título definitivo):3.- Hospitalización y perfil clínicos de los pacientes centenarios ingresados en España entre 2004-2016.4.- Características y evolución de los ingresos por patologías quirúrgicas en centenarios en España entre 2004-2016. Posteriormente, se planteará el desarrollo de otro artículo en relación con: 5.- Características de los reingresos de centenarios en España entre 2004-2016.En todo caso, se reevaluará la idoneidad de solicitar nuevos datos al Ministerio para ampliar el estudio y actualizar los datos del CMBD en la medida de lo posible (si existe dificultad para su publicación). 
Pazos-López P, Paredes-Galán E, Peteiro-Vázquez J, López-Rodríguez E, García-Rodríguez C, Bilbao-Quesada R, Blanco-González E, González-Ríos C, Calvo-Iglesias F, Íñiguez-Romo A.Value of non-apical echocardiographic views in the up-grading of patients with aortic stenosis. Scand Cardiovasc J. 2021;55(5):279-286.
Outras publicacións
Tema 15: ACCESO POR CIRUGÍA ENDOSCÓPICA TRANSLUMINAL POR ORIFICIOS NATURALES Y PUERTO ÚNICO.Módulo 3: EL CAMPO QUIRÚRGICO Y LOS GESTOS BÁSICOS EN CMIA. Gómez Dovigo y J.F. Noguera Aguilar. 
Capitulo de Master Posgrado Universitario "Visión avanzada y manejo integral de la enfermedad inflamatoria intestinal". Universidad de Alcala. Editado por IMC 2021 Formación. Asignatura 10. Unidad Didáctica 1. Lección 3: Educación al paciente. Fuentes de formación. Autor: Ana Echarri Piudo
VÍA CLÍNICA de Recuperación Intensificada en Cirugía del Adulto
Redacción de un capitulo del Curso Experto Universitario en Procedimientos y técnicas de Imagen en el Intervencionismo Estructural Cardíaco. titulo del capitulo "Prótesis aórtica percutaneas balón expandibles"
ALBA SÁNCHEZ ANSEDEPor la presente, certifico la autoría de la enfermera Alba Sánchez Ansede, con DNI32799106W en el artículo "Valoración de una lactancia eficaz: la escala latch" publicado el25 de mayo de 2022 en el blog de Campus Vygon:Valoración de una lactanciaeficaz: la escala latchFirmado:Florent AmionDirector de Vygon España
Impacto del grado de alteración cognitiva en mortalidad. ¿Quién muere más?. Proyecto pídoras de geriatría basadas en la evidencia, de la Sociedad Española de Medicina Geriátrica (SEMEG). 2021.
BLOOD EOSINOPHIL COUNT AS PREDICTOR OF ASTHMA EXACERBATION. A META-ANALYSIS.Autores: MALLAH N; RODRIGUEZ-SEGADE S; GONZALEZ-BARCALA FJ; TAKKOUCHE B;Revista: Pediatric Allergy and InmunologyPMID: 33135257DOI: 10.1111/pai.13403
Aprobado Comité Ética 2021/2022
Artigos en revistas internacionais
Proteomic analysis of the bio-corona formed on the surface of (Au, Ag, Pt)- nanoparticles in human serum, María del Pilar Chantada-Vázquez, Antonio Castro López, Susana B. Bravo, Sergio Vázquez-Estévez, Benigno Acea-Nebril, Cristina Núñez,Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 177 (2019) 141–148.
Carballo-Pedrares N, Fuentes-Boquete I, Díaz-Prado S, Rey-Rico A. Hydrogel-Based Localized Nonviral Gene Delivery in Regenerative Medicine Approaches-An Overview. Pharmaceutics. 2020 Aug 10;12(8):752. doi: 10.3390/pharmaceutics12080752. PMID: 32785171
Madry H, Venkatesan JK, Carballo-Pedrares N, Rey-Rico A, Cucchiarini M. Scaffold-Mediated Gene Delivery for Osteochondral Repair. Pharmaceutics. 2020 Sep 29;12(10):E930. doi: 10.3390/pharmaceutics12100930. PMID: 33003607.
Andreu R, Santos-del-Riego S. Payri F (2020) Inflammatory and prooxidant markers in response to periodontal treatment - A case report.Int Clin Med 4: 1-3, doi: 10.15761/ICM.1000185
Antón AmbroaLucia BlascoCarla López-CausapéRocio TrastoyLaura Fernandez-GarcíaInes BleriotManuel Ponce-AlonsoOlga Pacios, Maria López, Rafael Cantón, Timothy J. KiddGerman BouAntonio Oliverand Maria Tomás. Temperate Bacteriophages (Prophages) in Pseudomonas aeruginosa Isolates Belonging to the International Cystic Fibrosis Clone (CC274). Front. Microbiol., 25 September 2020 | https://doi.org/10.3389/fmicb.2020.556706
STEIN, Ricardo and BEUREN, Thaís and CELA, Luis Ramudo and FERRARI, Filipe. Farmacogenômica e Doença Cardiovascular: Onde Estamos e Para Onde Vamos. [online]. 2020, vol. 00, n. 00, [cited 2020-10-08], pp.00-00. Available from: . ISSN 0066-782X.
Dubois-Silva Á, Barbagelata-López C, Mena Á, Piñeiro-Parga P, Llinares-García D, Freire-Castro S. Pulmonary embolism and screening for concomitant proximal deep vein thrombosis in noncritically ill hospitalized patients with coronavirus disease 2019. Intern Emerg Med. 2020 Aug;15(5):865-870. doi: 10.1007/s11739-020-02416-x. Epub 2020 Jun 26. PMID: 32592114; PMCID: PMC7318906.
A. Ambroa, L. Blasco, C. López-Causapé, R. Trastoy, L. Fernández-García, I. Bleriot, M. Ponce-Alonso, O. Pacios, M. López, R. Cantón, T.J. Kidd, G. Bou, A. Oliver, M. Tomas. Temperate bacteriophages (prophages) in Pseudomonas aeruginosa isolates belonging to the international cystic fibrosis clone (CC274). 2020, Front. Microbiol. http://doi.org/10.3389/fmicb.2020.556706
L. Fernández-García, O. Pacios, M. González-Bardanca, L. Blasco, I. Bleriot, A. Ambroa, M. López, G. Bou, M. Tomás. Viral related tools against SARS-CoV-2. (2020) Viruses. http://doi.org/10.3390/v12101172
Martos, L., Fernández-Pardo, Á., López-Fernández, M. F., Ibáñez, F., Herrero, S., Tàssies, D., ... & Marco, P. (2019). Identification of 58 Mutations (26 Novel) in 94 of 109 Symptomatic Spanish Probands with Protein C Deficiency. Thrombosis and haemostasis119(09), 1409-1418.PMID: 31254973
Borràs N, Garcia-Martínez I, Batlle J, Pérez-Rodríguez A, Parra R, Altisent C, López-Fernández MF, Costa Pinto J, Batlle-López F, Cid AR, Bonanad S, Cabrera N, Moret A, Mingot-Castellano ME, Navarro N, Pérez-Montes R, Marcellini S, Moreto A, Herrero S, Soto I, Fernández-Mosteirín N, Jiménez-Yuste V, Alonso N, de Andrés-Jacob A, Fontanes E, Campos R, Paloma MJ, Bermejo N, Berrueco R, Mateo J, Arribalzaga K, Marco P, Palomo Á, Castro Quismondo N, Iñigo B, Del Mar Nieto M, Vidal R, Martínez MP, Aguinaco R, Tenorio M, Ferreiro M, García-Frade J, Rodríguez-Huerta AM, Cuesta J, Rodríguez-González R, García-Candel F, Dobón M, Aguilar C, Corrales I, Vidal F. Unraveling the Influence of Common von Willebrand factor variants on von Willebrand Disease Phenotype: An Exploratory Study on the Molecular and Clinical Profile of von Willebrand Disease in Spain Cohort. Thromb Haemost. 2020 Mar;120(3):437-448. doi: 10.1055/s-0040-1702227. Epub 2020 Mar 5. PMID: 32135566.
1. Politei J., Frabasil J., Durand C., et al. Incidental finding of cornea verticillata or lamellar inclusions in kidney biopsy: measurement of lyso-Gb3 in plasma defines between Fabry disease and drug-induced phospholipidosis. Biochim Biophys Acta - Mol Basis Dis 2021;1867(1):165985. Doi: 10.1016/j.bbadis.2020.165985.
1. Salazar-Mendiguchía J., Barriales-Villa R., Lopes LR., et al. The p.(Cys150Tyr) variant in CSRP3 is associated with late-onset hypertrophic cardiomyopathy in heterozygous individuals. Eur J Med Genet 2020;63(12):104079. Doi: 10.1016/j.ejmg.2020.104079.
1. Akhtar MM., Lorenzini M., Cicerchia M., et al. Clinical Phenotypes and Prognosis of Dilated Cardiomyopathy Caused by Truncating Variants in the TTN Gene. Circ Hear Fail 2020;13(10). Doi: 10.1161/CIRCHEARTFAILURE.119.006832.
Juiz-Valiña P; Pena-Bello L; Cordido M; Outeirño-Blanco E; Pértega S; Varela-Rodriguez B; Garcia-Brao MJ; Mena E; Sangiao-Alvarellos S; Cordido F. Altered GH-IGF-1 Axis in Severe Obese Subjects is Reversed after Bariatric Surgery-InducedWeight Loss and Related with Low-Grade Chronic Inflammation. Journal of Clinical Medecine. 9 - 8, pp. E2614. MDPI, 12/08/2020.
Sangiao-Alvarellos S; Theofilatos K; Barwari T; Gutmann C; Takov K; Singh B; Juiz-Valiña P; Varela-Rodríguez BM; Outeiriño-Blanco E; Duregotti E; Zampetaki A; Lunger L; Ebenbichler C; Tilg H; García-Brao MJ; Willeit P; Mena E; Kiechl S; Cordido F; Mayr M. Metabolic recovery after weight loss surgery is reflected in serum microRNAs. BMJ Open Diabetes Research & Care. 8 - 2, pp. e001441. 01/10/2020. ISSN 2052-4897
Rodríguez-Alonso, A.*; Casas-Pais, A.*; Roca-Lema, D.; Graña, B.; Romay, G.; Figueroa, A. Regulation of Epithelial–Mesenchymal Plasticity by the E3 Ubiquitin-Ligases in Cancer. Cancers202012, 3093. (*Co-first authors)
Barbeito Caamaño, CBouzas Zubeldía, BMartín Álvarez, ESouto Cainzos, BBouzas Mosquera, AAn unusual presentation of prosthetic valve endocarditis: Utility of 3D transillumination renderingEchocardiography20200013https://doi.org/10.1111/echo.14933
José Manuel Martínez-Comendador, Francisco Estevez-Cid, Miguel González Barbeito, Carlos Velasco García De Sierra, Alberto Bouzas Mosquera, Cayetana Barbeito, José Cuenca Castillo, José Herrera-Noreña, Mid-term assessment of structural valve deterioration of perceval S sutureless prosthesis using the last European consensus definition, Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery, , ivaa299, https://doi.org/10.1093/icvts/ivaa299
Peteiro J, Bouzas-Mosquera A, Pertega S, Barbeito-Caamaño C, Broullón F, Vazquez-Rodriguez JM. Prediction of cardiovascular, cancer and non-cardiovascular non-cancer death by exercise echocardiography. Eur J Prev Cardiol. 2020 Dec;27(19):2151-2154. doi: 10.1177/2047487319869692. Epub 2019 Aug 12. PMID: 31403879.
Lorenzo-López L, Blanco-Fandiño J, Cibeira N, Buján A, López-López R, Maseda A, Millán Calenti JC. Clinical and neuropsychological correlates of prefrailty syndrome. Frontiers in Medicine 2020. 7, pp. 1-9.
Lema Verdía Laura, Balboa Barreiro Vanesa,  Couceiro Sánchez Estefanía,  González Martín Cristina,  Pértega Díaz Sonia, Seoane Pillado Teresa,  Pita Fernández Salvador.Enfermedad arterial periférica en pacientes trasplantados renales. Validez del cuestionario Edimburgo para el diagnóstico de enfermedad.  Revista de Nefrología, diálisis y trasplante. 2021
 Ochoa, JP, Lopes, LR, Perez‐Barbeito, M, Cazón-Varela, L, Torre-Carpente, M, Sonicheva-Paterson, N, Uña-Iglesias, D, Ellen Quinn, S, Garrote J, Elliott P, Monserrat L, Deletions of specific exons of FHOD3 detected by next‐generation sequencing are associated with hypertrophic cardiomyopathy. Clin Genet. 2020; 98: 86– 90. https://doi.org/10.1111/cge.13759
García-Aznar JM, Ramírez N, de-Uña D, Santiago E, Monserrat L. Whole Exome Sequencing Provides the Correct Diagnosis in a Case of Osteopathia Striata with Cranial Sclerosis: Case Report of a Novel Frameshift Mutation in AMER1. Journal of Pediatric Genetics. 2020-04-21. DOI: 10.1055/s-0040-1710058
Concheiro-Moscoso, P.; Groba, B.; Martínez-Martínez, F.J.; Miranda-Duro, M.d.C.; Nieto-Riveiro, L.; Pousada, T.; Queirós, C.; Pereira, J. Study for the Design of a Protocol to Assess the Impact of Stress in the Quality of Life of Workers. Int. J. Environ. Res. Public Health202118, 1413. https://doi.org/10.3390/ijerph18041413
Concheiro-Moscoso, P.; Martínez-Martínez, F.J.; Miranda-Duro, M.d.C.; Pousada, T.; Nieto-Riveiro, L.; Groba, B.; Mejuto-Muiño, F.J.; Pereira, J. Study Protocol on the Validation of the Quality of Sleep Data from Xiaomi Domestic Wristbands. Int. J. Environ. Res. Public Health202118, 1106. https://doi.org/10.3390/ijerph18031106
Miranda-Duro, M.d.C.; Nieto-Riveiro, L.; Concheiro-Moscoso, P.; Groba, B.; Pousada, T.; Canosa, N.; Pereira, J. Occupational Therapy and the Use of Technology on Older Adult Fall Prevention: A Scoping Review. Int. J. Environ. Res. Public Health202118, 702. https://doi.org/10.3390/ijerph18020702
Hurtado-Ruzza R, Iglesias ÓÁ, Becerro-de-Bengoa-Vallejo R, Calvo-Lobo C, San-Antolín M, Losa-Iglesias ME, Romero-Morales C, López-López D. Self-Perceived Handicap Associated With Dysphonia and Health-Related Quality of Life of Asthma and Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients: A Case-Control Study. J Speech Lang Hear Res. 2021 Feb 17;64(2):433-443. doi: 10.1044/2020_JSLHR-20-00473. Epub 2021 Jan 19. PMID: 33465320.
Publicación Revista Shock. 
Casal-Beloy I, García González M, García-Novoa MA, Argibay IS. Comment on: "Device Outcomes in Pediatric Sacral Neuromodulation: A Single Center Series of 187 patients". J Pediatr Urol. 2021 Feb;17(1):73-74.  PMID: 33279433.
Casal Beloy I, García González M, Somoza Argibay I. Commentary on "Role of Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation in Treating Children With Overactive Bladder From Pooled Analysis of 8 Randomized Controlled Trials". Int Neurourol J. 2020 Jun;24(2):185-186. PMID: 32615683
Casal-Beloy I, Somoza Argibay I, García-González M, García-Novoa AM. At-home transcutaneous electrical nerve stimulation: a therapeutic alternative in the management of pediatric overactive bladder syndrome. Cir Pediatr. 2020 Jan 20;33(1):30-35. English, Spanish. PMID: 32166921.
Casal-Beloy I, García González M, García-Novoa MA, Somoza Argibay I. Comentary on "The long-term added value of voiding school for children with refractory nonneurogenic overactive bladder: An inpatient bladder rehabilitation program". J Pediatr Urol. 2021 Feb;17(1):126-127. PMID: 33358302.
Casal-Beloy I, García Novoa MA, García González M, Somoza Argibay I. Update on sacral neuromodulation and overactive bladder in pediatrics: A narrative review of the literature. Arch Esp Urol. Sección internacional. In PressDOI: 10.37554/en-20210307-3421-5.Enlace: https://aeurologia.com/article_detail_inpress.php?aid=d81b6d1da256b0b6a8d21a2ce2318bcc44fd6bf6&pag=0&ks=&tf=
Genotype-phenotype correlations in hypertrophic cardiomyopathy:a multicenter study in Portugal and Spain of the TPM1 p.Arg21Leu variantArsonval Lamounier Junior,abAlba Guitia´n Gonza´ lez,c Alejandro Rodrı´guez Vilela,dAlfredo Repa´ raz Andrade,e A´ lvaro Rubio Alcaide,f Ana Berta Sousa,g Carmen Benito Lo´ pez,hDiego Alonso Garcı´a,i Germa´n Ferna´ndez Ferro,i Ineˆs Cruz,j Ivonne Johana Ca´rdenas Reyes,iJoel Salazar-Mendiguchı´a Garcı´a,k Jose´ Marı´a Larran˜aga-Moreira,l Juan Pablo Ochoa,iJulia´n Palomino-Doza,mn Luis de la Higuera Romero,o Marcos Nicola´ s Cicerchia,iMarı´a Alejandra Restrepo Co´ rdoba,p Marı´a Luisa Pen˜a-Pen˜ a,q Maria Noe¨ l Bro¨ gger,i Marilia Loureiro,rMarı´a Victoria Mogollo´n Jime´ nez,s Raquel Bilbao Quesada,t Rau´ l Franco Gutie´ rrez,uSoledad Garcı´a Herna´ndez,i Toma´ s Ripoll-Vera,v Xusto Ferna´ ndez,i Olga Azevedo,wPablo Garcı´a Pavı´a,npx Luis R. Lopes,yz Martı´n Ortiz,i Dulce Brito,aaRoberto Barriales-Villa,m and Lorenzo Monserrat IglesiasiIntroduction and objectives: TPM1 is one of the main hypertrophic cardiomyopathy (HCM) genes. Clinicalinformation on carriers is relatively scarce, limiting the interpretation of genetic findings in individualpatients. Our aim was to establish genotype-phenotype correlations of the TPM1 p.Arg21Leu variant in aserie of pedigrees.Methods: TPM1 was evaluated by next-generation sequencing in 10 561 unrelated probands withinherited heart diseases. Familial genetic screening was performed by the Sanger method. We analyzedTPM1 p.Arg21Leu pedigrees for cosegregation, clinical characteristics, and outcomes. We also estimatedthe geographical distribution of the carrier families in Portugal and Spain.Results: The TPM1 p.Arg21Leu variant was identified in 25/4099 (0.61%) HCM-cases, and was absent in6462 control individuals with other inherited cardiac phenotypes (P(31 probands) were identified. The combined LOD score for familial cosegregation was 3.95. Thecumulative probability of diagnosis in carriers was 50% at the age of 50 years for males, and was 25% infemale carriers. At the age of 70 years, 17% of males and 46% of female carriers were unaffected. Meanmaximal left ventricular wall thickness was 21.4 7.65 mm. Calculated HCM sudden death risk was low in 34 carriers (77.5%), intermediated in 8 (18%), and high in only 2 (4.5%). Survival free of cardiovascular deathor heart transplant was 87.5% at 50 years. Six percent of carriers were homozygous and 18% had an additionalvariant. Family origin was concentrated in Galicia, Extremadura, and northern Portugal, suggesting a foundereffect.Conclusions: TPM1 p.Arg21Leu is a pathogenic HCM variant associated with late-onset/incompletepenetrance and a generally favorable prognosis.
Prognostic Value of Procalcitonin and C-Reactive Protein in 1608 Critically Ill Patients with Severe Influenza Pneumonia. Carbonell R, Moreno G, Martín-Loeches I, Gomez-Bertomeu F, Sarvisé C, Gómez J, Bodí M, Díaz E, Papiol E, Trefler S, Nieto M, Estella A, Jiménez Herrera M, Vidal Cortés P, Guardiola JJ, Solé-Violán J, Rodríguez A.Antibiotics (Basel). 2021 Mar 26;10(4):350. doi: 10.3390/antibiotics10040350.PMID: 33810263
Casal-Beiroa, P.; Balboa-Barreiro, V.; Oreiro, N.; Pértega-Díaz, S.; Blanco, F.J.; Magalhães, J. Optical Biomarkers for the Diagnosis of Osteoarthritis through Raman Spectroscopy: Radiological and Biochemical Validation Using Ex Vivo Human Cartilage Samples. Diagnostics202111, 546. https://doi.org/10.3390/diagnostics11030546
Pértega-Díaz S, Balboa-Barreiro V, Seijo-Bestilleiro R, González-Martín C, Pardeiro-Pértega R, Yáñez-González-Dopeso L, García-Rodríguez T, Seoane-Pillado T.Characterisation of long-term cancer survivors and application of statistical cure models: a protocol for an observational follow-up study in patients with colorectal cancer. BMC Public Health. 2020 Nov 17;20(1):1738. doi: 10.1186/s12889-020-09807-x.
M. Camacho-EncinaV. Balboa-BarreiroI. Rego-PérezR. Paz-GonzálezV. CalamiaL. LouridoN. OreiroM.T. SilvaC. Ruiz-Romero y F.J. Blanco (2020).Two biomarkers improve the diagnosis of pre-radiographic knee osteoarthritis: data from the osteoarthritis initiative. Osteoarthritis and Cartilage, 28, S336.DOI: https://doi.org/10.1016/j.joca.2020.02.521
"Proteomic investigation on bio-corona of Au, Ag and Fe nanoparticles for the discovery of triple negative breast cancer serum protein biomarkers". María del Pilar Chantada-Vázquez, Antonio Castro López, María García Vence, Sergio Vázquez-Estévez, Benigno Acea-Nebril, David G. Calatayud, Teresa Jardiel, Susana B. Bravo, Cristina Núñez, Journal of Proteomics 212 (2020) 103581.
"Protein Corona Gold Nanoparticles Fingerprinting Reveals a Profile of Blood Coagulation Proteins in the Serum of HER2-Overexpressing Breast Cancer Patients", María del Pilar Chantada-Vázquez, Antonio Castro López, María García-Vence, Benigno Acea-Nebril, Susana B. Bravo, Cristina Núñez, Int. J. Mol. Sci. 2020, 21, 8449; doi:10.3390/ijms21228449. 
Gato E, Constanso IP, Rodiño-Janeiro BK, Guijarro-Sánchez P, Alioto T, Arroyo MJ, Méndez G, Mancera L, Gut M, Gut I, Álvarez-Tejado M, Bou G, Oviaño M. Occurrence of the p019 gene in the blaKPC-harbouring plasmids: adverse clinical impact for direct tracking of KPC-producing Klebsiella pneumoniae by MALDI-TOF MS. J Clin Microbiol. 2021 May 12:JCM.00238-21. doi: 10.1128/JCM.00238-21. Epub ahead of print. PMID: 33980650.
Gato E, Constanso IP, Candela A, Galán F, Rodiño-Janeiro BK, Arroyo MJ, Méndez G, Mancera L, Alioto T, Gut M, Gut I, Álvarez-Tejado M, Rodríguez-Sánchez B, Bou G, Oviaño M. An Improved Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization-Time of Flight Mass Spectrometry Data Analysis Pipeline for the Identification of Carbapenemase-Producing Klebsiella pneumoniae. J Clin Microbiol. 2021 Jun 18;59(7):e0080021. doi: 10.1128/JCM.00800-21. Epub 2021 Jun 18. PMID: 33952594.
Sanjurjo-Rodríguez, C., Castro-Viñuelas, R., Piñeiro-Ramil, M., Rodríguez-Fernández, S., Fuentes, I., Blanco, F. J., & Díaz-Prado, S. (2020). Versatility of Induced pluripotent Stem Cells (iPSCs) for Improving the Knowledge on Musculoskeletal Diseases. Int. J. Mol. Sci., 21, 6124. https://doi.org/10.3390/ijms21176124
Rodríguez-Fernández S, Piñeiro-Ramil M, Castro-Viñuelas R, Sanjurjo-Rodríguez C, Álvarez-Portela M, Fuentes-Boquete IM, Rendal-Vázquez E, M Díaz-Prado S. Current development of alternative treatments for endothelial decompensation: Cell-based therapy. Exp Eye Res. 2021;207:108560. doi: 10.1016/j.exer.2021.108560
González de Aledo, M.; González-Bardanca, M.; Blasco, L.; Pacios, O.; Bleriot, I.; Fernández-García, L.; Fernández-Quejo, M.; López, M.; Bou, G.; Tomás, M. CRISPR-Cas, a Revolution in the Treatment and Study of ESKAPE Infections: Pre-Clinical Studies. Antibiotics2021, 10, 756. González de Aledo, M.; González-Bardanca, M.; Blasco, L.; Pacios, O.; Bleriot, I.; Fernández-García, L.; Fernández-Quejo, M.; López, M.; Bou, G.; Tomás, M. CRISPR-Cas, a Revolution in the Treatment and Study of ESKAPE Infections: Pre-Clinical Studies. Antibiotics 2021, 10, 756.Journal reference: Antibiotics 2021, 10, 756 DOI: 10.3390/antibiotics10070756
Dubois-Silva Á, Barbagelata-López C, Piñeiro-Parga P, Francisco I, Falgá C, Tirado R, Suriñach JM, Vela JR, Mella C, Quere I, Siniscalchi C, Monreal M; RIETE Investigators. Prognostic Significance of Concomitant Superficial Vein Thrombosis in Patients with Deep Vein Thrombosis of the Lower Limbs. Thromb Haemost. 2021 Mar 7. doi: 10.1055/a-1414-5055. Epub ahead of print. PMID: 33677826.
Vázquez-Mosquera ME, Fernández-Moreno M, Cortés-Pereira E, Relaño S, Dalmao-Fernández A, Ramos-Louro P, Durán Sotuela A, Rego-Pérez I, Blanco FJ. Oleate Prevents Palmitate-Induced Mitochondrial Dysfunction in Chondrocytes. Front Physiol. 2021 Jun 15;12:670753. doi: 10.3389/fphys.2021.670753. PMID: 34211401; PMCID: PMC8239231.
Alba AC, Gaztañaga J, Foroutan F, Thavendiranathan P, Merlo M, Alonso-Rodriguez D, Vallejo-García V, Vidal-Perez R, Corros-Vicente C, Barreiro-Pérez M, Pazos-López P, Perez-David E, Dykstra S, Flewitt J, Pérez-Rivera JA, Vazquez-Caamaño M, Katz SD, Sinagra G, Køber L Poole J, Ross H, Farkouh ME, White JA. Prognostic Value of Late Gadolinium Enhancement for the Prediction of Cardiovascular Outcomes in Dilated Cardiomyopathy: An International, Multi-Institutional Study of the MINICOR Group. Circ Cardiovasc Imaging 2020;13(4):e010105.
doi: https://doi.org/10.1590/S1980-220X2020006603720Satisfacción de las gestantes con los cuidados en el parto y puerperio y variables asociadas Women’s satisfaction with childbirth and postpartum care and associated variables Satisfação da gestante com a assistência ao parto e pós-parto e variáveis associadas
Joel Salazar-Mendiguchía, Roberto Barriales-Villa, Luis R. Lopes, Juan P. Ochoa, Alejandro Rodríguez-Vilela, Julián Palomino-Doza, José M. Larrañaga-Moreira, Marcos Cicerchia, Ivonne Cárdenas-Reyes, Diego García-Giustiniani, Noël Brögger, Germán Fernández, Soledad García, Lisi Santiago, Paula Vélez, Martín Ortiz-Genga, Perry M. Elliott, Lorenzo Monserrat, The p.(Cys150Tyr) variant in CSRP3 is associated with late-onset hypertrophic cardiomyopathy in heterozygous individuals, European Journal of Medical Genetics, Volume 63, Issue 12, 2020, 104079, ISSN 1769-7212, https://doi.org/10.1016/j.ejmg.2020.104079.
Luis R Lopes, Soledad Garcia-Hernández, Massimiliano Lorenzini, Marta Futema, Olga Chumakova, Dmitry Zateyshchikov, Maria Isidoro-Garcia, Eduardo Villacorta, Luis Escobar-Lopez, Pablo Garcia-Pavia, Raquel Bilbao, David Dobarro, Maria Sandin-Fuentes, Claudio Catalli, Blanca Gener Querol, Ainhoa Mezcua, Jose Garcia Pinilla, Torsten Bloch Rasmussen, Ana Ferreira-Aguar, Pablo Revilla-Martí, Maria Teresa Basurte Elorz, Alicia Bautista Paves, Juan Ramon Gimeno, Ana Virginia Figueroa, Raul Franco-Gutierrez, Maria Eugenia Fuentes-Cañamero, Marina Martinez Moreno, Martin Ortiz-Genga, Jesus Piqueras-Flores, Karina Analia Ramos, Ainars Rudzitis, Luis Ruiz-Guerrero, Ricardo Stein, Mayte Triguero-Bocharán, Luis de la Higuera, Juan Pablo Ochoa, Dad Abu-Bonsrah, Cecilia Y T Kwok, Jacob B Smith, Enzo R Porrello, Mohammed M Akhtar, Joanna Jager, Michael Ashworth, Petros Syrris, David A Elliott, Lorenzo Monserrat, Perry M Elliott, Alpha-protein kinase 3 (ALPK3) truncating variants are a cause of autosomal dominant hypertrophic cardiomyopathy, European Heart Journal, 2021;, ehab424, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab424
Arijón IE, Galeiras R, Quiroga LS, Velasco MEF, Pértega Díaz S. Trends in the presentation and management of traumatic spinal cord lesions above T6: 20-Year experience in a tertiary-level hospital in Spain. J Spinal Cord Med. 2021:1-8.PMID: 33443464DOI: 10.1080/10790268.2020.1851857
Esmorís-Arijón I, Galeiras R, Salvador de la Barrera S, Fariña MM, Díaz SP. Characteristics and Survival of Patients with Acute Traumatic Spinal Cord Injury Above T6 with Prolonged Intensive Care Unit Stays. World Neurosurg. 2021;152:e721-e8.PMID: 34157458DOI: 10.1016/j.wneu.2021.06.055
Esmorís-Arijón Inés, Galerias Rita, Montoto Marqués Antonio, Pértega Díaz Sonia. Organ dysfunction as determined by the SOFA score is associated with prognosis in patients with acute traumatic spinal cord injury above T6. Spinal Cord. Remitido para publicación
Guijarro-Del Amo M, Piñeiro-Fernández JC. A rare manifestation of sensory neuropathy in Primary Sjögren Syndrome. Rheumatology (Oxford). 2021 May 13:keab434. doi: 10.1093/rheumatology/keab434. Epub ahead of print. PMID: 33983448.
Suárez Gil R, Matesanz Fernández M, Íñiguez Vázquez I, Raquel Gómez Méndez, Juan Carlos Piñeiro Fernández, Emilio Casariego Vales. Evolución de las características clínicas de los pacientes internados en servicios médicos. Rev Arg Med2021;9(1):3-10
Javier Roibal Pravio, Eduardo Barge Caballero, Cayetana Barbeito Caamaño, Maria Jesus Paniagua Martin, Gonzalo Barge Caballero, David Couto Mallon, Patricia Pardo Martinez, Zulaika Grille Cancela, Paula Blanco Canosa, Jose Manuel García Pinilla, Jose Manuel Vázquez Rodríguez, Maria Generosa Crespo Leiro. Determinants of maximal oxygen uptake in patients with heart failure. ESC Heart Fail 2021 Jun; 8(3). 
Aceptada. Pendiente publicaciónAuthors: Olga Durán-Bobín, Juliana Elices-Teja, Laila González-Melchor, María Vázquez-Caamaño, Emiliano Fernández-Obanza, Eva González-Babarro, Pilar Cabanas-Grandío, Miriam Piñeiro-Portela, Oscar Prada-Delgado, Mario Gutierrez-Feijoo, Evaristo Freire, Oscar Diaz-Castro, Javier Muñiz, Javier García-Seara, Carlos Gonzalez-Juanatey Differences in the clinical profile and management of atrial fibrillation according to gender. Results of the REGUEIFA (REgistro GallEgo Intercéntrico de Fibrilación Auricular) trial. Aceptado Journal of Clinical Medicine
Suárez Gil R, Matesanz Fernán-dez M, Íñiguez Vázquez I y col. Evolución de las características clínicas de los pacientes internados en servicios médicos. Rev Arg Med2021;9(1):3-10
Juiz-Valiña P. y et al. (2021). Evaluation of thyroid hormone replacement dosing in morbidly obese hypothyroid patients after bariatric surgery-indiced weight loss. Journal of Clinical Medicine, 10 (16). 
Rabuñal R, Suarez-Gil R, Golpe R, Martínez-García M, Gómez-Méndez R, Romay-Lema E, Pérez-López A, Rodríguez-Álvarez A, Bal-Alvaredo M. Usefulness of a Telemedicine Tool TELEA in the Management of the COVID-19 Pandemic. Telemed J E Health. 2020 Nov;26(11):1332-1335. doi: 10.1089/tmj.2020.0144. Epub 2020 Jun 4. PMID: 32501747.
Matesanz-Fernández MSeoane-Pillado TIñiguez-Vázquez I, et al Description of multimorbidity clusters of admitted patients in medical departments of a general hospital Postgraduate Medical Journal Published Online First: 05 February 2021. doi: 10.1136/postgradmedj-2020-139361
Casariego-Vales, E.; Blanco-López, R.; Rosón-Calvo, B.; Suárez-Gil, R.; Santos-Guerra, F.; Dobao-Feijoo, M.J.; Ares-Rico, R.; Bal-Alvaredo, M.; on behalf of the TELEA-COVID Lugo Comanagement Team. Efficacy of Telemedicine and Telemonitoring in At-Home Monitoring of Patients with COVID-19. J. Clin. Med.202110, 2893. https://doi.org/10.3390/jcm10132893
Juan Carlos Piñeiro-Fernández, Álvaro Fernández-Rial, Roi Suárez-Gil, Mónica Martínez-García, Beatriz García-Trincado, Adrián Suárez-Piñera, Sonia Pértega-Díaz, Emilio Casariego-Vales.Evaluation of a patient-centered integrated care program for individuals with frequent hospital readmissions and multimorbidity. En proceso de corrección final ("Minor Revisions Needed" a 24 agosto 2021) para su publicación en la revista "Internal and Emergency Medicine".
Juiz-Valiña, P.; Cordido, M.; Outeiriño-Blanco, E.; Pértega, S.; Urones, P.; García-Brao, M.J.; Mena, E.; Pena-Bello, L.; Sangiao-Alvarellos, S.; Cordido, F. Evaluation of Thyroid Hormone Replacement Dosing in Morbidly Obese Hypothyroid Patients after Bariatric Surgery-Induced Weight Loss. J. Clin. Med. 2021, 10, 3685.
González de Aledo M, González-Bardanca M, Blasco L, Pacios O, Bleriot I, Fernández-García L, Fernández-Quejo M, López M, Bou G, Tomás M. CRISPR-Cas, a Revolution in the Treatment and Study of ESKAPE Infections: Pre-Clinical Studies. Antibiotics (Basel). 2021 Jun 22;10(7):756. doi: 10.3390/antibiotics10070756. PMID: 34206474; PMCID: PMC8300728.
Pacios O, Fernández-García L, Bleriot I, Blasco L, González-Bardanca M, López M, Fernández-Cuenca F, Oteo J, Pascual Á, Martínez-Martínez L, Domingo-Calap P, Bou G, Tomás M; Study Group on Mechanisms of Action and Resistance to Antimicrobials (GEMARA) on behalf of the Spanish Society of Infectious Diseases and Clinical Microbiology (SEIMC). Enhanced Antibacterial Activity of Repurposed Mitomycin C and Imipenem in Combination with the Lytic Phage vB_KpnM-VAC13 against Clinical Isolates of Klebsiella pneumoniae. Antimicrob Agents Chemother. 2021 Aug 17;65(9):e0090021. doi: 10.1128/AAC.00900-21. Epub 2021 Aug 17. PMID: 34228538; PMCID: PMC8370222.
Miranda-Duro M del C, Nieto-Riveiro L, Concheiro-Moscoso P, et al. Mixed Study on the Impact of a Technology-Based Retirement Preparation Program: Tech-Retired. Protocol Study. International Journal of Qualitative Methods. January 2021. doi:10.1177/16094069211003437
Miranda-Duro, M.d.C.; Nieto-Riveiro, L.; Concheiro-Moscoso, P.; Groba, B.; Pousada, T.; Canosa, N.; Pereira, J. Analysis of Older Adults in Spanish Care Facilities, Risk of Falling and Daily Activity Using Xiaomi Mi Band 2. Sensors202121, 3341. https://doi.org/10.3390/s21103341
Groba, B.; Nieto-Riveiro, L.; Canosa, N.; Concheiro-Moscoso, P.; Miranda-Duro, M.d.C.; Pereira, J. Stakeholder Perspectives to Support Graphical User Interface Design for Children with Autism Spectrum Disorder: A Qualitative Study. Int. J. Environ. Res. Public Health202118, 4631. https://doi.org/10.3390/ijerph18094631
Pereira, M.; Concheiro-Moscoso, P.; López-Álvarez, A.; Baños, G.; Pazos, A.; Pereira, J. Applicability of Clinical Decision Support in Management among Patients Undergoing Cardiac Surgery in Intensive Care Unit: A Systematic Review. Appl. Sci. 2021, 11, 2880. https://doi.org/10.3390/app11062880
Rial-Hermida MI, Rey-Rico A, Blanco-Fernandez B, Carballo-Pedrares N, Byrne EM, Mano JF. Recent Progress on Polysaccharide-Based Hydrogels for Controlled Delivery of Therapeutic Biomolecules. ACS Biomater Sci Eng. 2021 Jun 17. doi: 10.1021/acsbiomaterials.0c01784. 
Carballo-Pedrares N, Kattar A, Concheiro A, Alvarez-Lorenzo C, Rey-Rico A. Niosomes-based gene delivery systems for effective transfection of human mesenchymal stem cells. Mater Sci Eng C Mater Biol Appl. 2021 Sep;128:112307. doi: 10.1016/j.msec.2021.112307.
Pérez de Isla L, Arroyo-Olivares R, Alonso R, Muñiz-Grijalvo O, Díaz-Díaz JL, Zambón D, Fuentes F, Mata N, Piedecausa M, Mañas MD, Sánchez Muñoz-Torrero JF, Miramontes-González JP, de Andrés R, Mauri M, Aguado R, Brea Á, Cepeda JM, Vidal-Pardo JI, Martínez-Faedo C, Barba MÁ, Argüeso R, Ruiz-Pérez E, Michán A, Arrieta F, Riestra Fernández M, Pérez L, Pinilla JM, Díaz-Soto G, Pintó X, Padró T, Badimón L, Mata P; SAFEHEART researchers. Incidence of cardiovascular events and changes in the estimated risk and treatment of familial hypercholesterolemia: the SAFEHEART registry. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2020 Oct;73(10):828-834. English, Spanish. doi: 10.1016/j.rec.2019.10.028. Epub 2020 Mar 20. PMID: 32201274.
Alonso R, Muñiz-Grijalvo O, Díaz-Díaz JL, Zambón D, de Andrés R, Arroyo-Olivares R, Fuentes-Jimenez F, Muñoz-Torrero JS, Cepeda J, Aguado R, Alvarez-Baños P, Casañas M, Dieguez M, Mañas MD, Rubio P, Argueso R, Arrieta F, Gonzalez-Bustos P, Perez-Isla L, Mata P; SAFEHEART investigators. Efficacy of PCSK9 inhibitors in the treatment of heterozygous familial hypercholesterolemia: A clinical practice experience. J Clin Lipidol. 2021 May 7:S1933-2874(21)00069-6. doi: 10.1016/j.jacl.2021.04.011. Epub ahead of print. PMID: 34052174.
Vázquez-Ucha JC†, Rodríguez D†, Lasarte-Monterrubio C†, Lence E, Arca-Suarez J, Maneiro M, Gato E, Perez A, Martínez-Guitián M, Juan C, Oliver A, Bou G, González-Bello C, Beceiro A. 6-Halopyridylmethylidene Penicillin-Based Sulfones Efficiently Inactivate the Natural Resistance of Pseudomonas aeruginosa to β-Lactam Antibiotics. J Med Chem. 2021 Apr 29. doi: 10.1021/acs.jmedchem.1c00369. Epub ahead of print. PMID: 33913328. 
Vázquez-Ucha JC, Seoane-Estévez A, Rodiño-Janeiro BK, González-Bardanca M, Conde-Pérez K, Martínez-Guitián M, Alvarez-Fraga L, Arca-Suárez J, Lasarte-Monterrubio C, Gut M, Gut I, Álvarez-Tejado M, Oviaño M‡, Beceiro A‡, Bou G‡. Activity of imipenem/relebactam against a Spanish nationwide collection of carbapenemase-producing Enterobacterales. J Antimicrob Chemother. 2021 Mar 3:dkab043. doi: 10.1093/jac/dkab043. Epub ahead of print. PMID: 33677560. 
Lasarte-Monterrubio C†, Vázquez-Ucha JC†, Maneiro M, Arca-Suárez J, Alonso I, Guijarro-Sánchez P, Buynak JD, Bou G, González-Bello C, Beceiro A. Activity of Imipenem, Meropenem, Cefepime, and Sulbactam in Combination with the β-Lactamase Inhibitor LN-1-255 against Acinetobacter spp. Antibiotics (Basel). 2021 Feb 20;10(2):210. doi: 10.3390/antibiotics10020210. PMID: 33672671; PMCID: PMC7924334. 
Vázquez-Ucha JC, Arca-Suárez J, Bou G, Beceiro A. New Carbapenemase Inhibitors: Clearing the Way for the β-Lactams. Int J Mol Sci. 2020 Dec 6;21(23):9308. doi: 10.3390/ijms21239308. PMID: 33291334; PMCID: PMC7731173.
Arca-Suárez J, Lasarte-Monterrubio C, Rodiño-Janeiro BK, Cabot G, Vázquez-Ucha JC, Rodríguez-Iglesias M, Galán-Sánchez F, Beceiro A, González-Bello C, Oliver A, Bou G. Molecular mechanisms driving the in vivo development of OXA-10-mediated resistance to ceftolozane/tazobactam and ceftazidime/avibactam during treatment of XDR Pseudomonas aeruginosa infections. J Antimicrob Chemother. 2020 Oct 21:dkaa396. doi: 10.1093/jac/dkaa396. Epub ahead of print. PMID: 33083833.
Delgado-Lobete L, Montes-Montes R, Pértega-Díaz S, Santos-del-Riego S, Hartman E, Schoemaker MM. Motor performance and daily participation in children with and without probable developmental coordination disorder. Dev Med Child Neurol. 2021;10.1111/dmcn.15036.
Citation: Andreu,R.; Santos-del-Riego, S.; Payri, F. Serum Inflammatory and Prooxidant Marker Levels in Different Periodontal Disease Stages. Healthcare 20219, 1070. https://doi.org/10.3390/ healthcare9081070
Andreu,R.; Santos-del-Riego, S.; Payri, F. Serum Inflammatory and Prooxidant Marker Levels in Different Periodontal Disease Stages. Healthcare 20219, 1070. https://doi.org/10.3390/ healthcare9081070
Analysis of Arterial Blood GasValues Based on Storage Time Since Sampling: An Observational Studyhyyps://doi.org/10.3390/nursrep11030048
WHEN THE BOMB IS INSIDE THE HEART: ATRIAL MYXOMA PRESENTING AS ST-SEGMENT ELEVATION MYOCARDIAL INFARCTION. EUROPEAN HEART JOURNAL. CASE REPORTS. PMID 33204962
AN UNUSUAL PRESENTATION OF PROSTHETIC VALVE ENDOCARDITIS: UTILITY OF 3D TRANSILLUMINATION RENDERING. ECHOCARDIOGRAPHY-A JOURNAL OF CARDIOVASCULAR ULTRASOUND AND ALLIED TECHNIQUES. PMID 33205464
DETERMINANTS OF MAXIMAL OXYGEN UPTAKE IN PATIENTS WITH HEART FAILURE. ESC HEART FAILURE. PMID 33773098
EXERCISE TESTING IN COVID-19 ERA: CLINICAL PROFILE, RESULTS AND FEASIBILITY WEARING A FACEMASK. EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION. PMID 33548060
MID-TERM ASSESSMENT OF STRUCTURAL VALVE DETERIORATION OF PERCEVAL S SUTURELESS PROSTHESIS USING THE LAST EUROPEAN CONSENSUS DEFINITION. INTERACTIVE CARDIOVASCULAR AND THORACIC SURGERY. PMID 33881147
Lorenzo-López, L., Blanco-Fandiño, J., Cibeira, N., Buján, A., López-López, R., Maseda, A., & Millán-Calenti, J.C. (2020). Clinical and Neuropsychological Correlates of Prefrailty Syndrome. Frontiers in Medicine, 7:609359.
Cibeira, N.*, Lorenzo-López, L.*, Maseda, A., Blanco-Fandiño, J., López-López, R., & Millán-Calenti, J.C. (2021). Effectiveness of a chess-training program for improving cognition, mood, and quality of life in older adults: A pilot study. Geriatric Nursing, 42, 894-900. 
Cibeira, N., Maseda, A., Lorenzo-López, L., González-Abraldes, I., López-López, R., Rodríguez-Villamil, J.L., & Millán-Calenti, J.C. (2021). Bright light therapy in older adults with moderate to very severe dementia: immediate effects on behavior, mood, and physiological parameters. Healthcare, 9, 1065.
Miranda-Duro MdC, Nieto-Riveiro L, Concheiro-Moscoso P, Groba B, Pousada T, Canosa N, Pereira J. Analysis of Older Adults in Spanish Care Facilities, Risk of Falling and Daily Activity Using Xiaomi Mi Band 2. Sensors. 2021; 21(10):3341. https://doi.org/10.3390/s21103341Índice de impacto = 3.576 (2020). Categoría: Instruments & Instrumentation. Puesto 14 de 64. Cuartil Q1
Groba B, Nieto-Riveiro L, Canosa N, Concheiro-Moscoso P, Miranda-Duro MdC, Pereira J. Stakeholder Perspectives to Support Graphical User Interface Design for Children with Autism Spectrum Disorder: A Qualitative Study. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021; 18(9):4631. https://doi.org/10.3390/ijerph18094631Índice de impacto = 3.390 (2020). Categoría: Public, Environmental & Occupational Health. Puesto 41 de 176. Cuartil Q1
Miranda-Duro MdC, Nieto-Riveiro L, Concheiro-Moscoso P, Groba B, Pousada T, Canosa N, Pereira J. Occupational Therapy and the Use of Technology on Older Adult Fall Prevention: A Scoping Review. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021; 18(2):702. https://doi.org/10.3390/ijerph18020702Índice de impacto = 3.390 (2020). Categoría: Public, Environmental & Occupational Health. Puesto 41 de 176. Cuartil Q1
Autores (p.o. de firma): Pablo Abal Rey, Nereida María Canosa Domínguez, Thais Pousada GarcíaTítulo: Autopercepción de la Esclerosis Multiple: La persona frente a sus ocupacionesRevista: Revista Chilena de Terapia OcupacionalClave: A ; Volumen: 21(1). Pag 11-26. Junio de 2021Lugar de publicación: Santiago de Chile Online ISSN: 0719-5346. Ed. Universidad de Cile DOI: http://doi.org/10.5354/0719-5346.2021.56854ÍNDICE DE IMPACTO= Indexación en LATINDEX
Vázquez-Mosquera ME, Fernández-Moreno M, Cortés-Pereira E, Relaño S, Dalmao-Fernández A, Ramos-Louro P, Durán Sotuela A, Rego-Pérez I, Blanco FJ. Oleate Prevents Palmitate-Induced Mitochondrial Dysfunction in Chondrocytes. Front Physiol. 2021 Jun 15; 12:670753. doi: 10.3389/fphys.2021.670753.
Mora Boga, R., Canosa-Hermida, E., Toral-Guisasola, I., Salvador-De la Barrera, S. J., Montoto-Marqués, A., Ferreiro-Velasco, M. E., & Rodríguez-Sotillo, A. (2021). Lesión medular como complicación de la vertebroplastia y la cifoplastia. Revista Colombiana De Medicina Física Y Rehabilitación31(1), 73-78. https://doi.org/10.28957/rcmfr.v31n1a2
Pereira M, Concheiro-Moscoso P, López-Álvarez A, Baños G, Pazos A, Pereira J. Applicability of Clinical Decision Support in Management among Patients Undergoing Cardiac Surgery in Intensive Care Unit: A Systematic Review. Applied Sciences. 2021; 11(6):2880. https://doi.org/10.3390/app11062880. Q2. IF 2,679
Artigos en revistas nacionais
Original Descripción de la cohorte PROCOAC (PROspective COhort of A Coruña): Cohorte prospectiva española para el estudio de la osteoartritis Natividad Oreiro-Villara, Ana C. Ragaa, Ignacio Rego-Pérezb, Sonia Pértegac, Maite Silva-Diazabc,Mercedes Freirea, Carlos Fernández-Lópezay Francisco J. Blancoa
Ponce Díaz-Reixa, J. L., Domínguez Gil, B., Coll, E., Musquera, M., García Fernández, E., Cabello, R., ... & Campos, J. (2020). Trasplante renal en época COVID-19 en España. Arch. esp. urol.(Ed. impr.), 447-454.
Peña-Peña ML, Trujillo-Quintero JP, García-Medina D, Cantero-Pérez EM, De Uña-Iglesias D, Monserrat L. Identification by next-generation sequencing of 2 novel cases of noncompaction cardiomyopathy associated with 1p36 deletions. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2020 Sep;73(9):780-782. English, Spanish. doi: 10.1016/j.rec.2020.02.004. Epub 2020 Mar 16. PMID: 32192878.
Ramudo-Cela L, López-Martí JM, Colmeiro-Echeberría D, De-Uña-Iglesias D, Santomé-Collazo JL, Monserrat-Iglesias L. Development and validation of a next-generation sequencing panel for clinical pharmacogenetics. Farm Hosp. 2020 Sep 30;44(6):243-253. English. doi: 10.7399/fh.11353. PMID: 33156743.
Casal-Beloy I, García-Novoa MA, García-González M, Acea-Nebril B, Somoza-Argibay I. Puesta al día en electroestimulación vesical y vejiga neurógena en pediatría: una revisión sistemática.Rev Neurol. 2021 May 1;72(9):313-322. PMID: 33908618
Casal-Beloy I, García-Novoa MA, Casal Beloy T, García-González M, Somoza Argibay I. Sacral electrical neurostimulation in the refractory pediatric overactive bladder. An Sist Sanit Navar. 2020 Dec 22;43(3):417-421. PMID: 33180057.
Somoza Argibay I, Casal-Beloy I, Seoane Rodríguez S.Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) in neuropathic bladder due to transverse myelitis. Neurologia. 2021 Jan-Feb;36(1):86-88. English, Spanish. PMID: 32565032.
COVID-19 and Acute Respiratory Distress Syndrome. Impact of corticosteroid treatment and predictors of poor outcome. Vidal-Cortés P, Del Río-Carbajo L, Nieto-Del Olmo J, Prol-Silva E, Tizón-Varela AI, Rodríguez-Vázquez A, Rodríguez-Rodríguez P, Díaz-López MD, Fernández-Ugidos P, Pérez-Veloso MA.Rev Esp Quimioter. 2021 Feb;34(1):33-43. doi: 10.37201/req/091.2020. Epub 2020 Dec 15.PMID: 33317261
Organization of attention to infectious pathology in critical care units in Spain. Vidal-Cortés P, Nuvials-Casals X, Maseda-Garrido E, Sancho-Chinesta S, Suberviola-Cañas B, González-Castro R, Nieto-Cabrera M, Díaz-Santos E, Aguilar G.Med Intensiva (Engl Ed). 2020 Sep 30:S0210-5691(20)30263-1. doi: 10.1016/j.medin.2020.08.002. Online ahead of print.PMID: 33010952
Reply to "Critically ill patients infected with HIV: 15 years of experience". Vidal-Cortés P, Del Río-Carbajo L, Castro-Iglesias Á.Med Intensiva (Engl Ed). 2020 Sep 28:S0210-5691(20)30275-8. doi: 10.1016/j.medin.2020.08.010. Online ahead of print.PMID: 33004256
Manejo de las complicaciones infecciosas asociadas con la infección por coronavirus en pacientes graves ingresados en UCIÁ. Estella, P. Vidal-Cortés, A. Rodríguez, D. Andaluz Ojeda, I. Martín-Loeches, E. Díaz, B. Suberviola, M.P. Gracia Arnillas, M. Catalán González, F. Álvarez-Lerma, P. Ramírez, X. Nuvials, M. Borges, R. Zaragoza10.1016/j.medin.2021.04.007
Influencia de la comunicación técnica en la coordinación de la atención geriátrica durante la crisis del COVID-19 en la provincia de Lugo. Estudio prospectivo Influence of technical communication on the coordination of geriatric care during the COVID-19 crisis in the province of Lugo. Prospective study
Trastorno Neurocognitivo Mayor Y "Síndrome De La Bolsa De Orina Púrpura". Caso Clínico
Ramudo-Cela L, López-Martí JM, Colmeiro-Echeberría D, De-Uña-Iglesias D, Santomé-Collazo JL, Monserrat-Iglesias L. Development and validation of a next-generation sequencing panel for clinical pharmacogenetics. Farm Hosp. 2020 Sep 30;44(6):243-253. English. doi: 10.7399/fh.11353. PMID: 33156743.
Lamounier Junior A, Guitián González A, Rodríguez Vilela A, Repáraz Andrade A, Rubio Alcaide Á, Berta Sousa A, Benito López C, Alonso García D, Fernández Ferro G, Cruz I, Cárdenas Reyes IJ, Salazar-Mendiguchía García J, Larrañaga-Moreira JM, Ochoa JP, Palomino-Doza J, de la Higuera Romero L, Nicolás Cicerchia M, Restrepo Córdoba MA, Peña-Peña ML, Noël Brögger M, Loureiro M, Mogollón Jiménez MV, Bilbao Quesada R, Franco Gutiérrez R, García Hernández S, Ripoll-Vera T, Fernández X, Azevedo O, García Pavía P, Lopes LR, Ortiz M, Brito D, Barriales-Villa R, Monserrat Iglesias L. Genotype-phenotype correlations in hypertrophic cardiomyopathy: a multicenter study in Portugal and Spain of the TPM1 p.Arg21Leu variant. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2021 Feb 25:S1885-5857(21)00016-5. English, Spanish. doi: 10.1016/j.rec.2021.01.001. Epub ahead of print. PMID: 33642254.
Solla-Buceta M, González-Vílchez F, Almenar-Bonet L, Lambert-Rodríguez JL, Segovia-Cubero J, González-Costello J, Delgado JF, Pérez-Villa F, Crespo-Leiro MG, Rangel-Sousa D, Martínez-Sellés M, Rábago-Juan-Aracil G, De-la-Fuente-Galán L, Blasco-Peiró T, Hervás-Sotomayor D, Garrido-Bravo IP, Mirabet-Pérez S, Muñiz J, Barge-Caballero E. Infectious complications associated with short-term mechanical circulatory support in urgent heart transplant candidates. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2021 Feb 26:S1885-5857(21)00049-9. English, Spanish. doi: 10.1016/j.rec.2020.11.019. Epub ahead of print. PMID: 33648882.
Martínez-García M, Bal-Alvarado M, Santos Guerra F, Ares-Rico R, Suárez-Gil R, Rodríguez-Álvarez A, Pérez-López A, Casariego-Vales E; en nombre del Equipo de Seguimiento Compartido TELEA-COVID Lugo; Equipo TELEA COVID-19 (Lugo). Monitoring of COVID-19 patients by telemedicine with telemonitoring. Rev Clin Esp (Barc). 2020 Nov;220(8):472-479. doi: 10.1016/j.rce.2020.05.013. Epub 2020 Jun 5. PMID: 32620311; PMCID: PMC7373001.
Golpe R, Blanco N, Castro-Añón O, Corredoira J, García-Pais MJ, Pérez-de-Llano LA, Rabuñal R, Romay E, Suárez R; en representación del grupo COVID-19 de Lugo. Factors Associated to Hospital Admission in a Care Protocol in COVID-19. Arch Bronconeumol (Engl Ed). 2020 Oct;56(10):676-677. English, Spanish. doi: 10.1016/j.arbres.2020.05.038. Epub 2020 Jun 17. PMID: 32620418; PMCID: PMC7298471.
Gallego, Alberto & García, Susana & Gómez, Ana & Ramilo, Beatriz & Blanco, Ana & Gil, Roi. (2021). Perfil de pacientes con enfermedades minoritarias en Galicia. Perspectiva desde la medicina interna. Galicia Clínica. 82. 9. 10.22546/59/2514. 
Pedrosa-Fraga C, Piñeiro-Fernández JC, Taboada-Rivas S, García-Trincado B. DERMATOMIOSITIS PARANEOPLÁSICA: A PROPÓSITO DE DOS CASOS. Aceptado para su publicación en Galicia Clínica el 1/2021, pendiente de publicación definitiva.
Juan Carlos Piñeiro-Fernández, Emilio Casariego-Vales. Hospitalización, multimorbilidad y edad avanzada: ¿realmente actuamos bien?. Gal Clin XXX. Aceptado para su publicación (el 1 octubre 2021) para el número de Galicia Clínica de julio, agosto y septiembre. 
SEC Working Group for the 2019 ESC EAS guidelines for the management of dyslipidaemias, Expert Reviewers for the 2019 ESC guidelines for the management of dyslipidaemias, SEC Guidelines Committe; Grupo de Trabajo de la SEC para la guía ESC 2019 sobre el tratamiento de las dislipemias; Revisores expertos para la ESC 2019 sobre el tratamiento de las dislipemias; Comité de Guías de la SEC. Comments on the 2019 ESC/EAS guidelines for the management of dyslipidemias. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2020 May;73(5):348-353. English, Spanish. doi: 10.1016/j.rec.2019.11.019. Epub 2020 Mar 21. PMID: 32205101.
Single-Port retroperitoneoscopic adrenalectomy: Initial experience and standardization of the techniqueDario Vazquez-Martul et al.PMID: 34127287; DOI 10.1016/j.acuro.2021.04.002
Mora-Boga R, Canosa-Hermida E, Toral-Guisasola I, BAlboa-Barreiro V, Salvador-de la Barrera S, Ferreiro-Velasco ME, Rodríguez-Sotillo A, Montoto-Marqués A. Características clínicas y pronóstico de la lesión medular traumática en pacientes mayores de 75 años. Neurocirugía (Asturias);32(5):209-16
Capítulo de Libro
TRATADO DE UROLOGÍA DE LA AEU.SECCIÓN XV: UROLOGÍA PEDIÁTRICA. CAPÍTULO 9: DISFUNCIÓN VÉSICO-INTESTINAL NO NEUROPÁTICA.Autores: Ivan Somoza Argibay, Isabel Casal Beloy, Roberto Méndez Gallart.ISBN: 978 84 09 1682 5.Editorial: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE UROLOGÍA, ACCESO ONLINE, 2020.
Calidad de vida, capacidad funcional y dolor en personas con Artritis Reumatoide y PsoriásicaAutores: Cristina González MartínRaquel Veiga-SeijoTeresa Seoane PilladoSonia Pértega-DíazMaría Teresa García RodríguezVanesa Balboa BarreiroLocalización: Actualización en salud para la mejora de calidad de vida: volumen V / José Jesús Gázquez Linares (comp.) , María del Mar Molero Jurado (comp.) , Ana Belén Barragán Martín (comp.), María del Mar Simón Márquez (comp.), África Martos Martínez (comp.), María Sisto (comp.), José Gabriel Soriano Sánchez (comp.), Begoña María Tortosa Martínez (comp.), Nieves Fátima Oropesa Ruiz (comp.), 2020, ISBN 978-84-09-20780-0, págs. 275-282Idioma: español
Piñeiro Fernández JC, Ventura Valcárcel P, Suárez Gil R, Romay Lema EM, Iñiguez Vázquez I. Estudio de una linfadenopatía. Guías clínicas.  Elsevier, S.L.U. 2021https://www.fisterra.com/guias-clinicas/estudio-linfadenopatia/
Suárez Gil R, Piñeiro Fernández JC, Gómez Méndez R, García trincado B y Casariego Vales E. Síndrome de Sjögren. Guías clínicas. Elsevier, S.L.U. 2020 https://www.fisterra.com/guias-clinicas/sindrome-sjogren/
Piñeiro Fernández JC, Suárez Gil R, Ventura Valcárcel P, Fernández Rial A y Rivas Bande MJ. Lupus eritematoso sistémico. Guías clínicas. Elsevier, S.L.U. 2020 https://www.fisterra.com/guias-clinicas/lupus-eritematoso-sistemico/
Rial-Hermida, Maria Isabel; Rey-Rico, Ana; Carballo-Pedrares, Natalia; F.Mano, João. Chapter 21, Polysaccharide-based hydrogels for the controlled delivery of therapeutic biomacromolecules. Soft Matter for Biomedical Applications. January 2021. DOI: 10.1039/9781839161124-00518.
Cavotomía Laparoscópica.I. González, M. Calderón, D. Vázquez-MartulPieloplastia Laparoscópica Anderson-Hynes.I. Díaz Güemes, D. Vázquez-Martul; F.Soria, J. Rioja, B. Somani.Formación en Cirugía Laparoscópica Paso a Paso. 7ª EdiciónISBN-13: 978-84-09-24646-5
Libro
Enfermedades cardiovasculares hereditarias : la guía para pacientes y familiares ISBN 13: 978-84-09-24712-7
Casos clínicos en Farmacia Oncologia.Coordinadora módulo inmunoterapiaISBN 978-84-7429-741-6
Balado Alves C., Canosa Domínguez N., Ferradás Canedo M.M., Ferrer Vázquez E., Fociños Fernández D., Freire Rodríguez, C., Gómez Suárez A.F., Groba González B., Martín Sánchez P., Mata Santos C., Pérez Mosquera A., Pousada García T., Seijas Ramos S., Vicente Alba J. El alumnado con TDAH en la universidad: Guía de buenas prácticas. A Coruña: Universidade da Coruña, Fundación INGADA y Fundación María José Jove; 2019. ISBN: 978-84-09-15976-5.Disponible en: https://www.udc.es/export/sites/udc/cufie/_galeria_down/Publicacions/Guia-TDAH.pdf_2063069294.pdf
Notas
Pablo Fernández de-Aspe, Guillermo Aldama-López, Cayetana Barbeito-Caamaño, Alberto Bouzas-Mosquera, When the bomb is inside the heart: atrial myxoma presenting as ST-segment elevation myocardial infarction, European Heart Journal - Case Reports, Volume 4, Issue 5, October 2020, Page 1, https://doi.org/10.1093/ehjcr/ytaa262
Outras publicacións
Laura Fernandez-Garcia, Olga Pacios, Monica Gonzalez-Bardanca, LuciaBlasco, Ines Bleriot, Anton Ambroa, Maria Lopez-Diaz, Germán Bou, MariaTomas, Viral related tools against SARS-CoV-2, Viruses (accepted for publication)
Artigos en revistas internacionais
http://doi.org/10.1016/j.eucr.2019.101005
Camacho-Encina MBalboa-Barreiro VRego-Perez I, et alDiscovery of an autoantibody signature for the early diagnosis of knee osteoarthritis: data from the Osteoarthritis InitiativeAnnals of the Rheumatic Diseases Published Online First: 30 August 2019. doi: 10.1136/annrheumdis-2019-215325
Delgado-Lobete L, Santos-del-Riego S, Pértega-Díaz S, Montes-Montes R. Prevalence of suspected Developmental Coordination Disorder and associated factors in Spanish classrooms. Res Dev Disabil. 2019;86:31-40. doi: 10.1016/j.ridd.2019.01.004
Fernando Alcaide; Rocio Trastoy; Raquel Moure; Monica González Bardanca; Anton Ambroa; Maria Lopez; Inès María Bleriot Rial; Lucia Blasco; Laura Fernandez García; Marta Tato; German Bou; Maria Tomas. Multiplex Real Time PCR- short TUB assay for detection of the Mycobacterium tuberculosis complex in smear-negative clinical samples with low mycobacterial loads. Journal of clinical microbiology. Journal of clinical microbiology, 2019.doi: 10.1128/JCM.00733-19.
Marisel Romina Tuttobene; Laura Fernández García; Lucia Blasco; Pamela Cribb; Antón Ambroa; Gabriela Müller; Felipe Fernández Cuenca; Inès María Bleriot Rial; Ramiro E. Rodríguez; Beathriz Godoy Vilela Barbosa; Rafael López Rojas; Rocio Trastoy Pena; Maria Lopez; German Bou; Maria Tomas; Maria Alejandra Mussi. Quorum and light signals modulate acetoin/butanediol catabolism in Acinetobacter spp.Frontiers in Microbiology, Section Infectious Diseases. Frontiers in Microbiology, Section Infectious Diseases, 2019.https://doi.org/10.3389/fmicb.2019.01376
Laura Fernandez-Garcia; Antón Ambroa; Lucia Blasco; Ines Bleriot; Maria López; Rocio Alvarez-Marin; Felipe Fernández-Cuenca; Luis Martinez-Martinez; Jordi Vila; Jesús Rodríguez-Baño; Jose Garnacho-Montero; Jose Miguel Cisneros; Alvaro Pascual; Jeronimo Pachón; German Bou; Younes Smani; Maria Tomás. Relationship Between the Quorum Network (Sensing/Quenching) and Clinical Features of Pneumonia and Bacteraemia Caused by A. baumannii. Frontiers in Microbiology. 9, pp. 3105 - 3105. 2018. Disponible en Internet en: . ISSN 1664-302X
Casal-Beloy I, Somoza Argibay I, García González M, García-Novoa MA. Comentary on “Percutaneous electrical stimulation for overactive bladder in children: a pilot study”. J Ped Urol. 2019; 15(4): 430-431.  
World J Clin Cases. Oct 26, 2019; 7(20): 3259-3265 DOI:https://dx.doi.org/10.12998/wjcc.v7.i20.3259
Jose Noguera, Laura Castro, Lourdes Garcia, Cristina Mosquera and Alba Gomez. Department of Surgery, Complejo Hospitalario Universitario A Coruna, Spain. Lymphadenectomy Guided by Indocyanine-Green (ICG) in Colorectal Cancer: A Pilot Study. Journal of Surgical Techniques and Procedures. 2019 | Volume 3 | Issue 1 | Article 10231 (6)
Rocio Trastoy Pena; Lucia Blasco; Antón Ambroa; Bertha M. Gonzalez Pedrajo; Laura Fernandez García; Maria Lopez; Ines María Bleriot Rial; German Bou; Rodolfo García Contreras; Thomas K. Wood; Maria Tomas. Relationship between Quorum Sensing and Secretion systems. Frontiers in microbiology. Frontiers in microbiology, 07/07/2019.https://doi.org/10.3389/fmicb.2019.01100
L. Blasco, A. Ambroa, M. Lopez, L. Fernandez-Garcia, I. Bleriot, R. Trastoy, J. Ramos-Viva, T. Coenye, F. Fernandez-Cuenca, J. Vila, L. Martinez-Martinez, J. Rodriguez-Baño, A. Pascual, J.M. Cisneros, J. Pachon, G. Bou, M. Tomas. Combined Use of the Ab105-2phi deltaCI Lytic Mutant phage and different antibiotics in Clinical Isolates of Multi-Resistant Acinetobacter baumannii. Microorganims, 2019. DOI: 10.3390/microorganisms7110556.
Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2020 Jan 2. doi: 10.1055/a-1017-3288.Giant Non-Functioning Pituitary Adenoma: Clinical Characteristics and Therapeutic Outcomes.Iglesias PArcano KTriviño VGuerrero-Pérez FBerrocal VRVior CCordido FVillabona CDíez JJ
TARSAL TUNNEL MECHANOSENSITIVITY IS INCREASED IN PATIENTS WITH ASTHMA: A CASE-CONTROL STUDY.JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE12/Dec/20187-30545067
FALLS RATE INCREASE AND FOOT DORSAL FLEXION LIMITATIONS ARE EXHIBITED IN PATIENTS WHO SUFFER FROM ASTHMA: A NOVEL CASE-CONTROL STUDY.INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES25/04/201916607 - 613 
MILD TO MODERATE HYPERSENSITIVITY REACTIONS TO BETALACTAMS IN CHILDREN: A SINGLE-CENTRE RETROSPECTIVE REVIEW.BMJ PAEDIATRICS OPEN29/04/201931 - 6
IMPACT OF THE ALLERGIC ASTHMA ON FOOT HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE AND DEPRESSION: A NOVEL CASE-CONTROL RESEARCH.MEDICINA (KAUNAS, LITHUANIA)08/May/201955-31072062
THE IMPORTANCE OF A COMPLETE CLINICAL HISTORY: THE VISION OF THE PATIENT AS A WHOLEBIOMEDICAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNICAL RESEARCH30/01/2019131 - 4
Ramón Calviño-Santos; Rodrigo Estévez-Loureiro, Jesús Peteiro-Vázquez, Jorge Salgado-Fernández, Alejandro Rodríguez-Vilela, Raúl Franco-Gutiérrez, Alberto Bouzas-Mosquera, José Ángel Rodríguez-Fernández, Alejandro Mesías-Prego, Carlos González-Juanatey,Guillermo Aldama-López,Pablo Piñón-Esteban, Xacobe Flores-Ríos, Rita Soler-Martín, Teresa Seoane-Pillado, Nicolás Vázquez-González, Javier Muñiz, MD, José ManuelVázquez-Rodríguez. Angiographically Guided Complete Revascularization Versus Selective Stress Echocardiography–Guided Revascularization in Patients With ST-Segment–Elevation Myocardial Infarction and Multivessel Disease The CROSS-AMI Randomized Clinical TrialCirc Cardiovasc Interv. 2019;12:e007924. DOI: 10.1161/CIRCINTERVENTIONS.119.007924
Montes-Montes, R.; Delgado-Lobete, L.; Pereira, J.; Schoemaker, M.M.; Santos-del-Riego, S.; Pousada, T. Identifying Children with Developmental Coordination Disorder via Parental Questionnaires. Spanish Reference Norms for the DCDDaily-Q-ES and Correlation with the DCDQ-ES. Int. J. Environ. Res. Public Health202017, 555. https://doi.org/10.3390/ijerph17020555
Rego-Pérez I, Durán-Sotuela A, Ramos-Louro P and Blanco FJ (2020) Mitochondrial Genetics and Epigenetics in Osteoarthritis. Front. Genet. 10:1335. doi: 10.3389/fgene.2019.01335
Ortiz-Bautista C, Gutiérrez-Ibañes E, García-Cosío MD, Calviño-Santos R, Gómez-Bueno M, Mirabet-Pérez S, Gómez-Hospital JA, Lambert-Rodríguez JL, Garrido-Bravo IP, de la Fuente Galán L, Mombiela T, Martínez-Solano J, Martínez-Sellés M. Rationale and design of the optical coherence tomography observation of pulmonary ultra-structural changes in heart failure (OCTOPUS-CHF) study.Int J Cardiol. 2020 Jan 15; 299: 296-300. doi: 10.1016/j.ijcard.2019.06.063.
Roca-lema, D., Martinez-Iglesias, O., Fernández de Ana Portela, C., Rodríguez-Blanco, A, Valladares-Ayerbes, M., Díaz-Díaz, A., Casas-Pais, A., Prego., C, Figueroa, A. In vitro anti-proliferative and anti-invasive effect of polissacharide-rich extracts from Trametes Versicolor and Grifola Frondosa in colon cancer cells. International Journal of Medical Sciences. 2019 Jan 1;16(2):231-240.
Díaz-Díaz A., Roca-Lema D., Casas-Pais A., Romay G., Colombo G., Ángel Concha A., Graña B., Figueroa A. Heat Shock Protein 90 Chaperone Regulates the E3 Ubiquitin-Ligase Hakai Protein Stability. Cancers. 2020 Jan 15; 12 (1). doi 10.3390/cancers12010215
O. Pacios, L. Blasco. I. Bleriot, L. Fernandez-García, A. Ambroa, G. Bou, M. Lopez, M. Tomas. Strategies to combat persistent infectiousdiseases. Antibiotics. 06/02/2020.
Fernández‐Basanta, S., Coronado, C., & Movilla‐Fernández, M. J. (2020). Multicultural coping experiences of parents following perinatal loss: A meta‐ethnographic synthesis. Journal of Advanced Nursing76(1), 9-21.
Fernández-Basanta, S., Movilla-Fernández, M. J., Coronado, C., Llorente-García, H., & Bondas, T. (2020). Involuntary Pregnancy Loss and Nursing Care: A Meta-Ethnography. International Journal of Environmental Research and Public Health17(5), 1486.
Delgado-Lobete, L.; Montes-Montes, R.; Pértega-Díaz, S.; Santos-del-Riego, S.; Cruz-Valiño, J.-M.; Schoemaker, M.M. Interrelation of Individual, Country and Activity Constraints in Motor Activities of Daily Living among Typically Developing Children: A Cross-sectional Comparison of Spanish and Dutch Populations. Int. J. Environ. Res. Public Health202017, 1705.
Delgado-Lobete, L.; Pértega-Díaz, S.; Santos-del-Riego, S.; Montes-Montes, R. Sensory Processing Patterns in Developmental Coordination Disorder, Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Typical Development. Res. Dev. Disabil2020100, 103608
Dalmao-Fernandez A, Lund J, Hermida-Gomez T, Mosquera-Vazquez ME, Rego-Perez I, BLanco FJ, Fernandez-Moreno M. Impaired Metabolic Flexibility in the Osteoarthritis Process: A Study on Transmitochondrial Cybrids. Cells
Castro-Viñuelas R, Sanjurjo-Rodríguez C, Piñeiro-Ramil M, Rodríguez-Fernández S, Fuentes-Boquete IM, Blanco FJ, Díaz-Prado SM. Generation of a human control iPS cell line (ESi080-A) from a donor with no rheumatic diseases. Stem Cell Res. 2020;43:101683. doi: 10.1016/j.scr.2019.101683.
Castro-Viñuelas R, Sanjurjo-Rodríguez C, Piñeiro-Ramil M, Hermida-Gómez T, Rodríguez-Fernández S, Oreiro N, de Toro J, Fuentes I, Blanco FJ, Díaz-Prado S. Generation and characterization of human induced pluripotent stem cells (iPSCs) from hand osteoarthritis patient-derived fibroblasts. Sci Rep. 20206;10(1):4272. doi: 10.1038/s41598-020-61071-6.
Piñeiro-Ramil M, Sanjurjo-Rodríguez C, Castro-Viñuelas R, Rodríguez-Fernández S, Fuentes-Boquete IM, Blanco FJ, Díaz-Prado SM. Usefulness of Mesenchymal Cell Lines for Bone and Cartilage Regeneration Research. Int J Mol Sci. 2019;20(24). pii: E6286. doi: 10.3390/ijms20246286.
Montes-Montes, R.; Delgado-Lobete, L.; Pereira, J.; Santos-del-Riego, S.; Pousada, T. Psychometric Validation and Reference Norms for the European Spanish Developmental Coordination Disorder Questionnaire: DCDQ-ES. Int. J. Environ. Res. Public Health202017, 2425.
L. Blasco, A. Ambroa, R. Trastoy, I. Bleriot, M. Moscoso, L. Fernández-García, E. Perez-Nadales, F. Fernández-Cuenca, J. Torre-Cisneros, J. Oteo-Iglesias, A. Oliver, R. Canton, T. Kidd, F. Navarro, E. Miró, A. Pascual, G. Bou, L. Martínez-Martínez, M. Tomás. In vitro and in vivo efficac of combinations of colistin and different endolysins against clinical strains of multi-drug resistant pathogens. Sci Rep 10, 7163 (2020). Http://doi.org/10.1038/s41598-020-64145-7. 
I. Bleriot, R. Trastoy, L. Blasco, F. Fernández-Cuenca, A. Ambroa, L. Fernández-García, O. Pacios, E. Perez-Nadales, J. Torre-Cisneros, J. Oteo-Iglesias, F. Navarro, E. Miró, A. Pascual, G. Bou, L. Martínez-MArtínez, M. Tomás. Genomic analysis of 40 prophages located in the genome of 16 carbapenemase-producing clinical strain of Klebsiella pneumoniae. Microbiol genomics http://doi.10.1099/mgen.0.000369. 
Luis Margusino-Framiñán, Purificación Cid-Silva, Álvaro Mena-de-Cea, Iria Rodríguez-Osorio, Berta Pernas-Souto, Manuel Delgado-Blanco, Sonia Pertega-Díaz, Isabel Martín-Herranz, Ángeles Castro-Iglesias. Effectiveness and safety of daclatasvir/Sofosbuvir with or without ribavirin in genotype 3 hepatitis C virus infected patients. Results in real clinical practice. Rev Esp Quimioter 2019;32(2): 137-144.
Luis Margusino-Framiñán, Purificación Cid-Silva, Sandra Rotea-Salvo, Álvaro Mena-de-Cea, Francisco Suárez-López, Pilar Vázquez-Rodríguez, Manuel Delgado-Blanco, Ana Isabel Sanclaudio-Luhia, Isabel Martín-Herranz, Ángeles Castro-Iglesias. Effectiveness and safety of Sofosbuvir/Velpatasvir±ribavirin vs Glecaprevir/Pibrentasvir in genotype 3 hepatitis C virus infected patients. Eur J Hosp Pharm 2020; 0:1–7. Doi: 10.1136/ejhpharm-2019-002060.
Luis Margusino‐Framiñán, Eva Bobadilla‐Pérez, Purificación Cid‐Silva, Alejandro Rodríguez‐Sotelo, Juan C. Yáñez‐Rubal, Álvaro Mena‐de‐Cea, Francisco Suárez‐López, Andrea Prieto‐Pérez, Víctor Giménez‐Arufe, Manuel Delgado‐Blanco, Ana I. Sanclaudio‐Luhia, Isabel Martín‐Herranz, Ángeles Castro‐Iglesias. Effectiveness and safety of direct‐acting antivirals in hepatitis C infected patients with mental disorders: Results in real clinical practice. J Med Virol. 2020;1–11. Doi: 10.1002/jmv.25772.
Locally Advanced Squamous Cell Carcinoma of the Head and Neck: A Systematic Review and Bayesian Network Meta-Analysis of the Currently Available Treatment Options
Potentially malignant disorders of the oral cavity and oral dysplasia: A systematic review and meta-analysis of malignant transformation rate by subtype.
Efficacy of growth factors for the treatment of peri-implant diseases: a systematic review and meta-analysis.
Freijomil-Vázquez, C., Gastaldo, D., Coronado, C. y Movilla-Fernández, María-Jesús. (2019). Health care informational challenges for women diagnosed with cervical intraepithelial neoplasia: a qualitative study. BMC Womens Health19 (112), 1-10. doi: 10.1186/s12905-019-0811-5
Freijomil-Vázquez, C., Gastaldo, D., Coronado, C. y Movilla-Fernández, María-Jesús. (2019). When risk becomes illness: The personal and social consequences of cervical intraepithelial neoplasia medical surveillance. PLOS One14 (12), e0226261. doi: 10.1371/journal.pone.0226261
Varela-Rodríguez BM, Juiz-Valiña P, Varela L, et al. Beneficial Effects of Bariatric Surgery-Induced by Weight Loss on the Proteome of Abdominal Subcutaneous Adipose Tissue. J Clin Med. 2020;9(1):213. Published 2020 Jan 13. doi:10.3390/jcm9010213
Juiz-Valiña P, Cordido M, Outeiriño-Blanco E, et al. Central Resistance to Thyroid Hormones in Morbidly Obese Subjects Is Reversed after Bariatric Surgery-Induced Weight Loss. J Clin Med. 2020;9(2):359. Published 2020 Jan 28. doi:10.3390/jcm9020359
Salvador-De La Barrera S, Mora-Boga R, Ferreiro-Velasco ME, et al. A validity study of the Spanish-World Health Organization Quality of Life short version instrument in persons with traumatic spinal cord injury. Spinal Cord. 2018;56(10):971‐979. 
Canosa-Hermida E, Mora-Boga R, Cabrera-Sarmiento JJ, et al. Epidemiology of traumatic spinal cord injury in childhood and adolescence in Galicia, Spain: report of the last 26-years. J Spinal Cord Med. 2019;42(4):423‐429.
Barge-Caballero E, Barge-Caballero G, Couto-Mallón D, Paniagua-Martín MJ, Marzoa-Rivas R, Naya-Leira C, Riveiro-Rodríguez CM, Grille-Cancela Z, Blanco-Canosa P, Muñiz J, Vázquez-Rodríguez JM, Crespo-Leiro MG. Comparison of predicted and observed mortality in patients with heart failure treated at a specialized unit. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2020 Jan 21:S1885-5857(19)30414-1.
Méndez-Eirín E, Barge-Caballero E, Paniagua-Martín MJ, Barge-Caballero G, Couto-Mallón D, Grille-Cancela Z, Blanco-Canosa P, Cañizares-Castellanos A, González Barbeito M, Aller Fernández AV, Vázquez-Rodríguez JM, Crespo-Leiro MG. Incidence, risk factors and prognostic impact of cytomegalovirus infection after heart transplantation. Med Clin (Barc). 2020 May 22;154(10):381-387.
Suárez-Fuentetaja N, Barge-Caballero E, Bayés-Genís A, Doménech N, Moreda-Santamaría L, Paniagua-Martín MJ, Barge-Caballero G, Couto-Mallón D, Solla-Buceta M, Estévez-Cid F, Cuenca-Castillo JJ, Pombo-Otero J, Grille-Cancela Z, Blanco-Canosa P, Muñiz J, Vázquez-Rodríguez JM, Crespo-Leiro MG. Circulating Galectin-3 Following Heart Transplant: Long-term Dynamics and Prognostic Value. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2019 Nov;72(11):899-906.
In-Hospital Post-Operative Infection after Heart Transplantation: Epidemiology, Clinical Management, and Outcome. Gómez-López R, Barge-Caballero E, Fernández-Ugidos P, Paniagua-Martin MJ, Barge-Caballero G, Couto-Mallón D, Solla-Buceta M, Velasco-García de Sierra C, Aller-Fernández V, Fernández-Arias L, Vázquez-Rodríguez JM, Crespo-Leiro MG.Gómez-López R, et al. Among authors: Barge-Caballero EBarge-Caballero GSurg Infect (Larchmt). 2020 Mar;21(2):179-191. doi: 10.1089/sur.2019.073. Epub 2019 Oct 4.Surg Infect (Larchmt). 2020.PMID: 31584336
Piñeiro-Ramil, M., Sanjurjo-Rodríguez, C., Castro-Viñuelas, R., Rodríguez-Fernández, S., Fuentes-Boquete, I. M., Blanco, F. J., & Díaz-Prado, S. M. (2019). Usefulness of Mesenchymal Cell Lines for Bone and Cartilage Regeneration Research. International journal of molecular sciences20(24), 6286. https://doi.org/10.3390/ijms20246286
Castro-Viñuelas, R., Sanjurjo-Rodríguez, C., Piñeiro-Ramil, M., Rodríguez-Fernández, S., Fuentes-Boquete, I. M., Blanco, F. J., & Díaz-Prado, S. M. (2020). Generation of a human control iPS cell line (ESi080-A) from a donor with no rheumatic diseases. Stem cell research43, 101683. https://doi.org/10.1016/j.scr.2019.101683
Castro-Viñuelas, R., Sanjurjo-Rodríguez, C., Piñeiro-Ramil, M., Hermida-Gómez, T., Rodríguez-Fernández, S., Oreiro, N., de Toro, J., Fuentes, I., Blanco, F. J., & Díaz-Prado, S. (2020). Generation and characterization of human induced pluripotent stem cells (iPSCs) from hand osteoarthritis patient-derived fibroblasts. Scientific reports10(1), 4272. https://doi.org/10.1038/s41598-020-61071-6
Piñeiro-Ramil, M., Castro-Viñuelas, R., Sanjurjo-Rodríguez, C., Rodríguez-Fernández, S., Hermida-Gómez, T., Blanco, F. J., Fuentes-Boquete, I. M., Díaz-Prado, S. M. (2020). Immortalizing Mesenchymal Stromal Cells from Aged Donors While Keeping Their Essential Features. Stem Cells Interantional, 2020: ID 572694.7https://doi.org/10.1155/2020/5726947
Rebeca Montes-Montes, Laura Delgado-Lobete, Javier Pereira, Thais Pousada. Cross-Cultural Adaptation and Preliminary Validation of the European Spanish Version of the Developmental Coordination Disorder Questionnaire (DCDQ–ES). Am J Occup Ther 2020;74(4):7404205060. https://doi.org/10.5014/ajot.2020.038315
Andreu R, Santos-del-Riego S (2020) Effects of topical doxycycline on inflammatory markers in periodontal disease. Clin Sci Res Rep 3: 1-3. doi: 10.15761/CSRR.1000130
Peña-Peña ML, Ochoa JP, Barriales-Villa R, Cicerchia M, Palomino-Doza J, Salazar-Mendiguchía J, Lamounier A, Trujillo JP, Garcia-Giustiniani D, Fernandez X, Ortiz-Genga M, Monserrat L, Crespo-Leiro Maria Generosa. “Prognostic implications of pathogenic truncating variants in the TTN gene” [published online ahead of print, 2020 May 1]. Int J Cardiol. 2020;S0167-5273(20)31896-9. 
Mourelo-Fariña M, Pértega S, Galeiras R. A Model for Prediction of In-Hospital Mortality in Patients with Subarachnoid Hemorrhage [published online ahead of print, 2020 Jul 15]. Neurocrit Care. 2020;10.1007/s12028-020-01041-y. doi:10.1007/s12028-020-01041-y
Piñeiro-Ramil M, Castro-Viñuelas R, Sanjurjo-Rodríguez C, Rodríguez-Fernández S, Hermida-Gómez T, Blanco-García FJ, Fuentes-Boquete I, Díaz-Prado S. Immortalizing Mesenchymal Stromal Cells from Aged Donors While Keeping Their Essential Features. Stem Cells Int. 2020;2020:5726947. doi: 0.1155/2020/5726947.
Olga Pacios, Lucia Blasco, Inés Bleriot, Laura FernandezGarcia, Antón Ambroa, María López, German Bou, Rafael Cantón, Rodolfo Garcia-Contreras, Thomas K. Wood, Maria Tomás. (p)ppGpp and its role in bacterial persistence: New challenges.Antimicrobial Agents and Chemotherapy Jul 2020, AAC.01283-20; DOI: 10.1128/AAC.01283-20
Effectiveness and safety of the conversion to MeltDose ® extended-release tacrolimus from other formulations of tacrolimus in stable kidney transplant patients: A retrospective study Ana Sánchez Fructuoso  1 , Juan Carlos Ruiz  2 , Antonio Franco  3 , Fritz Diekmann  4 , Dolores Redondo  5 , Jesús Calviño  6 , Nuria Serra  7 , María José Aladrén  8 , Secundino Cigarrán  9 , Ana Manonelles  10 , Ana Ramos  11 , Gonzalo Gómez  12 , José Manuel González Posada  13 , Amado Andrés  14 , Isabel Beneyto  15 , Andrés López Muñiz  16 , Manel Perelló  17 , Ricardo Lauzurica  18 Clin Transplant . 2020 Jan;34(1):e13767. doi: 10.1111/ctr.13767. Epub 2019 Dec 31.
Gut-derived toxins and chronic kidney disease: time for action? Secundino Cigarrán Guldris Am J Clin Nutr . 2020 Mar 27;nqaa065. doi: 10.1093/ajcn/nqaa065. Online ahead of print.
Design and Baseline Characteristics of the Finerenone in Reducing Cardiovascular Mortality and Morbidity in Diabetic Kidney Disease Trial Luis M Ruilope  1   2   3 , Rajiv Agarwal  4 , Stefan D Anker  5 , George L Bakris  6 , Gerasimos Filippatos  7 , Christina Nowack  8 , Peter Kolkhof  9 , Amer Joseph  10 , Nicole Mentenich  11 , Bertram Pitt  12 , FIGARO-DKD study investigators Am J Nephrol . 2019;50(5):345-356. doi: 10.1159/000503712. Epub 2019 Oct 30.
 Design and Baseline Characteristics of the Finerenone in Reducing Kidney Failure and Disease Progression in Diabetic Kidney Disease Trial George L Bakris  1 , Rajiv Agarwal  2 , Stefan D Anker  3 , Bertram Pitt  4 , Luis M Ruilope  5   6   7 , Christina Nowack  8 , Peter Kolkhof  9 , Anna C Ferreira  10 , Patrick Schloemer  11 , Gerasimos Filippatos  12   13 , on behalf of the FIDELIO-DKD study investigators; FIDELIO-DKD study investigators Am J Nephrol . 2019;50(5):333-344.doi: 10.1159/000503713. Epub 2019 Oct 25.
Renal, Cardiovascular, and Safety Outcomes of Canagliflozin by Baseline Kidney Function: A Secondary Analysis of the CREDENCE Randomized Trial Meg J Jardine  1   2 , Zien Zhou  3   4 , Kenneth W Mahaffey  5 , Megumi Oshima  3   6 , Rajiv Agarwal  7 , George Bakris  8 , Harpreet S Bajaj  9 , Scott Bull  10 , Christopher P Cannon  11   12 , David M Charytan  12   13 , Dick de Zeeuw  14 , Gian Luca Di Tanna  3 , Tom Greene  15 , Hiddo J L Heerspink  3   14 , Adeera Levin  16 , Bruce Neal  3   17   18 , Carol Pollock  19   20 , Rose Qiu  10 , Tao Sun  10 , David C Wheeler  3   21 , Hong Zhang  22 , Bernard Zinman  23 , Norman Rosenthal  10 , Vlado Perkovic  3   20 , CREDENCE Study Investigators.Collaborators, Affiliations J Am Soc Nephrol . 2020 May;31(5):1128-1139. doi: 10.1681/ASN.2019111168.
 Canagliflozin and Renal Outcomes in Type 2 Diabetes and Nephropathy.Vlado Perkovic  1 , Meg J Jardine  1 , Bruce Neal  1 , Severine Bompoint  1 , Hiddo J L Heerspink  1 , David M Charytan  1 , Robert Edwards  1 , Rajiv Agarwal  1 , George Bakris  1 , Scott Bull  1 , Christopher P Cannon  1 , George Capuano  1 , Pei-Ling Chu  1 , Dick de Zeeuw  1 , Tom Greene  1 , Adeera Levin  1 , Carol Pollock  1 , David C Wheeler  1 , Yshai Yavin  1 , Hong Zhang  1 , Bernard Zinman  1 , Gary Meininger  1 , Barry M Brenner  1 , Kenneth W Mahaffey  1 , CREDENCE Trial Investigators N Engl J Med . 2019 Jun 13;380(24):2295-2306.
Martinez-Iglesias, O.; Casas-Pais, A.; Castosa, R.; Díaz-Díaz, A.; Roca-Lema, D.; Concha, Á.; Cortés, Á.; Gago, F.; Figueroa, A. Hakin-1, a New Specific Small-Molecule Inhibitor for the E3 Ubiquitin-Ligase Hakai, Inhibits Carcinoma Growth and Progression. Cancers202012, 1340.
Castro-Viñuelas R, Sanjurjo-Rodríguez C, Piñeiro-Ramil M, Rodríguez-Fernández S, Fuentes-Boquete IM, Blanco FJ, Díaz-Prado SM. Comparison of three different chondrogenic differentiation protocols to obtain chondrocyte-like cells from induced pluripotent stem cells. Osteoarthritis and Cartilage 2020;28(S34). doi: 10.1016/j.joca.2020.02.056.
Update of the treatment of nosocomial pneumonia in the ICU. Zaragoza R, Vidal-Cortés P, Aguilar G, Borges M, Diaz E, Ferrer R, Maseda E, Nieto M, Nuvials FX, Ramirez P, Rodriguez A, Soriano C, Veganzones J, Martín-Loeches I.Crit Care. 2020 Jun 29;24(1):383. doi: 10.1186/s13054-020-03091-2.
Lorenzini M, Norrish G, Field E, Ochoa JP, Cicerchia M, Akhtar MM, Syrris P, Lopes LR, Kaski JP, Elliott PM. Penetrance of Hypertrophic Cardiomyopathy in Sarcomere Protein Mutation Carriers. J Am Coll Cardiol. 2020;76(5):550-559. doi:10.1016/j.jacc.2020.06.011
Lopez-Sainz A, Dominguez F, Lopes LR, Ochoa JP, Barriales-Villa R, Climent V, Linschoten M, Tiron C, Chiriatti C, Marques N, Rasmussen TB, Espinosa MÁ, Beinart R, Quarta G, Cesar S, Field E, Garcia-Pinilla JM, Bilinska Z, Muir AR, Roberts AM, Santas E, Zorio E, Peña-Peña ML, Navarro M, Fernandez A, Palomino-Doza J, Azevedo O, Lorenzini M, García-Álvarez MI, Bento D, Jensen MK, Méndez I, Pezzoli L, Sarquella-Brugada G, Campuzano O, Gonzalez-Lopez E, Mogensen J, Kaski JP, Arad M, Brugada R, Asselbergs FW, Monserrat L, Olivotto I, Elliott PM, Garcia-Pavia P. Clinical Features and Natural History of PRKAG2 Variant Cardiac Glycogenosis. J Am Coll Cardiol. 2020;76(2):186-197. doi:10.1016/j.jacc.2020.05.029
Salazar-Mendiguchía J, Ochoa JP, Palomino-Doza J, et al. Mutations in TRIM63 cause an autosomal-recessive form of hypertrophic cardiomyopathy [published online ahead of print, 2020 May 25]. Heart. 2020;heartjnl-2020-316913. doi:10.1136/heartjnl-2020-316913
Lopes LR, Barbosa P, Torrado M, Quinn E, Merino A, Ochoa JP, Jager J, Futema M, Carmo-Fonseca M, Monserrat L, Syrris P, Elliott PM. Cryptic Splice-Altering Variants in MYBPC3 Are a Prevalent Cause of Hypertrophic Cardiomyopathy. Circ Genom Precis Med. 2020;13(3):e002905. doi:10.1161/CIRCGEN.120.002905
Peña-Peña ML, Ochoa JP, Barriales-Villa R, et al. Prognostic implications of pathogenic truncating variants in the TTN gene [published online ahead of print, 2020 May 1]. Int J Cardiol. 2020;S0167-5273(20)31896-9. doi:10.1016/j.ijcard.2020.04.086
Ochoa JP, Lopes LR, Perez-Barbeito M, et al. Deletions of specific exons of FHOD3 detected by next-generation sequencing are associated with hypertrophic cardiomyopathy. Clin Genet. 2020;98(1):86-90. doi:10.1111/cge.13759
Sanjurjo-Rodríguez C, Castro-Viñuelas R, Piñeiro-Ramil M, Rodríguez-Fernández S, Fuentes-Boquete IM, Blanco FJ, Díaz-Prado SM. Versatility of Induced Pluripotent Stem Cells (iPSCs) for Improving the Knowledge on Musculoskeletal Diseases. Int. J. Mol. Sci. 2020;21(17), 6124. doi: 10.3390/ijms21176124
Martínez-Guitián M†, Vázquez-Ucha JC†, Álvarez-Fraga L†, Conde-Pérez K, Vallejo JA, Perina A, Bou G, Poza M‡, Beceiro A‡. Global transcriptomic analysis during murine pneumonia infection unravels new virulence factors in Acinetobacter baumannii [published online ahead of print, 2020 Aug 25]. J Infect Dis. 2020;jiaa522. doi:10.1093/infdis/jiaa522
Vázquez-Ucha JC, Martínez-Guitián M, Lasarte-Monterrubio C, Conde-Pérez K, Arca-Suárez J, Álvarez-Fraga L, Pérez A, Crecente-Campo J, Alonso MJ, Bou G, Poza M, Beceiro A. Syzygium aromaticum (clove) and Thymus zygis (thyme) essential oils increase susceptibility to colistin in the nosocomial pathogens Acinetobacter baumannii and Klebsiella pneumoniaeBiomed. Pharmacother. 2020; 130:110606. https://doi.org/10.1016/j.biopha.2020.110606
Arca-Suárez J†, Vázquez-Ucha JC, Fraile-Ribot PA†, Lence E, Cabot G, Martínez-Guitián M, Lasarte-Monterrubio C, Rodríguez-Iglesias M, Beceiro A, González-Bello C, Galán-Sánchez F‡, Oliver A‡, Bou G‡. Molecular and biochemical insights into the in vivo evolution of AmpC-mediated resistance to ceftolozane/tazobactam during treatment of an MDR Pseudomonas aeruginosa infection [published online ahead of print, 2020 Jul 30]. J Antimicrob Chemother. 2020;dkaa291. doi:10.1093/jac/dkaa291
Pech-Puch D, Pérez-Povedano M, Gómez P, Martínez-Guitián M, Lasarte-Monterrubio C, Vázquez-Ucha JC, Novoa-Olmedo ML, Guillén-Hernández S, Villegas-Hernández H, Bou G, Rodríguez J‡, Beceiro A, Jiménez C‡. Marine Organisms from the Yucatan Peninsula (Mexico) as a Potential Natural Source of Antibacterial Compounds. Mar Drugs. 2020;18(7):369. Published 2020 Jul 18. doi:10.3390/md18070369
Gato E†, Vázquez-Ucha JC†, Rumbo-Feal S†, Álvarez-Fraga L, Vallejo JA, Martínez-Guitián M, Beceiro A, Ramos-Vivas J, Sola-Campoy PJ, Pérez-Vázquez M, Oteo-Iglesias J, Rodiño-Janeiro BK, Romero A, Poza M, Bou G‡, Pérez A‡. Kpi, a chaperone-usher pili system associated with the worldwide-disseminated high-risk clone Klebsiella pneumoniae ST-15. Proc Natl Acad Sci U S A. 2020;117(29):17249-17259. doi:10.1073/pnas.1921393117
Pech-Puch D, Pérez-Povedano M, Martinez-Guitian M, Lasarte-Monterrubio C, Vázquez-Ucha JC, Bou G, Rodríguez J‡, Beceiro A‡, Jiménez C‡. In Vitro and In Vivo Assessment of the Efficacy of Bromoageliferin, an Alkaloid Isolated from the Sponge Agelas dilatata, against Pseudomonas aeruginosaMar Drugs. 2020;18(6): E326. 2020 Jun 23. doi:10.3390/md18060326
Rodríguez D, Maneiro M, Vázquez-Ucha JC, Beceiro A, González-Bello C. 6-Arylmethylidene Penicillin-Based Sulfone Inhibitors for Repurposing Antibiotic Efficiency in Priority Pathogens. J Med Chem. 2020;63(7):3737‐3755. doi:10.1021/acs.jmedchem.0c00127
Martínez-Guitián M, Vázquez-Ucha JC, Álvarez-Fraga L, Conde-Pérez K, Bou G, Poza M‡, Beceiro A‡. Antisense inhibition of lpxB gene expression in Acinetobacter baumannii by peptide–PNA conjugates and synergy with colistin. J Antimicrob Chemother. 2019 Sep 3. 10.1093/jac/dkz409 [Epub ahead of print].
Couceiro-Sánchez E, Lema-Verdía L, Veiga-Seijo R, Seoane-Pillado MT, Balboa-Barreiro V, González-Martín C (2019) Discordance of the evaluation of the plantar footprint in kidney transplant. JAPMA. Accepted.
Rego-Pérez I, Durán-Sotuela A, Ramos-Louro P, Blanco FJ. Mitochondrial Genetics and Epigenetics in Osteoarthritis. Front Genet. 2020;10:1335. Published 2020 Jan 17. doi:10.3389/fgene.2019.01335
Cortés-Pereira E, Fernández-Tajes J, Fernández-Moreno M, et al. Differential Association of Mitochondrial DNA Haplogroups J and H With the Methylation Status of Articular Cartilage: Potential Role in Apoptosis and Metabolic and Developmental Processes. Arthritis Rheumatol. 2019;71(7):1191-1200. doi:10.1002/art.40857
Piñeiro-Portela M, Peteiro-Vázquez J, Bouzas-Mosquera A, Martínez-Ruiz D, Yañez-Wonenburger JC, Pombo F, et al. Comparación de dos estrategias en la unidad de dolor torácico: ecocardiograma de estrés y tomografía computarizada con multidetectores. Revista Española de Cardiología. 2020.DOI: 10.1016/j.recesp.2020.01.007
Khalaf DJ, Aragón IM, Annala M, et al. HSD3B1 (1245A>C) germline variant and clinical outcomes in metastatic castration-resistant prostate cancer patients treated with abiraterone and enzalutamide: results from two prospective studies. Ann Oncol. 2020;31(9):1186-1197. doi:10.1016/j.annonc.2020.06.006Conteduca V, Castro E, Wetterskog D, Scarpi E, Jayaram A, Romero-Laorden N, et al.Plasma AR status and cabazitaxel in heavily treated metastatic castration-resistant prostate cancerEur J Cancer. 11 de junio de 2019;116:158-68.Castro, Elena, Nuria Romero-Laorden, Angela del Pozo, Rebeca Lozano, Ana Medina, Javier Puente, Josep Maria Piulats, et al. PROREPAIR-B: A Prospective Cohort Study of the Impact of Germline DNA Repair Mutations on the Outcomes of Patients With Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer. Journal of Clinical Oncology 37, no. 6 (January 9, 2019): 490–503. https://doi.org/10.1200/JCO.18.00358Conteduca, Vincenza, Anuradha Jayaram, Nuria Romero-Laorden, Daniel Wetterskog, Samanta Salvi, Giorgia Gurioli, Emanuela Scarpi, et al. “Plasma Androgen Receptor and Docetaxel for Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer.”European Urology. Accessed January 20, 2019. https://doi.org/10.1016/j.eururo.2018.09.049
Lorenzo-López L, Campos-Magdaleno M, López-López R. Dual and tripe tasks performance in institucionalized prefrail and frail older adults. Int J Geriatr Psychiatry 2020;1-9.
Batlle J, Pérez-Rodríguez A, Corrales I, Borràs N, Costa Pinto J, López-Fernández MF, Vidal F, on behalf of PCM-EVW-ES investigators team. "Update on Molecular Testing in von Willebrand Disease”, Seminars Thromb Haemost 2019 Oct;45(7):708-719. PMID: 31041796
Cibeira, N.*, Maseda, A.*, Lorenzo-López, L., Rodríguez-Villamil, J.L., López-López, R., & Millán-Calenti, J.C. (2020). Application of light therapy in older adults with cognitive impairment: A systematic review. Geriatric Nursing. En prensa (*Estos autores han contribuido por igual al trabajo).
Aldama G, López M, Santás M, et al. Impact on mortality after implementation of a network for ST-segment elevation myocardial infarction care. The IPHENAMIC study. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2020;73(8):632-642. doi:10.1016/j.rec.2019.09.031
Cibeira, N., Lorenzo-López, L., Maseda, A., López-López, R., Moreno-Peral, P., & Millán-Calenti, J.C. (2020). Realidad virtual como herramienta de prevención, diagnóstico y tratamiento del deterioro cognitivo en personas mayores: revisión sistemática. Revista de Neurología. En prensa.
Aldama G, Muñiz J. Designs and methods for impact evaluation of interventions. Response. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2020;73(8):690. doi:10.1016/j.rec.2020.02.013
Esmorís Arijón I., Galeiras R., Pértega Díaz S., Seoane Quiroga L., Ferreiro Velasco M.E. Trends in the presentation and management of traumatic spinal cord lesions above T6: 20-year experience in a tertiary-level hospital in Spain. Journal of Spinal Cord Medicine. Remitido para publicación.
Bleriot, I.; Blasco, L.; Delgado-Valverde, M.; Gual-de-Torrella, A.; Ambroa, A.; Fernandez-Garcia, L.; Lopez, M.; Oteo-Iglesias, J.; Wood, T.K.; Pascual, A.; Bou, G.; Fernandez-Cuenca, F.; Tomas, M. Mechanisms of Tolerance and Resistance to Chlorhexidine in Clinical Strains of Klebsiella pneumoniae Producers of Carbapenemase: Role of New Type II Toxin-Antitoxin System, PemIK. Toxins202012, 566.
A. Ambroa, L. Blasco. C. López-Causape, R. Trastoy, L. Fernandez-García, I. Bleriot, M. Ponce-Alonso, O. Pacios, M. Lopez, R. Canton, T. J. Kidd, G. Bou, A. Oliver and M. Tomas. Temperate bacteriophages (prophages) in Pseudomonas aeruginosa isolates belonging to the international cystic fibrosis clone (CC274). Frontiers in Microbiology, 2020. Doi: 10.3389/fmicb.2020.5567706
Satisfacción de las gestantes con los cuidados en el parto y puerperio y variables asociadas.Remitido para publicacion en la Revista Da Escola Da enfermagen da USP.  (pendiente decision final por editor jefe)
Clinical presentation, aetiology and outcome of infective endocarditis. Results of the ESC-EORP EURO-ENDO (European infective endocarditis) registry: a prospective cohort study. Gilbert Habib, Paola Anna Erba, Bernard Iung, Erwan Donal, Bernard Cosyns, Cécile Laroche, Bogdan A Popescu, Bernard Prendergast, Pilar Tornos, Anita Sadeghpour, Leopold Oliver, Jolanta-Justina Vaskelyte, Rouguiatou Sow, Olivier Axler, Aldo P Maggioni, Patrizio Lancellotti, EURO-ENDO Investigators. Eur Heart J. 2019 Oct 14;40(39):3222-3232.
Inter-and Intra-Examiner Reliability of Supraspinatus Muscle Tendon Palpation: A Cross-Sectional Study by UltrasonographyFermin Naranjo-Cinto, Giezi Falcon-Machado, Alejandro Garrido-Marin, Francisco Jose Senin-Camargo, Maria Amalia Jacome-Pumar, Ruben Fernandez-Matias, Daniel Pecos-Martin and Tomas Gallego-IzquierdoMedicina202056(2), 83; doi:10.3390/medicina56020083
Bleriot I, Trastoy R, Blasco L, Fernández-Cuenca F, Ambroa A, Fernández-García L, Pacios O, Perez-Nadales E, Torre-Cisneros J, Oteo-Iglesias J, Navarro F, Miró E, Pascual A, Bou G, Martínez-Martínez L, Tomas M. Genomic analysis of 40 prophages located in the genomes of 16 carbapenemase-producing clinical strains of Klebsiella pneumoniae. Microb Genom. 2020 May;6(5):e000369. doi: 10.1099/mgen.0.000369. Epub 2020 Apr 29. PMID: 32375972; PMCID: PMC7371120.
Juiz-Valiña, P. y et al. (2020). Central Resistance to Thyroid hormones in morbidly obese subjects is reversed after bariatric surgery-induced weight loss. Journal of Clinical Medicine, 9 (2), 359.
Juiz-Valiña, P. y et al. (2020) Altered GH-IGF-1 axis in severe obese subjects is reversed after bariatric surgery-induced weight loss and related with low-grade chronic inflammation. Journal of clinical medicine, 8 (9), 2614.
Pena-Bello, L. y el al. (2016). Circulating levels of irisin in hypopituitary and normal subjects. Plos One, 11 (7), e01. 
Pena-Bello,L. y et al. (2017). Oral glucose-stimulated growth hormone (GH) test in adult GH deficiency patients and controls: Potencial utility of a novel test. European Journal of Internal Medicine, 44, 55-61.
Juiz-Valiña,P. y et al. (2019). Effect of weight loss after bariatric surgery on thyroid-stimulating hormone levels in euthyroid patientes with morbid obesity. Nutrients, 11 (5), 11-21. 
Constanso-Conde I, Hermida-Prieto M, Barge-Caballero E, Núñez L, Pombo-Otero J, Suárez-Fuentetaja N, Paniagua-Martín MJ, Barge-Caballero G, Couto-Mallón D, Pan-Lizcano R, Vázquez-Rodríguez JM, Crespo-Leiro MG. Circulating miR-181a-5p as a new biomarker for acute cellular rejection in heart transplantation. J Heart Lung Transplant. 2020 Oct;39(10):1100-1108. doi: 10.1016/j.healun.2020.05.018. Epub 2020 Jun 7. PMID: 32654912.
Artículo científico: María del Carmen Arufe Gonda; Javier De Toro; Van de Loo Fons AJ; Onno J. Arntz; María José Sánchez Dopico; Juan Antonio Fafián Labora; Miriam Morente López. Influence of mesenchymal stem cell-derived extracellular vesicles in vitro and their role in aging. Stem Cell Research & Therapy. 11 - 1, pp. 13. 03/01/2020.
Artículo científico: María del Carmen Arufe Gonda; Miriam Morente López; Juan Fafián Labora. Effect of aging on behaviour of mesenchymal stem cells. World Journal of Stem Cells. 11 - 6, pp. 337 - 346. 26/06/2019.
Couceiro Sánchez Estefanía, Lema Verdía Laura, Veiga Seijo Raquel, Seoane Pillado Teresa, Balboa Barreiro Vanesa. Discordance of the evaluation of the plantar footprint in kidney transplant. J Am Podiatri Med Assoc. 2019.
Angiographically Guided Complete Revascularization Versus Selective Stress Echocardiography-Guided Revascularization in Patients With ST-Segment-Elevation Myocardial Infarction and Multivessel Disease: The CROSS-AMI Randomized Clinical TrialRamón Calviño-SantosRodrigo Estévez-LoureiroJesús Peteiro-VázquezJorge Salgado-FernándezAlejandro Rodríguez-VilelaRaúl Franco-GutiérrezAlberto Bouzas-MosqueraJosé Ángel Rodríguez-FernándezAlejandro Mesías-PregoCarlos González-JuanateyGuillermo Aldama-LópezPablo Piñón-EstebanXacobe Flores-RíosRita Soler-MartínTeresa Seoane-PilladoNicolás Vázquez-GonzálezJavier MuñizJosé Manuel Vázquez-RodríguezCirc Cardiovasc Interv 2019 Oct;12(10):e007924doi: 10.1161/CIRCINTERVENTIONS.119.007924.
Impact of COVID-19 outbreak and public lockdown on ST-segment elevation myocardial infarction care in Spain Fernando Rebollal-Leal1, Guillermo Aldama-López, Xacobe Flores-Ríos, Pablo Piñón-Esteban, Jorge Salgado-Fernández, Ramón Calviño-Santos, Nicolás Vázquez-González, José Manuel Vázquez-RodríguezCardiology Journal2020, Vol. 27, No. 4, 425–426DOI: 10.5603/CJ.a2020.0098
Presence of bacterial DNA in thrombotic material of patients with myocardial infarction P. Piñon-Esteban, L. Núñez, R. Moure, G. M. Marrón-Liñares, X. Flores-Rios, G. Aldama-Lopez, J. Salgado-Fernandez, R. Calviño-Santos, F. Rebollal-Leal, R. Pan-Lizcano, N. Vazquez-Gonzalez, G. Bou, M. Tomás, M. Hermida-Prieto & J. M. Vazquez-RodriguezScientific Reports. 2020;10(1):16299.DOI:10.1038/s41598-020-73011-5
López T, Sastre JA, Gómez-Ríos MA. Sphenopalatine block with lidocaine spray for treatment of obstetric postdural puncture headache. J Clin Anesth. 2020 Oct 20;68:110069. doi: 10.1016/j.jclinane.2020.110069. Epub ahead of print. PMID: 33096516.
Garzón JC, Sastre JA, Gómez-Ríos MÁ, López T, Garzón-Sánchez A, Pandit JJ. Comparing the dynamics of changes in regional cerebral oxygen saturation with arterial oxygen partial pressure with two techniques of preoxygenation in healthy adults. J Clin Anesth. 2020 Oct 14;68:110091. doi: 10.1016/j.jclinane.2020.110091. Epub ahead of print. PMID: 33069039.
Abad-Gurumeta A, Casans-Francés R, Gómez-Ríos MÁ. Postoperative neurocognitive disorders: unknowns to solve and work to do. Minerva Anestesiol. 2020 Sep;86(9):908-909. doi: 10.23736/S0375-9393.20.14796-5. Epub 2020 Jul 1. PMID: 32613815.
Gómez-Ríos MÁ, Casans-Francés R, Abad-Gurumeta A, Esquinas AM. Use of the video laryngoscopy in intensive care units. Med Intensiva. 2020 Jun 15:S0210-5691(20)30159-5. English, Spanish. doi: 10.1016/j.medin.2020.04.020. Epub ahead of print. PMID: 32553479.
Gómez-Ríos MÁ, Abad-Gurumeta A, Casans-Francés R, Esquinas AM. Safe extubation procedure of the difficult airway: "think twice, act wise". Minerva Anestesiol. 2020 Aug;86(8):802-804. doi: 10.23736/S0375-9393.20.14712-6. Epub 2020 Jun 17. PMID: 32549546.
Gómez-Ríos MÁ, Casans-Francés R, Abad-Gurumeta A, Taboada-López E. Preventing Infection of Patients and Healthcare Workers Should Be the New Normal in the Era of Novel Coronavirus Epidemics: Comment. Anesthesiology. 2020 Aug;133(2):462-463. doi: 10.1097/ALN.0000000000003373. PMID: 32516147; PMCID: PMC7302064.
Somri M, Gaitini LA, Safadi A, Hossein J, Ebraheem N, Gat M, Gómez-Ríos MÁ. A prospective evaluation of the new laryngeal tube suction-disposable in paralyzed, anesthetized pediatric patients under pressure-controlled ventilation. Minerva Anestesiol. 2020 Sep;86(9):997-998. doi: 10.23736/S0375-9393.20.14594-2. Epub 2020 Jun 2. PMID: 32490609.
Casans-Francés R, Feldheiser A, Gómez-Ríos MA, Muñoz-Alameda LE. Predicting acute postoperative pain by the qNOX score at the end of surgery. Comment on Br J Anaesth 2020; 124: 222-226. Br J Anaesth. 2020 May;124(5):e213-e214. doi: 10.1016/j.bja.2020.02.004. Epub 2020 Mar 5. PMID: 32147103.
Gómez-Ríos MÁ, Casans-Francés R, Freire-Vila E, Sastre JA, López T, Garzón JC. A prospective evaluation of the Totaltrack video laryngeal mask in paralyzed, anesthetized obese patients. J Clin Anesth. 2020 May;61:109688. doi: 10.1016/j.jclinane.2019.109688. Epub 2019 Dec 10. PMID: 31836266.
Gómez-Ríos MÁ, Casans-Francés R, Abad-Gurumeta A. Improving perioperative outcomes in the frail elderly patient. Minerva Anestesiol. 2019 Nov;85(11):1154-1156. doi: 10.23736/S0375-9393.19.14065-5. PMID: 31769276.
Somri M, Matter I, Gaitini LA, Safadi A, Hawash N, Gómez-Ríos MÁ. Fiberoptic-Guided and Blind Tracheal Intubation Through iLTS-D, Ambu® Auragain™, and I-Gel® Supraglottic Airway Devices: A Randomized Crossover Manikin Trial. J Emerg Med. 2019 Nov 16:S0736-4679(19)30829-7. doi: 10.1016/j.jemermed.2019.09.045. Epub ahead of print. PMID: 31744705.
Gómez-Ríos MA. Airway management in intensive care units. Med Intensiva. 2019 Apr;43(3):185-186. English, Spanish. doi: 10.1016/j.medin.2018.03.002. Epub 2018 Apr 17. PMID: 29678291.
Mostafa Somri, Luis Gaitini, Marina Gat, Mhfod Sonallah, Alona Paz, Manuel Ángel Gómez-Ríos, Cardiopulmonary Resuscitation during the COVID-19 pandemic. Do supraglottic airways protect against aerosol-generation?, Resuscitation,2020 ISSN 0300-9572, https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2020.10.013.
Gómez-Ríos MA, Casans-Francés R. Airway Management in Critically Ill Adults. Chest 2020. In press
Gómez-Ríos MA, Casans-Francés R, Abad-Gurumeta A Esquinas A.The role of videolaryngoscopy in airway management of COVID-19 patients. Anaesthesiol Intensive Ther 2020; 52, 4. In press
Artigos en revistas nacionais
Somoza Argibay I, Méndez Gallart R, Casal-Beloy I, García González M. Prevalencia de incontienencia urinaria diurna (IUD), disfunción del tracto urinario inferior en edad escolar y análisis de factores de riesgo. Revista Cirugía Pediátrica. 2019; 32(3): 145-149. 
Casal-Beloy I, Somoza Argibay I, García González M, Dargallo Carbonell T. Integra artificial sheet as urethral covering during surgery for hypospadias sequel. Arch Esp Urol. 2019; 72(6): 541-542. 
Epidemiology and outcome of HIV-infected patients admitted to the ICU in the current highly active antiretroviral therapy era. Vidal-Cortés P, Álvarez-Rocha LA, Fernández-Ugidos P, Pérez-Veloso MA, Suárez-Paul IM, Virgós-Pedreira A, Pértega-Díaz S, Castro-Iglesias ÁC.Med Intensiva. 2019 Apr 7. pii: S0210-5691(19)30073-7. doi: 10.1016/j.medin.2019.02.012. [Epub ahead of print]
Guillermo Aldama, Manuel López, Melisa Santás, Xacobe Flores, Pablo Piñón, Jorge Salgado, Ramón Calviño, Nicolás Váquez, Alejandro Mesías, Carlos Gonzaález-Juanatey, Javier Muñizy José Manuel VázquezImpacto en la mortalidad tras la implantación de una red de atención al infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Estudio IPHENAMIC. Rev Esp Cardiol. 2019. https://doi.org/10.1016/j.recesp.2019.09.013
Mora Boga R, Castiella Muruzábal S, Álvarez Jaurrieta C, Ruíz Castillo A. Fractura atípica de fémur relacionada con el uso prolongado de bifosfonatos. La importancia de decir «basta». Rehabilitación (Madrid). 2019;53(2)121-125.
Rodríguez Manso M, Canosa Hermida E, MArtín Mourelle R, Otero Villaverde S, Mora Boga R, Balboa Barreiro V. Terapia descongestiva compleja en grados iniciales de linfedema secundario a cáncer de mama. Fisioterapia. 2019;41(1):21-27.
Comparison of predicted and observed mortality in patients with heart failure treated at a specialized unit. Barge-Caballero E Barge-Caballero G, Couto-Mallón D, Paniagua-Martín MJ, Marzoa-Rivas R, Naya-Leira C, Riveiro-Rodríguez CM, Grille-Cancela Z, Blanco-Canosa P, Muñiz J, Vázquez-Rodríguez JM, Crespo-Leiro MG.Barge-Caballero E, et al. Among authors: Barge-Caballero GRev Esp Cardiol (Engl Ed). 2020 Jan 21:S1885-5857(19)30414-1. doi: 10.1016/j.rec.2019.09.027. Online ahead of print.Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2020.PMID: 31980398
Treatment of Hypercholesterolemia With PCSK9 Inhibitors in Heart Transplant Recipients. First Experience in Spain. Groba-Marco MDV, Del Castillo-García S, Barge-Caballero G Barge-Caballero E, Couto-Mallón D, Crespo-Leiro MG.Groba-Marco MDV, et al. Among authors: Barge-Caballero GBarge-Caballero ERev Esp Cardiol (Engl Ed). 2019 Dec;72(12):1084-1086. doi: 10.1016/j.rec.2019.08.002. Epub 2019 Aug 29.Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2019.PMID: 31474577English, Spanish.No abstract available.
Incidence, risk factors and prognostic impact of cytomegalovirus infection after heart transplantation. Méndez-Eirín E, Barge-Caballero E, Paniagua-Martín MJ, Barge-Caballero G, Couto-Mallón D, Grille-Cancela Z, Blanco-Canosa P, Cañizares-Castellanos A, González Barbeito M, Aller Fernández AV, Vázquez-Rodríguez JM, Crespo-Leiro MG.Méndez-Eirín E, et al. Among authors: Barge-Caballero EBarge-Caballero GMed Clin (Barc). 2020 May 22;154(10):381-387. doi: 10.1016/j.medcli.2019.07.024. Epub 2019 Dec 2.Med Clin (Barc). 2020.PMID: 31806387English, Spanish.
Flow obstruction of continuous-flow ventricular assist devices. Diagnosis and treatment of an uncommon problem. Couto Mallón D, Barge Caballero E, Salgado Fernández J, Barge Caballero G, Cuenca Castillo JJ, Crespo Leiro MG.Couto Mallón D, et al. Among authors: Barge Caballero EBarge Caballero GRev Esp Cardiol (Engl Ed). 2020 May 3:S1885-5857(20)30139-0. doi: 10.1016/j.rec.2020.01.025. Online ahead of print.Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2020.PMID: 32376229English, Spanish.No abstract available.
Abril-Molina A, Peña-Peña ML, López-Haldón JE. “Sudden cardiac death: Imaging beats the electrocardiogram”. Cardioclinics. 2019;55:109-110.
Peña-Peña ML, Trujillo-Quintero JP, García-Medina D, Cantero-Pérez EM, De Uña-Iglesias D, Monserrat L. “Identification by next-generation sequencing of 2 novel cases of noncompaction cardiomyopathy associated with 1p36 deletions” [published online ahead of print, 2020 Mar 16]. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2020;S1885-5857(20)30069-4.
Mourelo-Fariña M, Galeiras R, Pértega S, Aller AV. Clinical profile and evolution of patients with subarachnoid haemorrhage for 11 years [published online ahead of print, 2020 May 23]. Perfil clínico y evolución de pacientes con hemorragia subaracnoidea durante 11 años [published online ahead of print, 2020 May 23]. Neurocirugia (Astur). 2020;S1130-1473(20)30061-0. doi:10.1016/j.neucir.2020.03.007
Recommendations of the Working Groups from the Spanish Society of Intensive and Critical Care Medicine and Coronary Units (SEMICYUC) for the management of adult critically ill patients in the coronavirus disease (COVID-19). Ballesteros Sanz MÁ, Hernández-Tejedor A, Estella Á, Jiménez Rivera JJ, González de Molina Ortiz FJ, Sandiumenge Camps A, Vidal Cortés P, de Haro C, Aguilar Alonso E, Bordejé Laguna L, García Sáez I, Bodí M, García Sánchez M, Párraga Ramírez MJ, Alcaraz Peñarrocha RM, Amézaga Menéndez R, Burgueño Laguía P; Grupos de Trabajo de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC); Grupos de Trabajo de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias. Grupo de Trabajo de Bioética; Grupo de Trabajo de Cuidados Intensivos Cardiológicos y RCP; Grupo de Trabajo de Cuidados Intensivos Nefrológicos; Grupo de Trabajo de Donación y Trasplantes; Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas y Sepsis; Grupo de Trabajo de Evaluación de Tecnologías y Metodología de la Investigación; Grupo de Trabajo de Insuficiencia Respiratoria Aguda; Grupo de Trabajo de Metabolismo y Nutrición; Grupo de Trabajo de Neurointensivismo y Trauma; Grupo de Trabajo de Planificación, Organización y Gestión; Grupo de Trabajo de Sedación, Analgesia y Delirio; Grupo de Trabajo de Simulación; Grupo de Trabajo de Toxicología; Grupo de Trabajo de Transfusiones y Hemoderivados; Grupo de Trabajo de Transporte Crítico; Junta Directiva.Med Intensiva. 2020 Aug-Sep;44(6):371-388. doi: 10.1016/j.medin.2020.04.001. Epub 2020 Apr 8.PMID: 32360034
Enhancing sepsis management through machine learning techniques: A review. Ocampo-Quintero N, Vidal-Cortés P, Del Río Carbajo L, Fdez-Riverola F, Reboiro-Jato M, Glez-Peña D.Med Intensiva. 2020 May 29:S0210-5691(20)30102-9. doi: 10.1016/j.medin.2020.04.003.
Tratamiento farmacológico de la covid-19: revisión narrativa de los grupo de trabajo de enfermedades infecciosas y sepsis (gteis) y del grupo de trabajo de transfusiones y hemoderivados (gtth)Emili Díaz, Rocío Amézaga Menéndez, Pablo Vidal Cortés, María Gero Escapa, Mercedes Catalán González10.1016/j.medin.2020.06.017
Barriales-Villa R, Ochoa JP, Larrañaga-Moreira JM, et al. Risk predictors in a Spanish cohort with cardiac laminopathies. The REDLAMINA registry [published online ahead of print, 2020 Jun 29]. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2020; S1885-5857(20)30257-7. doi:10.1016/j.rec.2020.03.026
Piñeiro-Portela M, Peteiro-Vázquez J, Bouzas-Mosquera A, Martínez-Ruiz D, Yañez-Wonenburger JC, Pombo F, et al. Comparación de dos estrategias en la unidad de dolor torácico: ecocardiograma de estrés y tomografía computarizada con multidetectores. Revista Española de Cardiología. 2020.DOI: 10.1016/j.recesp.2020.01.007
Echarri Piudo A. Inflammatory bowel disease- new models of care. Rev Esp Enferm Dig. 2019; 111(8):577-578doi: 10.17235/reed.2019.6495/2019
Álvarez-Rivas N, Sang-Park H, Díaz Del Campo P, Fernández-Castro M, Corominas H, Andreu JL, et al. Efficacy of Belimumab in Primary Sjögren's Syndrome: A Systematic Review. Reumatologia clinica. 2020. S1699-258X(20)30076-0. doi: 10.1016/j.reuma.2020.03.003
Long-term outcomes after percutaneous atrial septal deffects closure. Lapeña-Reguero M, Rueda Núñez F, Álvarez-García N. Med Clin (Barc). 2020 Jun 26;154(12):519-520. doi: 10.1016/j.medcli.2019.019. Epub 2019 Mar 8. PMID: 30857799
Louro, A. y et al. (2016). Patología tiroidea en atención primaria. FMC en atención primaria, 23 (55), 5-33. 
Martinez, C., De Aspe, E. y Cordido, M. (2017). Multiples metástasis musculares como forma de presentación de un cáncer de pulmón descnonocido. SEMERGEN-Medicina de Familia, 43 (3), 261-262.
Insua, A., Cordido, M. y De Aspe E. (2019). Artropatía de Charcot. FMC en Atención Primaria, 26 (2), 65-126. 
Impacto en la mortalidad tras la implantación de una red de atención al infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Estudio IPHENAMICGuillermo Aldama, Manuel López, Melisa Santás, Xacobe Flores, Pablo Piñón, Jorge Salgado, Ramón Calviño, Nicolás Vázquez, Alejandro Mesías, Carlos González-Juanatey, Javier Muñiz, José Manuel VázquezRev Esp Cardiol. 2020;73(8):632–642
Evaluación económica de revascularización completa y revascularización guiada por ecocardiografía de estrés en el SCACEST con enfermedad multivasoXacobe Flores-Ríos, Ramón A. Calviño-Santos, Rodrigo Estévez-Loureiro, Jesús Peteiro-Vázquez, Jorge Salgado-Fernández, Alejandro Rodríguez-Vilela, Raúl Franco-Gutiérrez, Alberto Bouzas-Mosquera, José Ángel Rodríguez-Fernández, Raquel Marzoa-Rivas, Carlos González-Juanatey, Guillermo Aldama-López, Pablo Piñón-Esteban, Nicolás Vázquez-González, Javier Muñiz-García, José Manuel Vázquez-RodríguezDOI: 10.1016/j.recesp.2020.09.002
Sastre JA, López T, Gómez-Ríos MA, Garzón JC, Mariscal ML, Martínez-Hurtado E, Freire-Otero M, Redondo JM, Gómez G, Casalderrey-Rivas M; el Grupo de Estudio en ISR. Current practice of rapid sequence induction in adults: A national survey among anesthesiologists in Spain. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2020 Aug-Sep;67(7):381-390. English, Spanish. doi: 10.1016/j.redar.2020.03.007. Epub 2020 Jun 18. PMID: 32564884.
Casans-Francés R, Roberto-Alcácer AT, Martínez-Mejía TA, Gómez-Ríos MA. Model of conversion of analogical fibroscope to digital wireless fibroscope. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2019 Apr;66(4):235-236. English, Spanish. doi: 10.1016/j.redar.2018.12.006. Epub 2019 Feb 11. PMID: 30765095.
Gómez-Ríos MA, Sastre-Rincón JA, Mariscal-Flores M. Is direct laryngoscopy dead? Long live the video laryngoscopy. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2019 Apr;66(4):177-180. English, Spanish. doi: 10.1016/j.redar.2018.12.002. Epub 2018 Dec 31. PMID: 30606505.
Gómez-Ríos MA, Abad-Gurumeta A, Casans-Francés R, Calvo-Vecino JM. Keys to optimizing operating room efficiency. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2019 Feb;66(2):104-112. English, Spanish. doi: 10.1016/j.redar.2018.08.002. Epub 2018 Oct 5. PMID: 30293813.
Capítulo de Libro
Guía Esencial de Ecocardiografía. Autores: Fernando Cabrera Bueno. Edición: 2ª. Capítulo 14: Miocardiopatías. EAN: 9788491103578 y 9788491103585. Especialidad: Cardiología. Páginas: 470. © 2020.
Fernández-Basanta S, Coronado C, Movilla-Fernández MJ (2019). AFRONTAMENTO DA PERDA DUN EMBARAZO OU BEBÉ: DENDE UNHA PERSPECTIVA DE XÉNERO. En: (Re)construíndo o coñecemento: A Coruña, 14 de xuño de 2019/ XUGeX, VI Xornada Universitaria Galega en Xénero
Movilla-Fernández, María-Jesús; Rodríguez-Maseda, Emma; Freijomil-Vázquez, Carla; Fernández-Basanta, Sara. A pedagoxía narrativa como elemento de avaliación da aprendizaxe clínica no grao de Enfermaría. En: De la Torre Fernández, E. (ed.) (2019). Contextos universitarios transformadores: construíndo espazos de aprendizaxe. III Xornadas de Innovación Docente. Cufie.Universidade da Coruña. A Coruña. DOI: https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497121
Fernández-Basanta, Sara; Coronado, Carmen; Movilla-Fernández, María-Jesús. Barreras y facilitadores en el afrontamiento de la pérdida perinatal: Una meta-etnografía. En: Pedro Costa, A; Oliveira, C, Synthia E, Ribeiro J; Presado H; Baixinho C. (ed.) (2019). Atas do 8º Congresso Ibero-Americano em Investigação Qualitativa. 
Título : Exploración podológica en personas con Diabetes Mellitus Tipo II Nombre de la publicación : Intervención e investigación en contextos clínicos y de la salud Páginas : 367-373 Página de inicio : 367 Fecha : 2019/01/01 isbn : 978-84-09-08304-6
Similitudes y Diferencias entre Dieta Atlántica y Dieta Mediterránea. Libro Dieta Atlántica. Cristina Tejera Pérez. Ana Sánchez Bao. Fundación Dieta Atlántica, Universidad de Santiago de Compostela.
Mora-Boga R, Montoto-Marqués A. Complicaciones de la vejiga neurógena. En: Montoto-Marqués A, coordinador. Disfunción vesical en la lesión medular. 1ª ed. España: Méderic; 2019. p.171-191
Mora-Boga R, Salvador-de la Barrera S. Concepto, fisiopatología y clasificación de la vejiga neurógena. En: Montoto-Marqués A, coordinador. Disfunción vesical en la lesión medular. 1ª ed. España: Méderic; 2019. p.171-191
Capítulo 1.4: IMPORTANCIA DE LA MICROBIOTA. Dr. Secundino Cigarrán Guldrís, Dr. Juan Latorre Catalá y Dña. Ana Sanjurjo Amado. Servicio de Nefrología. Hospital Público da Mariña. Burela. Lugo. MANUAL PRÁCTICO DE NUTRICIÓN EN ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA. ISBN: 978-84-09-09977-1. Edición 2020
Capítulo 2.3: APLICACIONES DE LA BIOIMPEDANCIA EN NEFROLOGÍA Dr Secundino Cigarrán Guldris y Dña Ana Sanjurjo Amado. Seccion de Nefrología. Hospital Público A Mariña. Burela. Lugo. MANUAL PRÁCTICO DE NUTRICIÓN EN ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA. ISBN: 978-84-09-09977-1. Edición 2020
CONSENSO MULTIDISCIPLINAR DE NUTRICIÓN EN ERC E INFECCIÓN POR SARS-CoV-2. ISBN: 978-84-09-21607-9. Coordinadores:D. Alberto Caverni Muñoz.Dietista-Nutricionista. Asociación de Enfermos Renales Alcer Ebro. Zaragoza. Miembro del Grupo de trabajo SEN y NERC.Dra. Almudena Pérez-Torres. Dietista-Nutricionista. Hospital Universitario Santa Cristina. Madrid. Dietista-Nutricionista Investigadora. Hospital Universitario La Paz. IdiPaz. Madrid.Miembro del Grupo de trabajo SEN y NERC.Dra. Guillermina Barril Cuadrado. Jefa del Servicio de Nefrología del Hospital Universitario La Princesa. Madrid. Coordinadora del Grupo de trabajo SEN y NERC.
Casariego Vales E, Piñeiro Fernández JC. Manual práctico para detección y tratamiento integral del síndrome metabólico, 2ª ed. En: González Chávez A et al. Manual práctico para detección y tratamiento integral del síndrome metabólico, 2.ª ed. México, D.F.: Alfil; 2019. pp. 363–375. 
Cordido, F. et al (2016). Guias Clínicas de Fisterra.com. En Cordido, F. et al (ed). Hipopituarismo. Barcelona: Elsevier
De Aspe, E. y et al. (2017). Guias clínicas de Fisterra.com. En De Aspe, E, y et al (Ed), Trombosis venosa profunda. Barcelona: Elsevier
Cordido, F. y et al. (2019). Guias Clínicas de Fisterra.com. En Cordido, F. y et al (Ed), Hipotiroidismo. Barcelona: Elsevier.
Cordido, F. y et al. (2018). Guias Clínicas de Fisterra.com. En Cordido, F. y et al. (Ed), Hipertiroidismo. Barcelona: Elsevier. 
Mesenchymal stem cell - derived Extracellular Vesicles isolation and their protein cargo characterisation (Libro proteómica PROTEORED, SEPROT)
de la Torre S.A., Gómez-Ríos M.Á., Xu Z. (2020) Mortality and Prognosis of Older Patients During COVID-19 Pandemic. In: Vargas N., Esquinas A. (eds) Covid-19 Airway Management and Ventilation Strategy for Critically Ill Older Patients. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-55621-1_1
Notas
THE IMPORTANCE OF A COMPLETE CLINICAL HISTORY: THE VISION OF THE PATIENT AS A WHOLE. BIOMEDICAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNICAL RESEARCH30/01/2019131 - 4 
Martos, L., Fernández-Pardo, Á., López-Fernández, M. F., Ibáñez, F., Herrero, S., Tàssies, D., ... & Marco, P. (2019). Identification of 58 Mutations (26 Novel) in 94 of 109 Symptomatic Spanish Probands with Protein C Deficiency. Thrombosis and haemostasis119(09), 1409-1418.PMID: 31254973
Sanjurjo-Rodríguez, C., Castro-Viñuelas, R., Piñeiro-Ramil, M., Rodríguez-Fernández, S., Fuentes, I., Blanco, F. J., & Díaz-Prado, S. (2020). Versatility of Induced pluripotent Stem Cells (iPSCs) for Improving the Knowledge on Musculoskeletal Diseases. Int. J. Mol. Sci., 21, 6124. doi:10.3390/ijms21176124
Estase rematando o artigo titulado "Clinical evaluation of a decision support system for intelligent monitoring and drug administration in cardiac intensive care units" que planificamos enviar a revista "Applied Sciences" (ISSN 2076-3417. CiteScore (2019 Scopus data): Impact Factor: 2.474 (2019) ; 5-Year Impact Factor: 2.458 (2019), Rank 85/299 (Q2) in 'General Engineering' and 233/460 in 'General Materials Science'.
Outras publicacións
Rodríguez-Fernández, Silvia; Álvarez-Portela, Marcelino; Rendal-Vázquez, María Esther; Montero-Salinas, Alejandro; Piñeiro-Ramil, María; Castro-Viñuelas, Rocío; de Rojas, María Victoria; Sánchez-Ibáñez, Jacinto; Fuentes-Boquete, Isaac Manuel; Díaz-Prado, Silvia. Corneal cryopreservation: and endothelial cell viability and histomorphological study of cornea (resumen de póster). Book of Abstracts 3rd Annueal Meeting CINBIO. 2019. Biomedical Research Center. Unversity of Vigo. Vigo: p50.
Rodríguez-Fernández, Silvia; Thériault, Mathieu; Proulx, Stéphanie; Rendal-Vázquez, María Esther, Díaz-Prado, Silvia María.Tissue-engineered graft for a Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty. Resumen de póster. Cahier de abstracts. Journée Annuelle 2019 de ThéCell. Réseau de thérapie cellulaire, tissulaire et génique du Québec. 2019. Québec: p 37.
Aprobado comité de Ética de la investigación
Carta al EditorPiñeiro-Portela M, Peteiro-Vázquez J, Bouzas-Mosquera A, Vázquez-Rodríguez JM. Unidad de dolor torácico: no olvidar los índices clínicos. Respuesta. Revista Española de Cardiología. 2020. DOI:10.1016/j.recesp.2020.06.003
Pacios O, Blasco L, Bleriot I, Fernandez-Garcia L, González Bardanca M, Ambroa A, López M, Bou G, Tomás M. Strategies to Combat Multidrug-Resistant and Persistent Infectious Diseases. Antibiotics (Basel). 2020 Feb 6;9(2):65. doi: 10.3390/antibiotics9020065. PMID: 32041137; PMCID: PMC7168131.
Pacios O, Blasco L, Bleriot I, Fernandez-Garcia L, Ambroa A, López M, Bou G, Cantón R, Garcia-Contreras R, Wood TK, Tomás M. (p)ppGpp and Its Role in Bacterial Persistence: New Challenges. Antimicrob Agents Chemother. 2020 Sep 21;64(10):e01283-20. doi: 10.1128/AAC.01283-20. PMID: 32718971; PMCID: PMC7508602.
Artigos en revistas internacionais
Martin M, Antolin S et al. 2017. Neoadjuvant Therapy with Weekly Nanoparticle Albumin-Bound Paclitaxel for Luminal Early Breast Cancer Patients: Results from the NABRAX Study (GEICAM/2011-02), a Multicenter, Non-Randomized, Phase II Trial, with a Companion Biomarker Analysis. Oncologist. PMID: 28701571. 22-11, pp.1301-1308.
Ocana A, Antolin S, et al. 2017. A phase I study of the SRC kinase inhibitor dasatinib with trastuzumab and paclitaxel as first line therapy for patients with. HER2-overexpressing advanced breast cancer. GEICAM/2010-04 study. Oncotarget. PMID: 29069857. 8-42, pp.73144-73153
ASOCIACIÓN ENTRE MORFOLOGÍA DEL PIE Y RENDIMIENTO EN GIMNASIA RÍTMICASierra-Palmeiro, E¹., Bobo-Arce, M.², Fernández-Villarino M.³, Alonso-Tajes F⁴., González-Martin MC⁵. y Gómez-Rivas, L⁶.Aceptado para revisión por la Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
Cajalvo JM; Martinez de Dueñas E; Antolin S. 2017. IntrinsicSubtypes and Gene Expression Profiles in Primary and Metastatic Breast Cancer Cancer Research. PMID: 28249905. 77-9, pp.2213-2221.
Antolin Novoa; et al. 2015. Adjuvant regimens with trastuzumab administered for small HER2-positive breast cancer in routine clinical practice Clin Transl Oncol. PMID: 26103952. 17-11, pp.862-869.
Anton A, Antolin S, et al. 2011.Phase II clinical trial of liposomal-encapsulated doxorubicin citrate and docetaxel, associated with trastuzumab, as neoadjuvant treatment in stages II and IIIA HER2-overexpressing breast cancer patients. GEICAM 2003-03 studyAnn Oncol. DOI:10.1093/annonc/mdq317
Silvia Antolin1*, Benigno Acea2, Luis Albaina2, Ángel Concha3, Paz Santiago3, Tomás García-Caballero4, Joaquín J Mosquera5, José Ramón Varela5, Rafaela Soler5, Lourdes Calvo1Primary systemic therapy in her2-positive operable breast cancer with trastuzumab and chemotherapy: efficacy data, cardiotoxicity and long-term follow-up in 142 patients diagnosed from 2005-2016 at a single institutionBreast Cancer: Targets and Therapy ( Pendiente de revisión previa a publicación)
A Phase II Randomized Neoadjuvant Trial with Paclitaxel plus Trastuzumab (T) and/or Neratinib (N) with Postoperative Chemotherapy and T in HER2+ Breast CancerClin Cancer Res
Galeiras r, Mourelo-fariña m, Bouza MT et al. In Reply to "Timing of tracheostomy procedures in patients with spinal cord injury requiring cervical spine surgery: is aerly tracheostomy really associated with fewer wound infections"World neurosurgery 01/09/2018
Soler R, Méndez C, Rodríguez E, Barriales R, Ochoa JP, Monserrat L. Phenotypes of hypertrophic cardiomiopathy. An illustrative review of MRI findings. Insights Imaging [Internet]. 2018 Oct 22 [cited 2018 Oct 25] (ISSN: 1869-4101). http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30350182
Méndez C, Soler R, Rodríguez E, Barriales R, Ochoa JP, Monserrat L. Differential diagnosis of thickened myocardium: an illustrative MRI review. Insights Imaging [Internet]. 2018 Oct 9 [cited 2018 Oct 25] (ISSN: 1869-4101). http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30302634
González Porto SA, et al. Estudio comparativo de la ecografía Doppler frente a la biopsia de arteria temporal en el diagnóstico de la arteritis de células gigantes. Reumatol Clin. 2018. https://doi.org/10.1016/j.reuma.2018.08.007
Romero Morales C, Almazán Polo J, Rodriguez Sanz D, López López D, Vázquez González S, Arias Burías JL, Calvo Lobo C. Ultrasonographic features of abdominal perimuscular connective tissues in elite and amateur basketball players: an observational study. RAMB. 2018; 64(10): 936-941.
Calvo-Lobo C, Useros-Olmo A.I, Almazán-Polo J, Martín-Sevilla M, Romero-Morales C, Sánz-Corbalán I, Rodriguez-Sanz D, López-López D. Quantitative Ultrasound Imaging Pixel Analysis of the Intrinsic Plantar Muscle Tissue between Hemiparesis and Contralateral Feet in Post-Stroke Patients. IJERPH. 2018; 15 (11):2519.
Marrón-Liñares GM, Núñez L, Crespo-Leiro MG, Barge-Caballero E, Pombo J, Paniagua-Martin MJ, Suarez-Fuentetaja N, Cid J, Grille-Cancela Z, Muñiz-Garcia J, Tan CD, Rodríguez ER, Vázquez-Rodríguez JM, Hermida-Prieto M. Polymorphisms in genes related to the complement system and antibody-mediated cardiac allograft rejection. J Heart Lung Transplant. 2018 Apr;37(4):477-485. doi: 10.1016/j.healun.2017.07.006. Epub 2017 Jul 15. 
Robotic Sigmoidectomy with Intracorporeal Anastomosis using the “Vijan Pop” technique – Video Vignette.Marino MV, Builes Ramírez S, Cristobal L, Cagigas-Fernández C, Gómez-Ruiz M, et al.Colorectal Dis. 2019 Feb;21(2):245-246
Myocardial Amyloid Quantification with Look-Locker Magnetic Resonance Sequence in Cardiac Amyloidosis. Diagnostic Accuracy in Clinical Practice and Histological Validation. Pozo E, Castellano JM, Kanwar A, Deochand R, Castillo-Martin M, Pazos-López P, González-Lengua C, Osman K, Cham M, Cordon-Cardo C, Narula J, Fuster V, Sanz J. J Card Fail. 2018;24(2):78-86. 
Delgado-Lobete L, Santos-del-Riego S, Pértega-Díaz S, Montes-Montes R. Prevalence of suspected Developmental Coordination Disorder and Associated Factors in Spanish Classrooms. Research in Developmental Disabilities. 2019;86(March):31-40.
Cortés-Pereira, E., Fernández-Tajes, J., Fernández-Moreno, M., Vázquez-Mosquera, M. E., Relaño, S., Ramos-Louro, P., Durá-Sotuela, D, Dalmao -Fernández, A, Oreiro, N, Blanco, FJ and Rego-Pérez, I. (2019). Mitochondrial DNA (mtDNA) haplogroups J and H are differentially associated with the methylation status of articular cartilage: potential role in apoptosis and metabolic and developmental processes. Arthritis & Rheumatology. 
J Am Coll Cardiol.2018 Nov 13;72(20):2457-2467. doi: 10.1016/j.jacc.2018.10.001
Robles-Bykbaev Y, Tarrío-Saavedra J, Quintana-Pita S, Díaz-Prado S, García Sabán FJ, Naya S (2018) Statistical degradation modelling of Poly(D,L-lactide-co-glycolide) copolymers for bioscaffold applications.PLoS ONE 13(10): e0204004.https://doi.org/10.1371/journal. pone.0204004
AcoN is a negative regulator of the acetoin catabolism and modulates photoregulation in a temperature-dependent manner in A. baumannii. Marisel Romina Tuttobene, L. Fernández-García, L. Blasco, Pamela Cribb, A. Ambroa, Gabriela Leticia Müller, F. Fernández-Cuenca, I. Bleriot, Ramiro Esteban Rodríguez, B. GV. Barbosa, R. Lopez-Rojas, R.Trastoy, M.López, G. Bou, M. Tomás, María A. Mussi. Frontiers Microbiology (2019)
L Elberdín, RM Fernández-Torres, S Paradela, E Blanco, M Outeda, I Martín & E Fonseca (2019) Ustekinumab treatment for moderate to severe psoriasis. Eight-year real-world follow-up of 61 cases in a tertiary level hospital, Journal of Dermatological Treatment, DOI: 10.1080/09546634.2019.1605140
Relationship between Quorum Sensing and Secretion systems. Rocio T. Pena, Lucia Blasco, Antón Ambroa, Bertha M. Gonzalez Pedrajo, Laura Fernandez- Garcia, Maria Lopez, Ines Bleriot, German Bou, Rodolfo García-Contreras, Thomas K. Wood, Maria Tomas. Frontiers Microbiology (2019)
Pegito I, Lambeck J, Torres-Parada M, Miranda JGV, Costa JV. Treinamento de classe em circuito em água versus terra em pacientes pós-acidente vascular cerebral: um protocolo para um estudo controlado randomizado. Rev Pesq Fisio. 2018;8(3):xx-xx. doi: 10.17267/2238-2704rpf.v8i3.2053
Torres-Parada M, Vivas J, Balboa-Barreiro V, Marey-López J. Post-stroke shoulder pain subtypes classifying criteria: towards a more specific assessment and improved physical therapeutic care. Braz J Phys Ther. 2019 Mar 4. pii: S1413-3555(18)30325-3. doi: 10.1016/j.bjpt.2019.02.010.
Mosquera Efficacy and safety of transcatheter valve-in-valve replacement for Mitroflow bioprosthetic valve dysfunction.VX, González-Barbeito M, Bouzas-Mosquera A, Herrera-Noreña JM, Velasco C, Salgado-Fernández J, Calviño-Santos R, Vázquez-González N, Vázquez-Rodríguez JM, Cuenca-Castillo JJ. J Card Surg. 2018 Jul;33(7):356-362. doi: 10.1111/jocs.13720.
Value of the coronary artery disease consortium rule in patients with acute chest pain and negative troponins referred for exercise stress testing.Bouzas-Mosquera A, Peteiro J, Broullón FJ, Calviño-Santos R, Mosquera VX, Martínez D, Yáñez JC, Álvarez-García N, Vázquez-Rodríguez JM. Eur J Emerg Med. 2018 Jun;25(3):178-184.
TITLE: The Harvey–Bradshaw Index Adapted to a Mobile Application Compared with In-Clinic Assessment: The MediCrohn Study.Echarri A, Vera I, Ollero V, Arajol C, Riestra S, Robledo P, Calvo M, Gallego F, Ceballos D, Castro B. Aguas M,  García-López S, Marín-Jimenez I, Chaparro M, Mesonero P, Guerra I, Guardiola J, Nos P, Muñiz J on behalf of the MediCrohn Study investigators. Telemed J E Health. 2019 Mar 8. doi: 10.1089/tmj.2018.0264. PMID:30848700
Juiz-Valiña P, Outeiriño-Blanco E, Pértega S, Varela-Rodriguez BM, García-Brao MJ, Mena E, Pena-Bello L, Cordido M, Sangiao-Alvarellos S, Cordido F. Effect of Weight Loss after Bariatric Surgery on Thyroid-Stimulating Hormone Levels in Euthyroid Patients with Morbid Obesity. Nutrients. 2019 May 20;11(5). pii: E1121. doi: 10.3390/nu11051121.
Rodríguez-Osorio I, Mena A, Meijide H, Morano L, Delgado M, Cid P, Margusino L, Pedreira JD, Castro Á. Liver-related events and mortality among elderly patients with advanced chronic hepatitis C treated with direct-acting antivirals.PLoS One. 2019 Jun 3;14(6):e0217052. doi: 10.1371/journal.pone.0217052. eCollection 2019.
Fernández-Basanta, S., Van, P., Coronado, C., Torres, M., & Movilla-Fernández, M. J. (2019). Coping After Involuntary Pregnancy Loss: Perspectives of Spanish European Women. OMEGA-Journal of Death and Dying, 0030222819852849.
Luis Margusino-Framiñán, Purificación Cid-Silva, Víctor Giménez-Arufe, Cristina Mondelo-García, Carla Fernández-Oliveira, Álvaro Mena-de-Cea, Isabel Martín Herranz, Ángeles Castro-Iglesias. Influence of drug-drug interactions on effectiveness and safety of direct-acting antivirals against hepatitis C virus. European Journal of Hospital Pharmacy Science and Practice 2019; 0:1-7. doi: 10.1136/ejhpharm-2019-001889.
Lorenzo-López L, López-López R, Maseda A, Buján A, Rodríguez-Villamil JL, Millán-Calenti JC. Changes in frailty status in a community-dwelling cohort of older adults: The VERISAÚDE study. Maturitas. 2019;119:54-60. 
Fibrates as Drugs with Senolytic and Autophagic Activity for Osteoarthritis Therapy. Uxía Nogueira-Recalde, Irene Lorenzo-Gómez, Francisco J. Blanco, María I. Loza, Diego Grassi, Valery Shirinsky, Ivan Shirinsky, Martin Lotz, Paul D. Robbins, Eduardo Domínguez, Beatriz Caramés. EBioMedicine. Ref. No.: EBIOM-D-19-01420R1.
Three-dimensional bone evaluation after surgical treatment with plasma rich in growth factors of Medication Related Osteonecrosis of the Jaw (MRONJ): A report of 3 cases - Bone Reports
Fernández Ugidos P, Barge Caballero E, Gómez López R, Paniagua Martin MJ, Barge Caballero G, Couto Mallón D, et al. In-hospital postoperative infection after heart transplantation: Risk factors and development of a novel predictive score. Transpl Infect Dis. 2019 May 11:e13104. doi: 10.1111/tid.13104. [Epub ahead of print].PMID:31077542
Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2019 Jun 30. pii: ivz155. doi: 10.1093/icvts/ivz155. [Epub ahead of print]PMID: 31257414
Transpl Infect Dis. 2019 May 11:e13104. doi: 10.1111/tid.13104. [Epub ahead of print]PMID: 31077542
Eur Heart J. 2019 Apr 21;40(16):1307. doi: 10.1093/eurheartj/ehz128. No abstract available. PMID: 30863854
Lancet. 2019 Feb 23;393(10173):e32. doi: 10.1016/S0140-6736(19)30236-3. No abstract available. PMID: 30799016
Circ J. 2018 Apr 25;82(5):1351-1359. doi: 10.1253/circj.CJ-17-1320. Epub 2018 Apr 3.PMID: 29618707
Eur J Heart Fail. 2018 Mar;20(3):616-618. doi: 10.1002/ejhf.1102. Epub 2017 Dec 13. No abstract available. PMID: 29235712
Eur J Heart Fail. 2018 Feb;20(2):385-394. doi: 10.1002/ejhf.886. Epub 2017 Jun 5.PMID: 28580728
Olveira G, Abuín J, López R, Herranz S, García-Almeida JM, García-Malpartida K, Ferrer M, Cancer E, Luengo-Pérez LM, Álvarez J, Aragón C, Ocón MJ, García-Manzanares Á, Bretón I, Serrano-Aguayo P, Pérez-Ferre N, López-Gómez JJ, Olivares J, Arraiza C, Tejera C, Martín JD, García S, Abad ÁL, Alhambra MR, Zugasti A, Parra J, Torrejón S, Tapia MJ. Regular insulin added to total parenteral nutrition vs subcutaneous glargine in non-critically ill diabetic inpatients, a multicenter randomized clinical trial: INSUPAR trial. Clin Nutr. 2019 Mar 20. pii: S0261-5614(19)30090-1. doi: 10.1016/j.clnu.2019.02.036. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 30930133.
Bellido V, Bellido D, Tejera C, Carral F, Goicolea I, Soto A, García Almeida JM, Morales C, López de la Torre M. Effect of Telephone-Delivered Interventions on Glycemic Control in Type 2 Diabetes Treated with Glargine Insulin. Telemed J E Health. 2019 Jun;25(6):471-476. doi: 10.1089/tmj.2018.0014. Epub 2018 Jul 23. PubMed PMID: 30036160.
Fernández-Ugidos P, Barge-Caballero E, Gómez-López R, Paniagua-Martin MJ, Barge-Caballero G, Couto-Mallón D, Solla-Buceta M, Iglesias-Gil C, Aller-Fernández V, González-Barbeito M, Vázquez-Rodríguez JM, Crespo-Leiro MG. In-hospital postoperative infection after heart transplantation: Risk factors and development of a novel predictive score. Transpl Infect Dis. 2019 May 11:e13104.
In-hospital postoperative infection after heart transplantation: Epidemiology, clinical management and outcome. Surgical infection (pendiente de publicación)
Copia de manuscrito definitivoIn-hospital postoperative infection after heart transplantation: Epidemiology, clinical management and outcome.Surgical infection (pendiente de publicación)
Nogueira-Recalde U, Lorenzo-Gómez I, Blanco FJ, Loza MI, Grassi D, Shirinsky V, et al. Fibrates as drugs with senolytic and autophagic activity for osteoarthritis therapy. EBioMedicine. 2019; 45:588–605. https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2019.06.049
Iatrogenic aortic dissection in a preterm neonate presenting as acute renal failure.Avila A, Bautista V, Rueda F. Pediatr Neonatol2018 Feb;59(1):94-96. doi: 10.1016/j.pedneo.2016.11.006. Epub 2017 Jul 1. PMID: 28694136.
Norrish G, Jager J, Field E, Quinn E, Fell H, Lord E, Ochoa JP, et al. Yield of Clinical Screening for Hypertrophic Cardiomyopathy in Child First-Degree Relatives: Evidence for a Change in Paradigm. Circulation [Internet]. 2019 Apr 22;CIRCULATIONAHA.118.038846. https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.118.038846
Ochoa JP, Elliott PM, Gimeno JR, Monserrat L. Reply: Revisiting Genome Sequencing Data in Light of Novel Disease Gene Associations. J Am Coll Cardiol [Internet]. 2019 Mar 26;73(11):1366–7. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30898216
Ochoa JP, Sabater-Molina M, García-Pinilla JM, Mogensen J, Restrepo-Córdoba A, Palomino-Doza J, et al. Formin Homology 2 Domain Containing 3 (FHOD3) Is a Genetic Basis for Hypertrophic Cardiomyopathy. J Am Coll Cardiol [Internet]. 2018 Nov 13;72(20):2457–67. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30442288
Ortiz-genga MF, Ochoa JP, Monserrat L. Aportes de la genética al estudio y manejo clínico de las miocardiopatías. Rev Uruguaya Cardiol. 2018;33(3):374–89.
Trujillo-Quintero JP, Palomino-Doza J, Cárdenas-Reyes I, Ochoa JP, Monserrat L. Abordaje de las cardiopatías familiares desde la Medicina genómica. Rev Colomb Cardiol [Internet]. 2018 Jun 20 [cited 2018 Aug 16];25(4):264–76. ISSN: 0120-5633. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0120563318300391?via%3Dihub
Domínguez F, Cuenca S, Bilińska Z, Toro R, Villard E, Barriales-Villa R, JP Ochoa, et al. Dilated Cardiomyopathy Due to BLC2-Associated Athanogene 3 (BAG3) Mutations. J Am Coll Cardiol [Internet]. 2018 Nov 13;72(20):2471–81. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30442290
En segunda revisión Manuscrito enviado a la Revista Española de CardiologíaComparación de dos estrategias en la unidad de dolor torácico: ecocardiografía de estrés y tomografía multidetector computarizada. A. Varela-Cancelo,M. Pineiro-Portela, J. Peteiro-Vazquez, F. Pombo, D. Martinez, JC. Yanez, A. Bouzas, JM Vázquez Rodriguez Complexo Hospitalario Universitario
Vegetable-Based Diets for Chronic Kidney Disease? It Is Time to Reconsider. Cases A1, Cigarrán-Guldrís S2, Mas S3,4, Gonzalez-Parra E5,6. Nutrients. 2019 Jun 4;11(6). pii: E1263. doi: 10.3390/nu11061263.
Abnormalities in Glucose Metabolism, Appetite-Related Peptide Release, and Pro-inflammatory Cytokines Play a Central Role in Appetite Disorders in Peritoneal Dialysis. Avila-Carrasco L1, Pavone MA2, González E3, Aguilera-Baca Á4, Selgas R3, Del Peso G3, Cigarran S5, López-Cabrera M6, Aguilera A1. Front Physiol. 2019 May 28;10:630. doi: 10.3389/fphys.2019.00630. eCollection 2019.
A note on rotigotine for restless legs syndrome after renal transplantation. Calviño J1, Guijarro M2, Cigarran S3, González-Tabares L1, Sobrido MJ4. Mov Disord. 2019 Jan;34(1):151-152. doi: 10.1002/mds.27574.
Advanced glycation end products (AGEs) estimated by skin autofluorescence are related with cardiovascular risk in renal transplant.Calviño J1Cigarran S2Gonzalez-Tabares L1Menendez N2Latorre J2Cillero S1Millan B1Cobelo C1Sanjurjo-Amado A2Quispe J1Garcia-Enriquez A1Carrero JJ3PLoS One. 2018 Aug 1;13(8):e0201118. doi: 10.1371/journal.pone.0201118. eCollection 2018.
Atrasentan and renal events in patients with type 2 diabetes and chronic kidney disease (SONAR): a double-blind, randomised, placebo-controlled trial. Heerspink HJL, Parving HH, Andress DL, Bakris G, Correa-Rotter R, Hou FF, Kitzman DW, Kohan D, Makino H, McMurray JJV, Melnick JZ, Miller MG, Pergola PE, Perkovic V, Tobe S, Yi T, Wigderson M, de Zeeuw D; SONAR Committees and Investigators. Lancet. 2019 May 11;393(10184):1937-1947. doi: 10.1016/S0140-6736(19)30772-X. Epub 2019 Apr 14.
Canagliflozin and Renal Outcomes in Type 2 Diabetes and Nephropathy. Perkovic V, Jardine MJ, Neal B, Bompoint S, Heerspink HJL, Charytan DM, Edwards R, Agarwal R, Bakris G, Bull S, Cannon CP, Capuano G, Chu PL, de Zeeuw D, Greene T, Levin A, Pollock C, Wheeler DC, Yavin Y, Zhang H, Zinman B, Meininger G, Brenner BM, Mahaffey KW; CREDENCE Trial Investigators N Engl J Med. 2019 Jun 13;380(24):2295-2306. doi: 10.1056/NEJMoa1811744. Epub 2019 Apr 14.
The Canagliflozin and Renal Endpoints in Diabetes with Established Nephropathy Clinical Evaluation (CREDENCE) Study Rationale, Design, and Baseline Characteristics. Jardine MJ, Mahaffey KW, Neal B, Agarwal R, Bakris GL, Brenner BM, Bull S, Cannon CP, Charytan DM, de Zeeuw D, Edwards R, Greene T, Heerspink HJL, Levin A, Pollock C, Wheeler DC, Xie J, Zhang H, Zinman B, Desai M, Perkovic V; CREDENCE study investigators. Am J Nephrol. 2017 Dec 13;46(6):462-472. doi: 10.1159/000484633. [Epub ahead of print]
María Piñeiro-Ramil, Rocío Castro-Viñuelas, Clara Sanjurjo-Rodríguez, Silvia Rodríguez-Fernández, Tamara Hermida Gómez, Francisco Javier de-Toro-Santos, Francisco J. Blanco, Isaac Fuentes-Boquete, Silvia Maria Díaz-Prado. AB0102 Generation of osteoarthritic mesenchymal stromal cell lines. Annals of the Rheumatic Diseases 2019;78:1512-1513. http://dx.doi.org/10.1136/annrheumdis-2019-eular.6717
Martínez-Guitián M, Vázquez-Ucha JC, Álvarez-Fraga L, Conde-Pérez K, Lasarte-Monterrubio C, Vallejo JA, Bou G, Poza M and Beceiro A (2019) Involvement of HisF in the Persistence of Acinetobacter baumannii During a Pneumonia Infection. Front. Cell. Infect. Microbiol. 9:310. doi: 10.3389/fcimb.2019.00310
Gato E, Álvarez-Fraga L, Vallejo JA, Rumbo-Feal S, Martínez-Guitián M, Beceiro A, Poza M, Bou G, Pérez A. 2018. Draft genome sequences of two epidemic OXA-48-producing Klebsiella pneumoniae clinical strains isolated during a large outbreak in Spain. Genome Announc 6:e00026-18. https://doi.org/10.1128/ genomeA.00026-18.
Vázquez-Ucha J.C., Martínez-Guitián M, Maneiro M, Conde-Pérez K, Álvarez-Fraga L, Torrens G, Oliver A, Buynak JD, Bonomo RA, Bou G, González-Bello C, Poza M, Beceiro A. 2019. Therapeutic efficacy of LN-1-255 in combination with imipenem in severe infection caused by carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii. Antimicrob Agents Chemother 63:e01092-19. https://doi.org/10.1128/AAC.01092-19.
Arca-Suárez J, Fraile-Ribot P, Vázquez-Ucha JC, Cabot G, Martínez-Guitián M, Lence E, González-Bello C, Beceiro A, Rodríguez-Iglesias M, Galán-Sánchez F, Bou G, Oliver A. 2019. Challenging antimicrobial susceptibility and evolution of resistance (OXA-681) during treatment of a long-term nosocomial infection caused by a Pseudomonas aeruginosa ST175 clone. Antimicrob Agents Chemother 63:e01110-19. https://doi.org/10.1128/AAC.01110-19.
Arca-Suárez J, Fraile-Ribot P, Vázquez- Ucha JC, Cabot G, Martínez-Guitián M, Lence E,González-Bello C, Beceiro A, Rodríguez-Iglesias M, Galán-Sánchez F, Bou G, Oliver A. 2019. Challenging antimicrobial susceptibility and evolution of resistance (OXA-681) during treatment of a long-term nosocomial infection caused by a Pseudomonas aeruginosa ST175 clone. Antimicrob Agents Chemother 63:e01110-19. https://doi.org/10.1128/AAC .01110-19.
Citation: Martínez-Guitián M, Vázquez-Ucha JC, Álvarez-Fraga L, Conde-Pérez K, Lasarte-Monterrubio C, Vallejo JA, Bou G, Poza M and Beceiro A (2019) Involvement of HisF in the Persistence of Acinetobacter baumannii During a Pneumonia Infection. Front. Cell. Infect. Microbiol. 9:310. doi: 10.3389/fcimb.2019.00310
Vázquez-Ucha JC, MartínezGuitián M, Maneiro M, Conde-Pérez K, ÁlvarezFraga L, Torrens G, Oliver A, Buynak JD, Bonomo RA, Bou G, González-Bello C, Poza M, Beceiro A. 2019. Therapeutic efficacy of LN-1- 255 in combination with imipenem in severe infection caused by carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii. Antimicrob Agents Chemother 63:e01092-19. https://doi.org/10 .1128/AAC.01092-19
Maseda, A., Cibeira, N., Lorenzo-López, L., González-Abraldes, I., Buján, A., de Labra, C., & Millán-Calenti, J. C. (2018). Multisensory stimulation and individualized music sessions on older adults with severe dementia: effects on mood, behavior, and biomedical parameters. Journal of Alzheimer's Disease63(4), 1415-1425.
Ripollés-Melchor J, Abad-Motos A, Logroño-Egea M, Aldecoa C, García-Erce JA, Jiménez-López I, Cassinello-Ogea C, Marín-Peña O, Ferrando-Ortolá C, de la Rica AS, Gómez-Ríos MA . Postoperative Outcomes Within Enhanced Recovery After Surgery Protocol in Elective Total Hip and Knee Arthroplasty. POWER.2 Study: Study Protocol for a Prospective, Multicentre, Observational Cohort Study. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2019;47(3):179-186
Ripollés-Melchor J, Ramírez-Rodríguez JM, Casans-Francés R, et al. Association Between Use of Enhanced Recovery After Surgery Protocol and Postoperative Complications in Colorectal Surgery: The Postoperative Outcomes Within Enhanced Recovery After Surgery Protocol (POWER) Study. JAMA Surg. 2019
Casans-Francés R, Roberto-Alcácer AT, Gómez-Ríos MA, Calvo-Vecino JM. The importance of trial sequential analysis in the evaluation of the results of a meta-analysis. Minerva Anestesiol. 2019;85(4):342-343
Gómez-Ríos MÁ, Freire-Vila E, Casans-Francés R, Pita-Fernández S. The TotaltrackTM video laryngeal mask: an evaluation in 300 patients. Anaesthesia. 2019;74(6):751-757
Gómez-Ríos MÁ, Freire-Vila E, Calvo-Vecino JM. Use of the Totaltrack VLM as a rescue device following failed tracheal intubation. Eur J Anaesthesiol. 2019;36(3):237-239
Abad-Gurumeta A, Gómez-Ríos MÁ, Calvo-Vecino JM. Intravenous dexmedetomidine: can it modulate the effects of inflammation, or is it only an antinociceptive agent?. Minerva Anestesiol. 2019;85(3):226-228
Gómez-Ríos MÁ, Abad-Gurumeta A, Calvo-Vecino JM. Assessing nociception: steps towards intraoperative "full monitoring". Minerva Anestesiol. 2018;84(10):1123-1125
Gómez-Ríos MÁ, Freire-Vila E, Abad-Gurumeta A, Barreto-Calvo P, Calvo-Vecino JM. Use of Totaltrack VLM as a rescue device after failed ventilation and tracheal intubation with LMA Fastrach in emergent difficult airways. J Clin Anesth. 2019
Gómez-Ríos MÁ, Casans-Francés R, Ripollés-Melchor J, Abad-Gurumeta A, Calvo-Vecino JM. Endotracheal intubation in the prehospital settings. Am J Emerg Med. 2019;37(4):771
Gómez-Ríos MÁ, Calvo-Vecino JM. Airway management in a prehospital combat setting. Am J Emerg Med. 2019;37(2):349
Gómez-Ríos MÁ, Silva-Carballal I, Freire-Vila E. Use of the TotalTrack VLM for endotracheal intubation in a patient with a giant thyroglossal duct cyst and airway compression. Anaesth Crit Care Pain Med. 2018;37(6):615-616
Gómez-Ríos MÁ, Bonome C. The totaltrack VLM: a novel video-assisted intubating laryngeal mask. Minerva Anestesiol. 2018;84(1):126-127
Martín-Mateos E, Gómez-Ríos MÁ, Freire-Vila E. [Internal carotid artery dissection after laparoscopic surgery]. Rev Bras Anestesiol. 2018;68(3):315-317
Cortés‐Pereira, E., Fernández‐Tajes, J., Fernández‐Moreno, M., Vázquez‐Mosquera, M. E., Relaño, S., Ramos‐Louro, P., Durán-Sotuela, A.,… Rego‐Pérez, I. (2019). Differential Association of Mitochondrial DNA Haplogroups J and H With the Methylation Status of Articular Cartilage: Potential Role in Apoptosis and Metabolic and Developmental Processes. Arthritis & Rheumatology71(7), 1191–1200. doi: 10.1002/art.40857
Artículo en revisión, pendiente de publicación.Revista: Physical therapy in sportSubmission no: YPTSP_2019_397 Title: Inter- and intra-examiner reliability of supraspinatus muscle tendon palpation in asymptomatic subjects: A cross-sectional study Listed co-author(s): Mr Fermin Naranjo-Cinto, Mr Giezi Falcon, Mr Alejandro Garrido-Marín, Mr FJ Senín-Camargo, Dr Amalia Jacome, Dr Cesar Calvo Lobo, Dr. Tomás Gallego-Izquierdo, Dr. Daniel Pecos Martín
Early treatment with daptomycin plus cloxacillin is associated with a lower mortality rate in patients with Staphylococcus aureus bacteremia: a propensity score matched analysisArtículo en proceso de revisión para publicación.
Coronary vascular disease event risk and metabolic syndrome prevalence in patients enrolled in an assertive treatment community program.L. Ramudo Cela et al. / Comprehensive Psychiatry 81 (2018) 28–32
Rapid response to omalizumab in 3 cases of delayed pressure urticaria.Quintero OP, Arrondo AP, Veleiro B.J Allergy Clin Immunol Pract. 2017 Jan - Feb;5(1):179-180. doi: 10.1016/j.jaip.2016.07.016. Epub 2016 Sep 21. PMID:27665388
Daily baked egg intake may accelerate the development of tolerance to raw egg in egg-allergic children.Pérez-Quintero O, Martinez-Azcona O, Balboa V, Vila L.Eur J Pediatr. 2019 Nov 22. doi: 10.1007/s00431-019-03488-4. PMID: 31758309
Aquagenic Urticaria: Report of a Case in an Adolescent Girl.J Investig Allergol Clin Immunol. 2016;26(5):326-327. doi: 10.18176/jiaci.0082. Muinelo A1, Pérez O1, Vila L1.Pediatric Allergy Unit, Hospital Materno-Infantil Teresa Herrera, La Coruña, Spain. PMID: 27763863 DOI: 10.18176/jiaci.0082
CEN Case Rep.March 2017 ( DOI 10.1007/s13730-017-0251-8)Kidney International 2017( DOI 10.1016/j.kint2017.06.022) Nephrol Dial Transplant 2017 (32:466-474, DOI 10.1093/ndt/gfw453)J Am Soc Nephrol 29 2018 (DOI 10.1681/ASN.2017050518)Am J Nephrol 2018; 48:225-233( DOI:101159/000492865)Clin J Am Soc Nephrol. 2019;14(12):1719-3Kidney Int. 2019;96(4):995-1004.
Artigos en revistas nacionais
Juan F Cueva, Silvia Antolin, Lourdes Calvo, et al. 2016. Galician consensus on management of cardiotoxicity in breast cancer: risk factors, prevention and early intervention. Clinical and Traslational Oncology
Antolin S; et al. 2011. A dose-dense schedule of docetaxel followed by doxorubicin and cyclophosphamide as neoadjuvant treatment for breast cancer: results from a phase II study Clin Transl Oncol. PMID: 21865141. 13-9, pp.686-691.
Barriales-Villa R, Ochoa JP, Santomé-Collazo JL, Mosquera-Reboredo J, Cao-Vilariño M, Monserrat L. First Reported Case of Fabry Disease Caused by a Somatic Mosaicism in the GLA Gene. Rev Esp Cardiol (Engl Ed) [Internet]. 2018 Jul 17 [cited 2018 Oct 25] (ISSN: 1885-5857). http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30029973
González Castroagudín, S.; Manresa López, M.C.; Ponte Hernando, F. J. y González Castroagudín, R. (2019). Enrigue Hervada García Sampedro: el médico coruñés de los pobres. Cuadernos de Estudios Gallegos, 66 (132)
CRUZ-VALIÑO, A.B. Medicina defensiva: significado vs medición.Anales del Sistema Sanitario de Navarra [S.l.], nov. 2018. ISSN 1137-6627. FACTOR DE IMPACTO AÑO 2017: 0.622Disponible en: https://recyt.fecyt.es/index.php/ASSN/article/view/67885/41301> doi:http://dx.doi.org/10.23938/ASSN.0383Disponible en:(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed). Copiar el doi(10.23938/ASSN.0383).
Del Río-Carbajo L, Vidal-Cortés P. Tipos de antisépticos, presentaciones y normas de uso. Med Intensiva. 2018 Nov 15. pii: S0210-5691(18)30275-4. doi:10.1016/j.medin.2018.09.013.
Margusino-Framiñán L, Cid-Silva P, Mena-de-Cea A, Rodríguez-Osorio I, Pernas-Souto B, Delgado-Blanco M, Pertega-Díaz S, Martín-Herranz I, Castro-Iglesias A. Effectiveness and safety of daclatasvir/sofosbuvir with or without ribavirin in genotype 3 hepatitis C virus infected patients. Results in real clinical practice. Rev Esp Quimioter. 2019 Apr;32(2):137-144. Epub 2019 Feb 12.
"Variables ligadas al tabaquismo en una muestra de estudiantes de ciencias de la salud de la universidad de A Coruña" Rev ROL Enferm 2019;42(5):378-388
Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2019 Jul;72(7):584-585. doi: 10.1016/j.rec.2018.06.020. Epub 2018 Jul 17. English, Spanish. No abstract available. PMID: 30029972
Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2018 Nov 23. pii: S1885-5857(18)30432-8. doi: 10.1016/j.rec.2018.10.005. [Epub ahead of print] English, Spanish. PMID: 30477951
Neurologia. 2018 May 7. pii: S0213-4853(18)30085-9. doi: 10.1016/j.nrl.2018.02.005. [Epub ahead of print] English, Spanish. No abstract available. PMID: 29748096
Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2018 Aug;71(8):674-676. doi: 10.1016/j.rec.2017.05.025. Epub 2017 Jun 21. English, Spanish. No abstract available. PMID: 28647312
Reyes-García R, Moreno-Pérez Ó, Tejera-Pérez C, Fernández-García D, Bellido-Castañeda V, de la Torre Casares ML, Rozas-Moreno P, Fernández-García JC, Marco Martínez A, Escalada-San Martín J, Gargallo-Fernández M, Botana-López M, López-Fernández J, González-Clemente JM, Jódar-Gimeno E, Mezquita-Raya P; en representación del Grupo de trabajo de Diabetes-SEEN. Document on a comprehensive approach to type 2 diabetes mellitus. Endocrinol Diabetes Nutr. 2019 Feb 28. pii: S2530-0164(19)30022-9. doi: 10.1016/j.endinu.2018.10.010. [Epub ahead of print] English, Spanish. PubMed PMID: 30827909. >
Wanden-Berghe Lozano C, Pereira Cunill JL, Cuerda Compes C, Ramos Boluda E, Maiz Jiménez MI, Gómez Candela C, Virgili Casas N, Burgos Peláez R, Pérez de la Cruz A, Penacho Lázaro MªÁ, Sánchez Martos EÁ, De Luis Román DA, Martínez Faedo C, Martín Fontalba MLÁ, Álvarez Hernández J, Matía Martín P, Díaz Guardiola P, Carabaña Pérez F, Sanz París A, Garde Orbaiz C, Sánchez-Vilar Burdiel O, Martín Folgueras T, Martín Palmero MªÁ, Luengo Pérez LM, Zugasti Murillo A, Martínez Costa C, Suárez Llanos JP, Tejera Pérez C, Irles Rocamora JA, Arraiza Irigoyen C, García Delgado Y, Campos Martín C, Ponce González MÁ, Mauri Roca S, García Zafra MªV, Morán López JM, Molina Baeza B, Gonzalo Marín M, Joaquín Ortiz C, Pintor de la Maza B, Gil Martínez MªC, Carrera Santaliestra MJ, Forga Visa MªDT, Apezetxea Celaya A, Sánchez Sánchez R, Urgeles Planella JR. [Home and Ambulatory Artificial Nutrition (NADYA) Report. Home Parenteral Nutrition in Spain, 2017]. Nutr Hosp. 2018 Dec 3;35(6):1491-1496. doi: 10.20960/nh.2364. Spanish. PubMed PMID: 30525864.
Wanden-Berghe Lozano C, Campos C, Burgos Peláez R, Álvarez J, Frias Soriano L, Matia Martín MP, Lobo-Támer G, de Luis Román DA, Gonzalo Marín M, Gómez Candela C, Martínez Olmos MA, Pintor Calleja B, Luengo Pérez LM, Santacruz N, Irles Rocamora JA, Higuera Pulgar I, Padín S, Leyes García P, Sánchez R, Cardona D, Martín MªÁ, Ballesta C, Suárez JP, Tejera C, Bonada A, Gardez C, Penacho MÁ, Martínez MJ, Virgili Casas MN, Martín T, Cánovas B, Díaz MI, Del Olmo D, Carabaña Pérez F, Parés Marimón RMª, Mauri Roca S, Romero V, García I, Sánchez-Vilar Burdiel O, García Y, Miserachs N, Tenorio Jiménez C, Apezetxea Celaya A, Pereira MA, Sánchez EA, Ponce González MÁ. [Spanish home enteral nutrition registry of the year 2016 and 2017 from the NADYA-SENPE Group]. Nutr Hosp. 2019 Mar 7;36(1):233-237. doi: 10.20960/nh.02365. Spanish. PubMed PMID: 30834770. >
Peña-Peña ML, Monserrat L. Risk stratification in Patients with Nonischemic Dilated Cardiomyopathy. The Role of Genetic Testing. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2019;72(4):333-340.
Broch Porcar MJ, Rodríguez Cubillo B, Domínguez-Roldán JM, Álvarez Rocha L, Ballesteros Sanz MÁ, Cervera Montes M, Chico Fernández M, de Gea García JH, Enríquez Giraudo P, García de Lorenzo Y Mateos A, Gómez López R, Guerrero Pavón R, López Sánchez F, Llompart-Pou JA, Lubillo Montenegro S, Molina Collado Z, Ramírez Galleymore P, Riveiro Vilaboa M, Sánchez Corral A, Herrera-Gutiérrez ME.Practical document on the management of hyponatremia in critically ill patients. Med Intensiva. 2019 Jun - Jul;43(5):302-316
Fernández-Mondéjar E, Fuset-Cabanes MP, Grau-Carmona T, López-Sánchez M, Peñuelas Ó, Pérez-Vela JL, Pérez-Villares JM, Rubio-Muñoz JJ, Solla-Buceta M.The use of ECMO in ICU. Recommendations of the SpanishSociety of Critical Care Medicine and Coronary Units.Med Intensiva. 2019 Mar;43(2):108-120. (Pag. 188 - Lista completa de Autores)
González de Molina Ortiz FJ, Gordo Vidal F, Estella García A, Morrondo Valdeolmillos P, Fernández Ortega JF, Caballero López J, Pérez Villares PV, Ballesteros Sanz MA, de Haro López C, Sanchez-Izquierdo Riera JA, Serrano Lázaro A, Fuset Cabanes MP, Terceros Almanza LJ, Nuvials Casals X, Baldirà Martínez de Irujo J; grupos de trabajo de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias."Do not do" recommendations of the working groups of the SpanishSociety of Intensive and Critical Care Medicine and Coronary Units (SEMICYUC) for the management of critically ill patients.Med Intensiva. 2018 Oct;42(7):425-443(Lista completa de autores en Pag 438)
Hernández-Tejedor A, Peñuelas O, Sirgo Rodríguez G, Llompart-Pou JA, Palencia Herrejón E, Estella A, Fuset Cabanes MP, Alcalá-Llorente MA, Ramírez Galleymore P, Obón Azuara B, Lorente Balanza JA, Vaquerizo Alonso C, Ballesteros Sanz MA, García García M, Caballero López J, Socias Mir A, Serrano Lázaro A, Pérez Villares JM, Herrera-Gutiérrez ME.Recommendations of the Working Groups from the SpanishSociety of Intensive and CriticalCare Medicine and Coronary Units (SEMICYUC) for the management of adult critically ill patients.Med Intensiva. 2017 Jun - Jul;41(5):285-305.Lista completa de autores en la página 298.Anexado en formato word por excesivo tamaño del archivo pdf.
Pediatrics Spanish Registry of Percutaneous Melody Pulmonary Valve Implantation in Patients Younger Than 18 Years Solana-Gracia R, Rueda F, Betrián P, Gutiérrez-Larraya F, Del Cerro MJ, Pan M, Alcíbar J, Coserría JF, Velasco JM, Zunzunegui JL. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2018 Apr;71(4):283-290. doi: 10.1016/j.rec.2017.07.013. Epub 2017 Oct 16. English, Spanish.  PMID: 29042164.
What is the optimal dose of clopidogrel in pediatric patients? Mondelo García C, Martínez Roca C, Rueda Núñez F, Martín Herranz MI. An Pediatr (Barc). 2018 Jul 24. pii: S1695-4033(18)30302-3. doi: 10.1016/j.anpedi.2018.05.020. [Epub ahead of print] Spanish. PMID: 30054222
Manuscrito en evaluación tras modificaciones sugeridas por revisores en Revista Española de CardiologíaComparación de dos estrategias en la unidad de dolor torácico: ecocardiografía de estrés y tomografía multidetector computarizada. A. Varela-Cancelo,M. Pineiro-Portela, J. Peteiro-Vazquez, F. Pombo, D. Martinez, JC. Yanez, A. Bouzas, JM Vázquez Rodriguez Complexo Hospitalario Universitario
Osteoporosis, bone mineral density and CKD-MBD (II): Therapeutic implications. Bover J1, Ureña-Torres P2, Laiz Alonso AM3, Torregrosa JV4, Rodríguez-García M5, Castro-Alonso C6, Górriz JL7, Benito S8, López-Báez V8, Lloret Cora MJ8, Cigarrán S9, DaSilva I8, Sánchez-Bayá M8, Mateu Escudero S8, Guirado L8, Cannata-Andía J10Nefrologia. 2019 May - Jun;39(3):227-242. doi: 10.1016/j.nefro.2018.10.009. Epub 2019 Feb 20.
Osteoporosis, bone mineral density and CKD-MBD complex (I): Diagnostic considerations.[Article in English, Spanish]Bover J1Ureña-Torres P2Torregrosa JV3Rodríguez-García M4Castro-Alonso C5Górriz JL6Laiz Alonso AM7Cigarrán S8Benito S9López-Báez V9Lloret Cora MJ9daSilva I9Cannata-Andía J10Nefrologia. 2018 Sep - Oct;38(5):476-490. doi: 10.1016/j.nefro.2017.12.006. Epub 2018 Apr 24.
Casans-Francés R, Roberto-Alcácer AT, Martínez-Mejía TA, Gómez-Ríos MA. Model of conversion of analogical fibroscope to digital wireless fibroscope. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2019;66(4):235-236
Gómez-Ríos MA, Sastre-Rincón JA, Mariscal-Flores M. Is direct laryngoscopy dead? Long live the video laryngoscopy. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2019;66(4):177-180
Calvo Vecino JM, Casans Francés R, Ripollés Melchor J, et al. Clinical practice guideline. Unintentional perioperative hypothermia. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2018;65(10):564-588
Gómez-Ríos MA, Abad-Gurumeta A, Casans-Francés R, Calvo-Vecino JM. Keys to optimizing operating room efficiency. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2019;66(2):104-112
Iglesias González JL, Gómez-Ríos MA, Poveda Marina JL, Calvo-Vecino JM. Evaluation of the Airtraq video laryngoscope as a rescue device after difficult direct laryngoscopy. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2018;65(10):552-557.
Gómez-Ríos MÁ. Difficult airway management and neuromuscular blockade. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2018;65(8):477-478
Gómez-Ríos MA. Airway management in intensive care units. Med Intensiva. 2019;43(3):185-186
Gómez-Ríos MA, Gaitini L, Matter I, Somri M. Guidelines and algorithms for managing the difficult airway. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2018;65(1):41-48
Gómez-Ríos MÁ, Freire-Vila E, Gómez-Ríos D, Diéguez-Fernández M. Use of the Totaltrack VLM in unexpected difficult airway in urgent caesarean section. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2018;65(1):62-63
Arch. Esp. Urol. 2018; 71 (8): 628-638
Mujer de 24 años con diarrea, anemia, plaquetopenia, hipertensión arterial e insuficiencia renal aguda.Francisco Valdés Cañedo, Mercedes Cao Vilariño, Fernanda Arrojo Alonso, Angel Alonso HernandezNefroplus 2016;8(2):146-153
Capítulo de Libro
DURABILIDAD DE LAS PROTESIS AORTICAS PERCUTÁNEASJorge Salgado Fernández, Ramón Calviño Santos, Pablo Piñón Esteban, Nicolás Vázquez González, Guillermo Aldama López, Xacobe Flores Ríos, José Manuel Vázquez Rodríguez
Durabilidad de las prótesis aórticas percutaneas. Jorge Salgado Fernández, Ramón Calviño santos, Pablo Piñón Esteban, Nicolás Vázquez González, Guillermo Aldama López, Xacobe Flores Ríos, José Manuel Vázquez Rodríguez
CAPITULO DE LIBRO: EDUCAINFLAMATORIA Y APPS. PROYECTO DE TELEFORMACIÓN-ENTRENAMIENTO Y AUTOCONTROL PARA PACIENTES CON EII.Autora: Ana Echarri Piudo.LIBRO: ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL (IV EDICIÓN) EDITORES: GOMOLLÓN, HINOJOSA, GASSULL.EDITORIAL: ERGONISBN: 978-84-17194-63-5Depósito Legal: M-30073-2018
Movilla-Fernández, M.J.; Rodríguez-Maseda, E.; Freijomil-Vázquez, C.; Fernández-Basanta, S. (2019): A pedagoxía narrativa como elemento de avaliación da aprendizaxe clínica no grao de Enfermaría. En De la Torre Fernández, E. (ed.) (2019). Contextos universitarios transformadores: construíndo espazos de aprendizaxe. III Xornadas de Innovación Docente. Cufie. Universidade da Coruña. A Coruña (pág. 255-268).
 Extraccion accidental de un stent previamente implantado. LIBRO COMPLICACIONES EN EL LABORATORIO DE HEMODINAMICA. ISBN978-84-17438-81-4 
Gomez Lopez R, Fuset Cabanes MP, Riesco de Vega L. Manejo del paciente en shock cardiogénico preoperatorio. En: Jimenez JJ, Perez Vela JL, Llanos-Jorge C. Cirugía Cardíaca. Abordaje Integral. Primera Edición. Madrid. Elsevier.  Pendiente de publicación. (Entregado para edición en mayo 2019)
Nutrición en la Enfermedad Renal CrónicaSecundino Cigarrán Guldris, Juan Latorre catalá, Ana Sanjurjo AmadoNutrición y Dietetica Clinica  4ª edición.  mayo 2019.ISBN 978-84-9113-3003-2Capitulo 25 pags 321-337
Oficina de Cooperación e Voluntariado (OCV), Centro Universitario de Formación e Innovación (CUFIE) (ed.)(2019).Guía de boas prácticas de Aprendizaxe e Servizo na Universidade da Coruña. Col. Contextos Universitarios Transformadores. Número 3. Universidade da Coruña. A Coruña.
63. Vasculitis Pulmonares. Ultima modificación04/05/2018.Manual SEPAR/ Neumología y Cirugía Torácica
Libro
Vasculitis Pulmonares.Manual SEPAR/ Neumología y Cirugía Torácica.Patología Vascular Pulmonar. Sección VIII, Capítulo 62
Notas
ASOCIACIÓN ENTRE MORFOLOGÍA DEL PIE Y RENDIMIENTO EN GIMNASIA RÍTMICASierra-Palmeiro, E¹., Bobo-Arce, M.², Fernández-Villarino M.³, Alonso-Tajes F⁴., González-Martin MC⁵. y Gómez-Rivas, L⁶.Aceptado para revisión por la Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
 Manuscript ID MDR-2018-0023.R1 titled "Rapid Determination of Resistance to Antibiotic Inhibitors of Protein Synthesis in Staphylococcus aureus through in situ Evaluation of DNase Activity" Revista: Microbial Drug Resistance.
"Rapid Determination of Resistance to Antibiotic Inhibitors of Protein Synthesis in Staphylococcus aureus through in situ Evaluation of DNase Activity" for Microbial Drug ResistanceMicrob Drug Resist. 2018 Jul/Aug;24(6):739-746. doi: 10.1089/mdr.2018.0023. Epub 2018 Apr 2.Rapid Determination of Resistance to Antibiotic Inhibitors of Protein Synthesis in Staphylococcus aureus Through In Situ Evaluation of DNase Activity.Otero F1,2Santiso R1,2López I1,2Touzón I2Gosálvez J3Bou G4Fernández JL1,2
Comments by the Spanish Society for Paediatric Cardiology and Congenital Heart diseases on the recommendations by the Spanish Neonatology Society as regards screening for critical congenital heart diseases in the neonatal period.Pérez-Lescure Picarzo J, Rueda Nuñez F, Centeno Malfaz F, Rojo Sombrero H. An Pediatr (Barc).2018 Jul;89(1):70-71. doi: 10.1016/j.anpedi.2018.04.008. Epub 2018 Jun 8. Spanish. No abstract available.  PMID: 29891228
certificación CAEIG
Outras publicacións
DICTAMEN FAVORABLE DEL COMITÉ DE ÉTICAQue este Comité evaluó en su reunión del día 11/23/2016 el estudio: Título: Estudio de tolerancia a la leche y huevo en niños alérgicos: factores asociados Promotor: Olinda Pérez Quintero Tipo de estudio:Outros Version: v2 Código del Promotor: Código de Registro: 2016/438Emite un INFORME FAVORABLE* para la realización del estudio por el/la investigador/a del centro:C.H. UniversitarioA de A Coruña Olinda Pérez Quintero
Artigos en revistas internacionais
Fernandez-Moreno Mercedes, Dalmao-Fernandez Andrea, Hermida-Gomez Tamara, Vazquez-Mosquera M.Eugenia, Cortes-Pereira Estefania, Relaño-Fernandez Sara, Rego-Perez Ingacio, Blanco-Garcia Francisco J. MTDNA from healthy and osteoarthritic (OA) patients have different mitochondrial activity, data obtained using trnamitochondrial cybrid model.
Berastegui García E, Camara Rosell ML, Estevez Cid F, Sanchez Dominguez E, Rios Barrera R, Sbraga F, Garcia Puente J, Rosello Diez E, Cuerpo Caballero GP, Bustamante Munguira J, Reyes Copa G, Tena Pajuelo M, Serrano Fiz S, Buendía Miñano JA, García Martin I, Cuenca Castillo J, Cánovas Lopez S, Gonzalez Pinto A, Ruyra Baliarda X. Perceval Less Invasive Aortic Replacement Register: multicentric Spanish experience with the Perceval S bioprosthesis in moderate-high-risk aortic surgery. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2017 Dec 8. doi: 10.1093/icvts/ivx384. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 29237015.
Roselló-Díez E, Cuerpo G, Estévez F, Muñoz-Guijosa CC, Tauron M, Cuenca JJ, Pinto Á, Padró JM. Use of the Perceval Sutureless Valve in Active Prosthetic Aortic Valve Endocarditis. Ann Thorac Surg. 2017 Dec 9. pii: S0003-4975(17)31606-5. doi: 10.1016/j.athoracsur.2017.11.031. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 29233766.
López M, Rueda A, Florido JP, Blasco L, Fernández-García L, Trastoy R, Fernández-Cuenca F, Martínez-Martínez L, Vila J, Pascual A, Bou G, Tomas M.2018. Evolution of the Quorum network and the mobilome (plasmids and bacteriophages) in clinical strains of Acinetobacter baumannii during a decade. Sci Rep 8:2523.
Casal Beloy I, Somoza Argibay I, García González M, García Novoa MA, Míguez Fortes LM, Dargallo Carbonell T. Endoscopic balloon dilatation in primary obstructive megaureter: Long-term results. J Pediatr Urol. 2017xx, 1.e1e1.e5, in press
Pacheco Compaña FJ, Midón Míguez J, De Toro Santos FJ, Centeno Cortés A, López San Martín P, Yebra-Pimentel Vilar MT, Mosquera Osés JJ. The Use of Antidotes for Calcium Gluconate Extravasation: An Experimental Study in Mice. Plast Reconstr Surg. (aceptado para publicación: 1 de marzo de 2017).
Ortiz-Genga, MF, Cuenca S, Dal Ferro M, Zorio E., Salgado-Aranda R, Climent V, Ochoa JP … Monserrat L. (2016). Truncating FLNC Mutations Are Associated With High-Risk Dilated and Arrhythmogenic Cardiomyopathies. Journal of the American College of Cardiology68(22), 2440–2451. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2016.09.927
Castosa R., Martinez-Iglesias O., Roca-Lema D., Casas-Pais A. Díaz-Díaz A., Iglesias P., Santamarina I., Graña B., Calvo L., Valladares-Ayerbes M., Concha A. and Figueroa A. Hakai overexpression effectively induces tumour progression and metastasis in vivo. Scientific Reports. 2018 Feb 22;8(1):3466. doi: 10.1038/s41598-018-21808-w
Antonio Montoto-Marqués, Natalia Trillo-Dono,  María Elena Ferreiro-Velasco, Sebastián Salvador -de la Barrera, Antonio Rodriguez-Sotillo, Mónica Mourelo-Fariña, Rita Galeiras-Vázquez, Rosa Meijide-Failde.Risks factors of mechanical ventilation in acute traumatic cervical spinal cord injured patients. Spinal Cord 2018;56(3):206-211.
E Canosa-Hermida, R Mora-Boga, JJ Cabrera- Sarmiento, ME Ferreiro- Velasco, S Salvador-de la Barrera, A Rodríguez-Sotillo & A Montoto- MarquésEpidemiology of traumatic spinal cord injury in childhood and adolescence in Galicia, Spain: report of the last 26-years. The Journal of Spinal Cord Medicine 2017 Oct 23:1-11. doi: 10.1080/10790268.2017.1389836.
Fernández-García, L.; F. Fernández-Cuenca, L. Blasco, R. López-Rojas, A. Ambroa, M. Lopez, A. Pascual, G. Bou, M. Tomás. 2018. Relationship between tolerance and persistence mechanisms in Acinetobacter baumannii strains with AbkAB Toxin-Antitoxin system. AAC Journal. 2018.
Estevez-Cid F, Bautista-Hernández V, Velasco García de Sierra C, Bouzas-Mosquera A, Barge-Caballero E, Muñiz J, García-Vieites M, Fernandez-Arias L, Cuenca-Castillo J. Setting up a minimally invasive surgery program: the sutureless solution. Revista: The Journal of Heart Valve Disease - Ref.: 00000973 - Status (22 de mayo de 2018): Aceptado para publicación.
Delgado-Lobete, L.; Montes-Montes, R. (2017). Perfil y desarrollo psicomotor de los niños españoles entre 3 y 6 años. Sportis Sci J, 3 (3), 454-470. DOI:https://doi.org/10.17979/sportis.2017.3.3.2002
Draft Genome Sequences of Two Epidemic OXA-48-Producing Klebsiella pneumoniae Clinical Strains Isolated during a Large Outbreak in Spain.Autores: Gato E, Álvarez-Fraga L, Vallejo JA, Rumbo-FealS, Martínez-Guitián M, Beceiro A, Poza M, Bou G, Pérez AFecha de publicación : 2018Revista: Genome AnnouncementsCapítulo: 6
Sanjurjo-Rodríguez C, Castro-Viñuelas R, Hermida-Gómez T, Fuentes-Boquete IM, de Toro FJ, Blanco FJ, Díaz-Prado SM. Human Cartilage Engineering in an In Vitro Repair Model Using Collagen Scaffolds and Mesenchymal Stromal Cells. Int J Med Sci. 2017 Sep 28;14(12):1257-1262. doi: 10.7150/ijms.19835. eCollection 2017.
C. Sanjurjo Rodriguez, R. Castro Viñuelas, T. Hermida Gomez, I. Fuentes Boquete, F. De Toro Santos, F. Blanco García, S. Diaz Prado. Tissue engineering in an in vitro model of human cartilage repair. Osteoarthritis and Cartilage, Volume 24 , S169 - S170
Castro-Viñuelas R, Forsman A, Karabulut E, Romberg E, Brantsing C, Brittberg M, Lindahl A, Gatenholm P, Simonsson S. Cartilage-like Tissue Generation By 3D-Bioprinting of Induced Pluripotent Stem Cells [abstract]. Arthritis Rheumatol. 2017; 69 (suppl 10). http://acrabstracts.org/abstract/cartilage-like-tissue-generation-by-3d-bioprinting-of-induced-pluripotent-stem-cells/. Accessed June 13, 2018.
R. Trastoy, T. Manso, L. Fernández-García, L. Blasco, A. Ambroa, M.L Pérez del Molino, G. Bou, R. García-Contreras, T. K. Wood, and M. Tomás. Mechanisms of Bacterial Tolerance and Persistence in the Gastrointestinal and Respiratory environments. Clinical Microbiology Review. Jun 2018.
R. Castro-Viñuelas, C. Sanjurjo-Rodríguez, M. Piñeiro-Ramil, T. Hermida- Gómez, I.M. Fuentes-Boquete, F.J. De Toro-Santos, F.J. Blanco-García, S.
M. Díaz-Prado. ESTABLISHMENT OF A HUMAN INDUCED PLURIPOTENT STEM CELL-LINE FROM PATIENTS WITH HAND OSTHEOARTHRITIS. Annals of the Rheumatic Diseases. The EULAR Journal. June 2018, Volume 7, Supplement 2: 1247.
R. Castro-Viñuelas, A. Forsman, E. Karabulut, E. Romberg, C. Brantsing, M. Brittberg, A. Lindahl, P. Gatenholm, S. Simonsson. CARTILAGE-LIKE TISSUE GENERATION BY 3D- BIOPRINTING OF INDUCED PLURIPOTENT STEM CELLS IN A MODIFIED NANOCELLULOSE/ALGINATE BIOINK. Annals of the Rheumatic Diseases. The EULAR Journal. June 2018, Volume 7, Supplement 2: 1247.
Sara Alicia González Porto, Esther Rendal Vázquez, Nieves Domenech García, Alba González Rodríguez, Edgar Mauricio Avellaneda Oviedo, Francisco Blanco García,Carmen Arufe Gonda, Ángel Álvarez Jorge, Jacinto Sánchez Ibañez.  The addition of albumin improves Schwann cells viability in nerve cryopreservationCell and tissue bankinghttps://doi.org/10.1007/s10561-018-9700-7.
González Porto SA; GonzálezRodríguez A; Palacios García P; RodríguezPérez E;  Yebra Pimentel MT.Experiencia en el desbridamiento con Nexobrid® y curahúmeda con Prontosan® wound gel en el pacientequemadoCirugíaplástiIberolatinoam2018; 44 (1): 93-111. 
Sara Alicia González Porto, Nieves Domenech, Francisco J. Blanco, Alberto Centeno Cortés, Casto Rivadulla Fernández, Ángel Álvarez Jorge, Jacinto Sánchez Ibáñez, Esther RendalVázquez. Intraneural IFG-1 in Cryopreserved Nerve Isografts Increase Neural Regeneration and Functional Recovery in the Rat Sciatic Nerve. Neurosurgery.DOI:10.1093/neuros/nyy339
Mauricio E. Avellaneda Oviedo, Francisco J. Pacheco Compaña, José MidónMíguez, Bruno Gago Vidal, Sara A. González Porto. Síndrome del ápex orbitario postraumáticoCirugíaplástIberolatinoam. 2017; 43 (3): 275-284.
Andrés Tabernilla, Marta Grandal, Berta Pernas, Ángeles Castro-Iglesias, Iria Rodríguez-Osorio, Álvaro Mena, Manuel Delgado, Purificación Cid, José Domingo Pedreira, Eva Poveda. Short Article: viral dynamics among hepatitis C virus chronic infected patients during direct-acting antiviral agents therapy impact for monitoring and optimizing treatment duration. European Journal of Gastroenterology and Hepatology 2017;29(7):781-785.
Cid-Silva, Purificación; Margusino-Framiñán, Luis; Balboa-Barreiro, Vanesa; Martín-Herranz, Isabel; Castro-Iglesias, Ángeles; Pernas-Souto, Berta; Llibre, Josep M.; Poveda, Eva. Initial treatment response among HIV subtype F infected patients who started antiretroviral therapy based on integrase inhibitorsAIDS. January 2, 2018 - Volume 32 - Issue 1 - p 121–125. doi: 10.1097/QAD.0000000000001679 
Morillo-Verdugo R, Robustilo-Cortés MLA, Martín-Conde MT, Callejón-Callejón G, Cid-Silva P, Moriel-Sánchez C, Tortajada-Goitia B, Almeida-González CV. Effect of a structured pharmaceutical care intervention versus usual care on cardiovascular risk in HIV patients on antiretroviral therapy: INFAMERICA studyAnn Pharmacother. 2018 May 1:1060028018778045. doi: 10.1177/1060028018778045
Margusino-Framiñán LCid-Silva PCastro-Iglesias ÁMena-de-Cea ÁRodríguez-Osorio IPernas-Souto BVázquez-Rodríguez PLópez-Calvo SMartín-Herranz ITeleconsultation for the Pharmaceutical Care of HIV Outpatients in Receipt of Home Antiretrovirals Delivery: Clinical, Economic, and Patient-Perceived Quality Analysis. Telemed J E Health. 2018 Jul 23. doi: 10.1089/tmj.2018.0041.
Torre PA, Jones JW, Alvarez SL, Garcia PD, Miguel FJG, Rubio EMM, et al. Axillary local anesthetic spread after the thoracic interfacial ultrasound block-a cadaveric and radiological evaluation. Rev Bras Anestesiol 2017; 67 (6): 555-64.
Álvarez-Fraga L†, Vázquez-Ucha JC†, Martínez-Guitián M†, Vallejo JA, Bou G, Beceiro A‡, Poza M‡. Pneumonia infection in mice reveals the involvement of the feoA gene in the pathogenesis of Acinetobacter baumannii. Virulence. 2018 Jan 1;9(1):496-509. doi: 10.1080/21505594.2017.1420451. PubMed PMID: 29334313.
Vázquez-Ucha JC†, Maneiro M†, Martínez-Guitián M, Buynak J, Bethel CR, Bonomo RA, Bou G, Poza M, González-Bello C‡, Beceiro A‡. Activity of the β-Lactamase Inhibitor LN-1-255 against Carbapenem-Hydrolyzing Class D β-Lactamases from Acinetobacter baumannii. Antimicrob Agents Chemother. 2017 Oct 24;61(11). pii: e01172-17. doi: 10.1128/AAC.01172-17. Print 2017 Nov. PubMed PMID: 28807908; PubMed Central PMCID: PMC5655052.
González-Martín C, Alonso-Tajes F, Pérez-García S, Seoane-Pillado MT, Pértega-Díaz S, Couceiro-Sánchez E et al (2017) Hallux valgus in a random population in Spain and its impact on quality of life and functionality. Rheumatol Int. 37(11):1899-1907
Delgado-Lobete, L.; Montes-Montes, R. (2017). Perfil y desarrollo psicomotor de los niños españoles entre 3 y 6 años. Sportis Sci J, 3 (3), 454-470. DOI:https://doi.org/10.17979/sportis.2017.3.3.2002
2018. Prevalence of NS5A resistance associated substitutions in patients with hepatitis C virus genotypes 1a and 3: Impact on current therapeutic strategies. J Med Virol.
2017. Characterization of chronic HCV infection in Northwest Spain: Impact of the treatment strategic plan of the Spanish National Health Service on HCV cure.J Med Virol.
2017. Plasma mitochondrial DNA levels are inversely associated with HIV-RNA levels and directly with CD4 counts: potential role as a biomarker of HIV replication.J Antimicrob Chemother.
2017. Short article: Viral dynamics among hepatitis C virus chronic infected patients during direct-acting antiviral agents therapy: impact for monitoring and optimizing treatment duration.Eur J Gastroenterol Hepatol.
2016. Long-term clinical experience with darunavir (2007-2015) in a large cohort of HIV-infected patients in Spain.J Med Virol.
"Statistical degradation modelling of Poly(D,L-lactide-co-glycolide) copolymers for bioscaffold applications".Yaroslava Robles-Bykbaev, Javier Tarrío-Saavedra, Sara Quintana-Pita, Silvia Díaz Prado, Francisco Javier García Sabán, Salvador Naya.
OSTEOPOROSIS, BONE MINERAL DENSITY AND CKD-MBD COMPLEX (I): DIAGNOSTIC CONSIDERATIONS.NEFROLOGIA : PUBLICACION OFICIAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA NEFROLOGIA24/Apr/2018029703451ARTIGO CIENTÍFICO (INCLÚE ORIXINAL, ORIXINAL BREVE, REVISÓN SISTEMÁTICA E META-ANÁLISE)
Group versus Individual Care in Patients with Long-Standing Type 1 and Type 2 Diabetes: A One-Year Prospective Noninferiority Study in a Tertiary Diabetes Clinic Joelle Singer ,1,2 Sigal Levy,3 and Ilan Shimon1,2 1Institute of Endocrinology, Diabetes and Metabolism, Beilinson Hospital, Rabin Medical Center, Jabotinski Road 39, 49100 Petah Tikva, Israel 2Sackler School of Medicine, Tel Aviv University, Chaim Lebanon 30, 6997801 Tel Aviv, Israel 3Statistical Education Unit, The Academic College of Tel Aviv-Yaffo, Khever ha-Le’umim St 10, Tel Aviv-Yafo, Israel Correspondence should be addressed to Joelle Singer; jsinger@clalit.org.il Received 10 December 2017; Revised 22 March 2018; Accepted 11 April 2018; Published 28 May 2018 Academic Editor: Secundino Cigarran
Restless Legs Syndrome: An Unresolved Uremic Disorder after Renal TransplantationCalviño, Jesús ; Cigarrán, Secundino ; Gonzalez-Tabares, Lourdes ; Guijarro, Monica ; Millán, Beatriz ; Cobelo, Carmen ; Cillero, Sonia ; Sobrido, María-JesúsNephron, April 2018, Vol.139(1), pp.23-29 [Revista revisada por pares]
Identification of Potential Therapeutic Targets in the Liver of Pioglitazone-Treated Type 2 Diabetes Sprague-Dawley Rats via Expression Profile Chip and iTRAQ AssayLu, Zhong-Xia ; Xu, Wen-Jun ; Wu, Yang-Sheng ; Li, Chang-Yu ; Chen, Yi-Tao Cigarran, SecundinoJournal of Diabetes Research, 2018, Vol.2018, 9 pages [Revista revisada por pares]
Postload Glycated Albumin as an Alternate Measure for Diabetes Screening in a Chinese PopulationSu, Hang ; Tang, Junling ; Ma, Xiaojing ; He, Xingxing ; Ying, Lingwen ; Wang, Yufei ; Bao, Yuqian ; Zhou, Jian Cigarran, SecundinoJournal of Diabetes Research, 2018, Vol.2018, 7 pages [Revista revisada por pares] >
Álvarez-Fraga L., et al. 2017 Virulence
R. Castro-Viñuelas, C. Sanjurjo-Rodríguez, M. Piñeiro-Ramil, T. Hermida-Gómez, I.M. Fuentes-Boquete, F.J. de Toro-Santos, F.J. Blanco-García, S.M. Díaz-Prado. Induced Pluripotent Stem Cells for Cartilage Repair: Current Status and Future Perspectives. European Cells and Materials 2018; 36:96-109. DOI: 10.22203/eCM.v036a08.
Castro-Viñuelas R, Sanjurjo-Rodríguez C, Piñeiro-Ramil M, Hermida-Gómez T, De Toro Santos FJ, Blanco FJ, Fuentes-Boquete I, Díaz-Prado SM. Generation of Human Induced Pluripotent Stem Cell Lines from Patients with Hand Osteoarthritis [abstract]. Arthritis Rheumatol. 2018; 70 (suppl 10). https://acrabstracts.org/abstract/generation-of-human-induced-pluripotent-stem-cell-lines-from-patients-with-hand-osteoarthritis/. Accessed September 12, 2018.
R Castro-Viñuelas, C Sanjurjo-Rodríguez, M Piñeiro-Ramil, T Hermida-Gómez, IM Fuentes-Boquete, FJ de Toro-Santos, FJ Blanco-García, SM Díaz-Prado (2018) Induced pluripotent stem cells for cartilage repair: current status and future perspectives. Eur Cell Mater 36:96-109
Deficient autophagy induces Lamin A/C accumulation and leads to musculoskeletal degenerationAuthors: Lopez de Figueroa Paloma, Nogueira Recalde Uxia, Calamia Valentina, Lorenzo Gomez Irene, Garcia Osorio Fernando, Lopez Otin Carlos, Blanco Francisco J., Lotz Martin, Carames Beatriz -  En revisión
Vela-Anero A, Hermida-Gómez T, Gato-Calvo L, Vaamonde-García C, Díaz-Prado S, Meijide-Faílde R, Blanco FJ, Burguera EF. Long term effects of hydrogen sulfide on the anabolic-catabolic balance of articular cartilage in vitro. Nitric Oxide. 2017; 70:42-50
Marrón-Liñares, G. M., Núñez, L., Crespo-Leiro, M. G., Álvarez-López, E., Barge-Caballero, E., Barge-Caballero, G., Couto-Mallón, D., Pradas-Irún, C., Muíz, J., Tan, C., Rodríguez, E. R., Vázquez-Rodríguez, J. M., Hermida-Prieta, M. (2018). Donor Polymorphisms in Genes Related to B-Cell Biology Associated With Antibody-Mediated Rejection After Heart Transplantation. Circulation Journal82(5), 1351-1359.
Lorenzo-López L, Millán-Calenti JC, López-López R, Diego-Diez C, Laffon B, Pásaro E, et al. Effects of degree of urbanization and lifetime longest-held occupation on cognitive impairment prevalence in an older Spanish population. Front Psychol. 2017;8
Maseda A, Diego-Diez C, Lorenzo-López L, López-López R, Regueiro-Folgueira L, Millán-Calenti JC. Quality of life, functional impairment and social factors as determinants of nutritional status in older adults: The VERISAÚDE study. Clin Nutr. 2017:1-7.
De Labra C, Maseda A, Lorenzo-López L, López-López R, Buján A, Rodríguez-Villamil JL, et al. Social factors and quality of life aspects on frailty syndrome in community-dwelling older adults: The VERISAÚDE study. BMC Geriatr 2018;18(1).
Maseda A, Lorenzo-López L, Lorenzo T, Diego-Diez C, Alonso-Búa B, López-López R, et al. Determinants of Quality of Life in Pre-Frail Older Adults According to Phenotypic Criteria: the VERISAUDE Study. Appl Res Qual Life. 2017:1-18.
Maseda A, Lorenzo-López L, López-López R, Arai H, Millán-Calenti JC. Spanish translation of the Kihon Checklist (frailty index). Geriatr Gerontol Int. 2017;17(3):515-517.
Aceptado artículo para publicación en la Revista MEDICINE:ACCEPTANCE NOTIFICATIONRE: MD-D-18-02228R1, entitled "Effects of transcutaneous electrical nerve stimulation via peroneal nerve or soleus muscle on venous flow: a randomized crossover study in healthy subjects."
”Locally advanced squamous cell carcinoma of the head and neck: A systematic review and Bayesian network meta-analysis of the currently available treatment options”. Oral Oncology.
"PERITONEAL WATER TRANSPORT CHARACTERISTICS OF DIABETIC PATIENTS UNDERGOING PERITONEAL DIALYSIS: A LONGITUDINAL STUDY" Am J Nephrol 2017;46:47–54 DOI: 10.1159/000477829
"COMPREHENSIVE APROACH TO PERITONEAL DIALYSIS-RELATED PERITONITIS BY ENTERIC MICROORGANISMS. COMPARISON BETWEEN SINGLE ORGANISM AND POLIMICROBIAL INFECTIONS" Roi Ribera-Sánchez, Miguel Pérez-Fontán, Antía López-Iglesias, Alba García-Enríquez and Ana Rodríguez-Carmona. https://doi.org/10.3747/pdi.2017.00184
"ECULIZUMAB IN SECONDARY ATYPICAL HAEMOLYTIC URAEMIC SYNDROME NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION" Teresa Cavero, Cristina Rabasco, Antıa Lopez, Elena Roman, Ana Avila, Angel Sevillano, Ana Huerta, Jorge Rojas-Rivera, Carolina Fuentes, Miquel Blasco, Ana Jarque, Alba Garcıa, Santiago Mendizabal, Eva Gavela5,Manuel Macıa, Luis F. Quintana, Ana Marıa Romera, Josefa Borrego, Emi Arjona,Mario Espinosa, Jose Portoles, Carolina Gracia-Iguacel, Emilio Gonzalez-Parra, Pedro Aljama, Enrique Morales, Mercedes Cao, Santiago Rodrıguez de Cordoboba and Manuel Praga.Nephrol Dial Transplant (2017) 00: 1–9, doi: 10.1093/ndt/gfw453
Marcos-Neira p, Zubia-olaskoaga F, Lopez-cuenca s, Bordeje-laguna l. Epidemiology of acute pancreatitis in intensive care medicine study group"Relationship between intra-abdominal hypertension, outcome and the revised atlanta and determinant based classifications in acute pancreatitis"Pancreatology 01/12/2017
Montoto-Marqués a, trillo-dono n, ferreiro-velasco me, salvador-de-la-barrera s, rodriguez-sotillo a, mourelo-fariña m. Risk factors of mechanical ventilation in acute traumatic cervical spinal cord injured patients.Spinal cord 01/03/2018
Zubia-olaskoaga f, maraví-poma e, urreta-barallobre i, ramírez-puerta mr, mourelo-fariña m, et al. "Development and validation of a multivariate prediction model for patients with acute pancreatitis in intensive care medicine"Intensive care medicina 2018; 56 (3)
Sousa D, Ceniceros A, Galeiras R, pértega-diaz s, gutierrez-urbon jm, lopez-suso e, mourelo-fariña M, et al. "Microbiology in burns patients with blood stream infections: trends over time and during the course of hospitalization"Infectious 06/11/2017
López-López, D., Vilar-Fernández, J. M., Barros-García, G., Losa-Iglesias, M. E., Palomo-López, P., Becerro-de-Bengoa-Vallejo, R., & Calvo-Lobo, C. (2018). Foot Arch Height and Quality of Life in Adults: A Strobe Observational Study. International Journal of Environmental Research and Public Health15(7), 1555. http://doi.org/10.3390/ijerph15071555
Argüeso-Armesto RM, Pérez-CastroT-R, Díaz-Díaz JL, et al. Rationale, design and preliminaryresults of the GALIPEMIAS study (prevalence and lipid controlof familial dyslipidemia in Galicia, northwest Spain). Int J Clin Pract. 2018;72:e13243. https://doi.org/10.1111/ijcp.13243Factor de Impacto (5YR_IMPACT_FACTOR2,0481 Cuartil Q2(QUARTILE_RANK 44/155)
Romero-Morales C, Almazán-Polo J, Rodríguez-Sanz D, Palomo-López P, López-López D, Vázquez-González S, et al. Rehabilitative Ultrasound Imaging Features of the Abdominal Wall Muscles in Elite and Amateur Basketball Players. Applied Sciences 2018;8(5):809.
Calvo-Lobo C, Useros-Olmo AI, Almazán-Polo J, Becerro-de-Bengoa-Vallejo R, Losa-Iglesias ME, Palomo-López P, et al. Rehabilitative ultrasound imaging of the bilateral intrinsic plantar muscles and fascia in post-stroke survivors with hemiparesis: A case-control study. Int J Med Sci 2018;15(9):907-914. 
Síndrome de Fitz- Hugh-Curtis en un paciente varón anciano. Caso y revisión de la literatura Freiria Eiras, Iguel; Varela Lamas, CristinaPMID 30226491
Predictive factors of satisfaction and quality of life after imediate breast reconstruction using the Breast-QJ Clin Nurs. 2018.Cereijo-Garea CPita-Fernández SAcea-Nebril BRey-Villar RGarcía-Novoa AVarela-Lamas CBuiles-Ramirez SSeoane-Pillado TBalboa-Barreiro V
- "Update on Molecular Testing in von Willebrand Disease, Batlle J, Pérez-Rodríguez A, Corrales I, Borràs N, Costa Pinto J, López-Fernández MF, Vidal Fon behalf of PCM-EVW-ES investigators team. Seminars Thromb Haemost (in press).
Predictive factors of satisfaction and quality of life after immediate breast reconstruction using the BREAST-Q. Cereijo-Garea C, Pita-Fernández S, Acea-Nebril B, Rey-Villar R, García-Novoa A, et al. J Clin Nurs. 2018; 27(7-8):1464-1474
The role of oncoplastic breast reduction in the conservative management of breast cancer: Complications, survival and qualitiy of life. Acea-Nebril BCereijo-Garea CGarcía-Novoa AVarela-Lamas CBuiles-Ramírez Set al.J. Surg Oncol 2017;9999:1-8
Eur J Intern Med. 2017 Jun;41:62-67. doi: 10.1016/j.ejim.2017.03.023. Epub 2017 Apr 25.
J Am Coll Cardiol. 2018 Apr 17;71(15):1663-1671. doi: 10.1016/j.jacc.2018.01.078
Artigos en revistas nacionais
Cruz-Valino. Ana-B. Qué es la medicina defensiva? Revista Bioética Complutense 32 (2017) pp.53-59.  
López Álvarez S, Montero Picallo AJ, Diéguez García P, Pensado Castiñeiras A, Álvarez Escudero J. Encuesta sobre la práctica de los anestesiólogos en la cirugía de hernia inguinal en Galicia. Rev Esp Anestesiol Reanim 2018: en prensa.
Trujillo-Quintero JP, Gutiérrez-Agulló M, Ochoa JP, Martínez-Martínez JG, de Uña D, García-Fernández A. Familial Brugada Syndrome Associated With a Complete Deletion of the SCN5A and SCN10A Genes. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2018 Apr 9. pii: S1885-5857(18)30088-4. doi: 10.1016/j.rec.2017.12.021. [Epub ahead of print] English, Spanish. PubMed PMID: 29650450.
Luis Margusino-Framiñán, Purificación Cid-Silva, Cristina Martínez-Roca, Marta García-Queiruga, Elena Fernández-Gabriel, María Mateos-Salvador, María Teresa Rabuñal-Álvarez, María Isaura Pedreira-Vázquez, Isabel Martín-Herranz. Implantación de Consultas Externas Monográficas de Atención Farmacéutica en un Servicio de Farmacia Hospitalario. Farm Hosp. 2017;41(6):660-666. doi: 10.7399/fh.10771
López-Sainz ÁSalazar-Mendiguchía JGarcía-Álvarez ACampuzano Larrea OLópez-Garrido MÁGarcía-Guereta LFuentes Cañamero MECliment Payá VPeña-Peña MLZorio-Grima EJordá-Burgos PDíez-López CBrugada RGarcía-Pinilla JMGarcía-Pavía P. "Clinical Findings and Prognosis of Danon Disease. An Analysis of the Spanish Multicenter Danon Registry". Rev Esp Cardiol 2018, Aug 11.
Diosdado-Figueiredo M, Balboa-Barreiro V, Pértega-Diaz S, Seoane-Pillado T, Pita-Fernández S, Chantada-Abal V. Erectile dysfunction in patients with arterial hypertension. Cardiovascular risk and impact on their quality of life.Med Clin (Barc). 2018 Jul 8. pii: S0025-7753(18)30360-9. doi: 10.1016/j.medcli.2018.05.022. [Epub ahead of print] English, Spanish. PMID:29996971
TESTOSTERONE DEFICIENCY IN DIALYSIS PATIENTS: DIFFERENCE BETWEEN DIALYSIS TECHNIQUES.NEFROLOGIA : PUBLICACION OFICIAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA NEFROLOGIA2017 Sep - Oct37526-53028946965ARTIGO CIENTÍFICO (INCLÚE ORIXINAL, ORIXINAL BREVE, REVISÓN SISTEMÁTICA E META-ANÁLISE)P
Mourelo Fariña M, Salvador de la Barrera, Montoto Marqués et alUpdate on traumatic acute spinal cord injury. Part 2Medicina intensiva 01/06/2017
Almazán Polo J, Barrio CalvoJ , Calvo Lobo C , Romero Morales C, Rodriguez Sanz D, Vazquez Gonzalez S, Pérez Chicharro A, Santa Cruz Ramos E. Análisis de la activación isométrica del glúteo medio y la musculatura intrínseca de la planta del pie en la prevención de lesiones en jugadores de baloncesto de élite: Estudio PilotoEuropean Journal of Podiatry. 2018; 4(2): 35-44.
Ruiz-Ramos J, Vidal-Cortés P, Díaz-Lamas A, Reig-Valero R, Roche-Campo F, Del Valle-Ortiz M, et al. Ventilator-associated pneumonia by methicillin-susceptible Staphylococcus aureus: do minimum inhibitory concentrations to vancomycin and daptomycin matter? Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2017;36(9):1569-75
Análisis de los indicadores de calidad en la cirugía de cáncer colorrectal de unidades acreditadas por la Asociación Española de Coloproctología. De la Portilla F, Builes S, García MA. Cirugía española 2018;96:226-33
Candel FJ, Borges Sá M, Belda S, Bou G, Del Pozo JL, Estrada O, Ferrer R, González Del Castillo J, Julián-Jiménez A, Martín-Loeches I, Maseda E, Matesanz M, Ramírez P, Ramos JT, Rello J, Suberviola B, Suárez de la Rica A, Vidal P.Current aspects in sepsis approach. Turning things around.Rev Esp Quimioter. 2018 Aug;31(4):298-315. Epub 2018 Jun 25.
Capítulo de Libro
María Piñeiro-Ramil, Rocío Castro-Viñuelas, Clara Sanjurjo-Rodríguez, Tamara Hermida-Gómez, Isaac Fuentes-Boquete, Francisco J. de Toro-Santos, Francisco J. Blanco-García, Silvia M. Díaz-Prado (2018). Cell Therapy and Tissue Engineering for Cartilage Repair. Cartilage Repair and Regeneration (Ed. Alessandro Zorzi). Intech. ISBN: 978-953-51-3789-4.
Cell Therapy and Tissue Engineering for Cartilage Repair. In book: Cartilage Repair and Regeneration. Authors: María Piñeiro-Ramil, Rocío Castro-Viñuelas, Clara Sanjurjo-RodríguezTamara Hermida-Gómez, Isaac Fuentes-Boquete, Francisco J. de Toro-SantosFrancisco J. Blanco-Garcíaand Silvia M. Díaz-Prado. (February, 2018). DOI: 10.5772/intechopen.70406
Laura Fernandez-García, Lucia Blasco, Rocío Trastoy, Rodolfo García-Contreras, Thomas K. Wood and Maria Tomás. Quorum Sensing Systems and Persistence. Springer. 2018
"An Expert System Based on Computer Vision and Statistical Modelling to Support the Analysis of Collagen Degradation".Yaroslava Robles-Bykbaev, Salvador Naya, Silvia Díaz Prado, Daniel Calle-López, Vladimir Robles-Bykbaev, Luis Garzón-Muñóz, Clara Sanjurjo Rodríguez and Javier Tarrío Saavedra. Additional information is available at the end of the chapter http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.72982 © 2016 The Author(s). Licensee InTech. This chapter is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Link: https://www.intechopen.com/books/intelligent-system/an-expert-system-based-on-computer-vision-and-statistical-modelling-to-support-the-analysis-of-colla
An Expert System Based on Computer Vision and Statistical Modelling to Support the Analysis of Collagen Degradation Yaroslava Robles-Bykbaev, Salvador Naya, Silvia Díaz Prado, Daniel Calle-López, Vladimir Robles-Bykbaev, Luis Garzón-Muñóz,Clara Sanjurjo Rodríguez and Javier Tarrío Saavedra.Additional information is available at the end of the chapter http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.72982https://www.intechopen.com/books/intelligent-system/an-expert-system-based-on-computer-vision-and-statistical-modelling-to-support-the-analysis-of-colla
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA CLÍNICAELSEVIER MASSON ESPAÑABARCELONA978-84-458-2377-401/01/2018MANEJO NUTRICIONAL EN LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICAB 14394-2014
Indicaciones actuales del tratamiento con dos fármacos que incluyen un inhibidor de la proteasa potenciado. Álvaro Mena, Iria Rodríguez-Osorio, Ángeles Castro. 50 Preguntas en tratamiento doble con inhibidores de la proteasa. Capítulo 4. 
COMPLICACIONES EN LA CIRUGÍA DEL CRISTALINO    CATARATA EN CORNEA OPACAISBN978-84-9113-034-5
QUERATOPLASTIAS:NUEVAS TÉCNICAS PARA EL SIGLO XXI.2.3:EVALUACIÓN DEL DONANTE Y TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN DEL TEJIDO CORNEAL  
P Fernández Ugidos, P Vidal Cortes. Puesta al día  en la infección en el paciente inmunosuprimido ingresado en UCI. En: P Ramirez Galleymore, B Suberviola Cañas. Puesta al día del grupo de trabajo de enfermedades infecciosas y sepsis. Primera edición 2016. pag 11 - 17. ISBN 978-84-6972807-9
Outras publicacións
Vilar V, Maseda A, Lorenzo López L, López López R, Regueiro L, Blanco J, Millán Calenti JC. Consumo y prescripción inadecuada de medicamentos en personas mayores. Rev Esp Geriatr Gerontol. 2017; 52:61-61.
Vilar V, Mata MA, Martins PE, Maseda A, Lorenzo López L, López López R, Millán Calenti JC. Consumo de opioides en un centro de cuidados continuos: causas, diferencias por género y consecuencias. 2017; 52:66-67.
PLAN NACIONAL DE CORNEAS
Maseda A, Bujn A, Lorenzo-López L, López-López R, Valdiglesias V, Laffon B, Millán-Calenti J. PRESCRIBED MEDICATION AND MALNOURISHMENT AT RISK OF MALNUTRITION. Innovation in Aging. 2017, Vol. 1, No. S1: 802
López-López R , Millán-Calenti J, Lorenzo-López L, Bujn A, Diego-Diez C, Pásaro E , Maseda A. IMPORTANCE OF PROGRESSION BETWEEN FRAILTY LEVELS AMONG COMMUNITY-DWELLING ELDERLY. Innovation in Aging, 2017, Vol. 1, No. S1: 198
Artigos en revistas internacionais
Oviaño M, Torres I, González M, Bou G. Evaluation of a novel procedure for rapid detection of carbapenemase-producing Enterobacteriaceae (CPE) using the LightMix® modular carbapenemase kits. J Antimicrob Chemother. 2016 Dec;71(12):3420-3423. PubMed PMID: 27566313.
Oviaño M, Sparbier K, Barba MJ, Kostrzewa M, Bou G. Universal protocol for the rapid automated detection of carbapenem-resistant Gram-negative bacilli directly from blood cultures by matrix-assisted laser desorption/ionisation time-of-flight mass spectrometry (MALDI-TOF/MS). Int J Antimicrob Agents. 2016 Oct 20. pii: S0924-8579(16)30285-0. doi: 10.1016/j.ijantimicag.2016.08.024. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 27836381.
Oviaño M, Bou G. Imipenem-avibactam: a novel combination for the rapid detection of carbapenemase activity in Enterobacteriaceae and Acinetobacter baumannii by matrix-assisted laser desorption ionization-time of flight mass spectrometry. Diagn Microbiol Infect Dis. 2016 Oct 18. pii: S0732-8893(16)30343-1. doi: 10.1016/j.diagmicrobio.2016.10.016. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 27863949.
Late graft failure in heart transplant recipients: incidence, risk factors and clinical outcomes. Ángela López Sainz; Eduardo Barge-Caballero, Marisa Crespo-Leiro et al. European Journal of Heart Failure. Ahead of print
Molecular characterization of HIV-1 infection in Northwest Spain (2009–2013): Investigation of the subtype F outbreak.
Trends on Epidemiological, Virological, and Clinical Features Among Newly Diagnosed HIV-1 Persons in Northwest Spain Over the Last 10 Years.
Any impact of blips and low-level viremia episodes among HIV-infected patients with sustained virological suppression on ART?.
Brief Report: European Mitochondrial Haplogroups Impact on Liver Fibrosis Progression Among HCV and HIV/HCV-Coinfected Patients From Northwest Spain.
Pacheco Compaña FJ, Midón Míguez J, De Toro Santos FJ. Lesions associated with calcium gluconate extravasation: presentation of five clinical cases and analysis of cases published. Annals of Plastic Surgery (aceptado para publicación: 22 de febrero de 2017)
Barbosa BG, Fernandez-García L, Gato E, López M, Blasco L, Leão RS, et al. Genome Sequence of Airborne Acinetobacter sp. Strain 5-2Ac02 in the Hospital Environment, Close to the Species of Acinetobacter towneri. Genome Announc. 2016;4(6).
Lopez M, Alvarez-Fraga L, Gato E, Blasco L, Poza M, Fernandez-Garcia L, et al. Genome Sequence of a Clinical Strain of Acinetobacter baumannii Belonging to the ST79/PFGE-HUI-1 Clone Lacking the AdeABC (Resistance-Nodulation-Cell Division-Type) Efflux Pump. Genome Announc. 2016;4(5).
López M, Rueda A, Florido JP, Blasco L, Gato E, Fernández-García L, et al. Genomic Evolution of Two Acinetobacter baumannii Clinical Strains from ST-2 Clones Isolated in 2000 and 2010 (ST-2_clon_2000 and ST-2_clon_2010). Genome Announc. 2016;4(5).
López M, Mayer C, Fernández-García L, Blasco L, Muras A, Ruiz FM, et al. Quorum sensing network in clinical strains of A. baumannii: AidA is a new quorum quenching enzyme. PLoS One. 2017;12(3):e0174454.
Maria Lopez, Lucia Blasco, Eva Gato, Astrid Perez, Laura Fernandez-Garcia, Luis Martinez-Martinez, Felipe Fernandez-Cuenca, Jesús Rodríguez-Baño, Álvaro Pascual, German Bou, Maria Tomas. Response to bile salts in clinical strains of Acinetobacter baumannii lacking the AdeABC efflux pump: virulence associated with Quorum Sensing. Front. Cell. Infect. Microbiol. 7:143
"THE ROLE OF ONCOPLASTIC BREAST REDUCTION IN THE CONSERVATIVE MANAGEMENT OF BREAST CANCER: COMPLICATIONS, SURVIVAL AND QUALITY OF LIVE"BENIGNO ACEA NEBRIL, CARMEN CEREIJO GAREA, ALEJANDRA GARCÍA NOVOA, CRISTINA VARELA LAMAS, SERGIO BUILES RAMÍREZ, ALBERTO BOUZON ALEJANDRO, JOAQUÍN MOSQUERA OSESJOURNAL OF SURGICAL ONCOLOGY [ISSN:1096-9098]PMID 28083875
Oral glucose-stimulated growth hormone (GH) test in adult GH deficiency patients and controls: Potential utility of a novel testEuropean.Lara Pena-Bello, Teresa Seoane-Pillado, Susana Sangiao-Alvarellos, Elena Outeiriño-Blanco, Barbara Varela-Rodriguez, Paula Juiz-Valiña, María Cordido, Fernando CordidoJournal of Internal MedicineDOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ejim.2017.06.004
Glucose and Lipid Dysmetabolism in a Rat Model of Prediabetes Induced by a High-Sucrose DietAna Burgeiro1,†, Manuela G. Cerqueira 1,†, Bárbara M. Varela-Rodríguez 1, Sara Nunes 1,2,3 Paula Neto4, Frederico C. Pereira 1,2,3, Flávio Reis 1,2,3,* and Eugénia Carvalho 1,3,5,6,Nutrients.DOI:10.3390/nu9060638
Pena-Bello L, et al, Oral glucose-stimulated growth hormone (GH) test in adult GH deficiency patients and controls: Potential utility of a novel test, Eur J Intern Med (2017), http://dx.doi.org/10.1016/j.ejim.2017.06.004
Real life experience with direct-acting antivirals agents against hepatitis C infection in elderly patients.
Clinical experience with the integrase inhibitors Dolutegravir and Elvitegravir in HIV-infected patients: efficacy, safety and tolerance. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2017 Jun 19. doi: 10.1111/bcpt.12828
Patricia Fernández-Puente et al. Journal of Proteomics 2017, 152:216-225
Tabernilla A, Rego-Pérez I, Grandal M, Pernas B, Pértega S, Delgado M, Mariño  A, Álvarez H, Mena A, Rodríguez-Osorio I, Pedreira JD, Blanco FJ, Poveda E. Brief Report: European Mitochondrial Haplogroups Impact on Liver Fibrosis Progression Among HCV and HIV/HCV-Coinfected Patients From Northwest Spain. J Acquir Immune Defic Syndr. 2016 Oct 1;73(2):149-53. doi: 10.1097/QAI.0000000000001097. PubMed PMID: 27258234.
Pernas B, Grandal M, Tabernilla A, Cid P, Pértega S, Castro-Iglesias Á, Mena Á, Margusino L, Pedreira JD, Poveda E. Long-term clinical experience with darunavir (2007-2015) in a large cohort of HIV-infected patients in Spain. J Med  Virol. 2016 Dec;88(12):2125-2131. doi: 10.1002/jmv.24585. Epub 2016 Jun 6. PubMed PMID: 27218208.
Rodríguez-Osorio I, Cid P, Morano L, Castro Á, Suárez M, Delgado M, Margusino  L, Meijide H, Pernas B, Tabernilla A, Pedreira JD, Mena Á, Poveda E. Real life experience with direct-acting antivirals agents against hepatitis C infection in  elderly patients. J Clin Virol. 2017 Mar;88:58-61. doi: 10.1016/j.jcv.2017.01.003. Epub 2017 Jan 18. PubMed PMID: 28183063.
Grandal M, Pernas B, Mariño A, Álvarez H, Tabernilla A, Castro-Iglesias Á, Mena Á, Delgado M, Pértega S, Poveda E. Characterization of chronic HCV infection in Northwest Spain: Impact of the treatment strategic plan of the Spanish National Health Service on HCV cure. J Med Virol. 2017 Jul;89(7):1304-1308. doi: 10.1002/jmv.24766. Epub 2017 Mar 14. PubMed PMID: 28079256.
Tabernilla A, Grandal M, Pernas B, Castro-Iglesias A, Rodríguez-Osorio I, Mena A, Delgado M, Cid P, Pedreira JD, Poveda E. Short article: Viral dynamics among hepatitis C virus chronic infected patients during direct-acting antiviral agents therapy: impact for monitoring and optimizing treatment duration. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2017 Jul;29(7):781-785. doi: 10.1097/MEG.0000000000000882. PubMed PMID: 28410351.
Vázquez-Ucha JC., et al. AAC 2017
Sanluis-Verdes A, Sanluis-Verdes N, Manso-Revilla MJ, Castro-Castro AM, Pombo-Otero J, Fraga-Mariño M, Sanchez-Ibañez J, Doménech N, Rendal-Vázquez ME. Tissue engineering for neurodegenerative diseases using human amniotic membrane and umbilical cord. Cell Tissue Bank. 2017 Mar;18(1):1-15.
Luis Ramudo Cela, Jesús Balea Filgueiras, José Ramón Vizoso Hermida and Isabel Martín Herranz. Study of cases of abiraterone discontinuation due to toxicity in prechemotherapy after 1 year’s experience. J Oncol Pharm Practice. DOI: 10.1177/1078155216674354
Marrón-Liñares GM, Núñez L, Crespo-Leiro MG, Barge-Caballero E, Pombo J, Paniagua-Martin MJ, Suarez-Fuentetaja N, Cid J, Grille-Cancela Z, Muñiz-Garcia J, Tan CD, Rodríguez ER, Vázquez-Rodríguez JM, Hermida-Prieto M. Polymorphisms in genes related to the complement system and antibody-mediated cardiac allograft rejection. J Heart Lung Transplant. 2017 Jul 15. pii: S1053-2498(17)31897-1. doi: 10.1016/j.healun.2017.07.006. 
Viral dynamics among hepatitis C virus chronic infected patients during direct-acting antiviral agents therapy: impact for monitoring and optimizing treatment duration.Tabernilla A, Grandal M, Pernas B, Castro-Iglesias A, Rodríguez-Osorio I, Mena A, Delgado M, Cid P, Pedreira JD, Poveda E. European journal of gastroenterology & hepatology. doi: 10.1097/MEG.0000000000000882. Factor de impacto: 2,093.
Characterization of chronic HCV infection in Northwest Spain: Impact of the treatment strategic plan of the Spanish National Health Service on HCV cure.Grandal M, Pernas B, Mariño A, Álvarez H, Tabernilla A, Castro-Iglesias Á, Mena Á, Delgado M, Pértega S, Poveda E. Journal of Medical Virology. doi: 10.1002/jmv.24766. Factor de impacto: 1,998.
Fraimow HS, Tsigrelis C. Antimicrobial resistance in the intensive care unit: mechanisms, epidemiology, and management of specific resistant pathogens. Crit Care Clin. enero de 2011;27(1):163-205. Fernández JL, Cartelle M, Muriel L, Santiso R, Tamayo M, Goyanes V, et al. DNA fragmentation in microorganisms assessed in situ. Appl Environ Microbiol. octubre de 2008;74(19):5925-33. Poole K. Pseudomonas aeruginosa: resistance to the max. Front Microbiol. 2011;2:65. Rodríguez-Martínez J-M, Poirel L, Nordmann P. Molecular epidemiology and mechanisms of carbapenem resistance in Pseudomonas aeruginosa. Antimicrob Agents Chemother. noviembre de 2009;53(11):4783-8. Tamayo M, Santiso R, Gosalvez J, Bou G, Fernández JL. Rapid assessment of the effect of ciprofloxacin on chromosomal DNA from Escherichia coli using an in situ DNA fragmentation assay. BMC Microbiol. 13 de abril de 2009;9:69. Rodriguez-Martinez J-M, Machuca J, Calvo J, Diaz-de-Alba P, Rodríguez-Mirones C, Gimeno C, et al. Challenges to accurate susceptibility testing and interpretation of quinolone resistance in Enterobacteriaceae: results of a Spanish multicentre study. J Antimicrob Chemother. julio de 2015;70(7):2038-47. Drlica K, Hiasa H, Kerns R, Malik M, Mustaev A, Zhao X. Quinolones: action and resistance updated. Curr Top Med Chem. 2009;9(11):981-98. Rodríguez-Martínez J-M, Santiso R, Machuca J, Bou G, Pascual Á, Fernández JL. Assessment of Chromosomal DNA Fragmentation by Quinolones in an Isogenic Collection of Escherichia coli with Defined Resistance Mechanisms. Microb Drug Resist. julio de 2016;22(5):354-9.
Fernandez-Moreno M, Hermida-Gomez T, Gallardo ME, Dalmao-Fernandez A, Rego-Perez I, Garesse R, et al. (2016) Generating Rho-0 Cells Using Mesenchymal Stem Cell Lines. PLoS ONE 11 (10): e0164199. doi:10.1371/journal.pone.0164199
CLINICAL CARACTERICTICS AND PREVALENCE OF SLEEP DISORDERED BREATHING IN PATIENTS WITH CORONARY ARTERY DISEASE. JOURNAL OF RESPIRATORYU MEDICINE OF LUNG DISEASE. 2016, VOL 1, ISSUE 2, ARTICLE 1007. 
González Porto SA, González Rodríguez A, Midón Míguez J. Intraneural venous malformations of the median nerve. Arch Plast Surg. 2016; 43(4): 371-373.
Sara A. González Porto, Alba González Rodríguez, Nuria Villamarín Bello, Jesús del Pozo Losada. Láser de dióxido de carbono fraccionado asociado a corticoide tópico para el tratamiento del prurito en las secuelas cicatriciales del paciente quemado. Cir. plást. Iberolatinoam, 2017; 43 (1): 69-75 
E. Rodríguez Pérez, S. A. González Porto, A. Álvarez Jorge. Retracción de los dedos y síndrome del túnel carpiano secundarios a infiltración gotosa de los tendones flexores de la mano. Rev Iberam Cir Mano, 2017; 45: 35-39.
Díaz-Díaz A, Casas-Pais A, Calamia V, Castosa R, Martinez-Iglesias O, Roca-Lema D, Santamarina I, Valladares-Ayerbes M, Calvo L, Chantada V, Figueroa A. Proteomic Analysis of the E3 Ubiquitin-Ligase Hakai Highlights a Role in Plasticity of the Cytoskeleton Dynamics and in the Proteasome System. Journal of proteome research. 2017; 16(8):2773-2788.
1.-A Montoto-Marqués, ME Ferreiro-Velasco, S Salvador-de la Barrera, V Balboa-Barreiro, A Rodriguez-Sotillo and R Meijide-Failde. Epidemiology of traumatic spinal cord injury in Galicia, Spain: trends over a 20-year period. Spinal Cord 2017; 55:588-594
Contribution of the A. baumannii A1S_0114 Gene to the Interaction with Eukaryotic Cells and VirulenceAutores Soraya Rumbo-Feal, Astrid Pérez, Theresa A Ramelot, Laura Álvarez-Fraga, Juan A Vallejo, Alejandro Beceiro, Emily J Ohneck, Brock A Arivett, María Merino, Steven E Fiester, Michael A Kennedy, Luis A Actis, Germán Bou, Margarita PozaFecha de publicación 2017Revista Frontiers in cellular and infection microbiologyVolumen 7Editor Frontiers Media SA
Rita Galeiras Vázquez; Mónica Mourelo Fariña; Sonia Pértega Díaz; María Elena Ferreiro Velasco; Sebastián Salvador De la Barrera; Antonio Montoto Marqués; Antonio Rodríguez Sotillo. Indian Journal of Critical Care Medicine. Rhabdomyolysis and ac nal cord injury. 20 - 9, pp. 504 -512. Woulters Kluver.
Canosa-Hermida E, Mondelo-García C, Ferreiro Velasco ME, Salvador De la Barrera S, Montoto Marqués A, Rodríguez Sotillo A, Vizoso J.R. Refractory orthostatic hypotension in a patient with a spinal cord injury: Treatment with droxidopa. J Spinal Cord Med 2017;24:1-4.
The FhaB/FhaC two-partner secretion system is involved in adhesion of Acinetobacter baumannii AbH12O-A2 strainAutores A Pérez, M Merino, S Rumbo-Feal, L Álvarez-Fraga, JA Vallejo, A Beceiro, EJ Ohneck, J Mateos, P Fernández-Puente, LA Actis, M Poza, G BouFecha de publicación 2017/8/18Revista VirulenceVolumen 8Número 6Páginas 959-974Editor Taylor & Francis
Mutations in the β-Subunit of the RNA Polymerase Impair the Surface-Associated Motility and Virulence of Acinetobacter baumanniiAutores María Pérez-Varela, Jordi Corral, Juan Andrés Vallejo, Soraya Rumbo-Feal, Germán Bou, Jesús Aranda, Jordi BarbéFecha de publicación 2017/8/1Revista Infection and immunityVolumen 85Número 8Páginas e00327-17Editor American Society for Microbiology
Global assessment of small RNAs reveals a non-coding transcript involved in biofilm formation and attachment in Acinetobacter baumannii ATCC 17978Autores Laura Álvarez-Fraga, Soraya Rumbo-Feal, Astrid Pérez, Manuel J Gómez, Carmen Gayoso, Juan A Vallejo, Emily J Ohneck, Jaione Valle, Luis A Actis, Alejandro Beceiro, Germán Bou, Margarita PozaFecha de publicación 2017/8/1Revista PloS oneVolumen 12Número 8Páginas e0182084Editor Public Library of Science
Somoza-Argibay I, Méndez-Gallart R, Rodríguez-Ruíz M, Vergara I, Pértega S, Akbal C. [Validation of the spanish version of the pediatric lower urinary tract symptoms scale (PLUTSS).]. Arch Esp Urol. 2017;70(7):645-53.
Míguez L, García M, Curros N, Casal I, Suárez I, Somoza I . Idiophatic neumoperitoneum in a pediatric patient: A case report. ARC Journal of Clinical Case Reports, 2017; 3(1), PP 9-12. ISSN 2455-9806 (online). DOI: http://dx.doi.org/10.20431/2455-9806.0301004www.arcjournals.org
Delgado L, Montes R, Prieto JA. Prevalence of psychomotor retardation and its relation to the sensory profile in preschool children. J Hum Growth Dev. 2016;26(3):323-30. Doi: http://dx.doi.org/10.7322/jhgd.122815.
Delgado-Lobete, L.; Montes-Montes, R. (2017). Relación entre el desarrollo psicomotor y la práctica de deporte extraescolar en niños/as de tres a seis años. Sportis Sci J, 3 (1), 598-614. DOI:http://dx.doi.org/10.17979/sportis.2017.3.1.1770
Pérez-Llarena FJ†, Vázquez-Ucha JC†, Kerff F, Zamorano L, Miró E, Cabral MP, Fleites A, Lantero M, Martínez-Martínez L, Oliver A, Galleni M, Navarro F, Beceiro A‡, Bou G‡. Increased Antimicrobial Resistance in a Novel CMY-54 AmpC-Type Enzyme with a GluLeu(217-218) Insertion in the Ω-Loop. Microb Drug Resist. 2017 Jun 30. doi: 10.1089/mdr.2017.0017. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 28665771.
Prado V, Lence E, Maneiro M, Vázquez-Ucha JC, Beceiro A, Thompson P, Hawkins AR, González-Bello C. Targeting the Motion of Shikimate Kinase: Development of Competitive Inhibitors that Stabilize an Inactive Open Conformation of the Enzyme. J Med Chem. 2016 Jun 9;59(11):5471-87. doi: 10.1021/acs.jmedchem.6b00483. Epub 2016 May 18. PubMed PMID: 27191386.
Martínez-Guitián M, Vázquez-Ucha JC, Odingo J, Parish T, Poza M, Waite RD, Bou G, Wareham DW, Beceiro A. Synergy between Colistin and the Signal Peptidase Inhibitor MD3 Is Dependent on the Mechanism of Colistin Resistance in Acinetobacter baumannii. Antimicrob Agents Chemother. 2016 Jun 20;60(7):4375-9. doi: 10.1128/AAC.00510-16. Print 2016 Jul. PubMed PMID: 27139471; PubMed Central PMCID: PMC4914650.
Vallejo JA†, Martínez-Guitián M†, Vázquez-Ucha JC, González-Bello C, Poza M, Buynak JD, Bethel CR, Bonomo RA, Bou G‡, Beceiro A‡. LN-1-255, a penicillanic acid sulfone able to inhibit the class D carbapenemase OXA-48. J Antimicrob Chemother. 2016 Aug;71(8):2171-80. doi: 10.1093/jac/dkw105. Epub 2016 Apr 28. PubMed PMID: 27125555; PubMed Central PMCID: PMC4954921.
Álvarez-Fraga L†, Pérez A†, Rumbo-Feal S, Merino M, Vallejo JA, Ohneck EJ, Edelmann RE, Beceiro A, Vázquez-Ucha JC, Valle J, Actis LA, Bou G‡, Poza M‡. Analysis of the role of the LH92_11085 gene of a biofilm hyper-producing Acinetobacter baumannii strain on biofilm formation and attachment to eukaryotic cells. Virulence. 2016 May 18;7(4):443-55. doi: 10.1080/21505594.2016.1145335. Epub 2016 Feb 8. PubMed PMID: 26854744; PubMed Central PMCID: PMC4871663.
Delgado L, Montes R, Prieto JA. Prevalence of psychomotor retardation and its relation to the sensory profile in preschool children. J Hum Growth Dev. 2016;26(3):323-30. Doi: http://dx.doi.org/10.7322/jhgd.122815.
Delgado-Lobete, L.; Montes-Montes, R. (2017). Relación entre el desarrollo psicomotor y la práctica de deporte extraescolar en niños/as de tres a seis años. Sportis Sci J, 3 (1), 598-614. DOI:http://dx.doi.org/10.17979/sportis.2017.3.1.1770
LIBMAN-SACKS' ENDOCARDITIS: A FREQUENTLY UNNOTICED COMPLICATION.NEFROLOGIA : PUBLICACION OFICIAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA NEFROLOGIA2017 Mar - Apr37217-21927837928ARTIGO DE OPINIÓN (EDITORIAL, CARTA...)
WHAT IS THE OPTIMAL LEVEL OF VITAMIN D IN NON-DIALYSIS CHRONIC KIDNEY DISEASE POPULATION?WORLD JOURNAL OF NEPHROLOGY06/Sep/20165471-8127648411ARTIGO CIENTÍFICO (INCLÚE ORIXINAL, ORIXINAL BREVE, REVISÓN SISTEMÁTICA E META-ANÁLISE)
LEGIONELLA PNEUMOPHILA: A RENAL VASCULITIS TRIGGER?THERAPEUTIC APHERESIS AND DIALYSIS : OFFICIAL PEER-REVIEWED JOURNAL OF THE INTERNATIONAL SOCIETY FORDec/201620686-68727629694ARTIGO DE OPINIÓN (EDITORIAL, CARTA...)
Hyperlactatemia and the Outcome of Type 2 Diabetic Patients Suffering Acute Myocardial InfarctionAleksandar, Jovanovic ; Vladan, Peric ; Markovic-Jovanovic, Snezana ; Stolic, Radojica ; Mitic, Jadranka ; Smilic, Tanja Cigarran, SecundinoJournal of Diabetes Research, 2016, Vol.2016, 7 page
Group versus Individual Care in Patients with Long-Standing Type 1 and Type 2 Diabetes: A One-Year Prospective Noninferiority Study in a Tertiary Diabetes Clinic Joelle Singer,1,2 Sigal Levy,3 and Ilan Shimon1,2Academic editor : Secundino Cigarran
Advanced glycation end products (AGEs) estimated by skin autofluorescence are related with cardiovascular risk in renal transplantCalviño, Jesus ; Cigarran, Secundino ; Gonzalez-Tabares, Lourdes ; Menendez, Nicolas ; Latorre, Juan ; Cillero, Sonia ; Millan, Beatriz ; Cobelo, Carmen ; Sanjurjo-Amado, Ana ; Quispe, Jansen ; Garcia-Enriquez, Alba ; Carrero, Juan JPloS one, 2018, Vol.13(8), pp.e0201118 [Revista revisada por pares] >
EFFECT OF SUPERVISED EXERCISES ON PAIN, DISABILITY AND HEALTH RELATED QUALITY OF LIFE IN TEXTILE WORKERSAutoresEva Fernández Alonso, Rodríguez-Romero B, Francisco José Senín-CamargoRevistaPhysiotherapy Vol. 102 Núm. Suppl 1 (páxs. 265 ata 266)
Functional analysis through ultrasound of the suprahyoid muscles during pharyngeal exercises performance AutoresLuz González Doniz, Francisco José Senín-Camargo, Sonia Souto CambaRevistaPhysiotherapy Vol. 102 Núm. Suppl 1 (páxs. 70 ata 71)
“Alveolar ridge preservation after tooth extraction: a Bayesian Network meta-analysis of grafting materials efficacy on prevention of bone height and width reduction”. Journal of Clinical Periodontology.
”Long-Term Implant Survival In Grafted Maxillary Sinus Using Plasma Rich In Growth Factors”.  Implant Dentistry.
Zubia-olaskoaga f, maraví-poma e, urreta-barallobre i, ramírez-puerta mr, mourelo-fariña m, et al. "Comparison between revised atlanta classification and determinant-based classification for acute pancreatitis in intensive care medicine"Critical care medicine 2016
Ceniceros a, pertega s, galeiras r, mourelo m, lópez e.Predicting mortality in burn patients with bacteraemiaBurns 08/10/2015
Artigos en revistas nacionais
Ana Cantón Blanco1, M.ª Teresa Fernández López2, Gloria Lugo Rodríguez3, Miguel Á. Martínez Olmos1, Regina Palmeiro Carballeira4, Francisco Pita Gutiérrez3 y Cristina Tejera Pérez. Utilidad en la clínica de la goma guar parcialmente hidrolizada: revisión de la evidencia y experiencia. Nutr Hosp. 2017; 34(1):216-223
Tejera Pérez C, Bellido Guerrero D. Twitter, ¿el nuevo pubmed? Nutr Hosp. 2017; 34(1):4-5
Carmina Wanden-Berghe1, Luis Miguel Luengo2, Julia Álvarez3, Rosa Burgos4, Cristina Cuerda5, Pilar Matía6, Carmen Gómez Candela7, Miguel Ángel Martínez Olmos8, Montserrat Gonzalo9, Alicia Calleja10, Cristina Campos11, Antonio Pérez de la Cruz12, José Antonio Irles13, Pere Leyes14, Rebeca Sánchez15, Daniel de Luis Román16, Daniel Cardona17, Nieves Santacruz1, José Pablo Suárez18, Carmen Ballesta19, Jordi Salas20, María Ángeles Penacho21, Carmen Gardez22, María José Martínez23, Bárbara Cánovas24, José Manuel Moreno25, Dolores del Olmo26, Fátima Carabaña27, Nuria Virgili28, Isabel Higuera29, Silvia Mauri30, Olga Sánchez-Vilar31, Nuria Miserachs32, Miguel Ángel Ponce33, Yaiza García34, Jesús M. Morán35, Antxón Apezetxea36, Cristina Tejera37, Alfonso Calañas38, Ana Cantón39, Patricia Díaz40; Grupo NADYA-SENPE.Registro del Grupo NADYA-SENPE de nutrición enteral domiciliaria en España, años 2014 y 2015. Nutr Hosp. 2017; 34(1):15-18
Canovas Lopez SJ, Estevez Cid F, Reyes Copa G, López Gude MJ, Melero Tejedor JM, Badia Gamarra S. Cirugía cardíaca mediante mínimo acceso. Registro multicéntrico español. Revista española de cardiología. In press.http://dx.doi.org/10.1016/j.recesp.2017.03.028
"COLGAJOS POR ROTACIÓN EN LA CIRUGÍA ONCOLÓGICA DE LA MAMA. FUNDAMENTOS ANATÓMICOS Y TÉCNICOS PARA SU PLANIFICACIÓN QUIRÚRGICA"BENIGNO ACEA NEBRIL, SERGIO BUILES RAMÍREZ, ALEJANDRA GARCÍA NOVOA, CRISTINA VARELAREVISTA CIRUGÍA ESPAÑOLA (ISSN:0009-739X)FECHA: 29/04/2016
"RADIOTERAPIA AXILAR EN LA CIRUGÍA CONSERVADORA DEL CÁNCER DE MAMA EN ESTADIO TEMPRANO (ESTADIO I Y II)" ALEJANDRA GARCÍA NOVOA , BENIGNO ACEA NEBRIL, INMA DÍAZ, SERGIO BUILES RAMÍREZ, CRISTINA VARELA, CARMEN CEREIJO, JOAQUÍN MOSQUERA OSES, BEATRIZ LÓPEZ CALVIÑO, MARÍA TERESA SEOANE PILLADO REVISTA CIRUGÍA ESPAÑOLA (ISSN:0009-739X) FECHA: 30/05/2016
Lucía Blasco Otero , Laura Fernández García, Maria López Díaz, Germán Bou Arevalo y Mª del Mar Tomás Carmona (2017). Aplicación de los Bacteriófagos en la Terapia de Infecciones. Proyecto Lumbre. Junio 2017 (14), 48-57.
Sistema inteligente de Monitrización de la farmacoterapia antiviral en pacientes con hepatitis C crónica (SiMON-VC)
I. Iñiguez Vázquez∗, R. Monte Secades, M. Matesanz Fernández, E.M. Romay Lema, D. Rubal Bran y E. Casariego Vales.  Características y patrón temporal de reingresos de los pacientes con fibrilación auricular hospitalizados en servicios médicos. Rev Clin Esp 2017;217:309-14 - Vol. 217 Núm.6
Miguel-Carrera J, García-Porrua C, de Toro Santos FJPicallo-Sánchez JA. Prevalencia de osteoporosis, estimación de la probabilidad de fractura y estudio del metabolismo óseo en pacientes con reciente diagnóstico de cáncer de próstata en el área sanitaria de Lugo. Article in Press. Aten Primaria. 2017. http://dx.doi.org/10.1016/j.aprim.2017.03.006
Characteristics and temporal pattern of readmissions of patients with atrial fibrillation hospitalized in medical departments.Iñiguez Vázquez I, Monte Secades R, Matesanz Fernández M, Romay Lema EM, Rubal Bran D, Casariego Vales E.Rev Clin Esp. 2017 Aug - Sep;217(6):309-314. doi: 10.1016/j.rce.2017.03.002. Epub 2017 Apr 29. English, Spanish.PMID:28460719
González Porto SA. El trasplante de cara en el paciente quemado: . Parte I. Proyecto Lumbre, 2016, 13, 7-12. http://proyectolumbre.com/index.php?norevista=13&pagina=7
2.-R. Galeiras Vázquez a, M.E. Ferreiro Velasco, M. Mourelo Fariña, A. Montoto Marqués, S. Salvador de la Barrera. Actualización en lesión medular aguda postraumática: Parte 1. Medicina Intensiva 2017; 41(4):237-247.
2.-M. Mourelo Fariña, S. Salvador de la BarreraA. Montoto Marqués,   M.E. Ferreiro Velasco, R. Galeiras Vázquez. Actualización en lesión medular aguda postraumática: Parte 1. Medicina Intensiva 2017; 41(5):306-315
I. Casal-Beloy, I. Somoza Argibay, M. García-González, A.M. García-Novoa, L. Míguez Fortes, C. Blanco, T. Dargallo Carbonell.Manejo de la fístula uretrocutánea recurrente tras cirugía de hipospadias: experiencia inicial con lámina de regeneración dérmica. Cir Pediatr 2017; 30: 207-210.
Adaptación cultural y validación del primer cuestionario en español para screening de disfunción del tracto urinario inferior en edad pediátrica. Iván Somoza Argibay, María Rodríguez Ruíz, Noelia Curros Mata, Isabel Casal Beloy, Inés Vergara. LXVII Congreso de la Sociedad de Pediatría de Galicia (SOPEGA) celebrado en Santiago de Compostela en Noviembre de 2016.
Delgado-Lobete L, Montes-Montes R, Rodríguez-Seoane S. Prevalencia de trastorno del procesamiento sensorial en niños españoles. Resultados preliminares y comparación entre herramientas de diagnóstico. TOG (A Coruña) [revista en Internet]. 2016[30/12/2016);13(4):[19p.]. Disponible en: http://www.revistatog.com/nu24/pdfs/original4.pdf
María Luisa Peña-Peña, José Eduardo López-Haldón, Antonio Ortiz-Carrellán. "Papel actual del estudio genético en la consulta de cardiopatías familiares". Cardiocore 2017;52:3-6.
Delgado-Lobete L, Montes-Montes R, Rodríguez-Seoane S. Prevalencia de trastorno del procesamiento sensorial en niños españoles. Resultados preliminares y comparación entre herramientas de diagnóstico. TOG (A Coruña) [revista en Internet]. 2016[30/12/2016);13(4):[19p.]. Disponible en: http://www.revistatog.com/nu24/pdfs/original4.pdf
GUT MICROBIOTA IN CHRONIC KIDNEY DISEASE.NEFROLOGIA : PUBLICACION OFICIAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA NEFROLOGIA2017 Jan - Feb379-1927553986ARTIGO CIENTÍFICO (INCLÚE ORIXINAL, ORIXINAL BREVE, REVISÓN SISTEMÁTICA E META-ANÁLISE)
Galeiras vazquez r, ferreiro velasco me, mourelo fariña m, montoto marques a, et al.Update on traumatic acute spinal cord injury. Part 1Medicina intensiva 01/05/2017
Colgajos por rotación en la cirugía oncológica de la mama. Fundamentos anatómicos y técnicos para su planificación quirúrgica. Cirugía española 2016;94:372-8
Capítulo de Libro
SOBREPESO Y OBESIDAD. ISBN 978-84-608-3088-7. SOCIEDAD ESPAÑOLA PARA EL ESTUDIO DE LA OBESIDAD. MADRID. CRISTINA TEJERA PÉREZ, LUIS ENRIQUEZ ACOSTA. CAPÍTULO 2. LA OBESIDAD, HISTORIA, DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN
SOBREPESO Y OBESIDAD. ISBN 978-84-608-3088-7. SOCIEDAD ESPAÑOLA PARA EL ESTUDIO DE LA OBESIDAD. MADRID. CRISTINA TEJERA PÉREZ, ALFONSO SOTO GONZÁLEZ, JOSÉ MANUEL GARCÍA ALMEIDA. CAPÍTULO 12. RIESGO CARDIOMETABÓLICO DEL PACIENTE OBESO. VALORACIÓN Y ABORDAJE MULTIFACTORIAL
Cirugía Ginecologica para Residentes 
Fernandez-Garcia L., Blasco L., Lopez M., Tomas M. (2017). Clostridium difficile: A comprehensive overview. In Enany S.M.E (coord.). Clostridium difficile: A comprehensive overview (pp.57-71). Intech
Cardioarritmias. CTO Editorial. ISBN:9788416706020.Volumen 1; Capítulo 03. Genética de las Arritmias.L Monserrat Iglesias, D García Giustiniani, J Rodriguez Garrido, JP Ochoa.
Cien preguntas claves en envejecimiento y comoribilidades en pacientes infectados por VIH. Coordinador: Santiago Moreno Guillén. Capítulo 7: Comorbilidades: alteraciones hepáticas. Coinfección por el virus de la hepatitis B y C. A Mena de Cea, I Rodríguez-Osorio, A Castro Iglesias y E Poveda Lopez. ISBN: 978-84-9926-780-7. Dep. Legal: B-17.613-2015. Ref.:2058BM151. Editorial Permanyer.
Manual de Casos Bioético Legales en Oncología Médica. Capítulo IV. Historia clínica electrónica, acceso, confidencialidad y protección de datos. Depósito Legal M-3934-2016. ISBN 978-84-608-5682. 
Manual de Casos Bioético Legales en Oncología Médica. Capítulo V. El Consentimiento Informado: el consentimiento des-informado y la conspiración del silencio. Depósito Legal M-3934-2016. ISBN 978-84-608-5682. 
Dermatitis de contacto por alérgenos que no son los del tatuaje. ISBN 978-84-697-5586-0, LIBRO DE CASOS CLÍNICOS EN DERMATITIS DE CONTACTO. 
Co-Autor del libro “Evidence-Based Implantology”. Springer
Lidia Pita, Rita Galeiras, David Freire, Mónica MoureloClostridium difficile and Klebsiella pneumoniae: Recognition, prevention and treatment. Capitulo: intensive care unit especific managementNova science publishers01/09/2016
Notas
Sanjurjo-Rodríguez C, Castro-Viñuelas R, Hermida-Gómez T, Fernández-Vázquez T, Fuentes-Boquete IM, de Toro-Santos FJ, Díaz-Prado SM, Blanco-García FJ. Ovine Mesenchymal Stromal Cells: Morphologic, Phenotypic and Functional Characterization for Osteochondral Tissue Engineering. PLoS One. 2017 Jan 31;12(1):e0171231. doi: 10.1371/journal.pone.0171231. eCollection 2017. PubMed PMID: 28141815; PubMed Central PMCID: PMC5283731.
Outras publicacións
CLINICAL AND DIAGNOSTIC FEATURES IN ACQUIRED COLD URTICARIA IN A CORUÑA-SPAINEAACI HELSINKI JUNIO 2017, COMUNICACIÓN ORAL Y PÓSTER
Artigos en revistas internacionais
EJIM-D-15-00467R1Aceptado en European Journal of Internal Medicine, pendiente de publicar.María Matesanz-Fernández, M.D.; Rafael Monte-Secades; Iria Iñiguez-Vazquez; David Rubal-Bran; Hector Guerrero-Sande; Emilio Casariego-Vales"Characteristics and temporal pattern of the readmissions of patients with multiple hospital admissions in the medical departments of a general hospital"
Santoro A, Conde J, Scotece M, Abella V, Lois A, López V, Pino J, Gómez R, Gómez-Reino JJ, Gualillo O. SERPINE2 inhibits IL-1-α- induced MMP-13 expression in human chondrocytes: involment of ERK/NF-Κβ/AP-1 pathways. PLOS One 2015 Aug 25;10(8):e0135979. doi: 10.1371/journal.pone.0135979.
Jorge-Mora A, Amhaz-Escanlar S, Lois-Iglesias A, Leborans-Eiris S, Pino Minguez J. Surgical treatment in spine Paget ́s disease: a systematic review. Eur J Orthop Surg Traumatol 2015 Jul 1 [in press]
C.Cereijo, B. Acea, S. Pita, R. Rey, A. Castro, A. García, A. Bouzón, J. Mosquera. Evaluation of patient satisfaction and quality of life after immediate breast reconstruccion. Eur J Oncol Nurs. 2014 Jun;18(1):358-359
C. Cereijo, B. Acea, L Albaina, M. Juaneda, JR. Varela, R. Soler A. Castro, J. Mosquera. Multimedia education in a program of health education to women with breast cancer. Eur J Oncol Nurs 2014. 18(1) 528-529. 1,43 Impact Factor
Vila L, Garcia V. Oral Tolerance Induction With Wheat: a valid therapeutic option in allergic patients.    J Investig Allergol Clin Immunol 2015; vol. 25 (1): 77-78 (Practitioner's Corner).
Leticia Vila, Vanesa García, Manuel Jorge Rial, Esther Novoa, Teresa Cacharron. Fish is a major trigger of solid food protein–induced enterocolitis syndrome in Spanish childrenThe Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice. 2015: Vol. 3Issue 4p621–623. 
García Novoa A and Acea Nebril B. Controversies in Axillary Treatment of Breast Cancer Patients and Metastatic Sentinel Lymph Node. J Cancer Sci Ther 2016; 8: 066-068. doi:10.4172/1948-5956.1000392
Bouzón A, Acea, B, Soler R, Iglesias A, Santiago P, Mosquera J, Calvo L, Seoane-Pillado T and García A. Diagnostic accuracy of MRI to evaluate tumour response and residual tumor size after neoadyuvant chemotherapy in breast cáncer patients. Radiology and Oncology 2016
Pablo Fernández Pernas; Juan Antonio Fafián Labora; Iván Lesende Rodríguez; Jesús Mateos Martín; Alexandre De la Fuente; Isaac Fuentes Boquete; Javier De Toro; Francisco Javier Blanco García y María del Carmen Arufe Gonda. 3, 3',5-Triiodo-L-Thyronine Increases In Vitro Chondrogenesis of Mesenchymal Stem Cells from Human Umbilical Cord Stroma Through SRC2.3, 3',5-Triiodo-L-Thyronine Increases In Vitro Chondrogenesis of Mesenchymal Stem Cells from Human Umbilical Cord Stroma Through SRC2. Journal of Cellular Biochemistry. 10.1002/jcb.25515.(2016)
Pita-Fernández S, Seijo-Bestilleiro R, Pértega-Díaz S, Alonso-Hernández Á, Fernández-Rivera C, Cao-López M, Seoane-Pillado T, López-Calviño B, González-Martín C, Valdés-Cañedo F. A randomized clinical trial to determine the effectiveness of CO-oximetry and anti-smoking brief advice in a cohort of kidney transplant patients who smoke: study protocol for a randomized controlled trial. Trials. 2016 Apr 1;17(1):174. doi: 10.1186/s13063-016-1311-7. PubMed PMID: 27036112; PubMed Central PMCID: PMC4818538.
Varela-Rodríguez BM, Pena-Bello L, Juiz-Valiña P, Vidal-Bretal B, Cordido F & Sangiao-Alvarellos S (2016)FNDC5 expression and circulating irisin levels are modified by diet and hormonal conditions in hypothalamus, adipose tissue and muscle. Scientific Reports 6:29898 doi:10.1038/srep29898
Analysis of variants in the HCN4 gene and in three single nucleotide polymorphisms of the CYP3A4 gene for association with ivabradine reduction in heart rate: A preliminary report. Núñez L. et al. Cardiol J. 2016 Jul 21. doi: 10.5603/CJ.a2016.0050.
Maseda A, Gómez-Caamaño S, Lorenzo-López L, López-López R, Diego-Diez C, Sanluís-Martínez V, et al. Health determinants of nutritional status in community-dwelling older population: the VERISAÚDE study. Public Health Nutr 2016:1-9. 
Vallejo JA., et al. JAC 2016 
Martinez-Guitian M., et al. AAC 2016
Rumbo C., et al. JAC 2016
Circulating Levels of Irisin in Hypopituitary and Normal Subjects.Pena-Bello L, Pértega-Diaz S, Sangiao-Alvarellos S, Outeiriño-Blanco E, Eiras-Leal R, Varela-Rodriguez B, Juiz-Valiña P, Pérez-Fontán M, Cordido M, Cordido FPLoS One. 2016 Jul 29;11(7):e0160364. doi: 10.1371/journal.pone.0160364
Meijide H, Mena A, Marcos PJ, Rodriguez-Osorio I, Suárez-Fuentetaja R, Castro A, Poveda E, Pedreira JD. Lung cancer in patients living with HIV infection. AIDS. 2015 Nov;29(17):2363-4. doi: 10.1097/ QAD.0000000000000840. PubMed PMID:26544707. Impact factor JCR: 6,407
Mena A, Meijide H, Marcos PJ. Lung Cancer in HIV-infected patients. AIDS Rev 2016. Jul 19;18(3). [Epub ahead of print].
[1] A. Fernández, A. Quiroga, J. P. Ochoa, M. Mysuta, J. H. Casabé, M. Biagetti, E. Guevara, L. E. Favaloro, A. M. Fava, and N. Galizio, “Validation of the 2014 European Society of Cardiology Sudden Cardiac Death Risk Prediction Model in Hypertrophic Cardiomyopathy in a Reference Center in South America.,” Am. J. Cardiol., vol. 118, no. 1, pp. 121–6, Jul. 2016.
Pernas B, Grandal M, Tabernilla A, Cid P, Pértega S, Castro-iglesias A, Mena A, Margusino L, Pedreira JD, Poveda E. Long-Term clinical experience with darunavir (2007-2015) in a large cohort of hiv-infected patients in Spain. J Med Virol. 2016 May 24. doi: 10.1002/jmv.24585.
Pernas B, Grandal M, Pértega S, Cañizares A, Castro-Iglesias A, Mena A, Rodríguez Osorio I, Tabernilla A, Pedreira JD, Poveda E. Any impact of blips and low-level viraemia episodes among HIV-infected patients with sustained virological suppression on ART? J Antimicrob Chemother 2016;71(4):1051-1055.
Tabernilla A, Rego-Pérez I, Grandal M, Pernas B, Pértega S, Delgado M, Mariño A, Alvarez H, Mena A, Rodríguez-Osorio I, Pedreira JD, Blanco FJ, Poveda E. European mithocondrial haplogroups impact on liver fibrosis progression among HCV and HIV/HCV coinfected patients from Northwest Spain. J Acquir Immune Defic Syndr 2016, May 30 [Epub ahead of print]
Pernas B, Grandal M, Tabernilla A, Cid P, Pértega S, Castro-Iglesias A, Mena A, Margusino L, Pedreira JD, Poveda E. Long-term clinical experience with darunavir (2007-2015) in a large cohort of HIV-infected patients in Spain. J Med Virol 2016 May 24. DOI 10.1002/jmv.24585 [Epub ahead of print]
Pego-Reigosa JM, Lois-Iglesias A, Rúa-Figueroa I, Galindo M, Calvo-Alén J, de Uña-Álvarez J et al (on behalf RELESSER group). Relationship between damage clustering and mortality in Systemic Lupus Erythematosus in early and late stages of the disease: cluster analyses in a large cohort from the Spanish Society of Rheumatology Lupus Registry. Rheumatology (Oxford). 2016 Jul;55(7):1243-50.
Bouzas-Mosquera A, Peteiro J, Broullón FJ, Calviño-Santos R, Mosquera VX, Barbeito-Caamaño C, Larrañaga-Moreira JM, Maneiro-Melón N, Álvarez-García N, Vázquez-Rodríguez JM. Trends in referral patterns, invasive management, and mortality in elderly patients referred for exercise stress testing.Eur J Intern Med. 2015;26: 787-91
Maseda A, Gómez-Caamaño S, Lorenzo-López L, López-López R, Diego-Diez C, Sanluís-Martínez V, Valdiglesias V, Millán-Calenti JC. Health determinants of nutritional status in community-dwelling older population: the VERISAUDE study. Public Health Nutr. 2016; in press. Journal Citation Reports: 2.679; Q1)
Torrado MFranco DLozanoVelasco EHernándezTorres FCalviño RAldama GCenteno A, CastroBeiras A, Mikhailov A. A MicroRNATranscription Factor Blueprint for Early Atrial Arrhythmogenic RemodelingBiomed Res Int20152015:263151. doi: 10.1155/2015/263151.1
Bouzas-Mosquera A, Peteiro J, Broullón FJ, Calviño-Santos R, Mosquera VX, Sánchez-Fernández G, Barbeito-Caamaño C, Pérez-Cebey L, Martínez D, Yáñez JC, Álvarez-García N, Vázquez-Rodríguez JM.Temporal changes in the use and results of exercise echocardiography. EurHeart J Cardiovasc Imaging. 2015 Nov;16(11):1207-12.
Redacción del artículo "PREVALENCE OF HALLUX VALGUS AND FOOT FUNCTION", artículo que está pendiente de revisión para su aceptación en la revista internacional JBR Journal of Clinical Diagnosis and Research
(PENDIENTE DE PUBLICAR EL PASADO AÑO)Characteristics and temporal pattern of the readmissions of patients with multiple hospital admissions in the medical departments of a general hospital.Matesanz-Fernández M, Monte-Secades R, Íñiguez-Vázquez I, Rubal-Bran D, Guerrero-Sande H, Casariego-Vales E.Eur J Intern Med. 2015 Dec; 26(10):776-81. doi: 10.1016/j.ejim.2015.09.020. Epub 2015 Oct 24.PMID: 26604106
Matesanz-Fernández M, Monte-Secades R, Iñiguez-Vázquez I, Rubal-Bran D, Guerrero Sande H et al Characteristics and temporal pattern of the readmissions of patients with multiple hospital admissions in the medical departments of a general hospital. Eur J Intern Med 2015 Dec;26(10):776-81
Carlos Vaamonde-García, Jesús Loureiro, Romina R Riveiro-Naveira, Marta NValcárcel-Ares, Olalla Ramil-Gómez, Laura Hermida-Carballo, Alberto Centeno, Rosa Meijide-Failde, Francisco J Blanco, María J López-Armada. The mitochondrial inhibitor oligomycin 1 induces an inflammatory 2 response in the rat knee joint. Arthritis Research & Therapy.Pendiente de publicación.
Diabetes-accelerated experimental osteoarthritis is prevented by autophagy activation. Ribeiro M, López de Figueroa PNogueira-Recalde UCenteno AMendes AFBlanco FJCaramés B.Osteoarthritis Cartilage. 2016 Jul 5. pii: S1063-4584(16)30170-4. doi: 10.1016/j.joca.2016.06.019. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26582072
Miriam García González, Diego Vela, Mónica Álvarez, Jesús Caramés. Inflammatory myofibroblastic duodenal tumor: a rare cause of massive intestinal bleeding.Cancer Biomark 2016 Mar 11;16(4):555-7. doi: 10.3233/CBM-160597. PMID: 27002758.
Gonzalez MG, Bouzan JC. Units of Clinical Gestion: An Efficient Way to Improve Outcomes of Patients with Cleft Lip and Palate.Gen Gen Dis. 2016; 1(1): 101.
Ana Maseda, Ph.D.; Clara Diego-Diez, MSc; Laura Lorenzo-López, Ph.D.; Rocío López-López, MSc; Laura Regueiro-Folgueira, MSc. Quality of life, functional impairment and social-related factors as determinants of nutritional status in comunity-dwelling older population: the VERISAUDE study. 
de Labra Carmen, PhD; Regueiro-Folgueira Laura, PhD Student, MD; Lorenzo-López Laura, PhD; Maseda Ana, PhD; Rodríguez-Villamil José Luís, PhD; José C. Millán-Calenti, Ph.D., M.D. Nutritional determinants of frailty in older adults: A systematic review
B. M. Varela-Rodríguez, L. Pena-Bello, P. Juiz-Valiña, B. Vidal-Bretal, F. Cordido, S. Sangiao-Alvarellos. FNDC5 expression and circulating irisin levels are modified by diet and hormonal conditions in hypothalamus, adipose tissue and muscle. Sci Rep. 2016 Jul 19;6:29898. doi: 10.1038/srep29898.
Pena-Bello L, Pértega-Diaz S, Sangiao-Alvarellos S, Outeiriño-Blanco E, Eiras-Leal R, Varela-Rodriguez B, Juiz-Valiña P, Pérez-Fontán M, Cordido M, Cordido F. Circulating Levels of Irisin in Hypopituitary and Normal Subjects. PLoS One. 2016 Jul 29;11(7):e0160364. doi: 10.1371/journal.pone.0160364. eCollection 2016.
Biophysical and biochemical markers at 35-37 weeks' gestation in the prediction of adverse perinatal outcome.Valiño N, Giunta G, Gallo DM, Akolekar R, Nicolaides KH. Ultrasound Obstet Gynecol. 2016 Feb;47(2):203-9. doi: 10.1002/uog.15663. Epub 2015 Dec 28. PMID: 26224608
Biophysical and biochemical markers at 30-34 weeks' gestation in the prediction of adverse perinatal outcome.Valiño N, Giunta G, Gallo DM, Akolekar R, Nicolaides KH. Ultrasound Obstet Gynecol. 2016 Feb;47(2):194-202. doi: 10.1002/uog.14928. Epub 2016 Jan 7. PMID: 26094952
Uterine artery pulsatility index at 30-34 weeks' gestation in the prediction of adverse perinatal outcome.Valiño N, Giunta G, Gallo DM, Akolekar R, Nicolaides KH. Ultrasound Obstet Gynecol. 2015 May 13. doi: 10.1002/uog.14898. [Epub ahead of print] PMID: 25970847
Fernandez-Garcia L, Blasco L, Lopez M, Bou G, Garcia-Contreras R, Wood T, Tomas M. Toxin-Antitoxin Systems in Clinical Pathogens. Toxins (Basel). 2016;8(7).
HP-PC003: Intervention to improve the cardiovascular riskin HIV patients. Infamerica study
Tabernilla A, Poveda E. The START Trial: Definitive Evidence to Treat All HIV-Positive Persons Regardless of CD4 Counts. AIDS Rev. 2015 Jul-Sep;17(3):187. PubMed PMID: 26450809.
Poveda E, Tabernilla A. New Insights into HIV-1 Persistence in Sanctuary Sites During Antiretroviral Therapy. AIDS Rev. 2016 Jan-Mar;18(1):55. PubMed PMID: 27028272.
Pernas B, Grandal M, Pertega S, Cañizares A, Castro-Iglesias Á, Mena Á, Rodriguez-Osorio I, Tabernilla A, Pedreira JD, Poveda E. Any impact of blips and  low-level viraemia episodes among HIV-infected patients with sustained virological suppression on ART? J Antimicrob Chemother. 2016 Apr;71(4):1051-5. doi: 10.1093/jac/dkv433. Epub 2015 Dec 24. PubMed PMID: 26702924.
Sanluis-Verdes A, Yebra-Pimentel Vilar MT, García-Barreiro JJ, García-Camba M, Ibáñez JS, Doménech N, Rendal-Vázquez ME. Production of an acellular matrix from amniotic membrane for the synthesis of a human skin equivalent. Cell Tissue Bank. 2015 Sep;16(3):411-23.
Late graft failure in heart transplant recipients: incidence, risk factors and clinical outcomes. Ángela López Sainz; Eduardo Barge-Caballero, Marisa Crespo-Leiro et al. European Journal of Heart Failure. Ahead of print
Pacheco Compaña FJ, Avellaneda Oviedo EM, González Rodríguez A, González Porto SA. Burn patients during the Summer Solstice festivities: A retrospective analysis in a hospital burn unit from 2005 to 2015. Burns. 2016; 42(7): 1567-1572
Mauricio E. Avellaneda Oviedo, Francisco J. Pacheco Compaña, José Midón Míguez, Bruno Gago Vidal, Sara A. González Porto. Síndrome del ápex orbitario postraumático. Cirugía plást. Iberolatinoam. 2017; 43 (3): 275-284.
Rodríguez-Ruíz M, Iván Somoza, Curros-Mata N. Study of kidney damage in paediatric patients with neurogenic bladder and its relationship with the patern of bladder function and treatment received. Actas Urol Esp, 2016 Jan Feb;40(1):37-42.
Draft genome sequence of the biofilm-hyperproducing Acinetobacter baumannii clinical strain MAR002Autores Laura Álvarez-Fraga, María López, María Merino, Soraya Rumbo-Feal, María Tomás, Germán Bou, Margarita PozaFecha de publicación 2015/8/27Revista Genome announcementsVolumen 3Número 4Páginas e00824-15Editor American Society for Microbiology
Analysis of the role of the LH92_11085 gene of a biofilm hyper-producing Acinetobacter baumannii strain on biofilm formation and attachment to eukaryotic cellsAutores Laura Álvarez-Fraga, Astrid Pérez, Soraya Rumbo-Feal, María Merino, Juan Andrés Vallejo, Emily J Ohneck, Richard E Edelmann, Alejandro Beceiro, Juan C Vázquez-Ucha, Jaione Valle, Luis A Actis, Germán Bou, Margarita PozaFecha de publicación 2016/5/18Revista VirulenceVolumen 7Número 4Páginas 443-455Editor Taylor & Francis
Optimisation of the Caenorhabditis elegans model for studying the pathogenesis of opportunistic Acinetobacter baumanniiAutores JA Vallejo, A Beceiro, S Rumbo-Feal, MJ Rodríguez-Palero, TA Russo, G BouFecha de publicación 2015/7/9Revista International journal of antimicrobial agentsEditor Elsevier
Galeiras r, Mourelo-fariña m, Bouza MT et al. In Reply to "Risk analysis based on the timing of tracheostomy procedures in patients with spinal cord injury requiring cervical spine surgery"World neurosurgery 19/05/2018
Galeiras vazquez r, rascado sedes p, mourelo fariña m."Respiratory management in the patient with spinal cord injury"2013
Artigos en revistas nacionais
Vásquez Echeverri D, Estévez-Cid F, Cuenca Castillo JJ. Tratamiento de la estenosis valvular aórtica severa degenerativa: Actualidad y futuro. Perspectiva del cirujano cardiaco. Galicia Clin 2015; 2015; 76(1): 13-18.
Avila-Alvarez A, Carbajal R, Courtois E, Pertega-Diaz S, Muñiz-Garcia J, Anand KJ; Grupo Español del proyecto Europain. [Sedation and analgesia practices among Spanish neonatal intensive care units]. An Pediatr (Barc). 2015 Aug;83(2):75-84. doi: 10.1016/j.anpedi.2015.03.017. Epub 2015 May 13. Spanish. PubMed PMID: 25979386.
Avila-Alvarez A, Carbajal R. [Reply to: Non-pharmacological analgesia in spanish neonatal units]. An Pediatr (Barc). 2016 Jan;84(1):66. doi: 10.1016/j.anpedi.2015.09.013. Epub 2015 Nov 12. Spanish. PubMed PMID: 26586636.
García Novoa A, Acea Nebril B, Díaz I, Builes Ramírez B, Varela C, Cereijo C, Mosquera Oses J, López Calviño B and Seoane Pillado MT.Radioterapia axilar en la cirugía conservadora del cáncer de mama en estadio temprano (Estadio I y II). Cir Esp. 2016
Bouzón Alejandro A, Acea Nebril B, García Novoa A, Iglesias A, Mosquera J, Santiago P, Seoane T. Factores de riesgo de afectación de los márgenes quirúrgicos en la cirugía conservadora de mama tras quimioterapia neoadyuvante. Cir Esp 2016
Acea Nebril B, Builes Ramírez S, García Novoa A, Varela Lamas C. Colgajos por rotación en la cirugía oncológica de la mama. Fundamentos anatómicos y técnicos para su planificación quirúrgica. Cir Esp 2016
Acea Nebril B, Domenech Pina E, Díaz C y García Novoa A. Lesiones del plexo braquial en la cirugía mamaria, Recomendaciones para su prevención. Cir Esp 2016 doi: 10.1016/j.ciresp.2015.10.008
Oviaño M, Rojo MJ, Navarro JM, Bou G. Detección rápida de resistencias antimicrobianas mediante Matrix-Assisted Lasser Desorption Ionization Time-of-Flight Mass Spectrometry (MALDI-TOF). Enferm Infec Micr Cl. Número especial. (Revisión) Junio, 2016 
Trends in hospital admissions, re-admissions, and in-hospital mortality among HIV-infected patients between 1993 and 2013: Impact of hepatitis C co-infection. Héctor Meijide, Álvaro Mena, Iria Rodríguez et al. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2016; In press.
Castelo Corral L, Pernas Souto B, Rodríguez Osorio I, Vázquez Vigo R, Vares González M, Ramil Fean I, Cardoso Calo N, Nicolás Miguel R. How useful is the ABCD2 TIA score in predicting and preventing stroke. Galicia clínica 2015;76:107-111.
Maria Luisa Peña-Peña, Ariana Gonzalvez-Garcia, Silvia Navarro-Herrero, Joaquin Lucena-Romero, Ana Sanchez-Gomez, Ricardio Gonzalez-Campora, Maria Pilar Serrano-Gotarredona, Francisco Lopez-Pardo, Jose Eduardo Lopez-Haldon, Jose Angel Urbano-Moral. “Hypertrophic cardiomyopathy: The heart of the matter by looking into the matter of the heartInternational Journal of Cardiology 2016;203:573-574.
Artículo pendiente de aprobación de su publicación en Revista Clínica EspañolaCaracterísticas de los pacientes con fibrilación auricular hospitalizados en servicios médicos.
"Características de los pacientes con fibrilación auricular hospitalizados en servicios médicos"Artículo pendiente de aprobación en Revista Clínica Esapañola.
Nuevo enfoque en la valoración de la ingesta dietética. Cristina Porca Fernández, Cristina Tejera Pérez, Virginia Bellido Castañeda, Jose Manuel García Almeida y Diego Bellido Guerrero. Nutr Clin Med 2016; X (2): 95-107
Wanden-Berghe Lozano C, Campos Martín C, Cuerda Compes C, Gómez Candela C, Burgos Peláez R, Moreno Villares JM, Pereira Cunill JL, Pérez de la Cruz A, Virgili Casas N, Martinez Faedo C, Álvarez Hernández J, Garde Orbaiz C, Penacho Lázaro MÁ, Sánchez Martos EÁ, Sanz Paris A, Gonzalo Marín M, Zugasti Murillo A, Matía Martín P, Martín Folgueras T, Carabaña Pérez F, Díaz Guardiola P, Tejera Pérez C, De Luis Román D, Luengo Pérez LM, Santacruz Carmona N, Apezetxea Celaya A, Ponce González MÁ, Urgeles Planella JR, Laborda González L, Martinez Olmos MÁ, Sánchez-Vilar Burdiel O, Joaquín Ortiz C, Martínez Costa C, Suárez Llanos JP, Calleja Fernández A, Leyes García P, Gil Martinez MC, Mauri Roca S, García Zafra MV, Carrera Santaliestra MJ, Nadya-Senpe G. Nutrición Parenteral Domiciliaria en España durante 2015; informe del Grupo de Nutrición Artificial Domiciliaria y Ambulatoria NADYA. Nutr Hosp. 2016 Nov 29;33(6):1487-1490.
Santos-Garcia D, de Deus T, Tejera-Perez C, Exposito-Ruiz I, Suarez-Castro E, Carpintero P, Macias-Arribi M. Gastroparesis and other gastrointestinal symptoms in Parkinson's disease Rev Neurol. 2015 Sep 16;61(6):261-70.
Gargallo-Fernández M, Escalada San Martín J, Gómez-Peralta F, Rozas Moreno P, Marco Martínez A, Botella-Serrano M, Tejera Pérez C, López Fernández J; enrepresentación del Grupo de Trabajo de Diabetes Mellitus de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN). Clinical recommendations for sport practice in diabetic patients (RECORD Guide). Diabetes Mellitus Working Group of the Spanish Society of Endocrinology and Nutrition (SEEN). Endocrinol Nutr. 2015 Apr 1. pii: S1575-0922(15)00074-1. doi: 10.1016/j.endonu.2015.02.004. [Epub ahead of print]
Diagnóstico y tratamiento de la amiloidosis cardiaca por transtiretina. Progreso y esperanza. Esther González López; Ángela López Sainz; Pablo García Pavía. 2017. Revista Española de Cardiología. Ahead of print. 
González Porto SA. El trasplante de cara en el paciente quemado: etiología del defecto, escalera reconstructiva y modelos animales. Parte II. Proyecto Lumbre, 2017, 14, 8-12. http://proyectolumbre.com/index.php?norevista=14&pagina=8
Capítulo de Libro
Cardio Genética. CTO Editorial. ISVN: 9788416153916Bloque 2, Cappitulo 5. "Genética de la miocardiopatía hipertrófica".
E.F. Burguera, L. Gato Calvo, C. Rodríguez Pereira, F.J. Blanco García, J.C. Silva Magalhaes. Regenerative medicine approaches for osteoarthritis. En: SM Group. Osteoarthritis. ISBN: 978-1-944685-73-7.
Emergencias hipertensivas.Fuset Cabanes M.P., Gómez López R., Carrillo López, A.,
I.S.B.N.: 978-84-16153-99-2
Patiño Núñez, S. Fisioterapia en el abordaje del tejido conectivo y fascial. Terapia de inducción miofascial. Masaje de fricción transverso profundo (Cyriax). Fibrolisis Diacutánea. En: Seco Calvo, J. Métodos específicos de intervención en fisioterapia. Madrid: Panamericana; 2016 p. 115-131
Juiz Valiña P. Tratamiento de la disfagia en le enfermedad de Parkinson. Revisión sistemática. En: SATSE Andalucía, editor. 6º Congreso Internacional Virtual de Enfermería y Fisioterapia "Ciudad de Granada" (15-28 Mayo 2015). Impacto positivo de la seguridad del paciente en la atención sanitaria al ciudadano.  Granada: SATSE; 2015.ISBN: 978-84-944478-1-5Depósito legal: M32370-2015
Mónica Mourelo Fariña. Dolor Torácico recurrente con Inestabilidad Hemodinámica. Ecocardiografía en Medicina Crítica. Burgos: Santos01/07/2004
Rebeca Álvarez Lata, Mónica Mourelo Fariña. Disfunción protésica. Ecocardiografía en Medicina Crítica. Burgos: Santos01/07/2004
Giovanni Añel, Salvador Fojón, Mónica Mourelo Fariña. Traumatismo Torácico Severo con derrame pleural izquierdo. Ecocardiografía en Medicina Crítica. Burgos: Santos01/07/2004
Luis Alvarez Rocha, Mónica Mourelo Fariña. Sthphylococcus aureus resistente a meticilina. Sepsis Grave. Madrid: Graficas letra.06/06/2006
M. Mourelo Fariña. Capitulo 7: tratamiento antibiótico de la infeccion grave por Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Uninet.edu/2004/08/REMI07.HTM; 08/08/2004
Monica Mourelo Fariña. Capitulo: Otros shocks distributivos: identificación y manejoSeisdedos Comunicaciones01/11/2011
María José García Monje, José Manuel Gulías López, Mónica Mourelo Fariña. Manual de contrapulsación aórtica. Capitulo I: indicacionesEDIKAMED01/07/2012
Rita Galeiras, Mónica Mourelo, María Eugenia López. Tracheostomy prospective practices, management and potential complications. Capitulo:Tracheostomy in burn patientsNova Science Publishers01/09/2014
Rita Galeiras, Mónica Mourelo, David Freire. Tracheostomy prospective practices, management and potential complications. Capitulo: Percutaneous Tracheostomy in the emergency airwayNova Science Publishers01/09/2014
Mónica Mourelo Fariña. Técnicas respiratorias invasivas en el paciente crítico. Capitulo: traqueostomía en el paciente con ventilación mecánica prolongadaPublicia01/08/2014
Alvaro dubois, Mónica MoureloClostridium difficile and Klebsiella pneumoniae: Recognition, prevention and treatment. Capitulo: Risk factors for the development of severe clostridium fifficile infectionNova science publishers01/09/2016
Libro
Mónica Mourelo. Prevencion de la Neumonía Nosocomial. Medicina Crítica Práctica Barcelona: EDIKA01/04/2007
Notas
Jorge-Mora A, Amhaz-Escanlar S, Lois-Iglesias A, Leborans-Eiris S, Pino Minguez J. Surgical treatment in spine Paget ́s disease: a systematic review. Eur J Orthop Surg Traumatol 2015 Jul 1 [in press]
Optimisation of the Caenorhabditis elegans model for studying the pathogenesis of opportunistic Acinetobacter baumanniiAutores JA Vallejo, A Beceiro, S Rumbo-Feal, MJ Rodríguez-Palero, TA Russo, G BouFecha de publicación 2015/7/9Revista International journal of antimicrobial agentsEditor Elsevier
Outras publicacións
ABSTRACT EN LIBRO:Varela-Rodríguez BM, Pena-Bello L, Juiz-Valiña P, Cordido F and Sangiao-Alvarellos S, Book of Abstracts, I “Julio Palacios” International Symposium,  A Coruña (Spain), Jul 20-22, 2016; J. Arturo Santaballa López, Moisés Canle López, Josep Mª. Oliva, Eds.; pp 43ISBN: 987-84-617-4004-8
Monográfico "Recomendaciones del Panel de expertos en el manejo de pacientes críticos con SIADH"Editado por Otsuka. Junio 2016.
Monográfico: "Recomendaciones del panel de expertos en el manejo de los pacientes críticos con hiponatremia"Editado por Otsuka. Junio 2016.
Artigos en revistas internacionais
 LA Aparicio; Moisés Blanco; Raquel Castosa; Ángel Concha; Manuel Valladares; Lourdes Calvo; Angélica Figueroa. Clinical implications of epithelial cell plasticity in cancer progression.
Pernas B, Grandal M, Mena A, Castro-Iglesias A, Cañizares A, Wyles DL, López-Calvo S, Pértega S, Rodriguez-Osorio I, Pedreira JD, Poveda E.High prevalence of subtype F in newly diagnosed HIV-1 persons in northwest Spain and evidence for impaired treatment response. AIDS 2014;28(12):1837-40
Pernas B, Mena A, Cañizares A, Grandal M, Castro-Iglesias A, Pértega S, Pedreira JD, Poveda E. Trends on epidemiological, virological and clinical features among newly diagnosed HIV-1 persons in Northwest Spain over the last 10 years. J Med Virol 2015;87:1319-26.
Paraskevis D, Kostaki E, Beloukas A, Cañizares A, Aguilera A, Rodríguez J, Grandal M, Pernas B, Castro-Iglesias A, Mena A, Pedreira JD, Poveda A. Molecular characterization of HIV-1 infection in Northwest Spain (2009-2013): Investigation of the subtype F outbreak. Infect Genet Evol 2015;30:96-101.
Monje-Agudo P, Castro-Iglesias A, Rivero-Juárez A, Martínez-Marcos F, Ortega-González E, Real LM, Pernas B, Merchante N, Cid P, Macías J, Merino MD, Rivero A, Mena A, Neukman K, Pineda A; Grupo de Estudio de Hepatitis Vírica, of the Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica: GEHEP-SEIMC. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2015;34:1929-36.
"La cirugía experimental es un firme paso en el sistema de formación de médicos residentes"
European Journal of Internal Medicine aceptado pendiente de publicación
Lorenzo-López L, Millán-Calenti JC, López-López R, Diego C, Laffon B, Pásaro E, Valdiglesias V, Maseda A. Effects of degree of urbanization and lifetime longest-held occupation on cognitive impairment prevalence in elderly. J Occup Health Psychol. 2015; en revisión
Maseda A,Gómez-Caamaño S, Lorenzo-López L, López-López R, Sanluís-Martínez V, Valdiglesias V, Millán-Calenti JC. Health determinants of nutritional status in community-dwelling older population: the VERISAUDE study. Public Health Nutr. 2015; en revisión
Pita-Fernández S, Alhayek-Aí M, González-Martín C, López-Calviño B, Seoane-Pillado T, Pértega Díaz S. Intensive follow-up strategies improve outcomes in nonmetastaticcolorrectal cancer patients after curative surgery: a systematic review and meta-analysis. Annals of Oncology 2015; 26: 644-656
Millán-Calenti JC, Sanluis-Martínez V, Núñez-Naveira L, Lorenzo-López L, López-López R, Rodríguez-Villamil JL, Maseda A. Multimorbidity, polypharmacy and potentially inappropriate medication use in community-dwelling older adults aged 65 and over. Geriatrics & Gerontology International. 2015; en revision
Lorenzo-López L, López-López R, Maseda A, Diego-Díez C, Gómez-Caamaño S, Millán-Calenti JC. Prevalence and clinical characteristics of pre-frailty in elderly population: differences by degree of urbanization. J Am Geriatr Soc. 2015; en prensa
Lorenzo-López L, Millán-Calenti JC, López R, Diego C, Laffon B, Pásaro E, Valdiglesias V, Maseda A. Effects of degree of urbanization and lifetime longest-held occupation on cognitive impairment prevalence in elderly. Int J Geriatr Psychiatry. 2015; en revisión.  
Lorenzo-López L, López-López R, Maseda A, Diego-Díez C, Gómez-Caamaño S, Millán-Calenti JC. Prevalence and clinical characteristics of pre-frailty in elderly population: differences by degree of urbanization. J Am Geriatr Soc. 2015; en prensa
Rodríguez I, Cid P, Margusino L, Mena A, Castro A, Pernas B, Meijide H, Balinas J, Mart'in I, Pedreira JD, Poveda E. Direct-acting antivirals against HCV infection in elderly patients: are they so well tolerated and safe as we thought?. AIDS Rev (Suppl). 2015;17 (6-7).
Monje-Agudo P, Castro-Iglesias A, Rivero-Juárez A, Martínez-Marcos F, Ortega-González E, Real LM, Pernas B, Merchante N, Cid  P, Macías J, Merino MD, Rivero A, Mena A, Neukam K, Pineda A from the Grupo de Estudio de Hepatitis Vírica, of the Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica: GEHEP-SEIMC. Impact of HIV infection on sustained virological response to treatment against hepatitis C virus with pegylated interferon plus ribavirin. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2015.
Carbajal R, Eriksson M, Courtois E, Boyle E, Avila-Alvarez A, Andersen RD, Sarafidis K, Polkki T, Matos C, Lago P, Papadouri T, Montalto SA, Ilmoja ML, Simons S, Tameliene R, van Overmeire B, Berger A, Dobrzanska A, Schroth M, Bergqvist L, Lagercrantz H, Anand KJ; EUROPAIN Survey Working Group. Sedation and analgesia practices in neonatal intensive care units (EUROPAIN): results from a prospective cohort study. Lancet Respir Med. 2015 Oct;3(10):796-812. doi:10.1016/S2213-2600(15)00331-8. Epub 2015 Sep 24. Erratum in: Lancet Respir Med. 2015 Dec;3(12):e44. PubMed PMID: 26420017.
Título: Factores pronósticos en adultos hospitalizados por neumonía causada por Legionella pneumophila.Referencia: REGUEIRO-MIRA, María Virtudes et al. Factores pronósticos en adultos hospitalizados por neumonía causada por Legionella pneumophila. Rev. chil. infectol. [online]. 2015, vol.32, n.4, pp. 435-444. ISSN 0716-1018.  http://dx.doi.org/10.4067/S0716-10182015000500010.
Oviaño M, Barba MJ, Fernández B et al. Rapid detection of OXA-48-producing Enterobacteriaceae by matrix-assisted laser desorption ionization-time of flight mass spectrometry (MALDI-TOF). J Clin. Microbiol 2015; 54 :754-9
Jesús Mateos Martín; Arancha Landeira Abía; Juan Antonio Fafian Labora; Pablo Fernández Pernas; Iván Lesende Rodríguez; Patricia Fernández Pernas; Mercedes Fernández Moreno; Aitor Delmiro; Miguel Ángel Martín;Francisco Javier Blanco y María del Carmen Arufe Gonda.. iTRAQ-based analysis of progerin expression reveals mitocondrial dysfunction, reactive oxygen species accumulation and altered proteostasis por. Stem Cell Res Ther. 6(1):119. (2015)
Juan Antonio Fafián Labora; Pablo Fernández Pernas; Issac Fuentes Boquete; Francisco De Toro Santos; Natividad Oreiro; Susana Sangiao Alvarellos; Jesús Mateos Martín; María del Carmen Arufe Gonda. Influence of age on rat bone-marrow mesenchymal stem cells potential. Scientific Reports.5:16765. (2015).
González-Bello C., et al. JACS 2015
Mena A, Moldes L, Meijide H, Cañizares A, Castro-Iglesias A, Delgado M, Pértega S, Pedreira JD, Bou G, Poveda E. Plos One 2014; 9(12):e113062. PubMed PMID:25436642. Impact factor JCR: 3,730 13. Poveda E. Ingenol Derivates Promising for HIV Eradication. AIDS Rev. 2014Oct-Dec;16(4):246. PubMed PMID: 25373349. Impact factor JCR: 4,075
[1] A. M. Fava, J. P. Ochoa, G. Ganum, H. J. D. I. Nunzio, A. Quiroga, and E. Guevara, “Rol del eco estrés en el pronóstico de la miocardiopatía hipertrófica,” Rev Argent Cardiol, no. 83, pp. 529–535, 2015.
López-Pérez M, Estévez-Loureiro R, López-Sainz A, Couto-Mallón D, Soler-Martin MR, Bouzas-Mosquera A, Peteiro J, Barge-Caballero G, Prada-Delgado O, Barge-Caballero E, Salgado-Fernández J, Calviño-Santos R, José Manuel Vázquez-Rodríguez, Pablo Piñón-Esteban, Guillermo Aldama-López, Nicolás Vázquez-González, Alfonso Castro-Beiras. Long-Term Prognostic Value of Mitral Regurgitation in Patients with ST-Segment Elevation Myocardial Infarction Treated by Primary Percutaneous Coronary Intervention. Am J Cardiol 2014 Mar 15;113(6):907-12.
Estévez-Loureiro R, López-Sainz A, Pérez de Prado A, Cuellas C, Calviño Santos R, Alonso-Orcajo N, Salgado Fernández J, Vázquez-Rodríguez JM, López-Benito M, Fernández-Vázquez F. Timely reperfusion for ST-segment elevation myocardial infarction: Effect of direct transfer to primary angioplasty on time delays and clinical outcomes. World J Cardiol. 2014 Jun 26;6(6):424-33.
Peña ML, Palomino J, Ochoa JP, Barriales R. Diagnóstico y tratamiento de la miocardiopatía hipertrófica: comparación de las guías europeas y americanas. Cardiocore [Internet]. 2015 Apr;50(2):76–9. Available from: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1889898X14001248
http://ac.els-cdn.com/S0002914913024491/1-s2.0-S0002914913024491-main.pdf?_tid=3eee95be-79c7-11e6-8a84-00000aab0f02&acdnat=1473780914_ee17255ec32c1d139c23d1f89d2fca32
https://www.hindawi.com/journals/bmri/2015/263151/
1.-María Teresa Seoane-Pillado, Salvador Pita-Fernández, Francisco Valdés-Cañedo, Rocio Seijo-Bestilleiro,Sonia Pértega-Díaz, Constantino Fernández-Rivera, Ángel Alonso-Hernández, Cristina González-Martín and Vanesa Balboa-Barreiro.Incidence of cardiovascular events and associated risk factors in kidney transplant patients: a competing risks survival analysis.BMC Cardiovascular Disorders (2017) 17:722.-Bruna Natacha Leite Costa, Constantino Fernández Rivera,Maria Calvo Rodríguez, Teresa Hermida Romero, Andrés López Muñiz,Tamara Ferreiro Hermida, Felipe Sacristán Lista,Pilar Iglesias Díaz, and Ángel Alonso Hernández.Angiosarcoma Developing in an Arteriovenous Fistula after Kidney Transplantation.Hindawi.Case Reports in Transplantation.Volume 2017, Article ID 2426859, 3 pages https://doi.org/10.1155/2017/2426859.3.-Mercedes Cao, Bruna N Leite, Tamara Ferreiro, María Calvo, Constantini Fernandez,Angel Alonso, Alejandro Rodriguez, Pilar Salvador, Rocío Seijo, Salvador Pita, Emilia Arjona, Santiago Rodriguez de Cordoba, Francisco Valdés Cañedo.Eculizumab midifies outcomes in adults with atypical hemolyric uremic syndrome with acute kidney injury. American Journal of Nephrology 2018, 48. 225-233.
Artigos en revistas nacionais
Autores (p.o. de firma): de la Torre Hernandez JM, Masotti Centol M, Lerena Saenz P, Sánchez Recalde A, Gimeno de Carlos F, Piñón Esteban P, Fernandez Rodriguez D, Sitges Carreño M, Sabate Tenas M, Zueco Gil J. Eficacia y seguridad a más de 10 años de la ablación septal percutánea en la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Ref Revista Rev Esp Cardiol. Volumen 67: inicial 353 final 358 Fecha 2014
Ponte Hernando, F.; Gonzalez Castroagudín, S; Manresa López, Mª del C.; Pascual Bueno, J; Ezara Agulleiro, M. La Escuela de Matronas en las Filipinas Españolas: Plan de estudios y Reglamento de los mismos. Cadernos de Atención Primaria. 2014; 20(3):205-208
Acea Nebril B, García Novoa A, Santiago Freijanes P and Mosquera Oses J. Micrometastasis in the sentinel node in women with in situ ductal carcinoma. False positives of the OSNA (One-step nucleic acid amplification) method?. Cirugía Española.07/2015; DOI: 10.1016/j.ciresp.2015.04.016           
Acea Nebril B, García Novoa A, Cereijo C, Rey Villar R, Santiago Freijanes P, Calvo L et al. Repercusión de los criterios ACOSOG Z0011 sobre la indicación de la linfadenectomía axilar y el control locorregional en mujeres con ganglio centinela metastásico. Resultados preliminares tras cuatro años de aplicación clínica. Revista de Senología y Patología Mamaria06/2015; DOI: 10.1016/j.senol.2015.04.002 
Acea Nebril B, Cereijo C y García Novoa A. Secuelas estéticas de la Cirugía Oncoplástica de la mama. Clasificación y principios para su prevención. Cirugía Española.01/2015; 93(2):75-83. DOI: 10.1016/j.ciresp.2014.06.002           
Avila-Alvarez A, Carbajal R, Courtois E, Pertega-Diaz S, Muñiz-Garcia J, Anand KJ; Grupo Español del proyecto Europain. [Sedation and analgesia practices among Spanish neonatal intensive care units]. An Pediatr (Barc). 2015 Aug;83(2):75-84. doi: 10.1016/j.anpedi.2015.03.017. Epub 2015 May 13. Spanish. PubMed PMID: 25979386.
Peña ML, Palomino J, Ochoa JP, Barriales R. “Diagnóstico y tratamiento de la miocardiopatía hipertrófica: comparación de las guías europeas y americanas”. Cardiocore 2015;50:76-79.
Luis Ramudo Cela, Eva López Álvarez, Juan Carlos Yáñez Rubal, Isabel Martín Herranz, Los reactantes de fase aguda en la neumonía inducida por daptomicina, Revista Española de Geriatría y Gerontología, 1 April 2016, ISSN 0211-139X, http://dx.doi.org/10.1016/j.regg.2016.02.007.  Rev Esp Geriatr Gerontol. 2016;51(5):296–306
Díaz Platas Lucía; Prado Wohlwend Stefan; Romero Otero Mónica; Iniesta Medel Alba; Ramudo Cela Luis. Relación entre la pureza radioquímica del 123I-ioflupano y la captación extracraneal (tiroidea y parotídea) Ars Pharm. 2015; 56(4): 225-230
De la Torre Hernández JM, Alonso, F, Martín Yuste V, Sánchez Recalde A, Jiménez Navarro MF, Pérez de Prado A, Hernández F, Abdul-Jawad Altisent O, Roura G, García Casm arero T, Elizaga J, Calviño R, Moreu J, Bosa F, Jiménez Mazuecos J, RuizArroyo JR, García del Blanco B, Rumoso JR. Paclitaxel-eluting stents in ST-segment elevation myocardial infarction. Rev Esp CArdiol 2014;67:999-1006.
Viral dynamics among hepatitis C virus chronic infected patients during direct-acting antiviral agents therapy: impact for monitoring and optimizing treatment duration.Tabernilla A, Grandal M, Pernas B, Castro-Iglesias A, Rodríguez-Osorio I, Mena A, Delgado M, Cid P, Pedreira JD, Poveda E. European journal of gastroenterology & hepatology. doi: 10.1097/MEG.0000000000000882. Factor de impacto: 2,093.
1.-Constantino Fernández Rivera, Marisa Agüera Morales, Sheila Cabello Pelegrin,Sonia Cillero Rego, Ana Fernández Rodríguez, Antonio Franco Esteve, Teresa García Álvarez, Álex Gutiérrez Dalmau, Román Hernández Gallego,Inmaculada Lorenzo Álvarez, Thais López Alba, Alicia Mendiluce Herrero, Miguel Ángel Muñoz Cepeda, Pilar Pascual, Ana Ramos Verde, Isabel Sáez Calero.Sobreinmunosupresión: definición y probabilidades diagnósticas.Nefrologia Sup Ext 2018;9(2):34-492.-Constantino Fernández,, María Calvo, Natacha Leite , Andrés López,Tamara Ferreiro, Roi Ribera, Rocío Seijo  y Ángel Alonso.Trasplante renal procedente de donante vivo HLA incompatible: Eficacia y pronóstico en 32 pacientes tras desensibilización. Nefrología 2017; 37(6):638-6453.-Julio Pascual, Fritz Diekmann, Constantino Fernández Rivera,Gonzalo Gómez Marqués, Alex Gutiérrez Dalmau, María José Pérez Sáez,Asunción Sancho Calabuig, Federico Oppenheimer.Recomendaciones para el uso de everolimus en trasplanterenal de novo: falsas creencias, mitos y realidades.Nefrología 2017, 37(3):253-266.4.-Ángel Alonso Hernández, Constantino Fernández Rivera, Tamara Ferreiro Hermida,María Calvo Rodríguez, Andrés López Muñiz.Trasplante renal de donante vivo ABO incompatible. Revisión.NefroPlus 2018;10(2):1-10.5.-Constantino Fernandez Rivera; María M Calvo Rodriguez; Andrés A López Muñíz; TamaraFerreiro Hermida Concepción C Andón Saavedra; Andrea A Galego García; Rocío R Seijo Bestilleiro; Angel A Alonso HernándezTrasplante renal de donante vivo ABO incompatible. Estudio de 48 pacientes tras desensibilización.Nefrología. In Press.
Capítulo de Libro
Betabloqueantes en UCI.Farmacología clínica y terapéutica en cuidados intensivos.Rocío Gómez López, Mónica talavera Peregrina, Maria Paz Fuset cabanes, José Cuñat de La Hoz.Distribuna Editorial. 2015ISBN 9789588813349 
Insuficiencia cardíaca y shock cardiogénico postinfarto.Aspectos prácticos de la atención a la cardiopatía isquémica aguda.Rocío Gómez López, Consuelo Guía Rambla.Edikamed, 2015.ISBN 9788478778386
Antiarrítmicos en UCI.Farmacología clínica y terapéutica en cuidados intensivos.Mónica Talavera Peregrina, Rocío Gómez López, Maria Paz Fuset Cabanes, José Cuñat de La Hoz.Distribuna Editorial. 2015ISBN 9789588813349 
Título: Guía para el cuidado de las personas mayoresAutores: Asociación de profesionales de la salud de Cerceda (APROSACE)Capitulos escritos por Roberto Raña Rocha:Captítulo 5: Las caídas en la persona mayorCapítulo 12: El cáncer de próstataEditorial: Ediciones EndeI.S.B.N.: 978-84-943358-5-3 / Depósito legal: C2131-2014Fecha publicación: Diciembre 2014
Vidal Cortés Pablo, Fernández Ugidos Paula, Carcacia Hermilla Ivana. CAPÍTULO 10: PROTOCOLOS DE MANEJO DE LA ENFERMEDAD VASCULAR CEREBRAL, en "Diagnóstico y tratamiento en medicina Hospitalaria: Enfoque práctico". Editores: Sastre Moral JL, Varillas del Río C, Fernández Muinelo M et al. ISBN - 10: 84-697-0070-7; ISBN - 13: 978-84-697-0070-9; URL: http://librodopeto.com. (28 Octubre 2014)
Outras publicacións
Jesús Mateos; Pablo Fernández Pernas; Juan Fafián Labora; Francisco Blanco y María del Carmen Arufe. Proteomic applications in the study of human mesenchymal stem cells. Proteomes .2,53-71;doi:10.3390/proteomes2010053 (2014)
Artigos en revistas internacionais
AAutores (p.o. de firma): Flores-Ríos X, Couto-Mallón D, Rodríguez-Garrido J, García-Guimaraes M, Gargallo-Fernández P, Piñón-Esteban P, Aldama-López G, Salgado-Fernández J, Calviño-Santos R, Vázquez-González N, Castro-Beiras A. Titulo Comparison of the performance of the CRUSADE, ACUITY-HORIZONS, and ACTION bleeding risk scores in STEMI undergoing primary PCI: insights from a cohort of 1391 patients.Revista Eur Heart J Acute Cardiovasc Care. Volulmen 2(1):inicial19 final26. Fecha 2013
Autores (p.o. de firma): López-Pérez M, Estévez-Loureiro R, López-Sainz A, Couto-Mallón D, Soler-Martin MR, Bouzas-Mosquera A, Peteiro J, Barge-Caballero G, Prada-Delgado O, Barge-Caballero E, Salgado-Fernández J, Calviño-Santos R, José Manuel Vázquez-Rodríguez, Pablo Piñón-Esteban, Guillermo Aldama-López, Nicolás Vázquez-González, Alfonso Castro-Beiras. Titulo: Long-Term Prognostic Value of Mitral Regurgitation in Patients with ST-Segment Elevation Myocardial Infarction Treated by Primary Percutaneous Coronary Intervention. Ref Revista Am J Cardiol. Volumen 113(6): inicial 907 final 912 Fecha 2014
Long-term prognostic benefit of field triage and direct transfer of patients with ST-segment elevation myocardial infarction treated by primary percutaneous coronary intervention.Estévez-Loureiro R, Calviño-Santos R, López-Sainz A, Vázquez-Rodríguez JM, Soler-Martín MR, Prada-Delgado O, Barge-Caballero E, Salgado-Fernández J, Aldama-López G, Piñón-Esteban P, Flores-Ríos X, Barreiro-Díaz M, Varela-Portas J, Freire-Tellado M, García-Guimaraes M, Vázquez-González N, Castro-Beiras A.Am J Cardiol. 2013 Jun 15;111(12):1721-6. doi: 10.1016/j.amjcard.2013.02.021. Epub 2013 Mar 14.
 Aparicio, LA.; Castosa, R; Haz-Conde, M; Rodríguez, M; Blanco, M; Valladares, M; Figueroa, A. Role of the microtubule-targeting drug vinflunine on cell-cell adhesions in bladder epithelial tumor cells.
European Journal Internal of Medicine Aceptado, pendiente de publicación
C. Cereijo, B. Acea, M. Juaneda, L. Albaina, JR. Varela, R. Soler, A. Castro, J. Mosquera. Multimedia education in a program of health education to woman with breast cancer. Eur J Oncol Nurs 2014. 18(1):5281,43 Impact Factor
C. Cereijo, B. Acea, S. Pita, R. Rey, A. Castro, A. García, A. Bouzón, J. MosqueraEvaluation of patient satisfacton and quality of life after immediate breast reconstruction. Eur J Oncol Nurs 2014;18(1): 538 1,43 Impact Factor
Barba MJ, Fernández A, Oviaño M, Fernández B, Velasco D, Bou G. Evaluation of MALDI-TOF mass spectrometry for identification of anaerobic bacteria. Anaerobe 2014; 30: 126-8
Oviaño M, Fernández B, Fernández A, Barba MJ, Mouriño C, Bou G. Rapid detection of Enterobacteriaceae producing extended spectrum beta-lactamases directly from positive blood cultures by matrix-assisted laser desorption ionization-time of flight mass spectrometry. Clin Microbiol Infect. 2014; 20: 1146-57
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23499276
http://ac.els-cdn.com/S0002914913024491/1-s2.0-S0002914913024491-main.pdf?_tid=5f960dae-79c4-11e6-b525-00000aacb35f&acdnat=1473779680_cb50565114129fd1d97719eb58d99adf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3760576/pdf/10.1177_2048872612469885.pdf
http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/34/suppl_1/P1220
Artigos en revistas nacionais
Autores (p.o. de firma): Ruano-Ravina A, Aldama-López G, Cid-Álvarez B, Piñón-Esteban P, López-Otero D, Calviño-Santos R, Ocaranza-Sánchez R, Vázquez-González N, Trillo-Nouche R, López-Pardo E. Titulo: Radial vs Femoral Access After Percutaneous Coronary Intervention for ST-segment Elevation Myocardial Infarction. Thirty-day and One-year Mortality Results. Ref Revista: Rev Esp Cardiol 66(11):inicial 871- final 878. Fecha 2013
Calcificacion masiva del ventrıculo izquierdo:relacionada con la fibrosis endomiocardica o idiopatica? RespuestaAutores: Xacobe Flores Rıos, Pablo Piñon Esteban y Alfonso Castro Beiras Servicio de Cardiologıa, Area del Corazon, Complexo Hospitalario Universitario A Coruña, A Coruña, EspañaRev Esp Cardiol. 2014;67(2):156–161
Acea Nebril B, García Novoa A, Bouzón Alejandro A, Calvo L, Antolín S, Silva Rodríguez C et al. Evaluación de un programa de reconstrucción mamaria inmediata mediante expasión-prótesis en mujeres con cáncer de mama. Revista de Senología y Patología Mamaria01/2014; 27(1):10-
B. Acea, C. Cereijo, A. García. Secuelas cosméticas después de la cirugía oncológica de la mama. Clasificación y principios para su prevención. Cir Esp 2015;93(2):75-83
http://pdf.revespcardiol.org/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=90249390&pident_usuario=0&pcontactid=&pident_revista=25&ty=36&accion=L&origen=cardio&web=www.revespcardiol.org&lan=es&fichero=25v66n11a90249390pdf001.pdf&anuncioPdf=ERROR_publi_pdf
http://www.revespcardiol.org/e/congresos/sec-2012-el/1/sesion/funcion-miocardica-insuficiencia-cardiaca/62/complicaciones-vasculares-pacientes-tratados-con/734/
http://www.revespcardiol.org/es/congresos/sec-2013-el-congreso/5/sesion/icp-tronco-comun-bifurcaciones/601/comunicacion/5392/
http://www.revespcardiol.org/e/congresos/sec-2013-el-congreso/5/sesion/avances-ciencia-cardiovascular-inflamacion-canales/565/presencia-sobreexpresion-del-transportador-piruvato/5186/
http://www.revespcardiol.org/es/congresos/sec-2013-el-congreso/5/sesion/icp-tronco-comun-bifurcaciones/601/comunicacion/5392/
Capítulo de Libro
Manual de Hemodinamica. Intervencionismo Cardiaco.Capitulo: "Manejo del Paciente antes de la sala de Hemodinámica. Estratificacion de los pacientes".Autores: Pablo Piñon Esteban, Guillermo Aldama López, Xacobe Flores Ríos, Rodrigo Estevez Loureiro, Jorge Salgado fernandez, Ramon Calviño Santos, Jose Manuel Vazquez Rodriguez, Nicolas Vazquez Gonzalez.ISBN: 978-84-7101-940-0 (MARBAN)D.L.: M-28654-LVI
Libro "Retos actuales en el diagnóstico y manejo del SCA en España"© 2013 Sociedad Española de Cardiología:Capitulo "Angioplastia primaria, eje de la reperfusión en el seno del IAM" Autores: Guillermo Aldama, Pablo Piñón y Nicolás Vázquez Unidad de Cardiología Intervencionista. Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña ISBN: 13 978-84-695-8616-7
Síndrome Coronario AgudoDiagnóstico y tratamiento en medicina hospitalaria: enfoque practico.Rocío Gómez López, Iván Tomás Gómez Blázquez, Mario Gutierrez Freire.Ailalelowww.librodopeto.comISBN - 13: 978-84-697-0070-9
Fundamentos e indicaciones de la ventilación mecánica no invasiva.Diagnóstico y tratamiento en medicina hospitalaria: enfoque practico.Parente Lamelas, Isaura; Dacal Quintas, Raquel; Gómez López, RocioAilalelowww.librodopeto.comISBN - 13: 978-84-697-0070-9 
Acea Nebril B, Berdeal Díaz y García Novoa A. Aplicación del modelo porcino para el entrenamiento en técnicas oncoplásticas y recosntructivas de la mama. En: Acea Nebril B. Cirugía Oncológica de la mama. Técnicas oncoplásticas y reconstructivas. 3º Edición. Elsevier Masson. 2013. p 365-370
Paula Fernández Ugidos, francisco Pampin Huerta, Rocío Gómez López, María José García Monge. Capítulo 18.1: Paciente de 56 años con insuficiencia respiratoria e inestabilidad hemodinámica. En "Compendio de casos clínicos para residenets de la Xerencia De Xestión Integrada A Coruña 2011-2012. Editorial: Gesbiblo. ISBN: 978-84-15181-10-1. A Coruña, 25/11/2013
P fernández Ugidos, AI Suarez Freire, B Besteiro Grandío, AV Aller Fernández. Capítulo 18.6: Mujer de 17 años con Fiebre y cefalea. En "Compendio de casos clínicos para residenets de la Xerencia De Xestión Integrada A Coruña 2011-2012. Editorial: Gesbiblo. ISBN: 978-84-15181-10-1. A Coruña, 25/11/2013
P Fernández Ugidos, P Vidal Cortes, A Ceniceros Barros, M Mourelo Fariña. capítulo 18.5: Varón Inmunodeprimido que presenta Inestabilidad Hemodinámica. En "Compendio de casos clínicos para residenets de la Xerencia De Xestión Integrada A Coruña 2011-2012. Editorial: Gesbiblo. ISBN: 978-84-15181-10-1. A Coruña, 25/11/2013
P Vidal Cortes, P fernández Ugidos, AI Suarez freire, AV Aller fernández. Capítulo 18.9: Varón de 70 años con hemiparesia Izquierda. En "Compendio de casos clínicos para residenets de la Xerencia De Xestión Integrada A Coruña 2011-2012. Editorial: Gesbiblo. ISBN: 978-84-15181-10-1. A Coruña, 25/11/2013
A ceniceros barros, P fernández Ugidos, A López Sainz, MJ García Monge. Capítulo 18.13: Varón de 59 años con síncope. En "Compendio de casos clínicos para residenets de la Xerencia De Xestión Integrada A Coruña 2011-2012. Editorial: Gesbiblo. ISBN: 978-84-15181-10-1. A Coruña, 25/11/2013
Rocío Gómez López, P fernández Ugidos, P Vidal Cortes, JM López Pérez. Capítulo 18.20: Varón de 58 años con dolor torácico sin alteraciones electrocardiográficas. En "Compendio de casos clínicos para residenets de la Xerencia De Xestión Integrada A Coruña 2011-2012. Editorial: Gesbiblo. ISBN: 978-84-15181-10-1. A Coruña, 25/11/2013
A López Sainz, A ceniceros Barros, P Fernández Ugidos, MJ García Monge. capítulo 18.19: Varón de 72 años con dolor torácico. En "Compendio de casos clínicos para residenets de la Xerencia De Xestión Integrada A Coruña 2011-2012. Editorial: Gesbiblo. ISBN: 978-84-15181-10-1. A Coruña, 25/11/2013
ISBN: 978-84-7101-940-0 (MARBÁN)
Somoza I, Tellado MG. Evaluación Neurológica Inicial. En Méndez Gallart R, Tellado MG (eds): “Asistencia Inicial al Trauma Pediátrico”. Madrid, España: Editorial Médica Panamericana, 2013. Cap. 6, pp.63-69
Somoza I, Méndez R. Exposición y control de la hipotermia. En Méndez Gallart R, Tellado MG (eds): “Asistencia Inicial al Trauma Pediátrico”. Madrid, España: Editorial Médica Panamericana, 2013. Cap. 7, pp.71-75
Somoza I, Tellado MG. Evaluación Secundaria. En Méndez Gallart R, Tellado MG (eds): “Asistencia Inicial al Trauma Pediátrico”. Madrid, España: Editorial Médica Panamericana, 2013. Cap. 8, pp.77-85
Libro
Título: Manual de soporte vital básico y DESAAutores: Roberto Raña Rocha / Miguel Ángel Viqueira CasteloEditorial: Uno editorialI.S.B.N.: 978-84-16049-40-0 / Depósito Legal: AB-71-2014Fecha publicación: 3/2014
Notas
RECOPILACIÓN DE BIBLIOGRAFIA NACIONAL E INTERNACIONAL OBJETO DE LA TESIS: Aubertg,Lansdorp PM.2008. Baxter MA, Wynn RF.2004..Das B, Seshadri M.2009. Finkel T, Serrano M, Blasco MA.2007. McIlrath J, Bouffler SD,2001. Mokry J, Soukup T.2010. Pampalona J, Soler D. 2010. Rubio MA, Kim SH.2002. Verdun RE, Karlseder J.2007

Oferta de prazas

curso 2022/2023
Oferta xeral 30