Programa Oficial de Doutoramento en Ciencia e Tecnoloxía Ambiental

2023/2024

Garantía de calidade

A EIUDC dispón dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES, aplicable a todos os programas de doutoramento verificados de acordo co Real Decreto 99/2011 impartidos na UDC. Se precisas máis información, podes consultar a documentación relativa ao SGIC da EIDUDC(Normativa para a implantación e o desenvolvemento do SGIC da EIDUDC nos programas oficiais de doutoramento verificados polo RD 99/2011; Manual do SGIC da EIDUDC; e Procedementos do SGIC da EIDUDC).

Os procedementos do SGIC establecen quen e como debe realizar o seguimento e a supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son:

Comisión Académica do Programa de Doutoramento: é o órgano colexiado responsable da coordinación académica dos programas de doutoramento. Toma as decisións académicas relativas ao título e os seus estudantes. Establece as directrices e o marco de actuación do/a coordinador/a do título e de todas as persoas implicadas na titulación. Todos os programas de doutoramento verificados de acordo co Real Decreto 99/2011 e impartidos na UDC, incluídos os programas interuniversitarios non coordinados pola UDC, dispoñen dun coordinador do programa na UDC.

Comisión da Garantía de Calidade (CGC) da EIDUDC: é o órgano que participa nas tarefas de planificación e de seguimento do SGIC e dos títulos do centro, actuando ademais como un dos vehículos de comunicación interna da política, os obxectivos, os plans, os programas e as responsabilidades do centro. É a responsable de realizar os informes anuais de seguimento. Esta función é asumida pola Comisión Permanente da EIUDC.

Resultados

O Sistema de Garantía Interna da Calidade (SGIC) da EIDUDC establece o modo no que as Comisións Académicas dos programas de doutoramento que se imparten na UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso, o SGIC utiliza taxas e indicadores globais que permiten avaliar cada curso académico a calidade da formación. Inclúense entre os resultado obtidos o número de teses defendidas e as que recibiron a mención internacional, e as taxas de éxito (número de teses realizadas en 3 ou 4 anos), de graduación e de abandono e duración media da tese de doutoramento.

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, crearase unha comisión de xestión académica específica do programa.

Santaballa López, Juan Arturo
Coordinador
Soto Castiñeira, Manuel
Secretario
Rodríguez Barro, María del Pilar
Vogal PDI
Torres Vaamonde, José Enrique
Vogal PDI
Moreda Piñeiro, Jorge
Vogal PDI
Suárez López, Juan Joaquín
Vogal PDI
Cabeza Gras, Óscar
Vogal PDI
Grandal D'Anglade, Aurora María
Vogal PDI
Vidal Vázquez, Eva
Vogal PDI
Rodríguez Roiloa, Sergio
Vogal PDI

Indicadores de seguemento

Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2022/2023 15
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2022/2023 15
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2022/2023 11
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2022/2023 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2022/2023 31
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2022/2023 72,73
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2022/2023 54,84
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2022/2023 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2022/2023 54,84
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2022/2023 12,9
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2022/2023 32,26
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2022/2023 n/a
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2022/2023 n/a
Porcentaxe de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
Relación entre o número de estudantes matriculados que gozan dunha bolsa ou contrato predoutoral e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD11)
2022/2023 0
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2022/2023 66,67
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2022/2023 11,11
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2022/2023 3
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2022/2023 33,33
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2022/2023 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2022/2023 66,67
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2022/2023 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2022/2023 2
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2022/2023 1
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2022/2023 1.344
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2022/2023 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2022/2023 1.549
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2022/2023 33,33
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2022/2023 66,67
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2022/2023 0
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2022/2023 33,33
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2022/2023 0
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2022/2023 21,74
Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2021/2022 15
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2021/2022 7
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2021/2022 4
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2021/2022 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2021/2022 29
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2021/2022 100
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2021/2022 51,72
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2021/2022 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2021/2022 48,28
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2021/2022 10,34
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2021/2022 41,38
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2021/2022 3,45
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2021/2022 n/a
Porcentaxe de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
Relación entre o número de estudantes matriculados que gozan dunha bolsa ou contrato predoutoral e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD11)
2021/2022 0
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2021/2022 66,67
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2021/2022 22,22
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2021/2022 3
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2021/2022 66,67
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2021/2022 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2021/2022 33,33
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2021/2022 1
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2021/2022 1
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2021/2022 1
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2021/2022 1.337
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2021/2022 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2021/2022 1.351
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2021/2022 33,33
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2021/2022 66,67
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2021/2022 0
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2021/2022 33,33
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2021/2022 0
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2021/2022 16
Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2020/2021 15
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2020/2021 8
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2020/2021 3
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2020/2021 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2020/2021 31
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2020/2021 66,67
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2020/2021 48,39
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2020/2021 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2020/2021 35,48
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2020/2021 3,23
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2020/2021 61,29
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2020/2021 9,68
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2020/2021 4
Porcentaxe de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
Relación entre o número de estudantes matriculados que gozan dunha bolsa ou contrato predoutoral e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD11)
2020/2021 0
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2020/2021 0
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2020/2021 22,22
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2020/2021 3
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2020/2021 66,67
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2020/2021 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2020/2021 33,33
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2020/2021 1
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2020/2021 2
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2020/2021 0
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2020/2021 1.349
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2020/2021 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2020/2021 2.240
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2020/2021 66,67
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2020/2021 33,33
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2020/2021 0
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2020/2021 66,67
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2020/2021 33,33
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2020/2021 12,9
Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2019/2020 15
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2019/2020 14
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2019/2020 6
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2019/2020 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2019/2020 36
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2019/2020 66,67
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2019/2020 44,44
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2019/2020 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2019/2020 44,44
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2019/2020 16,67
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2019/2020 38,89
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2019/2020 2,78
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2019/2020 1
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2019/2020 100
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2019/2020 33,33
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2019/2020 2
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2019/2020 100
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2019/2020 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2019/2020 0
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2019/2020 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2019/2020 1
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2019/2020 1
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2019/2020 1.232
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2019/2020 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2019/2020 n/a
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2019/2020 50
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2019/2020 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2019/2020 50
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2019/2020 100
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2019/2020 100
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2019/2020 9,68

teses

publicacións

Esta é unha mostra da produción científica dos estudantes do programa de doutoramento co fin de orientar a futuros estudantes interesados neste programa. En ningún caso debe considerarse unha listaxe completa e exhaustiva de toda a produción científica dos estudantes. A información é introducida polos propios doutorandos de forma relativamente desestruturada pero foi revisada e validada pola comisión académica.

Artigos en revistas internacionais
Voznakova A., Marín Z., Santaballa J.A., Canle M. A Simple Risk Assesment Method for Continental Waters, Based on Screening Contaminants of Emerging Concern (2024) Advanced Sustainable Systems, DOI: 10.1002/adsu.202300651.
Artigos en revistas nacionais
Contaminantes persistentes en el agua: un enorme reto medioambiental para el futuro.Artículo divulgativo escrito para la Cátedra Emalcsa-UDC, publicado en RETEMA. Contaminantes persistentes en el agua: un enorme reto medioambiental para el futuro | RETEMA
SEBASTIAN ANTONINI; ELIAS YORIO; NAHIR RUGGERI; EUGENIO PETTIGIANI. Relevamiento del grado de desarrollo de la gestión integral de residuos sólidos urbanos en los municipios de las sierras chicas de la provincia de Córdoba. Revista de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Argentina.
SEBASTIAN ANTONINI; MARÍA ANALÍA RODRIGUEZ; NOELIA ALASINO. Potenciales mejoras en el sistema de gestión integral de residuos sólidos urbanos para la reducción del impacto ambiental, en Córdoba, Argentina. Revista de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales Universidad Nacional de Córdoba. 2021 vol.8 n°2. p41 - 48. ISSN 0373-9686. EISSN 2362-2539
Capítulo de Libro
SMARTER ORGANIZATIONS FOR ANOTHER BETTER WORLD Applying Knowledge and Strategic Intelligence, Risk Management, Innovation and Sustainability in Social and Organizational Complexity. Rezzónico, Ricardo C. - Muñoz, Gladys M. - Fernández, Luciana E. - Antonini, Sebastián E. Tavella, Marcelo A. - Nirich, Sergio - Pierpaoli, Carolina - Colussi Artusso, Nelay - Romero Fausti, Romina. Córdoba: Departamento Ingeniería Industrial / Secretaría de Ciencia y Tecnología. Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Córdoba. 2022. p1 - 90. ISBN 978-987-27167-7-6Títulos de las partes:o   Sustainable MSWM and Strategies for Responsibility in Decision-making Process. The Case of Córdoba. Antonini, Sebastián E. - Rezzónico, Ricardo C. - Tavella, Marcelo A. - Nirich, Sergio & Muñoz, Gladys M. Pag. 57-63o   Environmental Responsibility and Strategic Action Frame. Rezzónico, Ricardo C. & Antonini, Sebastián E. Pag 79-84
De un avance secuencial a un abordaje en espirales: aprendizajes e implicancias en el desarrollo de competencias
Outras publicacións
Informe técnico por convenio de colaboración. Plan de gestión integral de residuos sólidos urbanos para la Municipalidad de Rio Ceballos. Paula Emiliozzi, Melchor Planté, Mariela Fernández, Soledad Quadri, Eugenio Pettigiani, Sebastián Antonini, Elias Yorio y Nahir Rugieri. (2022)
Artigos en revistas internacionais
Carta de aceptación para publicación de artículo: Thermodynamic modelling of the power cycle: Solar Thermal Generation in the canton of Arenillas - Ecuador, en: Renewable Energy and Power Quality Journal indexada en SCOPUS. 22 de abril de 2022.
Juncosa, R.; Cereijo, J.L.; Vázquez, R. Physicochemical Parameters in the Generation of Turbidity Episodes in a Water Supply Distribution System. Water202214, 3383. https://doi.org/10.3390/w14213383
Weathering-independent differentiation of microplastic polymers by reflectance IR spectrometry and pattern recognition.Borja Ferreiro, Jose M. Andrade, Carlota Paz-Quintáns, Verónica Fernández-González, Purificación López-Mahía, Soledad Muniategui.Marine Pollution Bulletin, 181 (2022) 11389710.1016/j.marpolbul.2022.113897
Aguilar, S. D., Ramos, D. R., Santaballa, J. A., & Canle, M. (2023). Preparation, characterization and testing of a bulky non-supported photocatalyst for water pollution abatement. Catalysis TodayDecember. https://doi.org/10.1016/j.cattod.2022.12.023
Vázquez-Loureiro, D., Sáez, A., Gonçalves, V., Buchaca, T., Hernández, A., Raposeiro, P. M., de Boer, E. J., Masqué, P., Giralt, S., Bao, R. 2023. Recent global warming induces the coupling of dissimilar long-term sedimentary signatures in two adjacent volcanic lakes (Azores Archipelago, Portugal). Quaternary Science Reviews, 303. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2023.107968.
Mendieta Herrera, J., Iñiguez Armijos, C., Rosado Alcarria, D., & Aguilar Ramírez, S. (2023). Toxicity of Difenoconazole and Atrazine and Their Photodegradation Products on Aquatic Biota: Environmental Implications in Countries Lacking Good Agricultural Practices. Toxics11(3), 213. MDPI AG. Retrieved from http://dx.doi.org/10.3390/toxics11030213
Mendieta Herrera, J.; Iñiguez Armijos, C.; Rosado Alcarria, D.; Aguilar Ramírez, S. Toxicity of Difenoconazole and Atrazine and Their Photodegradation Products on Aquatic Biota: Environmental Implications in Countries Lacking Good Agricultural Practices. Toxics202311, 213. https://doi.org/10.3390/toxics11030213 
Nava, V., Chandra, S., Aherne, J. et al. Plastic debris in lakes and reservoirs. Nature619, 317–322 (2023).https://doi.org/10.1038/s41586-023-06168-4
Juncosa, R., Delgado, J., Cereijo, J.L. et al. Analysis of the reduction processes at the bottom of Lake Meirama: a singular case of lake formation. Environ Monit Assess195, 1004 (2023). https://doi.org/10.1007/s10661-023-11604-z
Notas
Nava, V., Chandra, S., Aherne, J. et al. Plastic debris in lakes and reservoirs. Nature619, 317–322 (2023).https://doi.org/10.1038/s41586-023-06168-4
Artigos en revistas internacionais
Picariello E., Baldantoni D., Muniategui-Lorenzo S., Concha-Graña E., De NicolaF.(2021). A synthetic quality index to evaluate the functional stability of soil microbial communities after perturbations. Ecological Indicators 128: 107844. 
Ferreiro, B., Andrade, J., López-Mahía, P., Muniategui, S., Vázquez, C., Pérez, A., ... & Vales, C. (2021). Fast quality control of natural gas for commercial supply and transport utilities. Fuel305, 121500.
Fernández-González, V., Andrade, J. M., Ferreiro, B., López-Mahía, P., & Muniategui-Lorenzo, S. (2021). Monitorization of polyamide microplastics weathering using attenuated total reflectance and microreflectance infrared spectrometry. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy263, 120162.
Ponte, S., Andrade, J. M., Vázquez, C., Ferreiro, B., Cobas, C., Pérez, A., ... & Eilts, P. (2021). Modeling the natural gas knocking behaviour using gas-phase infrared spectra and multivariate calibration. Journal of Natural Gas Science and Engineering90, 103944.
Ferreiro, B., Andrade, J. M., Paz-Quintáns, C., López-Mahía, P., Muniategui-Lorenzo, S., Rey-Garrote, M., ... & Vales, C. (2019). Improved Sensitivity of Natural Gas Infrared Measurements Using a Filling Gas. Energy & Fuels33(8), 6929-6933.
Ferreiro, B., Andrade, J., Paz-Quintáns, C., López-Mahía, P., & Muniategui-Lorenzo, S. (2022). New Ways for the Advanced Quality Control of Liquefied Natural Gas. Energies15(1), 359.
Donis, Daphne et al. (2021). Stratification strength and light climate explain variation in chlorophyll a at the continental scale in a European multilake survey in a heatwave summer. Limnology and Oceanography Volume 66 Issue 12 pp 4314 - 4333.
J. Hidalgo-Crespo, S. Coello-Pisco, H. Reyes-Venegas, M. Bermeo-Garay, J.L. Amaya, M. Soto, A. Hidalgo-Crespo, Understanding citizens’ environmental concern and their pro-environmental behaviours and attitudes and their influence on energy use, Energy Reports, Volume 8, Supplement 3, 2022, Pages 103-109, ISSN 2352-4847, https://doi.org/10.1016/j.egyr.2022.01.116. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352484722001160)
J. Hidalgo-Crespo, C.M. Moreira, F.X. Jervis, M. Soto, J.L. Amaya, L. Banguera, Circular economy of expanded polystyrene container production: Environmental benefits of household waste recycling considering renewable energies, Energy Reports, Volume 8, Supplement 3, 2022, Pages 306-311, ISSN 2352-4847, https://doi.org/10.1016/j.egyr.2022.01.071. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352484722000713)
J. Hidalgo-Crespo, M. Soto, J.L. Amaya-Rivas, M. Santos-Méndez, Carbon and water footprint for the recycling process of expanded polystyrene (EPS) post-consumer waste., Procedia CIRP, Volume 105, 2022, Pages 452-457, ISSN 2212-8271, https://doi.org/10.1016/j.procir.2022.02.075. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827122000750)
J. Hidalgo-Crespo, César I. Álvarez-Mendoza, M. Soto, J.L. Amaya-Rivas, Quantification and mapping of domestic plastic waste using GIS/GPS approach at the city of Guayaquil, Procedia CIRP, Volume 105, 2022, Pages 86-91, ISSN 2212-8271, https://doi.org/10.1016/j.procir.2022.02.015. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827122000154)
López-Rosales, A., Andrade, J., Fernández-González, V., López-Mahía, P., Muniategui-Lorenzo, S., 2022. A reliable method for the isolation and characterization of microplastics in fish gastrointestinal tracts using an infrared tunable quantum cascade laser system. Marine Pollution Bulletin 178, 113591. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2022.113591
EVALUATION OF CO-DIGESTED BIOGAS PRODUCTION USING WASTE COOKING OIL AS CO-SUBSTRATE.A PUBLICARSE EN JOURNAL ENERGY REPORTS
CIRCULAR ECONOMY OF HOUSEHOLD USED COOKING OIL: WASTE-TO-ENERGY POTENTIAL GEOSPATIAL MAPPING.A PUBLICARSE EN JOURNAL ENERGY REPORTS
TOWARDS A CIRCULAR ECONOMY FOR RESTAURANT WASTE IN GUAYAQUIL: CHARACTERIZATION AND ENERGY GENERATION POTENTIAL.A PUBLICARSE EN JOURNAL ENERGY REPORTS
PPE WASTE GENERATION DURING COVID-19 PANDEMIC IN GUAYAQUIL: GEOSPATIAL DISTRIBUTION AND THERMOCHEMICAL VALORIZATION.A PUBLICARSE EN JOURNAL ENERGY REPORTS
Adrián López-Rosales, Jose M. Andrade, Purificación López-Mahía, Soledad Muniategui-Lorenzo, Development of an analytical procedure to analyze microplastics in edible macroalgae using an enzymatic-oxidative digestion, Marine Pollution Bulletin, Volume 183, 2022, 114061, ISSN 0025-326X, https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2022.114061.(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025326X22007433)
Espinoza, J. A. A., Romero, B. R. R., Coronel, C. A. V., & Ramos, I. D. R. B. (2021). Calidad del aire en la ciudad San Francisco de Milagro y su influencia en la salud poblacional. Boletín de Malariología y Salud Ambiental61(2), 318-327.
Redacción del artículo (en preparación): Horizontal flow aerated constructed wetlands for municipal wastewater treatment: the influence of bed depthPascual A.1,2, de la Varga D.3,4, Arias C.A.5, Van Oirschot D.6, Kilian R.7, Álvarez J.A.2, Soto M.1
Notas
Estimación de la huella de carbono de la producción de arroz. Variedad GURI INTA CL.https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/el-inta-calculo-la-huella-de-carbono-de-la-produccion-de-arroz-nid08082022/
ESTIMAN LA HUELLA DE CARBONO DE LA PRODUCCIÓN DE ARROZ.https://intainforma.inta.gob.ar/estiman-la-huella-de-carbono-de-la-produccion-arrocera/
Outras publicacións
Ramírez Rodríguez, Carlos JoelHidalgo Crespo, José ArmandoAnálisis experimental para la generación de metano mediante la biodegradación de residuos sólidos y líquidos domésticos en la ciudad de Guayaquil; 2021; Universidad de Guayaquil. Facultad de Ingeniería Industrial. Carrera de Ingeniería Industrial; http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/53802
Chilán Alay, Wilson FrancoHidalgo Crespo, José ArmandoCuantificación, caracterización y valoración del aceite residual de cocina domiciliario y comercial: caso de estudio de la ciudad de Guayaquil; Universidad de Guayaquil. Facultad de Ingeniería Industrial. Carrera de Ingeniería Industrial; http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/56390
Bayas Vasconez, Austin AldairHidalgo Crespo, José ArmandoCuantificación, clasificación y caracterización de los residuos sólidos de restaurantes: Caso de estudio en la ciudad de Guayaquil – Ecuador. 2021; http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/55928
Onofre Rodríguez, Omar AlfredoHidalgo Crespo, José Armando; 2021; Estudio de la aceptación ciudadana para la ejecución de políticas de reciclaje existentes en la ciudad de Guayaquil/Ecuadorhttp://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/52626
Sancan Sánchez, Alexandra AracelyHidalgo Crespo, José Armando; 2021; Factores determinantes que afectan la voluntad de una familia para minimizar sus desechos sólidos: Caso de estudio de la ciudad de Guayaquil.http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/56447
Cabrera González, Miguel AlejandroHidalgo Crespo, José Armando; 2021; Identificación de los desechos sanitarios y de bioseguridad de los hogares de la ciudad de Guayaquil.http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/51957
Raposeiro, P.M., Hernández, A., Pla-Rabes, S., Gonçalves, V., Bao, R., Sáez, A., Shanahan, T., Benavente, M., de Boer, E.J., Richter, N., Gordon, V., Marques, H., Sousa, P.M., Souto, M., Matias, M.G., Aguiar, N., Pereira, C., Ritter, C., Rubio, M.J., Salcedo, M., Vázquez-Loureiro, D., Margalef, O., Amaral-Zettler, L.A., Costa, A.C., Huang, Y., van Leeuwen, J.F.N., Masqué, P., Prego, R., Ruiz-Fernández, A.C., Sanchez-Cabeza, J.-A., Trigo, R., Giralt, S., 2022. Reply to Elias et~al.: Multiproxy evidence of widespread landscape disturbance in multiple Azorean lakes before the Portuguese arrival. Proc. Natl. Acad. Sci. 119. https://doi.org/10.1073/pnas.2120107119
Does gender influence a person´s environmental concern and pro-environmental behaviours?A publicarse como proceedings en SCOPUS.
Artisanal biogas generation of domestic organic waste using waste cooking oil as co-substrateProceedings a publicarse en Scopus.
Recensións
https://www.infocampo.com.ar/huella-de-carbono-cuanto-emite-el-cultivo-del-arroz/
https://masternews.com.ar/agro/huella-de-carbono-cuanto-emite-el-cultivo-del-arroz/
Investigadores del INTA buscan estimar la huella de carbono de la producción arrocerahttps://cablera.telam.com.ar/cable/1277894/investigadores-del-inta-buscan-estimar-la-huella-de-carbono-de-la-produccion-arrocera
Artigos en revistas internacionais
Sanmartín P, Carballeira R 2021. Changes in heterotrophic microbial communities induced by biocidal treatments in the Monastery of San Martiño Pinario (Santiago de Compostela, NW Spain). International Biodegradation & Biodeterioration 156: 105130. Journal Impact Factor (JCR): 6.551 Q1, D1 in Environmental Sciences (JCR year 2019).
Rivas-Villar D, Rouco J, Penendo MG, Carballeira R, Novo J 2021. Automatic detection of fresh-water phytoplankton specimens in conventional microscopy images. Sensors (Journal Impact Factor: 3.275; Q1 Instruments & Instrumentation JCR 2019)
Arias A, Surugiu V, Carballeira R, Popa OP, Popa LO, Utevsky S 2021. Untangling the Gordian knot of Iberian medicinal leeches (Hirudinea: Hirudinida: Hirudo )using molecules and morpholog. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research Journal Impact Factor: 2.159 (Q1 Zoology; Q3 Evolutionary Biology (JCR 2019)
Rivas-Villar D., Rouco J., Carballeira R., Penedo M.G., Novo J. 2021. Fully automatic detection and classification of phytoplankton specimens in digital microcospy imagesFully automatic detection and classification of phytoplankton specimens in digital microscopy images. Computer methods and Programms in Biomedicine 200: 105923. (https://doi.org/10.1016/j.cmpb.2020.105923) (3.623 impact factor 2019). (JCR: 6/27 Medical Informatics Q1; 16/108 Computer Science, Theory and Methods Q1; 30/109 Computer Science, interdisciplinary applications Q2; 23/87 Engineering, Biomedical Q2)
Titulo:Influence of fluidized-bed roasting conditions of white sesame seeds on the physico-chemical properties and sensory acceptability of the cold-pressed oils.Autores: María Gabriela Bordón; Romina Mariana Bodoira; María Cecilia Cittadini; María Andrea Marin; Pablo Daniel Ribotta; Marcela Lilian Martínez. Referencia: Journal of Food Processing and Preservation.Volume 45, Issue 1, January 2021, Article number e15079. 2021
Fuentes E.; Carballeira R.; Beatriz P. 2021. Role of exposure on the microbial consortiums on historical rural granite buildings. Applied Sciences 11(9): 3786.
Sanmartín P.; Méndez, A.; Carballeira R.; López E. 2021. New insights into the growth and diversity of subaerial biofilms colonizing granite-built heritage exposed to UV-A or UV-B radiation plus red LED light. International Biodeterioration & Biodegradation 161: 105225.
Carballeira R, Pontevedra-Pombal X. 2021. Diversity of testate amoebae as an indicator of the conservation status of peatlands in Southwest Europe. Diversity 13(6): 269.
Raposeiro, P. R., Hernández, A., Pla-Rabes, S., Gonçalves, V., Bao, R., Sáez, A., Shanahan, T., Benavente, M., de Boer, E. J., Richter, N., Marques, H., Sousa, P., Souto, M., Matias, M. G., Aguiar, N., Pereira, C. L., Ritter, C., Rubio, M. J., Salcedo, M, Vázquez-Loureiro, D., Margalef, O., Amaral-Zettler, L. A., Costa, A. C., Gordon, V., Huang, Y., van Leeuwen, J. F. N., Masque, P., Prego, R., Ruiz-Fernández, A. C., Sanchez-Cabeza, J., Trigo, R. M., Giralt, S. (Submitted). Climate facilitated the early colonization of the Azores Archipelago during Medieval times. Proceedings of the National Academy of Sciences.
Sánchez, M., Gonzalo, O.G., Yáñez, S., Ruiz, I., Soto, M., 2021. Influence of nutrients and pH on the efficiency of vertical flow constructed wetlands treating winery wastewater. J. Water Process Eng. 42, 102103. https://doi.org/10.1016/J.JWPE.2021.102103
Alves, C.; Figueiredo, C.; Sanjurjo-Sánchez, J.; Hernández, A.C. Geological Materials as Cultural Markers of Water Resources. Environ. Sci. Proc.20215, 8. https://doi.org/10.3390/IECG2020-08735
Alves, C.; Figueiredo, C.A.M.; Sanjurjo-Sánchez, J.; Hernández, A.C. Salt Weathering of Natural Stone: A Review of Comparative Laboratory Studies. Heritage20214, 1554-1565. https://doi.org/10.3390/heritage4030086
Artívulo AceptadoWind energy system in Ambocas-Ecuador: distributed generation and energy quality.e“International Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ´21)” ICREPQ’21 that will be held in Almeria (Spain) from 28th to 30th of July, 2021, for to present your paper.
Hidalgo-Crespo, J., Jervis, F. X., Moreira, C. M., Soto, M., & Amaya, J. L. (2020). Introduction of the circular economy to expanded polystyrene household waste: A case study from an ecuadorian plastic manufacturer. Paper presented at the Procedia CIRP, , 90 49-54. doi:10.1016/j.procir.2020.01.089
Hidalgo-Crespo, J., Amaya, J., Jervis, F., Moreira, C., Crespo-Vaca, T., Zabala-Ortiz, G., & Coello-Pisco, S. (2019). Waste-to-energy incineration: Evaluation of energy potential for urban domestic waste in guayaquil. RISTI - Revista Iberica De Sistemas e Tecnologias De Informacao, 2019(E23), 392-403
Adrián López-Rosales, Jose M. Andrade, Gloria Grueiro-Noche, Verónica Fernández-González, Purificación López-Mahía, Soledad Muniategui-Lorenzo, Development of a fast and efficient method to analyze microplastics in planktonic samples, Marine Pollution Bulletin, Volume 168, 2021, 112379, ISSN 0025-326X, https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2021.112379 (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025326X21004136)
Hydrolytic anaerobic reactor and aerated constructed wetland systems for municipal wastewater treatment - HIGHWET project.A. Pascual, D. de la Varga, C. A. Arias, D. Van Oirschot, R. Kilian, J. A. Álvarez & M. SotoEnvironmental Technology, DOI: 10.1080/09593330.2016.1188995http://dx.doi.org/10.1080/09593330.2016.1188995
Nature based solutions for winery wastewater valorisationAna Pascual, Rocio Pena, Santiago Gómez-Cuervo, David de la Varga, Juan A. Alvarez, Manuel Soto, Carlos A. Arias .June 2021Ecological Engineering 169(3):106311DOI: 10.1016/j.ecoleng.2021.106311
Capítulo de Libro
Libro de Resúmenes Semana de la Ciencia 2020“GENERACIÓN DISTRIBUIDA RENOVABLE: PLANIFICACIÓN URBANA MEDIANTE MAPA DE CALOR ELABORADO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA”,
Alves, C., Figueiredo, C., Sanjurjo-Sánchez, J., & Hernández, A. C. (2020). Rocks and water in the built environment.pp. 115-144; Nova Science Publishers, Inc: New York, 2020; ISBN 978-1-5361-8624-6. URL: https://novapublishers.com/shop/planning-progress-and-challenges-of-built-environments/
Aerated Constructed Wetlands for Treatment of Municipal and Food Industry Wastewater.Pascual1,3, D. De la Varga2,3, M. Soto2,3, D. Van Oirschot4, R.M. Kilian5, J.A. Álvarez1, P. Carvalho6 and C.A. Arias6July 2018DOI: 10.1002/9781119268376.ch3In book: Constructed Wetlands for Industrial Wastewater Treatment
Libro
Título: No tocarÚnica autora: Deborah García BelloEditorial: Paidós, Grupo PlanetaISBN: 97884493373901ª edicicón 2020 en libro ebook y audiolibro
Outras publicacións
Publicación de un artículo semanal desde 2019 a la actualidad en El Muro de La Sexta: Ciencia aparte
«Azul ultramar». Sección semanal propia sobre arte-ciencia en «La radio tiene ojos» en Radio Nacional de España. Programas emitidos en el periodo 2020/2021.13. El hormigón de Fisac no se pinta - https://www.rtve.es/alacarta/audios/la-radio-tiene-ojos/radio-tiene-ojos-fisac-sorolla-10-10-20/5681467/14. La ciencia de la langosta sonrojada de Dalí15. Botánica y arte pop: el perro gigante de flores de Koons - https://www.rtve.es/alacarta/audios/la-radio-tiene-ojos/linea-penumbra-jeff-koons-07-11-20/5707457/16. El color del oro es un enigma para la ciencia - https://www.rtve.es/alacarta/audios/la-radio-tiene-ojos/oro-festival-loop/5721372/17. La ciencia de un trampantojo: torso de arcilla sin cocer de Manders - https://www.rtve.es/alacarta/audios/la-radio-tiene-ojos/02-01-21/5750482/18. Tan blanco como la luz: Malevik - https://www.rtve.es/alacarta/audios/la-radio-tiene-ojos/berger-blanco-historia-dos-mujeres-artistas-19-12-20/5742631/19. Tan negro que absorbe el 99% de la luz - https://www.rtve.es/alacarta/audios/la-radio-tiene-ojos/kandinsky-negro-absoluto/5732384/20. El retratista del tiempo: Manuel Eirís - https://www.rtve.es/alacarta/audios/la-radio-tiene-ojos/duchamp-berger-fotografia-pintura-30-01-2021/5777220/21. El cordón de terciopelo y la barbarie - https://www.rtve.es/alacarta/audios/la-radio-tiene-ojos/terciopelo-macedonsky-chaplin-23-01-21/5770347/22. La química de la fotografía analógica de Madoz - https://www.rtve.es/alacarta/audios/la-radio-tiene-ojos/duchamp-berger-fotografia-pintura-30-01-2021/5777220/
"Somos futuro". Presentadora y guionista de 4 clips de divulgación científica para El País y Repsol.https://elpais.com/sociedad/somos-futuro/2021-07-05/hormigon-que-se-repara-solo-o-un-suelo-que-se-enfria-al-pisarlo.html
Presentadora y guionista del podcast "Hola Planeta" sobre tecnología y sostenibilidad de Orange. https://blog.orange.es/responsabilidad-social-corporativa/hola-planeta-podcast-tecnologia-y-sostenibilidad/
Sección semanal de divulgación científica en Radio Galega: Galicia por diante. Todos los martes desde 2016. 
Sección semanal de divulgación científica en Televisión de Galicia: Quen anda aí. Desde 2020. 
Sección semanal de actualidad científica en TVE: La hora de la 1. Desde septiembre de 2020. 
Sección semanal de actualidad científica en La Sexta: Más vale tarde. Desde 2020. 
Copresentadora y guionista del programa de divulgación científica Órbita Laika en La 2 de TVE. Desde 2018. 
Hidalgo-Crespo, J., Coello-Pisco, S., Crespo-Vaca, T., López-Vargas, A., Borja-Caicedo, D., & Martínez-Villacrés, H. (2020). Domestic waste cooking oil generation in the city of guayaquil and its relationship with social indicators. Paper presented at the Proceedings of the LACCEI International Multi-Conference for Engineering, Education and Technology, doi:10.18687/LACCEI2020.1.1.484
Hidalgo-Crespo, J., Coello-Pisco, S., Crespo-Vaca, T., Amaya, J. L., Soto, M., Jervis, F. X., & Moreira, C. M. (2020). Waste to energy potential of domestic waste cooking oil in guayaquil: A review. Paper presented at the Proceedings of the LACCEI International Multi-Conference for Engineering, Education and Technology, doi:10.18687/LACCEI2020.1.1.485
Hidalgo-Crespo, J., Moreira, C. M., Jervis, F. X., Soto, M., & Amaya, J. L. (2021). Development of sociodemographic indicators for modeling the household solid waste generation in guayaquil (ecuador): Quantification, characterization and energy valorization. Paper presented at the European Biomass Conference and Exhibition Proceedings, 252-259
Hidalgo, J., Crespo, T., Coello, S., & González, Y. (2019). Household sustainable behavior evaluation and its relationship with socioeconomic indicators in the city of guayaquil. Paper presented at the Proceedings of the LACCEI International Multi-Conference for Engineering, Education and Technology, , 2019-July doi:10.18687/LACCEI2019.1.1.55
Hidalgo, J., Amaya, J., Jervis, F., & Moreira, C. (2019). Influence of socio-economic factors on household solid waste (HSW) generation of the city of guayaquil, ecuador. Paper presented at the Proceedings of the LACCEI International Multi-Conference for Engineering, Education and Technology, , 2019-July doi:10.18687/LACCEI2019.1.1.24
Domestic Plastic Waste In The City Of Guayaquil: Generation Rate And Classification - 19th LACCEI International Multi‐Conference for Engineering, Education and Technology “Prospective and trends in technology and skills for sustainable social development” “Leveraging emerging technologies to construct the future” The OAS Summit of Engineering for the Americas
Recensións
Par evaluador de la revista Revista Producción Agropecuaria y Desarrollo Sostenible. ISSN: 2305-1744 e-ISSN 2518-8100. Indexada en Latindex y Lamjol. Noviembre 2020.
Artigos en revistas internacionais
Andrade, J. M., Ferreiro, B., López-Mahía, P., & Muniategui-Lorenzo, S. (2020). Standardization of the minimum information for publication of infrared-related data when microplastics are characterized. Marine Pollution Bulletin154, 111035.
Sanmartín P., Grove R., Carballeria R., Viles H. 2020. Impact of colour on the bioreceptivity of granite to the green alga Apatococcus lobatus: Laboratory and field testing. Science of the Total Environment: 141179. Journal Impact Factor (JCR): 6.551 Q1, D1 in Environmental Sciences (JCR year 2019). (Colaboración Internacional Depto. Geography Univ. Oxford)
Sanmartín P., Villa F., Cappitelli F., Balboa S., Carballeira R. 2020. Characterization of a biofilm and the pattern outlined by its growth on a granite built cloister in the Monastery of San Martiño Pinario (Santiago de Compostela, NW Spain). International Biodeterioration & Biodegradation 147: 104871. Journal Impact Factor (JCR): 4.074 Q1 in Environmental Sciences ; Q1 Biotechnology & Applied Microbiology (JCR year 2019).
Carballeira R., Romay C.D., Ramos A. 2020. First record of a freshwater bryozoan species in Cuba: Plumatlla repens (Linnaeus, 1758) (Phylactolaemata, Bryozoa). Zookeys 918: 151-160. Journal Impact Factor (JCR): 1.143 Q3 in Zoology (JCR year 2019). [Open access]
Carballeira R., Pontevedra-Pombal X. 2020. Diatoms in Palaeoenvironmental stuies of Peatlands. Quaternary 3(10): 1-12. No JCR; SCOPUS [Open access]
Vázquez-Loureiro, D., Gonçalves, V., Sáez, A., Hernández, A., Raposeiro, P. M., Giralt, S., Rubio-Inglés, M. J., Rull, V., Bao, R. (2019), Diatom-inferred ecological responses of an oceanic lake system to volcanism and anthropogenic perturbations since 1290 CE. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 534: 109285. doi: https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2019.109285.
N. Flórez-Fernández, M. Illera, M. Sánchez, P. Lodeiro, M. Dolores Torres, M. ElviraLó pez-Mosquera, M. Soto, M. Sastre de Vicente, H. Domínguez. (2020) Integral valorization of Sargassum muticum. Chemical Engineering Journal, doi: https://doi.org/10.1016/j.cej.2020.125635
ARTÍCULO ACEPTADOConference: 18th International Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ’20) Place/Date: Granada, Spain, 1st to 3rd April, 2020 Journals: Renewable Energy & Power Quality Journal (RE&PQJ) and in SCOPUS or E&Q Journal. Web site: www.icrepq.com Publisher: European Association for the Development of Renewable Energies, Environment and Power Quality (EA4EPQ), Reg. No. 169208. Reference of the paper: 465-20-cabeza Title: Design of a photovoltaic solar plant: Distributed generation in medium tension to a bar of the electricity substation
Arias, O., Viña, S., Uzal, M., Soto, M., 2017. Composting of pig manure and forest green waste amended with industrial sludge. Science of The Total Environment. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.02.118
Arias, O., Viña, S., Soto, M., 2019. Co-composting of forest and industrial wastes watered with pig manure. Environmental Technology 1–42. https://doi.org/10.1080/09593330.2019.1643411
Arias, O., Ligero, P., Soto, M., 2020. Methane production potential and anaerobic treatability of wastewater and sludge from medium density fibre board manufacturing. Journal of Cleaner Production 123283. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.123283
http://www.risti.xyz/issues/ristie18.pdfTítulo: Aplicación de Encuesta Sobre Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y Cuantificación del Impacto en los Diez Puntos de Monitoreo de la Calidad del Aire en la Ciudad San Francisco de Milagro.Autores: Alcázar, J., Palacios, E., Moreno, D., Romero, B., y Santos JAño: 2019.Publicación: Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologías de Informaçao (ISSN: 1646-9895), Volumen 18 (2).Páginas: 245-256País: Portugal.
J.R. Aboal, E. Concha-Graña, F. De Nicola, S. Muniategui-Lorenzo, P. López-Mahía, S. Giordano, F. Capozzi, A. Di Palma, R. Reski, H. Zechmeister, J. Martínez-Abaigar, J.A. Fernández,Testing a novel biotechnological passive sampler for monitoring atmospheric PAH pollution,Journal of Hazardous Materials, 381, 2020, 120949,https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2019.120949
Artigos en revistas nacionais
Estudios de epizootias y zoonosis en explotaciones de bovinos. ISSN 1889-4399, Nº. 16, 2016, págs.:27-31
Estudio de epizootias y zoonosis de animales domésticosISSN1889-4399, Nº. 16, 2018, págs.:8-19
ECOFARMACOVIGILANCIA Y LA DETERMINACIÓN DEL DICLOFENACO SÓDICO MEDIANTE ELECTROANÁLISIShttp://ojs.unemi.edu.ec/index.php/cienciaunemi/article/view/946
M. Sánchez, I. Ruiz & M. Soto. (2019). Depuración de augas residuais urbanas e da industria vitivinícola a través de zonas húmidas construídas: investigacións levadas a cabo na Universidade da Coruña. Galhidria, 1(1), 21-30. 2019)
Planificación y diseño de un sistema fotovoltaico en chacras: microgeneración de 6 kw de potenciaConference ProceedingsISSN 2588-056Xhttp://investigacion.utmachala.edu.ec/proceedings/index.php/utmach/article/view/441/381
Capítulo de Libro
“Gobernanza del Agua, Teoría y Práctica de la Gestión Integrada de Cuencas para la Seguridad Hídrica” – en "Ensayos sobre Desequilibrios Ambientales en Argentina, Brasil y Colombia - Causas y consecuencias de prácticas insostenibles" – Libro Digital en Ediciones UNL – 
XXXVII Bienal de Física (Zaragoza, 15 a 19 de julio de 2019) PAG 236ID: 3928http://bienalrsef2019.unizar.es/libro_abstracts/RSEF2019_libro-abstracts.pdf
Planificación y diseño de un sistema fotovoltaico en Chacras: microgeneración de 6 kw de potencia. Pagina 21ISBN: 978-9942-24-134-4http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/15207/1/TECDES-MEMORIA.pdf
Título: Medidas de ubicación o de tendencia central.Capítulo 3 del libro "Apuntes de clase de estadística básica. Estadística y probabilidad: Teoría y ejercicios".Autores del capítulo: Javier Alcázar; Paul Freire y Vanesa Vargas.Página inicial: 38ISBN de la obra: 978-9942-33-286-8.Lugar: Guayaquil (Ecuador)
Libro
Título: Apuntes de clase estadística básica. Estadística y probabilidad: Teoría y Ejercicios.Eds.: Javier Alcázar y 23 más.Año: 2020.Lugar: Guayaquil (Ecuador).ISBN: 978-9942-33-286-8.
Notas
Title: Design of a photovoltaic solar plant: Distributed generation in medium tension to a bar of the electricity substation Authors: Oscar Cabeza Gras y Fernando V. Jaramillo GarcíaConference: 18th International Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ’20) Place/Date: Granada, Spain, 1st to 3rd April, 2020 Journals: Renewable Energy & Power Quality Journal (RE&PQJ) and in SCOPUS or E&Q Journal. Web site: www.icrepq.com Publisher: European Association for the Development of Renewable Energies, Environment and Power Quality (EA4EPQ), Reg. No. 169208.ACEPTACIÓN DE ARTÍCULO Y PONENCIA
Outras publicacións
SE PUBLICÓ EN: LIBRO DE RESÚMENS DE XXXVII Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física en Zaragoza 15 al 21 de julio de 2019.http://bienalrsef2019.unizar.es/libro_abstracts/RSEF2019_libro-abstracts.pdfPÁGINA 411
Libro de Memorias: 3er Congreso Internacional de Tecnologías para el Desarrollo, Machala-Ecuador del 12 al 13 de diciembre de 2019,file:///C:/Users/Windows/Downloads/TECDES-MEMORIA%20(1).pdfPag 21 y 22.
Libro de memorias del 3er Congreso Internacional de Tecnologías para e Desarrollohttp://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/15207/1/TECDES-MEMORIA.pdf
Evaluación de la concentración de arsénico en matrices acuosas del río piloto, cantón santa rosa, el oro, ecuador, período 2019-2020 URL: http://186.3.32.121/handle/48000/15702
Determinación de la concentración de cadmio mediante espectrofotometría de absorción atómica en agua potable de la provincia el oro, 2020. URL: http://186.3.32.121/handle/48000/15703
Artículos publicados en «Fronteras» en el Cuaderno de Cultura Científica: Oro parece, plátano es.
Artículo publicado en «Fronteras» en el Cuaderno de Cultura Científica:Por qué la langosta es el emoji del lujo.
Artículos publicados en «Fronteras» en el Cuaderno de Cultura Científica:El mural de la cantera: arquitectura, ciencia y arte contra el calentamiento global
Artículos publicados en «Fronteras» en el Cuaderno de Cultura Científica:La química del azul de Patinir.
«Azul ultramar». Sección semanal propia sobre arte-ciencia en «La radio tiene ojos» en Radio Nacional de España. Programas emitidos en el periodo 2019/2020.La ciencia del azul ultramarLa química del graffitiEmulsiones acrílicas en la obra de Ángela de la CruzLa ciencia de materiales de BourgeoisVemos en tres coloresLa ciencia de los colores de MondrianLa materia del tiempo de Richard SerraEl hormigón del Elogio del horizonte de ChillidaPor qué el papel viejo es amarillo y su uso en el arteLa química de la pintura de RothkoLa química del azul de Patinir al de Vítor MejutoEl artista del fieltro y la grasa: Beuys
Artículo publicado en Dimetilsulfuro.es: El hormigón de Fisac no se pinta
Artigos en revistas internacionais
Sforza, E.; Pastore, M.; Santeufemia Sanchez, S.; Bertucco, A. Bioaugmentation as a strategy to enhance nutrient removal: Symbiosis between Chlorella protothecoides and Brevundimonas diminuta, Bioresource Technology Reports (2018) 4, 153-158; https://doi.org/10.1016/j.biteb.2018.10.007 
Martina Pastore, Sergio Santaeufemia, Alberto Bertucco, Eleonora Sforza; Light intensity affects the mixotrophic carbon exploitation in Chlorella protothecoides: consequences on microalgae-bacteria based wastewater treatment. Water Sci Technol 30 November 2018; 78 (8): 1762–1771. doi: https://doi.org/10.2166/wst.2018.462
Sáez, A. , Carballeira, R. , Pueyo, J. J., Vázquez‐Loureiro, D. , Leira, M. , Hernández, A. , Valero‐Garcés, B. L. and Bao, R. (2018), Formation and evolution of back‐barrier perched lakes in rocky coasts: An example of a Holocene system in north‐west Spain. Sedimentology, 65: 1891-1917. doi:10.1111/sed.12451
Mantzouki E., Campbell J., van Loon E., Visser P., Konstantinou I., [...], Carballeira R., [...], O´Leary S., Beirne E., Ibelings B.W.  (Carballeira R. 140/206) 2018. A European Multi Lake Survey dataset of environmental parameters, phytoplankton pigments and cyanotoxins. Scientific Data, 5: 180226. (https://www.nature.com/articles/sdata2018226.pdf) Nature Editorial Group
S. Santaeufemia, J. Abalde, E. Torres. Eco-friendly rapid removal of triclosan from seawater using biomass of a microalgal species: Kinetic and equilibrium studies, J. Hazard. Mater. 369(2019) 674-683. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2019.02.083.
Aguilar S., Rosado D., Moreno-Andrés J., Cartuche L., Cruz D., Acevedo-Merino A., Nebot E., (2018). Inactivation of a wild isolated Klebsiella pneumoniae by photo-chemical processes: UV-C, UV-C/H2O2 and UV-C/H2O2/Fe3+, Catalysis Today, Volume 313,Pages 94-99,ISSN 0920-5861, https://doi.org/10.1016/j.cattod.2017.10.043. (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092058611730740X)
Aitor García-Tomillo, Rosane da Silva Dias, Eva Vidal Vázquez, Irene VarelaVila, Montserrat Valcárcel Armesto, Jorge Dafonte-Dafonte & Antonio Paz-González (2019). Multifractal and joint multifractal description of available nutrients concentrations extracted by two methods along short transects.Revista: Archives of Agronomy and Soil ScienceDOI: 10.1080/03650340.2019.1608954Publicada: 25 Apr 2019.
lavia De Nicola, Estefanía Concha-Graña, Enrica Picariello, Valeria Memoli, Giulia Maisto, Purificación López-Mahía and Soledad Muniategui-Lorenzo. An environmentally friendly method for the determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in different soil typologiesEnvironmental Chemistry - https://doi.org/10.1071/EN19073
Capítulo de Libro
Serrano M., Carballeira R., Evans-Pim J., Pereira-Espinel J., Rodríguez-Cao J., Sanmartín P., Tubío-Rodríguez X. 2018. Campo de Lamas. Plan de gestión y adaptación al cambio climático. En: Guía práctica, cómo planificar los proyectos de custodia para adaptarse al cambio climático. Xarxa de Custòdia del Territori, Barcelona. 71-146pp.(http://www.xct.cat/ca/cdr/3_documentacio_desenvolupament_de_la_custodia_del_territori.html)
Capíulo I
Notas
Carballeira R., Souto M. 2018. Presencia de Cyperus papyrus L. (Cyperaceae) en la biorregión atlántica de la Península Ibérica. Acta Botanica Malacitana, 43: 137-140.
Outras publicacións
Borrador Capítulo IESTABLECIMIENTO E IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN MAS LIMPIAS EN LA EXTRACCIÓN MINERA EN LA PARTE ALTA DE LA PROVINCIA DE EL ORO – ECUADORCAPITULO I1.1.IntroducciónDe acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador establecida en Montecristi en el 2018 y las reformas aprobadas en el referéndum el 7 de mayo del 2011, establece como preámbulo el decidir construir:Una forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay; una sociedad que respeta a¿en todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades; un país democrático, comprometido con la integración latinoamericana sueño de Bolívar y Alfaro; la paz y la solidaridad con todos los pueblos de la tierra; y, en ejercicio de nuestra soberanía, en Ciudad Alfaro, Montecristi, provincia de Manabí”. [1]En su Título II, respecto a Derechos, capítulo segundo, derechos del Buen Vivir, sección primera, agua y alimentación, en su artículo 12 manifiesta:“El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable, el agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescindible, inembargable y esencial para la vida”. [2]Sección segunda, Ambiente Sano, en su artículo 14, expresa.“Se reconoce el derecho a la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kausay. “Se declara de interés público la preservación del ambiente, a conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados”.En la misma sección en su artículo 5, expresa:“El estado promoverá, en el sector público y privado el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto”1.2.OBJETIVOSEste trabajo de investigación está orientado al estudio de los procesos productivos en la extracción de minerales pesados como oro generados por la minería, empleando plantas de beneficio para su obtención; las mismas que se encuentran ubicadas en el sitio el PACHE del Cantón Portovelo en la parte alta de la provincia de El Oro – Ecuador.-       Identificar los procesos de extracción de oro, que se emplean en las plantas de beneficio.-       Establecer métodos y técnicas óptimos en el proceso de extracción de oro.-       Determinar los mecanismos que se aplican para el manejo de efluentes.-       Analizar los procesos de extracción de oro y la utilización de productos químicos para su obtención.
Borrador Capítulo II
Borrador Capítulo I
Borrador Capítulo IESTABLECIMIENTO E IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN MAS LIMPIAS EN LA EXTRACCIÓN MINERA EN LA PARTE ALTA DE LA PROVINCIA DE EL ORO – ECUADORCAPITULO I1.1.IntroducciónDe acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador establecida en Montecristi en el 2018 y las reformas aprobadas en el referéndum el 7 de mayo del 2011, establece como preámbulo el decidir construir:Una forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay; una sociedad que respeta a¿en todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades; un país democrático, comprometido con la integración latinoamericana sueño de Bolívar y Alfaro; la paz y la solidaridad con todos los pueblos de la tierra; y, en ejercicio de nuestra soberanía, en Ciudad Alfaro, Montecristi, provincia de Manabí”. [1]En su Título II, respecto a Derechos, capítulo segundo, derechos del Buen Vivir, sección primera, agua y alimentación, en su artículo 12 manifiesta:“El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable, el agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescindible, inembargable y esencial para la vida”. [2]Sección segunda, Ambiente Sano, en su artículo 14, expresa.“Se reconoce el derecho a la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kausay. “Se declara de interés público la preservación del ambiente, a conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados”.En la misma sección en su artículo 5, expresa:“El estado promoverá, en el sector público y privado el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto”1.2.OBJETIVOSEste trabajo de investigación está orientado al estudio de los procesos productivos en la extracción de minerales pesados como oro generados por la minería, empleando plantas de beneficio para su obtención; las mismas que se encuentran ubicadas en el sitio el PACHE del Cantón Portovelo en la parte alta de la provincia de El Oro – Ecuador.-       Identificar los procesos de extracción de oro, que se emplean en las plantas de beneficio.-       Establecer métodos y técnicas óptimos en el proceso de extracción de oro.-       Determinar los mecanismos que se aplican para el manejo de efluentes.-       Analizar los procesos de extracción de oro y la utilización de productos químicos para su obtención.
Capítulo IIEstado del Arte
Artigos en revistas internacionais
De Nicola F., Concha Graña E., López Mahía P., Muniategui Lorenzo S., Prada Rodríguez D., Retuerto R., Carballeira A., Aboal J.R., Fernández J.A. (2017). Evergreen or deciduous trees for capturing PAHs from ambient air? A case study. Environmental Pollution 221: 276-284.
Grandal-d'Anglade, A.; Pérez-Rama; García-Vázquez, A.; González-Fortes, G. (2018) The cave bear’s hibernation: reconstructing the physiology and behaviour of an extinct animal. Historical Biology Published online 2 May 2018
Sáez A., Carballeira R., Pueyo J.J., Vázquez-Loureiro D., Leira M., Hernández A., Valero-Garcés B.L., Bao R. 2018. Formation and evolution of back-barrier perched lakes in rocky coasts: an example of a Holocene system in NW Iberian Peninsula. Sedimentology, 65: 1891-1917.
Carballeira R., Leira M., López-Rodríguez M.C., Otero X.L. 2018. Attheya armata in Atlantic coast of Europe – the turn of the screw on the causes of “surf diatom”. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 204: 114-129.
Mantzouki E., Lürling M., Fastner J., de Senerpont Domis L., Wilk-Wo Zniak E. et al. [Carballeira R. 169/194]. 2018. Temperature effects explain continental scale distribution of cyanobacterial toxins. Toxins, 10(4): e156.
Carballeira R., Vieira D.N., Febrero-Bande M., Muñoz-Barús J.I. 2018. A valid method to determine the site of drowning. International Journal of Legal Medicine, 132(2): 487-497.
Artigos en revistas nacionais
http://investigacion.utmachala.edu.ec/proceedings/index.php/utmach/article/view/293/239
Capítulo de Libro
“El Agua Subterránea: Recurso sin Fronteras: Interacción Agua Superficiales y Agua Subterráneas. Hidrogeología de Salares.”Capítulo de libro en: “Efectos de la Importación de Agua Superficial en Sistemas Acuíferos en Explotación. Caso de Estudio en Santa Fe, Argentina".  M. Pérez, M. Paris, M. D'Elía, L. Traba y O. Tujchneider.Editorial de la Universidad Nacional de Salta. Salta. República Argentina. Primera Edición. 2018.
Outras publicacións
Informe TécnicoEstado de situación técnico, económico y ambiental de los Servicios de Agua Potable y Cloacas de la ciudad de Crespo, E. R.
Artigos en revistas internacionais
RAILSBACK, L.Bruce; LIANG, Fuyuan , VIDAL-ROMANÍ, Juan Ramón; BLANCHE GARRETTA, Katelynn; SELLERSA, Rachel C.; VAQUEIRO-RODRÍGUEZ, Marcos; GRANDAL-D'ANGLADE, Aurora; CHENG, Hai & EDWARDS, R. Lawrence (2017). Radiometric, isotopic, and petrographic evidence of changing interglacials over the past 550,000 years from six stalagmites from the Serra do Courel in the Cordillera Cantabrica of northwestern Spain. Paleography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 466 (2017) 137-152
Siqueira, G.M.Dafonte, J.D.González, A.P., Vidal Vázquez, E.., Valcárcel Armesto, M.Guedes Filho, O, 2016.Spatial soil sampling design using apparent soil electrical conductivity measurements. Bragantia,  75 (4): 459-473
Siqueira, Glécio MachadoSILVA, R. A. ; AGUIAR, A. C. F. ; COSTA, M. K. L. ; SILVA, E. F. F. E. . Spatial variability of weeds in an Oxisol under no-tillage system. African Journal of Agricultural Research, v. 11, p. 2569-2576, 2016.
integrative heath risk assessment of air pollution in yhe northwest os Spain.Xela Gracía-Santiago, Nuria Gallego-Fernández, Soledad Muniategui-Lorenzo, María Piñeiro-Iglesias, Purificación López-Mahía, et al.Environmental Science and Pollution ResearchISSN 0944-1344Volume 24Number 4Environ Sci Pollut Res (2017)24:3412-3422DOI 10.1007/s11356-016-8094-y
V. Torrijos, O.G. Gonzalo, A. Trueba-Santiso, I. Ruiz, M. Soto. (2016). Effect of by-pass and effluent recirculation on nitrogen removal in hybrid constructed wetlands for domestic and industrial wastewater treatment. Water Research 103, 92-100.
Verónica Torrijos, Isabel Ruiz, Manuel Soto (2017). Effect of step-feeding on the performance of lab-scale columns simulating vertical flow-horizontal flow constructed wetlands. Environ. Sci. Pollut. Res. DOI 10.1007/s11356-017-9925-1
"Comentarios al pilar europeo de Derechos Sociales", EDaSS, Marzo 2017.
LABOR MARITIME HAZARD ON BOARD OF A FISHING VESSEL, ISSD, UNIVERSIDAD TARGU JIU, RUMANIA, ABRIL 2017
Santaeufemia, S., Torres, E. & Abalde, J., Biosorption of ibuprofen from aqueous solution using living and dead biomass of the microalga Phaeodactylum tricornutum, J Appl Phycol (2017). https://doi.org/10.1007/s10811-017-1273-5
Libro
Seguridad vial. una visión multidisciplinar (ISBN139788490318010)Editorial Dykinson, Publicación 2014Tema: Transporte ADR.
Artigos en revistas internacionais
Int. J. Environment and Pollution, Vol. 55, Nos 1/2/3/4, 2014. "Presaxio regional air quality modelling system: validation and applications". Jose A. Souto, Santiago Saavedra, Angel Rodriguez, Maria Dios, JAvier López, anel Hernandez Garces, David CArtelle, Jose Manuel Vellon, Nuria Gallego, Maria L. Macho
S. Santaeufemia, E. Torres, R. Mera, J. Abalde, Bioremediation of oxytetracycline in seawater by living and dead biomass of the microalga Phaeodactylum tricornutum, J. Hazard. Mater. 320(2016) 315–325. doi: 10.1016/j.jhazmat.2016.08.042
VAQUEIRO RODRIGUEZ, Marcos; COSTAS-VAZQUEZ, Reinaldo; VIDAL ROMANI, Juan Ramón (2016). The Boulder Granite Cave System of Albarellos, Avión-Ourense (Galicia, Spain). Pseudokarst Commission Newsletter Nr. 26. Commission for Pseudokarst at the International Union of Speleology. Krakóv – Wien. Pp: 8-12.
Autores/as: José Manuel Mirás-Avalos, Emiliano Trigo-Córdoba, Rosane da Silva Dias, Irene Varela-Vila, Aitor García-TomilloTítulo: Multifractal behaviour of the soil water content of a vineyard in northwest Spain during two growing seasonsTipo de participación: Nonlinear Processes in Geophysics 23(4):205-213 · August 2016Link para este artículo: DOI: 10.5194/npg-23-205-2016
Artigos en revistas nacionais
Artículo sobre "Las nuevas tecnologías" en el Anuario de la Facultade de Ciencias del Trabajo
EFECTOS DE LOS FUNGICIDAS ORGANOFOSFORADOS Y CARBAMATOS EN LA SALUD DE LOS ESCOLARES. 2015. JS Luna, MS Osorio, DS Galvan, JP Rodriguez, SF Pelaez. Revista Ciencia Unemi 8 (16), 62-67. ISSN 2528-7737. Disponible en: http://ojs.unemi.edu.ec/index.php/cienciaunemi/article/view/219
ACTIVIDAD MINERA Y SU IMPACTO EN LA SALUD HUMANA. ML Bravo, JS Luna, CQ Abad, MS Osorio, JP Rodriguez . 2016. Revista Ciencia Unemi 9 (17), 92-100.  ISSN 2528-7737. Disponible en: http://ojs.unemi.edu.ec/index.php/cienciaunemi/article/view/255
INCIDENCIA DE LAS INTOXICACIONES: UN CASO EN HOSPITAL DE ECUADOR. MS Osorio, AL Vivanco, JS Luna, ML Bravo, DS Galvan. 2016. Revista Ciencia Unemi 9 (19), 77-83. ISSN 2528-7737. Disponible en: http://ojs.unemi.edu.ec/index.php/cienciaunemi/article/view/328
Libro
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/6654
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/6920
Notas
Int. J. Environment and Pollution, Vol. 55, Nos. 1/2/3/4, 2014. "Presaxio rigional air quality modelling system: validation and aplications". Jose A. Souto, Santiago Saavedra, Angel Rodriguez, MAria Dios, Javier López, Anel Hernandez Garcés, DAvis CArtelle, Jose Manuel Vellón, Nuria Gallego, Maia L. Macho
Artigos en revistas internacionais
O. G. Gonzalo, I. Ruiz, M. Soto. (2017) Integrating Pretreatment And Denitrification in Constructed Wetland Systems. Sci Total Environ. 2017 Apr 15;584-585:1300-1309. doi: 10.1016/j.scitotenv.2017.01.217.
Torrijos V., Gonzalo O.G., Trueba A., Ruiz I., Soto M. (2016) Effect of by-pass and effluent recirculation on nitrogen removal in hybrid constructed wetlands for domestic and industrial wastewater treatment 103:92-100. DOI:10.1016/j.watres.2016.07.028.
Artigos en revistas nacionais
http://www.unemi.edu.ec/ojs/index.php/cienciaunemi/index
http://www.unemi.edu.ec/ojs/index.php/cienciaunemi/index
http://www.unemi.edu.ec/ojs/index.php/cienciaunemi/index
Artigos en revistas internacionais
Vidal Romaní J. R., Vaqueiro Rodríguez, M., González López, L., Sanjurjo Sánchez, J. (2014). Bioweathering and development of cavities related to underground water circulation in magmatic rock massifs. Environmental Earth Sciences.

Oferta de prazas

curso 2022/2023
Oferta xeral 15