Grao en Creación Dixital, Animación e Videoxogos

2023/2024 · 240 créditos

Que se aprende

O Grao en Creación Dixital, Animación e Videoxogos exponse como un programa formativo de catro anos académicos de duración. No deseño do seu plan de estudos abárcase o proceso completo de produción de animación e videoxogos desde diferentes puntos de vista, incluíndo o creativo, técnico, artístico e comercial. Para levar a cabo esta formulación, organízase a cronoloxía do plan de estudos de maneira que o alumno adquira progresivamente os coñecementos que lle permitan deseñar e desenvolver os diferentes contidos que se irán integrando dentro do proceso global de produción.

Buscouse comezar en etapas temperás do plan de estudos con aqueles contidos que, polas súas características, dificultade, ou curva de aprendizaxe, requiren dun certo tempo de práctica e maduración para adquirir a habilidade suficiente como para conseguir resultados aceptables dentro dunha produción. Desta forma, ao chegar aos cursos finais o alumno estará dotado coas habilidades necesarias para realizar os proxectos que se expoñen no plan de estudos e especialmente o Traballo Final de Grao.

As materias máis orientadas á industria, aspectos legais, e empresa, situáronse nos cursos finais, debido a que será o momento en que o alumno teña un grao de madurez máis adecuado para asimilar eses coñecementos, ademais de estar máis próximo á súa saída ao mercado laboral, e por tanto o nivel de interese nestes temas será maior.

No primeiro curso comézase coas bases teóricas e unha visión global do proceso de produción de animación e videoxogos onde irán encaixando as diferentes pezas que se distribúen nas materias ao longo dos cursos. Tamén se comeza neste curso coas bases artísticas e técnicas para a creación de contidos dixitais (debuxo, modelado, iluminación, programación), comúns tanto a producións de animación como videoxogos, que en cursos posteriores especializaranse para aplicalas a cada campo.

O segundo curso céntrase na produción de animación, de forma que se estuda o proceso completo desde a ideación ata a montaxe dunha peza de animación. Ao finalizar o curso, os alumnos realizarían un proxecto de animación completo, onde poñerían en práctica os contidos de diferentes materias dentro dunha produción real.

O terceiro curso oriéntase á creación de contidos interactivos, especialmente videoxogos. Apoiándose en todos os coñecementos e habilidades adquiridos nos cursos anteriores, profúndase nas diferentes tarefas que compoñen o deseño e desenvolvemento de videoxogos, finalizando cun proxecto xogable. Os conceptos utilizados en animación son adaptados á produción de videoxogos, co que se completa a visión xeral de ambas as industrias analizando as súas similitudes e particularidades.

O cuarto e último curso oriéntase en tres direccións. Por unha banda, a especialización que decidirá o alumno mediante a elección de materias optativas, que complementan e amplían os contidos estudados nos tres primeiros cursos. Por outra banda, a materia de empresa e emprendemento, xunto coas prácticas externas (ambas as obrigatorias) prepararán ao alumnado para enfrontarse ao mundo profesional, xa sexa mediante o autoemprego ou o traballo por conta allea. Finalmente desenvolverase o Traballo Final de Grao ( TFG) consistente nunha produción de animación ou un videoxogo dentro dun grupo de traballo.

Saídas profesionais e académicas

Este grao dotará aos seus egresados dunha formación completa, xeneralista e multidisciplinar, que permita coñecer en profundidade todo este proceso de desenvolvemento, e en consecuencia poder abordar desde a súa concepción ata a súa implementación final e comercialización calquera proxecto de creación dixital nos campos da animación e os videoxogos.

A súa educación nas facetas artística, narrativa, técnica e de produción, permitiralles expandir as súas capacidades e talento en calquera desas liñas, á vez que lles dotará dunha linguaxe común para relacionarse con especialistas destes sectores, para desenvolver a actividade profesional tanto como membros dun equipo de traballo como nunha faceta de tipo emprendedor, impulsando novos proxectos empresariais deste sector.

Contorno profesional no que se sitúa

En abril de 2016 publicouse o estudo Empregos do Futuro no Sector Audiovisual, elaborado por Price Waterhouse Coopers e a Fundación Atresmedia. Este estudo tratou de identificar, a partir de entrevistas con máis de 100 directivos de recursos humanos de empresas do sector audiovisual, os novos tipos de emprego que se xerarán nos próximos anos no sector audiovisual, ademais das habilidades que devanditos empregos van requirir.

De entre as múltiples conclusións incluídas neste estudo, e de entre as referidas ao ámbito da animación e os videoxogos, pódense destacar as seguintes:

  • Os subsectores dentro do ámbito audiovisual con núcleo de negocios tecnolóxico, e en particular os videoxogos e a animación 3D, son os que presentarán un maior potencial de xeración de emprego.
  • Estes empregos serán xerados principalmente por compañías de carácter tecnolóxico que darán servizo ás empresas tradicionais.
  • Demandaranse fundamentalmente perfiles especialistas, pero capaces de actuar con polivalencia e en continua reciclaxe.
  • Os principais coñecementos xeneralistas que deberán ter os empregados do futuro serán principalmente os do ámbito tecnolóxico. A adquisición dos devanditos coñecementos será responsabilidade das universidades e das compañías.

Saídas profesionais e académicas

O grao en Creación Dixital, Animación e Videoxogos forma aos seus estudantes nun amplo abanico de disciplinas que lles achegará un coñecemento xeneralista dos diferentes ámbitos que constitúen esta industria.

O sector da animación e os videoxogos conta con múltiples perfís profesionais nos que o estudante poderá desenvolver o seu talento específico:

  • Ideación, desde o deseño do concepto global do produto ao detalle dos seus compoñentes: Deseñador de produto. Deseñador de personaxes e contornas. Artista de concepto. Artista de Storyboard. Deseño de produción. Deseño de ambientación sonora. Guionista. Deseño narrativo, de interacción e niveis de xogo. Experto en xogabilidade e experiencia de usuario.
  • Creación, desenvolvemento, e posta en funcionamento dos elementos necesarios para a creación dixital 3D: Modelador de personaxes e escenarios. Experto en Layout, Set-up/Rigger. Animador nas súas múltiples facetas (obxectos, personaxes, multitudes, simulación). Artista de iluminación e render. Deseñador de materiais. Director técnico. Desarrollador de personaxes. Desarrollador de niveis de xogo. Programador. Técnico en captura de movemento. Desarrollador para dispositivos avanzados (Realidade Mixta, interacción natural, etc). Artista de efectos visuais, composición e integración de vídeo e 3D.
  • Produción e materialización dun produto de creación dixital, seguindo un plan de traballo e un orzamento previos: Produtor. Director. Editor/ Publisher. Experto en comercialización e monetización, coñecedor do sector empresarial e o seu marco legal.

Empresas e institucións colaboradoras

Produtoras audiovisuais, empresas e estudos do sector dos videoxogos, e en xeral, compañías e institucións que producen ou requiren contidos de creación dixital mediante imaxes e contornas interactivos virtuais.

Planificación do ensino

Estrutura do estudo

Os estudos de grao organízanse por cursos. Fai clic nun curso para obter máis información.

  Guía Carácter Cuadr. créditos
Produción da Animación e o Videoxogo Formación básica 6 ECTS
Linguaxe e Narrativa Gráficas e Audiovisuais Formación básica 6 ECTS
Historia da Animación e os Videoxogos Formación básica 6 ECTS
Debuxo Anatómico Formación básica 6 ECTS
Modelaxe 1 Obrigatorio 6 ECTS
Debuxo de Contornas e Arte de Concepto Formación básica 6 ECTS
Materiais e Iluminación Obrigatorio 6 ECTS
Animación 1 Obrigatorio 6 ECTS
Fundamentos de Programación Formación básica 6 ECTS
Gráficos por Computador Formación básica 6 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Guión Formación básica 6 ECTS
Dirección e Realización Formación básica 6 ECTS
Deseño de Produción para Animación e Videoxogos Obrigatorio 6 ECTS
Modelaxe 2 Obrigatorio 6 ECTS
Animación 2 Obrigatorio 6 ECTS
Edición e Montaxe Formación básica 6 ECTS
Deseño Sonoro Obrigatorio 6 ECTS
Animación de Personaxes Obrigatorio 6 ECTS
Proxecto de Animación Obrigatorio 6 ECTS
Programación Orientada a Obxectos Obrigatorio 6 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Sector da Animación e o Videoxogo Obrigatorio 6 ECTS
Posprodución 3D e Efectos Visuais Obrigatorio 6 ECTS
Deseño de Niveis e Xogabilidade Obrigatorio 6 ECTS
Deseño Narrativo e de Interfaces Obrigatorio 6 ECTS
Desenvolvemento de Videoxogos 1 Obrigatorio 6 ECTS
Programación de Videoxogos Obrigatorio 6 ECTS
Son Obrigatorio 6 ECTS
Desenvolvemento de Videoxogos 2 Obrigatorio 6 ECTS
Desenvolvemento de Personaxes Obrigatorio 6 ECTS
Proxecto de Videoxogo Obrigatorio 6 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Públicos e Xogadores Optativo 4,5 ECTS
Arte Dixital e Electrónica Optativo 4,5 ECTS
Shading Optativo 4,5 ECTS
Interpretación de Personaxes Animados Optativo 4,5 ECTS
Animación 2D Optativo 4,5 ECTS
Videoxogos 2D Optativo 4,5 ECTS
Prezos e Distribución de Animación e Videoxogos Optativo 4,5 ECTS
Empresa e Emprendemento Obrigatorio 6 ECTS
Inglés Profesional Obrigatorio 6 ECTS
Promoción e Publicidade de Animación e Videoxogos Optativo 4,5 ECTS
Técnicas Avanzadas de Render Optativo 4,5 ECTS
Efectos Especiais en Animación Optativo 4,5 ECTS
Xogos Serios Optativo 4,5 ECTS
Marco Legal da Animación e os Videoxogos Optativo 4,5 ECTS
Prácticas Externas Obrigatorio 9 ECTS
Traballo Fin de Grao Obrigatorio 12 ECTS

 BOE co plan de estudos (PDF)

Profesorado

O ensino do plan de estudos está a cargo de docentes dos departamentos de: Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información, Dereito Privado, Dereito Público, Empresa, Enxeñaría Civil, Enxeñaría de Computadores, Enxeñaría Industrial, Expresión Gráfica Arquitectónica, Letras e Socioloxía e Ciencias da Comunicación.

Os estudos de grao organízanse por cursos. Fai clic nun curso para obter máis información.

Accións para a mobilidade do estudantado

A UDC mantén convenios de mobilidade de estudantes con universidades e institucións de educación superior de catro continentes. Cada curso académico publícanse varias convocatorias de mobilidade de estudantes para que estes poidan cursar parte dos seus estudos nunha desas institucións (un semestre ou un ano académico completo), obtendo pleno recoñecemento académico ao seu regreso no expediente UDC do estudante.

Nesas convocatorias publícanse as prazas das que a UDC dispón para ofrecer aos estudantes dos distintos centros e, no seu caso, as condicións específicas de cada unha delas. Do mesmo xeito, todos os anos convócanse bolsas para financiar a realización de prácticas no estranxeiro por parte dos estudantes

As prácticas serán tamén recoñecidas como parte do seu expediente académico ou no suplemento europeo ao título. O estudante é libre para buscar a empresa ou institución de destino do EEES na que desexa facer as prácticas. A estes efectos, a UDC ten un taboleiro virtual no que se publican as ofertas que chegan ao seu coñecemento.

As convocatorias de mobilidade xestiónanse conxuntamente nos centros de procedencia dos estudantes, baixo a dirección dos Responsables de Relacións Internacionais dos centros, e na Oficina de Relacións Internacionais da Universidade (ORI). Os requisitos xerais para acceder a unha praza de mobilidade, os dereitos e obrigacións dos estudantes, así como o procedemento para conceder as prazas regúlanse no Regulamento de Mobilidade da UDC.