Grao en Nanociencia e Nanotecnoloxía

2023/2024 · 240 créditos

Que se aprende

Este grao dotará aos seus egresados dunha formación completa, transversal e multidisciplinar que lles permitirá coñecer en profundidade os fundamentos de Nanociencia e Nanotecnoloxía para poder abranguer todos os procesos de desenvolvemento, investigación e aplicación dos nanomateriais. Os alumnos adquirirán as competencias, coñecementos e habilidades para desenvolver o seu traballo nun campo dos nanomateriais e os fenómenos fisicoquímicos realcionados con estes. Ademais, os alumnos que cursen este grao serán competentes para integrarse nun mercado laboral en calquera dos eidos relacionados co título e saberán valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Saídas profesionais e académicas

Saídas profesionais e académicas

As posibilidades de emprego son moi amplias. Os egresados poderán aplicar as súas capacidades e talento en calquera das posibles aplciacións da Nanociencia e a Nanotecnoloxía, estando en condicións de traballar conxuntamente co especialistas, investigadores, axentes, institucións e profesionais de distintos sectores, pero tamén en situación de impulsar os seus propios proxectos como emprendedores. A Nanociencia é unha disciplina de carácter fundamental e a Nanotecnoloxía presenta unha inclinación tecnolóxica e aplicada, pero ambas as dúas disciplinas están a conectar con todos os sectores científico – técnicos e, a partir destas, están xurdindo innovacións científico –tecnolóxicas que dan respostas a moitos problemas da sociedade actual (abranguendo campos como medicina, farmacia, física, química, bioloxía, tecnoloxías da información e da comunicación, producción e almacenamento de enerxía, novos materiais, fabricación nanométrica, tecnoloxía dos alimentos, tecnoloxías da auga e do medio ambiente, etc). Nun futuro inmediato, tendremos moitos outros sectores e tecnolóxia que mellorarán e incrementarán o noso benestar e contribuirán á sustentabilidade da nosa sociedade, algúns dos cales non podemos imaxinar neste momento. Por todo isto, constitúen un dos motores máis iportantes da nova industria y da sociedade do coñecemento.

Planificación do ensino

Estrutura do estudo

Os estudos de grao organízanse por cursos. Fai clic nun curso para obter máis información.

  Guía Carácter Cuadr. créditos
Fundamentos de Matemáticas Formación básica 6 ECTS
Mecánica e Ondas Formación básica 6 ECTS
Bioloxía Celular Formación básica 6 ECTS
Laboratorio Básico Integrado Formación básica 6 ECTS
Química: Enlace e Estrutura Formación básica 6 ECTS
Cristalografía e Simetría Formación básica 6 ECTS
Electricidade e Magnetismo Formación básica 6 ECTS
Química: Equilibrio e Cambio Formación básica 6 ECTS
Ampliación de Cálculo Formación básica 6 ECTS
Fundamentos de Informática Formación básica 6 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Química dos Elementos Obrigatorio 6 ECTS
Reactividade Orgánica Obrigatorio 6 ECTS
Métodos Numéricos e Estatísticos Obrigatorio 6 ECTS
Análise Instrumental Obrigatorio 6 ECTS
Fundamentos de Cuántica Obrigatorio 6 ECTS
Ecuacións Diferenciais Obrigatorio 6 ECTS
Espectroscopía Obrigatorio 6 ECTS
Termodinámica: Equilibrio e Fases Obrigatorio 6 ECTS
Bioquímica Estrutural Obrigatorio 6 ECTS
Síntese e Preparación de Nanomateriais Obrigatorio 6 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Ciencia de Superficies Obrigatorio 6 ECTS
Estado Sólido Obrigatorio 6 ECTS
Bioquímica Molecular e Metabólica Obrigatorio 6 ECTS
Microbioloxía e Inmunoloxía Obrigatorio 6 ECTS
Técnicas de Caracterización de Nanomateriais 1 Obrigatorio 6 ECTS
Cinética e Catálise Obrigatorio 6 ECTS
Química Supramolecular Obrigatorio 6 ECTS
Polímeros Obrigatorio 6 ECTS
Fundamentos de Biotecnoloxía Obrigatorio 6 ECTS
Técnicas de Caracterización de Nanomateriais 2 Obrigatorio 6 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Sensorización Obrigatorio 6 ECTS
Nanotoxicoloxía Obrigatorio 6 ECTS
Fotónica e Optoelectrónica Obrigatorio 6 ECTS
Nanociencia e Nanotecnoloxía Computacional Obrigatorio 6 ECTS
Computación Cuántica Optativo 4,5 ECTS
Máquinas Moleculares Optativo 4,5 ECTS
Nanotecnoloxía en Medicina Optativo 4,5 ECTS
Nanotecnoloxía en Medio Ambiente Optativo 4,5 ECTS
Nanotecnoloxía en Instrumentación e Robótica Optativo 4,5 ECTS
Nanofabricación Obrigatorio 6 ECTS
Física na Nanoescala Optativo 4,5 ECTS
Cristalografía Avanzada Optativo 4,5 ECTS
Nanotecnoloxía en Farmacia Optativo 4,5 ECTS
Nanotecnoloxía na Industria Alimentaria Optativo 4,5 ECTS
Nanomateriais en Enxeñaría Civil Optativo 4,5 ECTS
Prácticas Externas Obrigatorio 6 ECTS
Traballo Fin de Grao Obrigatorio 6 ECTS

 BOE co plan de estudos (PDF)

Profesorado

O ensino do plan de estudos está a cargo de docentes dos departamentos de: Bioloxía, Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información, Enxeñaría Civil, Enxeñaría de Computadores, Enxeñaría Industrial, Enxeñaría Naval e Industrial, Física e Ciencias da Terra, Fisioterapia, Medicina e Ciencias Biomédicas, Matemáticas e Química.

Os estudos de grao organízanse por cursos. Fai clic nun curso para obter máis información.

Accións para a mobilidade do estudantado

A UDC mantén convenios de mobilidade de estudantes con universidades e institucións de educación superior de catro continentes. Cada curso académico publícanse varias convocatorias de mobilidade de estudantes para que estes poidan cursar parte dos seus estudos nunha desas institucións (un semestre ou un ano académico completo), obtendo pleno recoñecemento académico ao seu regreso no expediente UDC do estudante.

Nesas convocatorias publícanse as prazas das que a UDC dispón para ofrecer aos estudantes dos distintos centros e, no seu caso, as condicións específicas de cada unha delas. Do mesmo xeito, todos os anos convócanse bolsas para financiar a realización de prácticas no estranxeiro por parte dos estudantes

As prácticas serán tamén recoñecidas como parte do seu expediente académico ou no suplemento europeo ao título. O estudante é libre para buscar a empresa ou institución de destino do EEES na que desexa facer as prácticas. A estes efectos, a UDC ten un taboleiro virtual no que se publican as ofertas que chegan ao seu coñecemento.

As convocatorias de mobilidade xestiónanse conxuntamente nos centros de procedencia dos estudantes, baixo a dirección dos Responsables de Relacións Internacionais dos centros, e na Oficina de Relacións Internacionais da Universidade (ORI). Os requisitos xerais para acceder a unha praza de mobilidade, os dereitos e obrigacións dos estudantes, así como o procedemento para conceder as prazas regúlanse no Regulamento de Mobilidade da UDC.