Programa Oficial de Doutoramento en Protección do Patrimonio Cultural

2023/2024

Que se aprende

O programa abarca unha gran cantidade de temáticas sobre o Patrimonio Cultural, dado que participan nel máis de 50 profesores, principalmente das tres universidades de Galicia, pero tamén doutras universidades de España, Europa e outros países. Entre os diversos ámbitos que cobre o Programa, os máis destacados enfócanse sobre todo en varias temáticas:

 • Caracterización, estudo da deterioro e conservación de materiais e elementos patrimoniais.
 • Investigación en procedementos de conservación e restauración de elementos patrimoniais.
 • Investigación histórica, arqueolóxica e antropolóxica do Patrimonio cultural
 • Investigación do Patrimonio Xeolóxico e Paleontolóxico.

Competencias xenéricas

 • Comprensión sistemática dun campo de estudo e dominio das habilidades e métodos de investigación relacionados co devandito campo.
 • Capacidade de concibir, deseñar ou crear, poñer en práctica e adoptar un proceso substancial de investigación ou creación.
 • Capacidade para contribuír á ampliación das fronteiras do coñecemento a través dunha investigación orixinal.
 • Capacidade de realizar unha análise crítica e de avaliación e síntese de ideas novas e complexas.
 • Capacidade de comunicación coa comunidade académica e científica e coa sociedade en xeral acerca dos seus ámbitos de coñecemento nos modos e idiomas de uso habitual na súa comunidade científica internacional.
 • Capacidade de fomentar, en contextos académicos e profesionais, o avance científico, tecnolóxico, social, artístico ou cultural dentro dunha sociedade baseada no coñecemento.
 • Desenvolverse en contextos nos que hai pouca información específica.
 • Atopar as preguntas craves que hai que responder para resolver un problema complexo.
 • Deseñar, crear, desenvolver e emprender proxectos novos e innovadores no seu ámbito de coñecemento.
 • Traballar tanto en equipo como de maneira autónoma nun contexto internacional ou multidisciplinar.
 • Integrar coñecementos, enfrontarse á complexidade e formular xuízos con información limitada.
 • A crítica e defensa intelectual de solucións.

Competencias específicas

 • - Adquirir a capacidade de abordar, desde un punto de vista científico, novos retos de investigación na protección do Patrimonio Cultural .
 • - Adquisición de coñecemento científico rigoroso e profundo sobre algún aspecto relacionado coa protección do Patrimonio Cultural.
 • - Adquirir a habilidade de aplicar o método científico no estudo, conservación e xestión do Patrimonio Cultural.
 • - Capacidade para crear, desenvolver e emprender proxectos novos e innovadores no ámbito da investigación sobre Patrimonio Cultural.
 • - Capacidade de traballo en equipos de forma coordinada e complementaria.
 • - Adquirir capacidade autocrítica e saber avaliar o rigor e orixinalidade dos resultados da investigación.
 • - Capacidade para a redacción e exposición de textos científicos.
 • - Adquirir a capacidade de integrarse en grupos multidisciplinares de investigación no campo da protección do Patrimonio Cultural.

Saídas profesionais e académicas

Saídas profesionais e académicas

O mercado laboral do Programa comprende un amplo marco de actuacións e temáticas. Por iso esténdese desde postos docentes e investigadores en todas as áreas que se abarcan, en Universidades e Centros de Investigación. Así mesmo, o ámbito académico esténdese á colaboración con organismos relacionados e que dependen de Concellos, Deputacións Provinciais, Comunidades autónomas e o Estado.

Empresas e institucións colaboradoras

O doutoramento mantén numerosas colaboracións a nivel local, rexional, nacional e internacional con organismos públicos e empresas relacionadas co Patrimonio Cultural, existindo unha colaboración moi próxima coa maior parte de Profesores membros do Programa e que se materializan en múltiples proxectos de colaboración.

Liñas de investigación

Estas son as liñas de investigación principáis deste programa de doutoramento:

 • Caracterización de materiais, contorna, diagnóstico e intervención directa.
 • Patrimonio cultural: territorio, identidade e memoria.
 • Xeotecnoloxías aplicadas ao patrimonio.

Planificación do ensino

Complementos de formación específicos

No caso de que o doutorando careza da formación previa completa esixida no programa, a súa admisión no programa poderá quedar condicionada á superación de complementos de formación específicos, que poderán ser materias ou módulos de máster e grao. Os complementos asignados a un mesmo doutorando non poderán superar os 15 créditos ECTS e poderán realizarse de forma previa ou simultánea á matrícula en tutela académica no programa.

No caso de realización simultánea o alumnado deberá matricularse destes complementos no momento de formalizar a matrícula de tutela académica no programa, que deberán superarse no prazo máximo de tres cuadrimestres consecutivos. De non facelo así, o alumnado causará baixa no programa.

Tamén podes consultar o Regulamento de Estudos de Doutoramento da UDC, Artigo 16: Admisión.

Actividades formativas da EIDUDC

Actividades formativas da EIDUDC

Actividades formativas do programa

O Programa consta de actividades formativas transversais e específicas:

 • - Iniciación á investigación.
 • - Procedementos analíticos básicos en Patrimonio.
 • - Materiais rochosos usados en Patrimonio Cultural. Influencia da mineraloxía e textura na susceptibilidade ao deteriroro e na eficacia de tratamentos.
 • - Dereito urbanístico e do medio ambiente na xestión do Patrimonio Cultural.
 • - Protección do Patrimonio Cultural Subacuático.
 • - Produtos Cartográficos e Novas Tecnoloxías.
 • - Patrimonio Cultural Iberoamericano.
 • - Métodos de limpeza aplicados en Patrimonio Construído en roca: químicos, mecánicos e láser. Eficacia.
 • - Curso de colorimetría aplicada no Patrimonio Cultural.
 • - Coñecemento da contorna xeolóxica urbana.
 • - Colonizadores de monumentos graníticos.
 • - Procura, selección e xestión de bases de información científica.
 • - Ferramentas e claves para a comunicación e difusión de traballos de investigación.
 • - Defensa do Plan de investigación.
 • - Presentación de comunicacións en congresos científicos internacionais. .
 • - Realización de estancias de investigación.
 • - Valor e significado do Patrimonio Cultural.
 • - Tecnoloxías e formas de alteración do ben cultural.
 • - Conservación e restauración de obras de arte.

Compromiso documental de supervisión

Especifica a relación académica entre o doutorando e a Universidade, os seus dereitos e deberes, incluídos os posibles dereitos de propiedade intelectual e/ou industrial derivados da investigación, así como a aceptación do procedemento de resolución de conflitos e a súa duración. Inclúe tamén os deberes do/a titor/a do doutorando e do seu director ou directora de tese.

O devandito compromiso será asinado por unha representación específica designada pola universidade, o/a titor/a e o doutorando, nun prazo máximo dun mes que comezará a contar desde a data da matrícula, mentres que a sinatura do/a director/a se incorporará no momento da súa designación.

Este compromiso de supervisión engadirase ao documento de actividades do doutorando no momento da súa sinatura por todas as persoas implicadas.

Tamén podes consultar o Regulamento de Estudos de Doutoramento da UDC, Artigo 31: Compromiso de supervisión.

Plan de investigación

Nun prazo de seis meses logo da matrícula, o estudante elaborará un Plan de Investigación que incluirá a metodoloxía, os obxectivos, os medios e a planificación temporal. O plan presentarase avalado co informe do director e/ou titor e deberá ser aprobado pola CAPD. Este plan poderá mellorarse no proceso de avaliación anual contando co aval do director e/ou titor.

Anualmente, a CAPD avaliará o Plan de Investigación, xunto cos informes que a tal efecto deberán emitir o titor/a e/ou o director/a, e o documento de actividades. A avaliación positiva será requisito indispensable para continuar no programa. En caso de avaliación negativa, o estudante elaborará un novo Plan que será avaliado no prazo de seis meses. En caso de nova avaliación negativa, causará baixa definitiva no programa.

Tamén podes consultar o Regulamento de Estudos de Doutoramento da UDC, Artigo 30: Plan de investigación.

Profesorado

Enxeñaría do terreo
Paleontoloxía Xeodinámica externa

Accións para a mobilidade do estudantado

A UDC mantén convenios de mobilidade de estudantes con universidades e institucións de educación superior de catro continentes. Cada curso académico publícanse varias convocatorias de mobilidade de estudantes para que estes poidan cursar parte dos seus estudos nunha desas institucións (un semestre ou un ano académico completo), obtendo pleno recoñecemento académico ao seu regreso no expediente UDC do estudante.

Nesas convocatorias publícanse as prazas das que a UDC dispón para ofrecer aos estudantes dos distintos centros e, no seu caso, as condicións específicas de cada unha delas. Do mesmo xeito, todos os anos convócanse bolsas para financiar a realización de prácticas no estranxeiro por parte dos estudantes

As prácticas serán tamén recoñecidas como parte do seu expediente académico ou no suplemento europeo ao título. O estudante é libre para buscar a empresa ou institución de destino do EEES na que desexa facer as prácticas. A estes efectos, a UDC ten un taboleiro virtual no que se publican as ofertas que chegan ao seu coñecemento.

As convocatorias de mobilidade xestiónanse conxuntamente nos centros de procedencia dos estudantes, baixo a dirección dos Responsables de Relacións Internacionais dos centros, e na Oficina de Relacións Internacionais da Universidade (ORI). Os requisitos xerais para acceder a unha praza de mobilidade, os dereitos e obrigacións dos estudantes, así como o procedemento para conceder as prazas regúlanse no Regulamento de Mobilidade da UDC.