Máster Universitario en Bioloxía Mariña

2023/2024 · 90 créditos

Que se aprende

O programa detallado do plan de estudos do Mestrado pode consultarse en: masterbioloxiamariña.uvigo.es.

Saídas profesionais e académicas

Saídas profesionais e académicas

Algunhas oportunidades de emprego para os titulados do Mestrado son: (1) investigación (2), xestión ambiental (3) conservación, (4) traballo fóra do ámbito biolóxico (por exemplo, xestión, administración, turismo), (5) avaliación e xestión dos recursos mariños, (6) autoridades costeiras (7), goberno e laboratorios de investigación da universidade, (8) industria de entretemento e ocio, (9) industria farmacéutica.

Planificación do ensino

Estrutura do estudo

Os estudos de máster organízanse por módulos. Fai clic nun módulo para obter máis información.

  Guía Carácter Cuadr. créditos
O Medio Mariño: Oceanografía Física Obrigatorio 3 ECTS
Botánica Mariña Obrigatorio 3 ECTS
Zooloxía Mariña Obrigatorio 3 ECTS
Microbioloxía Mariña Obrigatorio 3 ECTS
Ecoloxía Mariña Obrigatorio 3 ECTS
Fisioloxía de Organismos Mariños Obrigatorio 6 ECTS
Bases Moleculares da Adaptación ao Medio Mariño Obrigatorio 3 ECTS
Técnicas de Estudo de Organismos Mariños Obrigatorio 3 ECTS
Deseño Experimental e Recursos de Información Obrigatorio 3 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Prácticas Externas Obrigatorio 18 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Traballo Fin de Máster Obrigatorio 12 ECTS

 BOE co plan de estudos (PDF)

Profesorado

O ensino do plan de estudos está a cargo dos seguintes docentes:

Os estudos de máster organízanse por módulos. Fai clic nun módulo para obter máis información.

Accións para a mobilidade do estudantado

A UDC mantén convenios de mobilidade de estudantes con universidades e institucións de educación superior de catro continentes. Cada curso académico publícanse varias convocatorias de mobilidade de estudantes para que estes poidan cursar parte dos seus estudos nunha desas institucións (un semestre ou un ano académico completo), obtendo pleno recoñecemento académico ao seu regreso no expediente UDC do estudante.

Nesas convocatorias publícanse as prazas das que a UDC dispón para ofrecer aos estudantes dos distintos centros e, no seu caso, as condicións específicas de cada unha delas. Do mesmo xeito, todos os anos convócanse bolsas para financiar a realización de prácticas no estranxeiro por parte dos estudantes

As prácticas serán tamén recoñecidas como parte do seu expediente académico ou no suplemento europeo ao título. O estudante é libre para buscar a empresa ou institución de destino do EEES na que desexa facer as prácticas. A estes efectos, a UDC ten un taboleiro virtual no que se publican as ofertas que chegan ao seu coñecemento.

As convocatorias de mobilidade xestiónanse conxuntamente nos centros de procedencia dos estudantes, baixo a dirección dos Responsables de Relacións Internacionais dos centros, e na Oficina de Relacións Internacionais da Universidade (ORI). Os requisitos xerais para acceder a unha praza de mobilidade, os dereitos e obrigacións dos estudantes, así como o procedemento para conceder as prazas regúlanse no Regulamento de Mobilidade da UDC.