Máster Universitario en Enxeñaría Mariña

2023/2024 · 60 créditos

Que se aprende

 • Adquírense as competencias a nivel de xestión para o desenvolvemento da actividade profesional de xefe de máquinas da Mariña Mercante.
 • Adquírense competencias para o desenvolvemento de actividades de inspección tanto no ámbito da Administración, como das sociedades de clasificación.
 • Adquírense os coñecementos necesarios para dar inicio á actividade investigadora e a elaboración dunha tese de doutoramento.
 • Adquírense coñecementos para o desenvolvemento de actividades no sector enerxético e industrial.

Saídas profesionais e académicas

Saídas profesionais e académicas

 • Xefe de máquinas da Mariña Mercante
 • Administración marítima.
 • Navieiras.
 • Inspección e sociedades de clasificación de buques.
 • Estaleiros e instalacións enerxéticas e industriais.
 • Xestión e auditoría enerxéticas.
 • Investigación e docencia no ámbito universitario.

Planificación do ensino

As materias poden impartirse en castelán, galego e/ou inglés, segundo conste nas guías docentes de cada materia.

Estrutura do estudo

Os estudos de máster organízanse por módulos. Fai clic nun módulo para obter máis información.

  Guía Carácter Cuadr. créditos
Instalacións de Propulsión Obrigatorio 6 ECTS
Enxeñaría de Mantemento Obrigatorio 6 ECTS
Instalacións Eléctricas de Propulsión Mariña Obrigatorio 6 ECTS
Control Avanzado de Sistemas Mariños Obrigatorio 6 ECTS
Equipos e Servizos Marítimos Obrigatorio 6 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Traballo Fin de Máster Obrigatorio 6 ECTS

 BOE co plan de estudos (PDF)

Profesorado

O ensino do plan de estudos está a cargo dos seguintes docentes:

Os estudos de máster organízanse por módulos. Fai clic nun módulo para obter máis información.

Accións para a mobilidade do estudantado

A UDC mantén convenios de mobilidade de estudantes con universidades e institucións de educación superior de catro continentes. Cada curso académico publícanse varias convocatorias de mobilidade de estudantes para que estes poidan cursar parte dos seus estudos nunha desas institucións (un semestre ou un ano académico completo), obtendo pleno recoñecemento académico ao seu regreso no expediente UDC do estudante.

Nesas convocatorias publícanse as prazas das que a UDC dispón para ofrecer aos estudantes dos distintos centros e, no seu caso, as condicións específicas de cada unha delas. Do mesmo xeito, todos os anos convócanse bolsas para financiar a realización de prácticas no estranxeiro por parte dos estudantes

As prácticas serán tamén recoñecidas como parte do seu expediente académico ou no suplemento europeo ao título. O estudante é libre para buscar a empresa ou institución de destino do EEES na que desexa facer as prácticas. A estes efectos, a UDC ten un taboleiro virtual no que se publican as ofertas que chegan ao seu coñecemento.

As convocatorias de mobilidade xestiónanse conxuntamente nos centros de procedencia dos estudantes, baixo a dirección dos Responsables de Relacións Internacionais dos centros, e na Oficina de Relacións Internacionais da Universidade (ORI). Os requisitos xerais para acceder a unha praza de mobilidade, os dereitos e obrigacións dos estudantes, así como o procedemento para conceder as prazas regúlanse no Regulamento de Mobilidade da UDC.