Máster Universitario en Contabilidade Superior e Auditoría de Contas

2023/2024 · 60 créditos

Que se aprende

Saídas profesionais e académicas

Saídas profesionais e académicas

Permite o acceso ao programa de doutoramento da Facultade de Economía e Empresa.

As principais saídas profesionais son:

No sector privado: auditor de contas; auditor interno; responsable da contabilidade de empresas de todos os sectores de actividade; controller; director financeiro de entidades lucrativas e non lucrativas.

No sector público: interventor-auditor de contas do Estado ou de comunidade autónoma; inspector de Facenda, inspector do Banco de España; inverventor da Administración local; doutoramento en Contabilidade e Auditoría de Contas.

Empresas e institucións colaboradoras

Convenio co Colexio de Economistas da Coruña

Planificación do ensino

Estrutura do estudo

Os estudos de máster organízanse por módulos. Fai clic nun módulo para obter máis información.

  Guía Carácter Cuadr. créditos
Fundamentos de Auditoría Obrigatorio 6 ECTS
Procedimentos de Auditoría Obrigatorio 6 ECTS
Informes de Auditoría Obrigatorio 6 ECTS
Contabilidade Superior I Obrigatorio 6 ECTS
Contabilidade Superior II Obrigatorio 6 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Prácticas en Empresas Obrigatorio anual 6 ECTS
Normas Internacionais de Información Financeira Obrigatorio 3 ECTS
Contabilidade Sectorial Obrigatorio 6 ECTS
Tecnoloxías de Comunicación e Sistemas Informáticos para a Contabilidade e a Auditoría Obrigatorio 6 ECTS
Seminarios de Actualización Contable Obrigatorio 3 ECTS
Prácticas en Empresas I Con restriccións Obrigatorio 3 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Traballo Fin de Máster Obrigatorio 6 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Principios de Microeconomía Obrigatorio anual 6 ECTS
Estatística I Obrigatorio anual 6 ECTS
Análise das Operacións Financeiras Obrigatorio anual 6 ECTS
Dereito do Traballo e da Seguridade Social Obrigatorio anual 6 ECTS
Contabilidade de Sociedades Obrigatorio anual 6 ECTS
Dereito da Empresa Obrigatorio anual 6 ECTS
Facenda Pública Española. Sistema Fiscal Obrigatorio anual 6 ECTS

 BOE co plan de estudos (PDF)

Profesorado

O ensino do plan de estudos está a cargo dos seguintes docentes:

Os estudos de máster organízanse por módulos. Fai clic nun módulo para obter máis información.

Accións para a mobilidade do estudantado

A UDC mantén convenios de mobilidade de estudantes con universidades e institucións de educación superior de catro continentes. Cada curso académico publícanse varias convocatorias de mobilidade de estudantes para que estes poidan cursar parte dos seus estudos nunha desas institucións (un semestre ou un ano académico completo), obtendo pleno recoñecemento académico ao seu regreso no expediente UDC do estudante.

Nesas convocatorias publícanse as prazas das que a UDC dispón para ofrecer aos estudantes dos distintos centros e, no seu caso, as condicións específicas de cada unha delas. Do mesmo xeito, todos os anos convócanse bolsas para financiar a realización de prácticas no estranxeiro por parte dos estudantes

As prácticas serán tamén recoñecidas como parte do seu expediente académico ou no suplemento europeo ao título. O estudante é libre para buscar a empresa ou institución de destino do EEES na que desexa facer as prácticas. A estes efectos, a UDC ten un taboleiro virtual no que se publican as ofertas que chegan ao seu coñecemento.

As convocatorias de mobilidade xestiónanse conxuntamente nos centros de procedencia dos estudantes, baixo a dirección dos Responsables de Relacións Internacionais dos centros, e na Oficina de Relacións Internacionais da Universidade (ORI). Os requisitos xerais para acceder a unha praza de mobilidade, os dereitos e obrigacións dos estudantes, así como o procedemento para conceder as prazas regúlanse no Regulamento de Mobilidade da UDC.