Máster Universitario en Enxeñaría Informática

2023/2024 · 90 créditos

Que se aprende

 • Estudo das necesidades da organización e determinación de requisitos, linguaxes e modelos, validación e prototipos, sistemas encaixados.
 • Deseño de sistemas de información.
 • Cloud Computing: capas e desenvolvemento de aplicacións.
 • Gráficos por computadora e tecnoloxías multimedia.
 • Modelos, técnicas e algoritmos de recuperación de información. Web semántica.
 • Dispositivos, aplicacións móbiles e a súa utilización na empresa.
 • Calidade, seguranza e auditoría informática.
 • Dirección de proxectos.
 • Sistemas de información na empresa, planificación, estrutura organizativa e sistemas de información.
 • Arquitectura de datos para a contorna analítica, Data Warehouse e Data Marts, integración de datos e minaría de datos.

Saídas profesionais e académicas

Saídas profesionais e académicas

 • Xestor de contas
 • Director de proxectos de sóftware
 • Xefe de proxecto de sóftware
 • Consultor TIC
 • Auditor TIC
 • Consultor de Business Intelligence
 • Responsable de seguridade
 • Especialista en téncicas de recuperación da información
 • Responsable de contornas multimedia
 • Investigador
 • Formador
 • Planificación do ensino

  Estrutura do estudo

  Os estudos de máster organízanse por módulos. Fai clic nun módulo para obter máis información.

    Guía Carácter Cuadr. créditos
  Dirección de Proxectos Obrigatorio 6 ECTS
  Planificación Estratéxica de Sistemas de Información Obrigatorio 6 ECTS
    Guía Carácter Cuadr. créditos
  Informática como Servizo Obrigatorio 6 ECTS
  Análise de Sistemas de Información Obrigatorio 6 ECTS
  Deseño de Sistemas de Información Obrigatorio 6 ECTS
  Recuperación da Información e Web Semántica Obrigatorio 6 ECTS
  Calidade, Seguridade e Auditoría Informática Obrigatorio 6 ECTS
  Arquitecturas e Plataformas Móbiles Obrigatorio 6 ECTS
  Interacción, Gráficos e Multimedia Obrigatorio 6 ECTS
  Intelixencia de Negocio Obrigatorio 6 ECTS
    Guía Carácter Cuadr. créditos
  Prácticas en Empresa Obrigatorio 12 ECTS
    Guía Carácter Cuadr. créditos
  Traballo Fin de Máster Obrigatorio 15 ECTS
    Guía Carácter Cuadr. créditos
  Emprendemento e Autoemprego Obrigatorio 3 ECTS
    Guía Carácter Cuadr. créditos
  Sistemas Intelixentes Obrigatorio 6 ECTS
    Guía Carácter Cuadr. créditos
  Xestión de Proxectos Obrigatorio 6 ECTS
    Guía Carácter Cuadr. créditos
  Servizos Multimedia Optativo 6 ECTS
  Seguridade nos Sistemas Informáticos Optativo 6 ECTS
  Calidade na Xestión TIC Optativo 6 ECTS
  Administración de Sistemas Operativos Optativo 6 ECTS
    Guía Carácter Cuadr. créditos
  Aseguramento da Calidade Optativo 6 ECTS
  Metodoloxías de Desenvolvemento Optativo 6 ECTS
  Arquitectura do Software Optativo 6 ECTS
  Enxeñaría de Requisitos Optativo 6 ECTS

   BOE co plan de estudos (PDF)

  Profesorado

  O ensino do plan de estudos está a cargo dos seguintes docentes:

  Os estudos de máster organízanse por módulos. Fai clic nun módulo para obter máis información.

  Accións para a mobilidade do estudantado

  A UDC mantén convenios de mobilidade de estudantes con universidades e institucións de educación superior de catro continentes. Cada curso académico publícanse varias convocatorias de mobilidade de estudantes para que estes poidan cursar parte dos seus estudos nunha desas institucións (un semestre ou un ano académico completo), obtendo pleno recoñecemento académico ao seu regreso no expediente UDC do estudante.

  Nesas convocatorias publícanse as prazas das que a UDC dispón para ofrecer aos estudantes dos distintos centros e, no seu caso, as condicións específicas de cada unha delas. Do mesmo xeito, todos os anos convócanse bolsas para financiar a realización de prácticas no estranxeiro por parte dos estudantes

  As prácticas serán tamén recoñecidas como parte do seu expediente académico ou no suplemento europeo ao título. O estudante é libre para buscar a empresa ou institución de destino do EEES na que desexa facer as prácticas. A estes efectos, a UDC ten un taboleiro virtual no que se publican as ofertas que chegan ao seu coñecemento.

  As convocatorias de mobilidade xestiónanse conxuntamente nos centros de procedencia dos estudantes, baixo a dirección dos Responsables de Relacións Internacionais dos centros, e na Oficina de Relacións Internacionais da Universidade (ORI). Os requisitos xerais para acceder a unha praza de mobilidade, os dereitos e obrigacións dos estudantes, así como o procedemento para conceder as prazas regúlanse no Regulamento de Mobilidade da UDC.