Grao aberto en Enxeñaría Industrial

2022/2023 · 60 créditos

Acceso e admisión

Nos prazos de matrícula establecidos poderán formalizar a súa matrícula os alumnos e alumnas que inicien os estudos de grao en calquera das titulacións da Universidade da Coruña e que cumpriren as condicións de acceso ou reuniren os requisitos de admisión establecidos no Real Decreto 412/2014 de 6 de xuño e na Normativa de xestión académica da Univesidade.

Aqueles alumnos e alumnas que pretendan iniciar os estudos de primeiro curso de grao deberán estar admitidos/as para formalizar a matrícula nas sucesivas resolucións da Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG).

 

Perfil recomendado

Entre as habilidades desexables nos estudantes que ingresan no programa formativo deste grao podemos citar as seguintes:

Capacidades básicas no manexo das novas tecnoloxías.

Capacidade de abstracción, de análise, síntese e razoamento lóxico.

Capacidade de traballo en equipo.

Sentido da organización, atención ao detalle e sentido práctico.

Curiosidade, imaxinación, creatividade, innovación e espírito emprendedor.

Interese polos avances científicos e tecnológicos.

Como coñecementos recomendados indícanse os seguintes: informática básica (internet, ofimática), matemáticas (Cálculo, álxebra lineal, xeometría, estatística e probabilidade), física, química, debuxo técnico e inglés.

Requisitos de acceso comúns

Poderán acceder aos estudos universitarios oficias de grao as persoas que reúnan algún dos requisitos establecidos no artículo 3 do Real decreto 412/2014 de 6 de xuño:

De non obter o recoñecemento, deberá incorporarse ao proceso xeral de admisión

As ABAU están organizadas para todo o sistema universitario galego por unha comisión mixta entre a Xunta de Galicia e as tres universidades galegas, a Comisión Interuniversitaria Galega, CIUG

A matrícula das ABAU faise a través da aplicación informática NERTA e, nos casos que proceda, nos lugares de entrega e recollida de documentos LERD, en calquera dos sete campus de Galicia

Solicitude e admisión

Proceso xeral de admisión: o alumnado que pretenda iniciar os estudos de primeiro curso de Grao, deberá realizar a preinscrición previa seguindo o procedemento e prazos establecidos pola CIUG, a través da aplicación informática NERTA

Cada alumno/a formalizará unha única solicitude de preinscrición na que indicará por orde de preferencia ata un máximo de cinco titulacións diferentes, podendo chegar ata un máximo de dez, no caso de titulacións iguais impartidas en diferentes centros universitarios e, nos casos que proceda, nos lugares de entrega e recollida de documentos LERD, en calquera dos sete campus de Galicia.

A CIUG publicará sucesivas resolucións de convocatoria a matrícula. A relación do alumnado convocado en cada prazo pode consultarse na aplicación informática NERTA. É un procedemento moi áxil con prazos curtos de matrícula.

O alumnado convocado a formalizar a matrícula, na titulación da súa preferencia da Universidade da Coruña, deberá facelo no prazo establecido pola resolución da CIUG, na web da UDC.

8 prazas ofertadas no curso 2022/2023

Criterios e procedementos de admisión

A CIUG é a responsable de publicar os criterios e procedementos de admisión nas titulacións de grao do Sistema Universitario Galego, para cada curso académico, na súa páxina web.

bolsas e axudas

Existe un sistema de bolsas para o estudantado que o precise. Os distintos criterios e prazos dependen do tipo de bolsa e o organismo que as convoca (propias, autonómicas e estatáis). Podes consultalas nos seguintes enlaces:

Evolución das notas de acceso ao estudo

Nesta gráfica pode comprobar cales foron a nota de acceso máis baixa, media e máis alta nas PAAU do alumnado que accederon ao estudo o longo dos anos.

Histograma das notas de acceso ao estudo no curso 2022/2023

Na gráfica inferior pode consultar a distribución das notas de acceso das PAAU do alumnado matriculado no estudo no curso indicado.

   
Nota máis baixa 10,130
Nota media 11,855
Nota máis alta 13,100
Total de alumnado das PAAU matriculados 9
Intervalo Alumnado (%)
10,1 ... 10,3 1 11,1 (%)
10,3 ... 10,5 1 11,1 (%)
10,9 ... 11,1 1 11,1 (%)
11,8 ... 12,0 1 11,1 (%)
12,0 ... 12,2 1 11,1 (%)
12,4 ... 12,5 1 11,1 (%)
12,5 ... 12,7 1 11,1 (%)
12,7 ... 12,9 1 11,1 (%)
12,9 ... 13,1 1 11,1 (%)