Programa Oficial de Doutoramento en Ciencias Sociais e Envellecemento

2024/2025

Acceso

Poderá acceder aos estudos de doutoramento da UDC o alumnado que cumpra algún dos requisitos recollidos no artigo 15 (Acceso) do Regulamento de Estudos de Doutoramento da UDC.

Admisión

Os estudantes que cumpren algún dos requisitos de acceso aos estudos de doutoramente poderán ser admitidos a un programa de doutoramento conforme aos requisitos específicos e criterios de valoración de méritos que foren propios do programa. A UDC incluirá os procedementose requisitos de admisión no plan de estudos.

A Admisión non implicará, en ningún caso, ningunha modificación dos efectos académicos e profesionais que correspondan ao título previo de que estea en posesión a persoa interesada, nin o seu recoñecemento para outro efecto que o de cursar o programa de doutoramento.

Tamén podes consultar o Regulamento de Estudos de Doutoramento da UDC, Artigo 16: Admision.

4 prazas ofertadas no curso 2024/2025

Perfil de admisión recomendado

Estudiantes e/ou profesionais do ámbito das Ciencias sociais e do Comportamento.

Procedemento xeral de solicitude de admisión

A solicitude de admisión (ou de renovación da matrícula) e a matrícula nos estudos de doutoramento realizarase a través da secretaría virtual, achegando a documentación acreditativa de reunir os requisitos de acceso. A solicitude de admisión e matrícula para o alumnado externo da UDC debe facerse aquí.

Se desexas obter máis información podes consultar o Procedemento xeral de solicitude de admisión.

Procedemento de solicitude de admisión do alumnado cun título estranxeiro non homologado

Consulta a Admisión e matrícula da EIDUDC.

Procedemento xeral por parte da CAPD

Consulta a Admisión e matrícula da EIDUDC.

Requisitos de admisión específicos da CAPD

1º) Carta de motivación (obrigatorio): ata unha 20% 2º) Carta de compromiso de aceptación de tese (optativa): ata 20% Espérase que os candidatos realizasen contacto previo coa Comisión Académica do ciclo de estudos, con calquera dos centros das institucións asociadas, ou con algún profesor das institucións asociadas que poida dar fe de que os obxectivos do candidato no ámbito dos estudos sobre o envellecemento son compatibles co ciclo de estudos e as súas áreas científicas. 3º) Valoración científica e pedagóxica da traxectoria académica do alumno: ata unha 30% 4º) Experiencia investigadora: participación previa en proxectos de investigación, presentacións en congresos, reunións e publicacións científicas, estancias en laboratorios e/ou departamentos nacionais e internacionais: ata unha 15% 5º) Experiencia profesional en áreas relacionadas co doutoramento: ata unhas 10% 6º) Idiomas de interese científico: coñecemento de linguas distintas do español, galego ou portugués, como o inglés: ata un 5% Nivel A1 (ou equivalente): 0,2 puntos Nivel A2 (ou equivalente): 0,3 puntos Nivel B1 (ou equivalente): 0,5 puntos Nivel B2 (ou equivalente): 0,6 puntos Nivel C1 (ou equivalente): 0,8 puntos Nivel C2 (ou equivalente): 1.0 puntos Deberá enviarse documentación que apoie os méritos reivindicados no currículo adxunto á solicitude de admisión ao Doutoramento. Se a Comisión Académica considérao oportuno, realizarase unha entrevista persoal co candidato antes da admisión. Criterio de desempate de candidatos: Mellor clasificación no criterio "Apreciación científica e pedagóxica do curso académico do alum

Prazos

A solicitude de admisión (ou de renovación da matrícula) e a matrícula nos estudos de doutoramento realizarase de acordo cos prazos aprobados polo Consello de Goberno da UDC.

Matrícula

Consulta a información dispoñible para facer a matrícula nun estudo de doutorado da udc. 

Axudas predoutorais

Consulta as axudas predoutorais na UDC.