Programa Oficial de Doutoramento en Métodos Matemáticos e Simulación Numérica en Enxeñaría e Ciencias Aplicadas

2023/2024

Acceso

Poderá acceder aos estudos de doutoramento da UDC o alumnado que cumpra algún dos requisitos recollidos no artigo 15 (Acceso) do Regulamento de Estudos de Doutoramento da UDC.

Admisión

Os estudantes que cumpren algún dos requisitos de acceso aos estudos de doutoramente poderán ser admitidos a un programa de doutoramento conforme aos requisitos específicos e criterios de valoración de méritos que foren propios do programa. A UDC incluirá os procedementose requisitos de admisión no plan de estudos.

A Admisión non implicará, en ningún caso, ningunha modificación dos efectos académicos e profesionais que correspondan ao título previo de que estea en posesión a persoa interesada, nin o seu recoñecemento para outro efecto que o de cursar o programa de doutoramento.

Tamén podes consultar o Regulamento de Estudos de Doutoramento da UDC, Artigo 16: Admision.

7 prazas ofertadas no curso 2023/2024

Perfil de admisión recomendado

Perfil de ingreso sen complementos de formación: De forma xeral, os estudos que permiten o acceso sen complementos de formación serán o máster interuniversitario de Enxeñaría Matemática, impartido polas tres universidades galegas, e o Máster de Matemática Industrial que o substituíu, impartido polas universidades galegas xunto coa Carlos III e a Politécnica de Madrid. Tamén non se requiren complementos formativos aos alumno con DEUSA dentro do antigo Programa de Doutorado Interuniversitario galego "Métodos Matemáticos e Simulación Numérica en Enxeñaría e Ciencias Aplicadas" Outros perfís: No caso doutros perfís de acceso a CAPD avaliará de forma individualizada cada caso. Considerarase a posibilidade de esixir complementos de formación de materias do Máster de Matemática Industrial ata un máximo de 15 ECTS. En caso doutros perfís que non realizasen un máster necesitarase unha equivalencia de formación en créditos de investigación non inferídevos aos do máster que dá acceso directo, é dicir, 60 ECTS. Os alumnos con titulación estranxeira sen homologar han de adaptarse ademais ás condicións establecidas polas universidades.

Procedemento xeral de solicitude de admisión

A solicitude de admisión (ou de renovación da matrícula) e a matrícula nos estudos de doutoramento realizarase a través da secretaría virtual, achegando a documentación acreditativa de reunir os requisitos de acceso. A solicitude de admisión e matrícula para o alumnado externo da UDC debe facerse aquí.

Se desexas obter máis información podes consultar o Procedemento xeral de solicitude de admisión.

Procedemento de solicitude de admisión do alumnado cun título estranxeiro non homologado

Consulta a Admisión e matrícula da EIDUDC.

Procedemento xeral por parte da CAPD

Consulta a Admisión e matrícula da EIDUDC.

Requisitos de admisión específicos da CAPD

1.Os estudantes que reúnan os requisitos de acceso poderán solicitar a admisión en lle Programa de Doutorado, para o cal se establecerá un prazo de preinscrición. A devandita solicitude presentarase de acordo co procedemento que se sinale en cada convocatoria. 2. Finalizado o prazo, a CAPD publicará unha relación provisional de alumnos admitidos, coa súa correspondente lista de espera, de acordo cos criterios de selección establecidos 3. Os aspirantes non admitidos poderán presentar unha reclamación no prazo e a forma establecidos na correspondente convocatoria. Transcorrido o prazo de reclamacións e resoltas estas, remitirase a relación de alumnos admitidos ao órgano de xestión de alumnos correspondentes, para os efectos de poder formalizar a matrícula en e l prazo que se sinale. De non formalizar a matrícula, o estudante decaerá nos seus dereitos.

Prazos

A solicitude de admisión (ou de renovación da matrícula) e a matrícula nos estudos de doutoramento realizarase de acordo cos prazos aprobados polo Consello de Goberno da UDC.

Matrícula

Consulta a información dispoñible para facer a matrícula nun estudo de doutorado da udc. 

Axudas predoutorais

Consulta as axudas predoutorais na UDC.