Máster Universitario en Patrimonio Cultural Dixital

2023/2024 · 90 créditos

Acceso e admisión

Para acceder ao ensino oficial de máster será necesario estar en posesión dun título universitario oficial español ou doutro expedido por unha institución de educación superior do EEES que faculte no país expedidor do título para o acceso ao ensino de máster.

Así mesmo, poderán acceder as persoas tituladas conforme a sistemas educativos alleos ao Espazo Europeo de Educación Superior, sen necesidade da homologación dos seus títulos, despois de que a UDC comprobe que estes acreditan un nivel de formación equivalente aos correspondentes títulos universitarios oficiais españois e facultan no país expedidor do título para o acceso ao ensino de posgrao. O acceso por esta vía non implicará, en ningún caso, a homologación do título previo de que estea en posesión a persoa interesada, nin o seu recoñecemento para outros efectos que o de cursar o ensino de máster.

Os titulados conforme a sistemas educativos alleos ao EEES que soliciten acceso ás ensinanzas oficiais de másteres universitarios que habilitan para o exercicio de profesión regulada, necesariamente deberán ter o seu título homologado ou declarado equivalente polo ministerio competente.

Os estudantes poderán ser admitidos a un máster conforme aos requisitos específicos e criterios de valoración de méritos que foren propios do título de máster universitario. A UDC incluirá os procedementos e requisitos de admisión no plan de estudos.

A admisión non implicará, en ningún caso, ningunha modificación dos efectos académicos e profesionais que correspondan ao título previo de que estea en posesión a persoa interesada, nin o seu recoñecemento para outro efecto que o de cursar o ensino de máster.

Perfil recomendado

Dentro do seu carácter multidisciplinar, o máster está aberto a alumnado de múltiples perfís que teña interese na xestión dixital do patrimonio. Entre as habilidades desexables nos estudantes que ingresen no programa formativo deste máster podemos citar as seguintes:
 • Interese polo patrimonio en sentido amplo: a súa preservación, valorización, difusión, divulgación e os avances científicos e tecnolóxicos.
 • Capacidades básicas no manexo das novas tecnoloxías.
 • Capacidade de abstracción, de análise, síntese e razoamento lóxico.
 • Capacidade de traballo en equipo.
 • Sentido da organización, atención ao detalle e sentido práctico.
 • Curiosidade, imaxinación, creatividade, innovación e espírito emprendedor.
 • Sensibilidade polo impacto social e o impulso ao desenvolvemento socio-económico do territorio desde unha perspectiva de respecto, integración e sustentabilidade no uso dos diferentes tipos de recursos.
Como coñecementos recomendados indícanse os seguintes:
 • Arte e historia da arte. Coñecementos xerais en humanidades e xestión cultural. Coñecementos relacionais, territoriais e capacidades lingüísticas, especialmente en idiomas modernos.
 • Ciencias naturais e tecnolóxicas: a expresión gráfica, informática, a natureza e características dos procesos naturais e biolóxicos.
 • Ciencias Xurídicas e Sociais: os propios do ámbito.

Requisitos de acceso comúns

O alumnado que solicite a admisión debe contar, con carácter preferente e non excluínte, cunha titulación de grao de algunha das seguintes áreas:
 • Artes e humanidades
 • Ciencias experimentais
 • Ciencias sociais e xurídicas
 • Enxeñaría e arquitectura
A listaxe anterior ten carácter preferente e non excluínte. Poderán ser admitidos estudantes con outras titulacións sempre e cando o perfil do seu currículum acredite os coñecementos mínimos para cursar os estudos de máster.

Solicitude e admisión

A solicitude de preinscripción poderá facerse a través dos procedementos telemáticos que se establecer na UDC. Consulte a páxina de másteres, para maior información. 

As solicitudes formuladas por persoas con títulos académicos estranxeiros de sistemas educativos alleos ao EEES deberán ir acompañadas da seguinte documentación, traducida a calquera das dúas linguas oficiais na UDC, legalizada ou coa Apostila da Haia: título que dá acceso ao máster e certificación académica.

A matrícula realizarase nos sucesivos prazos que se inclúen no calendario de preinscrición dos másteres que aproba o Consello de Goberno da UDC á través da web da UDC.

Unha vez efectuada a matrícula deberá remitirse á administración do centro, ou entregarse nela, nun prazo máximo de 10 días naturais que contarán a partir da data de solicitude de matrícula, a seguinte documentación, se for o caso:

 • A solicitude de bolsa debidamente cuberta.
 • O xustificante que acredite a exención ou a redución dos prezos de matrícula.

 

12 prazas ofertadas no curso 2023/2024

Criterios e procedementos de admisión

Os criterios de admisión estarán basados nos seguintes aspectos:
 • Adecuación da titulación de acceso aos contidos do máster (máx. 20%)
 • Expediente académico (máx. 50%).
 • Carta motivada de candidatura do alumno/a e entrevista coa Comisión Académica (15-35%).

bolsas e axudas

Existe un sistema de bolsas para o estudantado que o precise. Os distintos criterios e prazos dependen do tipo de bolsa e o organismo que as convoca (propias, autonómicas e estatáis). Podes consultalas nos seguintes enlaces: