Máster Universitario en Investigación e Innovación en Didácticas Específicas para Educación Infantil e Primaria

2023/2024 · 60 créditos

Acceso e admisión

Para acceder ao ensino oficial de máster será necesario estar en posesión dun título universitario oficial español ou doutro expedido por unha institución de educación superior do EEES que faculte no país expedidor do título para o acceso ao ensino de máster.

Así mesmo, poderán acceder as persoas tituladas conforme a sistemas educativos alleos ao Espazo Europeo de Educación Superior, sen necesidade da homologación dos seus títulos, despois de que a UDC comprobe que estes acreditan un nivel de formación equivalente aos correspondentes títulos universitarios oficiais españois e facultan no país expedidor do título para o acceso ao ensino de posgrao. O acceso por esta vía non implicará, en ningún caso, a homologación do título previo de que estea en posesión a persoa interesada, nin o seu recoñecemento para outros efectos que o de cursar o ensino de máster.

Os titulados conforme a sistemas educativos alleos ao EEES que soliciten acceso ás ensinanzas oficiais de másteres universitarios que habilitan para o exercicio de profesión regulada, necesariamente deberán ter o seu título homologado ou declarado equivalente polo ministerio competente.

Os estudantes poderán ser admitidos a un máster conforme aos requisitos específicos e criterios de valoración de méritos que foren propios do título de máster universitario. A UDC incluirá os procedementos e requisitos de admisión no plan de estudos.

A admisión non implicará, en ningún caso, ningunha modificación dos efectos académicos e profesionais que correspondan ao título previo de que estea en posesión a persoa interesada, nin o seu recoñecemento para outro efecto que o de cursar o ensino de máster.

Perfil recomendado

Profesorado de educación infantil e primaria que desexen proseguir os seus estudos no ámbito do coñecemento socio-educativo e queiran especializarse nalgunha das temáticas do mestrado (as didácticas específicas). Este mestrado tamén podería interesar a persoas tituladas noutras disciplinas que estivesen a desempeñar a súa actividade profesional en contextos socio-educativos e que desexasen obter unha formación específica nalgunha das áreas de coñecemento implicadas neste mestrado.

Requisitos de acceso comúns

INFORMACIÓN CURSO 22/23

O artigo 18 do RD 822/2021 establece para o acceso aos másteres oficiais a posesión do título universitario oficial español de Graduado ou Graduado ou equivalente é condición para acceder a un Máster Universitario ou, se é o caso, posuír outro título universitario, ou títulos do mesmo nivel que o título español de Grao ou Máster expedido por universidades e centros de ensino superior dun país do EEES que permitan o acceso aos estudos de Máster nese país.

Os titulados de sistemas educativos alleos ao EEES poderán acceder aos másteres oficiais sen necesidade de homologación dos seus títulos, unha vez que a UDC comprobe que acreditan un nivel de formación equivalente aos correspondentes títulos universitarios oficiais españois e que facultan na expedición. país do título para o acceso á educación de posgrao. O acceso por esta vía non suporá, en ningún caso, a homologación do título anterior do que estea en posesión a persoa interesada, nin o seu recoñecemento para fins alleos á de cursar o máster.

Solicitude e admisión

A solicitude de preinscripción poderá facerse a través dos procedementos telemáticos que se establecer na UDC. Consulte a páxina de másteres, para maior información. 

As solicitudes formuladas por persoas con títulos académicos estranxeiros de sistemas educativos alleos ao EEES deberán ir acompañadas da seguinte documentación, traducida a calquera das dúas linguas oficiais na UDC, legalizada ou coa Apostila da Haia: título que dá acceso ao máster e certificación académica.

A matrícula realizarase nos sucesivos prazos que se inclúen no calendario de preinscrición dos másteres que aproba o Consello de Goberno da UDC á través da web da UDC.

Unha vez efectuada a matrícula deberá remitirse á administración do centro, ou entregarse nela, nun prazo máximo de 10 días naturais que contarán a partir da data de solicitude de matrícula, a seguinte documentación, se for o caso:

  • A solicitude de bolsa debidamente cuberta.
  • O xustificante que acredite a exención ou a redución dos prezos de matrícula.

 

20 prazas ofertadas no curso 2023/2024

Criterios e procedementos de admisión

Para a admisión de solicitantes establécese un baremo no que se considera a nota media do expediente académico, o grao de afinidade da titulación achegada polo/a aspirante ás características do mestrado e a experiencia profesional no ámbito educativo.

bolsas e axudas

Existe un sistema de bolsas para o estudantado que o precise. Os distintos criterios e prazos dependen do tipo de bolsa e o organismo que as convoca (propias, autonómicas e estatáis). Podes consultalas nos seguintes enlaces: