Máster Universitario en Ciberseguridade

2023/2024 · 90 créditos

Acceso e admisión

Para acceder ao ensino oficial de máster será necesario estar en posesión dun título universitario oficial español ou doutro expedido por unha institución de educación superior do EEES que faculte no país expedidor do título para o acceso ao ensino de máster.

Así mesmo, poderán acceder as persoas tituladas conforme a sistemas educativos alleos ao Espazo Europeo de Educación Superior, sen necesidade da homologación dos seus títulos, despois de que a UDC comprobe que estes acreditan un nivel de formación equivalente aos correspondentes títulos universitarios oficiais españois e facultan no país expedidor do título para o acceso ao ensino de posgrao. O acceso por esta vía non implicará, en ningún caso, a homologación do título previo de que estea en posesión a persoa interesada, nin o seu recoñecemento para outros efectos que o de cursar o ensino de máster.

Os titulados conforme a sistemas educativos alleos ao EEES que soliciten acceso ás ensinanzas oficiais de másteres universitarios que habilitan para o exercicio de profesión regulada, necesariamente deberán ter o seu título homologado ou declarado equivalente polo ministerio competente.

Os estudantes poderán ser admitidos a un máster conforme aos requisitos específicos e criterios de valoración de méritos que foren propios do título de máster universitario. A UDC incluirá os procedementos e requisitos de admisión no plan de estudos.

A admisión non implicará, en ningún caso, ningunha modificación dos efectos académicos e profesionais que correspondan ao título previo de que estea en posesión a persoa interesada, nin o seu recoñecemento para outro efecto que o de cursar o ensino de máster.

Perfil recomendado

El perfil de entrada recomendado para el máster es el de un titulado de grado o máster directamente relacionado con las tecnologías de la información y las comunicaciones, preferentemente máster o grado en ingeniería informática o máster o grado en ingeniería de telecomunicación. La titulación facilita la incorporación tanto de recién graduados como de profesionales del sector con experiencia que deseen focalizar su carrera profesional en ciberseguridad. En este último caso, se facilita la matrícula a tiempo parcial para permitir compatibilizar los estudios del máster con la vida laboral.

Requisitos de acceso comúns

Tal y como se recoge en el Real Decreto 1393/2007, que establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster Universitario las y los aspirantes deberán de cumplir alguno de los siguientes requisitos:
 • Estar en posesión de un título universitario oficial español (graduada o graduado universitario, licenciada o licenciado, arquitecta o arquitecto, ingeniera o ingeniero, arquitecta técnica o arquitecto técnico, ingeniera técnico o ingeniero técnico, diplomada o diplomado) u otro expedido por una institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster.
 • Las y los aspirantes con titulación extranjera expedida en una institución de educación superior no perteneciente a un Estado del Espacio Europeo de Educación Superior podrán acceder a los estudios de Máster si cumple alguno de los siguientes requisitos:
  • Estar en posesión de un título expedido por un sistema universitario extranjero que esté homologado a un título español que habilite para el acceso a los estudios de posgrado.
  • Poseer un título expedido por un sistema universitario extranjero, ajeno al EEES, y sin homologación, con la comprobación previa de que el título expedido por el sistema universitario extranjero acredita un nivel de formación equivalente al correspondiente título español de grado y que faculta para el acceso a los estudios de posgrado en el país en el que se expide el título. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.

  Solicitude e admisión

  A solicitude de preinscripción poderá facerse a través dos procedementos telemáticos que se establecer na UDC. Consulte a páxina de másteres, para maior información. 

  As solicitudes formuladas por persoas con títulos académicos estranxeiros de sistemas educativos alleos ao EEES deberán ir acompañadas da seguinte documentación, traducida a calquera das dúas linguas oficiais na UDC, legalizada ou coa Apostila da Haia: título que dá acceso ao máster e certificación académica.

  A matrícula realizarase nos sucesivos prazos que se inclúen no calendario de preinscrición dos másteres que aproba o Consello de Goberno da UDC á través da web da UDC.

  Unha vez efectuada a matrícula deberá remitirse á administración do centro, ou entregarse nela, nun prazo máximo de 10 días naturais que contarán a partir da data de solicitude de matrícula, a seguinte documentación, se for o caso:

  • A solicitude de bolsa debidamente cuberta.
  • O xustificante que acredite a exención ou a redución dos prezos de matrícula.

   

  20 prazas ofertadas no curso 2023/2024

  Criterios e procedementos de admisión

  Los criterios específicos de admisión serán, por orden de prevalencia, la titulación de acceso de los solicitantes, el expediente académico y la experiencia profesional. Tendrán preferencia en la admisión quienes posean un título de grado relacionado directamente con las TIC por cualquier universidad del EEES, seguidos por quienes posean un título de grado en disciplinas científicas básicas (Matemáticas, Física o estudios afines), y estos tendrán preferencia sobre cualquier otro título académico. La experiencia profesional previa en el ámbito de la seguridad informática podrá ser utilizada por la comisión Académica del Máster como criterio adicional para decidir las admisiones, así como también, si lo considera necesario, la entrevista personal con las personas solicitantes para calibrar debidamente su aptitud y motivación. No se establecen complementos formativos de ninguna clase para las personas que no se adecuen significativamente a los criterios de admisión anteriores. El baremo de puntuación para la admisión es el siguiente:
  • Estudios de acceso y expediente académico: 7 puntos
  • Otros: 3 puntos
   • Experiencia profesional: 0 a 2 puntos
   • Motivación, interés, entrevista personal: 1 a 2 puntos
   Las titulaciones de acceso se ordenarán según la siguiente prelación:

   1. Máster Universitario en Informática y Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación o sus equivalentes LRU (Ingeniería de Telecomunicación y Licenciatura o Ingeniería en Informática).

   2. Grado en Ingeniería Informática y Grado con atribuciones profesionales en Ingeniería Técnica de Telecomunicación, en la rama Telemática, o sus equivalentes LRU.

   3.Grado con atribuciones profesionales en Ingeniería Técnica de Telecomunicación, en otras ramas y grados en Telecomunicación sin atribuciones profesionales o sus equivalentes LRU.

   4. Titulaciones de otras Ingenierías, Matemáticas o Física.

   5. Otras titulaciones en función de la decisión de la CAMIC

  bolsas e axudas

  Existe un sistema de bolsas para o estudantado que o precise. Os distintos criterios e prazos dependen do tipo de bolsa e o organismo que as convoca (propias, autonómicas e estatáis). Podes consultalas nos seguintes enlaces: