Máster Universitario en Deseño, Desenvolvemento e Comercialización de Videoxogos

2023/2024 · 120 créditos

Acceso e admisión

Para acceder ao ensino oficial de máster será necesario estar en posesión dun título universitario oficial español ou doutro expedido por unha institución de educación superior do EEES que faculte no país expedidor do título para o acceso ao ensino de máster.

Así mesmo, poderán acceder as persoas tituladas conforme a sistemas educativos alleos ao Espazo Europeo de Educación Superior, sen necesidade da homologación dos seus títulos, despois de que a UDC comprobe que estes acreditan un nivel de formación equivalente aos correspondentes títulos universitarios oficiais españois e facultan no país expedidor do título para o acceso ao ensino de posgrao. O acceso por esta vía non implicará, en ningún caso, a homologación do título previo de que estea en posesión a persoa interesada, nin o seu recoñecemento para outros efectos que o de cursar o ensino de máster.

Os titulados conforme a sistemas educativos alleos ao EEES que soliciten acceso ás ensinanzas oficiais de másteres universitarios que habilitan para o exercicio de profesión regulada, necesariamente deberán ter o seu título homologado ou declarado equivalente polo ministerio competente.

Os estudantes poderán ser admitidos a un máster conforme aos requisitos específicos e criterios de valoración de méritos que foren propios do título de máster universitario. A UDC incluirá os procedementos e requisitos de admisión no plan de estudos.

A admisión non implicará, en ningún caso, ningunha modificación dos efectos académicos e profesionais que correspondan ao título previo de que estea en posesión a persoa interesada, nin o seu recoñecemento para outro efecto que o de cursar o ensino de máster.

Perfil recomendado

O carácter profundamente multidisciplinar desta industria fai que esta titulación resulte de interese para estudantado proveniente de ramas tan diversas como a Arte e o Deseño, a Comunicación Audiovisual, a Informática ou a Empresa. O mestrado está exposto, a través das súas liñas de intensificación, para que o alumnado poida tanto ampliar a súa formación previa no seu ámbito de orixe, especializándoa para o campo dos videoxogos, como coñecer outros dos ámbitos implicados, sumando esta nova formación aos seus coñecementos previos para adquirir un perfil máis xeralista para o sector.

O perfil de ingreso corresponde por tanto a unha titulación superior nalgunha das temáticas afíns ás ensinanzas que se imparten nestes estudos. Dado que non existe un catálogo oficial de títulos, e aínda que poden diferir as súas denominacións, entenderanse como afíns aquelas titulacións que forman en competencias similares ás seguintes:

Grao en Comunicación Audiovisual, Grao en Enxeñería Informática, Grao en Enxeñería en Deseño Industrial, Grao en Administración e Dirección de Empresas, Grao en Ciencias Empresariais, Grao en Belas Artes, Grao en Estudos de Arquitectura, Grao en Animación, Grao en Deseño e Desenvolvemento de Videoxogos.

Espérase contar con alumnado con entusiasmo polo estudo e o traballo práctico e facilidade para a integración nun equipo; cun coñecemento en primeira persoa do mundo dos videoxogos como usuario/a, con curiosidade e entusiasmo por aprender a maneira en que estes se levan a cabo e a forma na que se desenvolve a súa industria.

Requisitos de acceso comúns

Solicitude e admisión

A solicitude de preinscripción poderá facerse a través dos procedementos telemáticos que se establecer na UDC. Consulte a páxina de másteres, para maior información. 

As solicitudes formuladas por persoas con títulos académicos estranxeiros de sistemas educativos alleos ao EEES deberán ir acompañadas da seguinte documentación, traducida a calquera das dúas linguas oficiais na UDC, legalizada ou coa Apostila da Haia: título que dá acceso ao máster e certificación académica.

A matrícula realizarase nos sucesivos prazos que se inclúen no calendario de preinscrición dos másteres que aproba o Consello de Goberno da UDC á través da web da UDC.

Unha vez efectuada a matrícula deberá remitirse á administración do centro, ou entregarse nela, nun prazo máximo de 10 días naturais que contarán a partir da data de solicitude de matrícula, a seguinte documentación, se for o caso:

  • A solicitude de bolsa debidamente cuberta.
  • O xustificante que acredite a exención ou a redución dos prezos de matrícula.

 

25 prazas ofertadas no curso 2023/2024

Criterios e procedementos de admisión

bolsas e axudas

Existe un sistema de bolsas para o estudantado que o precise. Os distintos criterios e prazos dependen do tipo de bolsa e o organismo que as convoca (propias, autonómicas e estatáis). Podes consultalas nos seguintes enlaces: