Grao en Socioloxía

2019/2020 · 240 créditos

Competencias xenéricas

C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.

C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.

C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da profesión e a aprendizaxe ao longo da vida.

C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.

C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.

C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas que deben enfrontarse.

C7 Asumir como profesionais e cidadáns a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.

C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Competencias específicas

A1 Coñecemento dos compoñentes básicos das desigualdades sociais e as diferenzas culturais.

A2 Introdución á psicoloxía dos colectivos e grupos humanos.

A3 Introdución á evolución das sociedades contemporáneas e os seus movementos sociais e políticos.

A4 Relacións entre a poboación, os recursos e o medio no seu movemento e estrutura. Estudo das técnicas e métodos do análise demográfica.

A5 Aprendizaxe dos conceptos e das técnicas estatísticas aplicadas á sociedade humana.

A6 Coñecementos básicos de macroeconomía.

A7 Coñecemento e dominio da metodoloxía das ciencias sociais e das técnicas básicas e avanzadas (cuantitativas e cualitativas) da investigación social con especial atención aos aspectos de mostraxe e os programas informáticos de aplicación.

A8 Análise das transformacións e a evolución das sociedades contemporáneas.

A9 Análise dos principais conceptos e xeneralizacións sobre a sociedade humana e os seus procesos.

A10 Introdución ás teorías sobre o poder, a lexitimidade e o estado. Formas de organización política e a súa evolución histórica, con especial atención aos sistemas contemporáneos.

A11 Aprendizaxe da historia da teoría sociolóxica e as súas principais escolas até a actualidade.

A12 Coñecemento da especie humana a través da cultura, o parentesco e o hábitat con especial atención aos pobos preindustriais.

A13 Habilidades para a avaliación e realización de estudos de calidade e satisfacción.

A14 Capacidade para elaborar, utilizar e interpretar indicadores sociais e instrumentos de medición social.

A15 Coñecementos e habilidades para formular e desenvolver unha investigación aplicada nas diferentes áreas da sociedade.

A16 Coñecementos e habilidades técnicas para a produción e análise de datos cuantitativos e cualitativos.

Etc.

Competencias transversais

B1 Capacidade de organización e planificación.

B2 Toma de decisións.

B3 Capacidade de análise e síntese.

B4 Resolución de problemas.

B5 Capacidade de xestión da información.

B6 Comunicación oral e escrita na lingua nativa.

B7 Coñecementos de informática relativos ao ámbito de estudo.

B8 Coñecementos dunha lingua estranxeira.

B9 Recoñecemento da diversidade e a multiculturalidade.

B10 Habilidades nas relacións interpersonais.

B11 Compromiso ético.

B12 Traballo en equipo.

B13 Razoamento crítico.

B14 Traballo en equipos interdisciplinares.

B15 Traballo nun contexto internacional.

B16 Sensibilidade cara a temas ambientais.

B17 Motivación pola calidade.

B18 Creatividade.

B19 Adaptación a novas situacións.

B20 Coñecemento doutras culturas e doutros costumes.

B21 Aprendizaxe autónoma.

B22 Liderado.

B23 Iniciativa e espírito emprendedor.

B24 Habilidades para contextualizar e identificar os actores chave en cada situación.

B25 Capacidade para relacionar os coñecementos da socioloxía e doutras disciplinas afíns.

B26 Capacidade para recoñecer o carácter global e local dos fenómenos sociais.

B27 Capacidade para recoñecer a complexidade dos fenómenos sociais.

Saídas profesionais e académicas

Os sociólogos son profesionais capaces de desenvolver os fundamentos teóricos e empíricos que permiten o coñecemento científico das sociedades e o seu benestar nos múltiplos e diversos niveis da realidade social. Isto implica fomentar e desenvolver a capacidade de explicación sobre o mundo social que nos rodea e contribuir á mellora do modelo social.

Así mesmo, están familiarizados coas principais teorías sobre a sociedade humana e as dinámicas sociais, e son quen de desenvolver análises sobre a evolución, o cambio e as transformacións das sociedades contemporáneas. Contan cun axeitado coñecemento sobre a poboación en xeral e a estrutura social, o funcionamento das organizacións e a dinámica dos actores sociais nos seus distintos eidos de actuación particular.

Como profesionais, poden deseñar proxectos de investigación social e realizar análises explicativas de fenómenos sociais concretos. Están capacitados para buscar e manexar fontes de datos secundarios, producción e análise de datos cuantitativos e cualitativos, uso e interpretación de indicadores sociais e instrumentos de medición social, así como para manexar programas informáticos aplicados á investigación social.

Son profesionais amplamente capacitados, cunha formación de base rigorosa, flexible, transversal e con conexións interdisciplinares. Así, non se atopan limitados a unhas poucas liñas de traballo, senón que poden adaptarse a un contexto laboral global, dinámico e cambiante.

Saídas profesionais e académicas

Departamentos de recursos humanos, de estudos de opinión pública ou de mercadotecnia; comunicación interna, negociación ou investigación de mercados.

Organizacións políticas, económicas e sindicais, administracións (planificación urbana, educación, muller, mocidade, terceira idade, exclusión ou inmigración), entidades de asistencia e intervención social e institutos de estatística e investigación.

Planificación do ensino

Esta titulación dispón de guía docente
Podes consultala para coñecer máis sobre o estudo. Na táboa inferior tamén podes consultar as guías docentes particulares a aquelas materias que dispoñen de ela.

Estrutura do estudo

Os estudos de grao organízanse por cursos. Fai clic nun curso para obter máis información.

  Guía Carácter Cuadr. créditos
Estatística Aplicada ás Ciencias Sociais 1 Obrigatorio 6 ECTS
Antropoloxía Social e Cultural Formación básica 6 ECTS
Introdución á Socioloxía Formación básica 6 ECTS
Teoría e Historia da Poboación Obrigatorio 6 ECTS
Psicoloxía Social Formación básica 6 ECTS
Economía Política Formación básica 6 ECTS
Métodos e Técnicas de Investigación Social Formación básica 6 ECTS
Introdución á Ciencia Política e da Administración Formación básica 6 ECTS
Historia Política e Social Contemporánea Formación básica 6 ECTS
Teoría Sociolóxica 1 Obrigatorio 6 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Estatística Aplicada ás Ciencias Sociais 2 Obrigatorio 6 ECTS
Teoría Sociolóxica 2 Obrigatorio 6 ECTS
Socioloxía do Xénero Formación básica 6 ECTS
Estrutura e Cambio Social Obrigatorio 6 ECTS
Socioloxía do Traballo Obrigatorio 6 ECTS
Sistemas Políticos Comparados Formación básica 6 ECTS
Relacións Internacionais Formación básica 6 ECTS
Análise Multivariante de Datos Sociais Obrigatorio 6 ECTS
Socioloxía Económica e das Organizacións Obrigatorio 6 ECTS
Socioloxía da Educación Obrigatorio 6 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Análise Demográfica Obrigatorio 6 ECTS
Desviación e Control Social Obrigatorio 6 ECTS
Metodoloxía da Investigación por Enquisas Obrigatorio 6 ECTS
Socioloxía Política Obrigatorio 6 ECTS
Política Social e Servizos Sociais Obrigatorio 6 ECTS
Socioloxía da Familia Obrigatorio 6 ECTS
Socioloxía Urbana e Ordeamento do Territorio Obrigatorio 6 ECTS
Socioloxía da Saúde e a Enfermidade Obrigatorio 6 ECTS
Socioloxía do Consumo e Investigación de Mercados Obrigatorio 6 ECTS
Socioloxía da Comunicación e da Opinión Pública Obrigatorio 6 ECTS

 BOE co plan de estudos (PDF)

Profesorado

O ensino do plan de estudos está a cargo de docentes dos departamentos de: Dereito Privado, Dereito Público, Economía, Empresa, Humanidades, Matemáticas, Psicoloxía e Socioloxía e Ciencias da Comunicación.

Os estudos de grao organízanse por cursos. Fai clic nun curso para obter máis información.

Accións para a mobilidade do estudantado

A UDC mantén convenios de mobilidade de estudantes con universidades e institucións de educación superior de catro continentes. Cada curso académico publícanse varias convocatorias de mobilidade de estudantes para que estes poidan cursar parte dos seus estudos nunha desas institucións (un semestre ou un ano académico completo), obtendo pleno recoñecemento académico ao seu regreso no expediente UDC do estudante.

Nesas convocatorias publícanse as prazas das que a UDC dispón para ofrecer aos estudantes dos distintos centros e, no seu caso, as condicións específicas de cada unha delas. Do mesmo xeito, todos os anos convócanse bolsas para financiar a realización de prácticas no estranxeiro por parte dos estudantes

As prácticas serán tamén recoñecidas como parte do seu expediente académico ou no suplemento europeo ao título. O estudante é libre para buscar a empresa ou institución de destino do EEES na que desexa facer as prácticas. A estes efectos, a UDC ten un taboleiro virtual no que se publican as ofertas que chegan ao seu coñecemento.

As convocatorias de mobilidade xestiónanse conxuntamente nos centros de procedencia dos estudantes, baixo a dirección dos Responsables de Relacións Internacionais dos centros, e na Oficina de Relacións Internacionais da Universidade (ORI). Os requisitos xerais para acceder a unha praza de mobilidade, os dereitos e obrigacións dos estudantes, así como o procedemento para conceder as prazas regúlanse no Regulamento de Mobilidade da UDC.