Máster Universitario en Rehabilitación Arquitectónica

2021/2022 · 60 créditos

Introdución

O Mestrado Universitario en Rehabilitación Arquitectónica é un ciclo oficial de estudos de duración anual cuxo fin é ofrecer unha formación avanzada nos ámbitos da inspección e intervención no patrimonio construído. O tema reviste o máximo interese no marco socioeconómico actual, que derivou nunha drástica redución na construción de obras de nova planta. As evidencias apuntan a que esta será unha tendencia sostida cando menos a medio prazo, aínda que compensada parcialmente pola crecente demanda en tarefas de inspección técnica e conservación, e o incremento de obras vinculadas á reforma, rehabilitación e restauración de edificacións, máis en consonancia cos aliñamentos europeos da arquitectura das últimas décadas.

En todo tipo de foros vénse recoñecendo a importancia estratéxica da rehabilitación polo que respecta á necesaria conservación do patrimonio, pero tamén pola súa adecuación ás crecentes esixencias en ámbitos como a accesibilidade, a habitabilidade ou a eficiencia enerxética. As competencias profesionais necesarias neste escenario requiren unha ampla intensificación formativa acorde, por outro lado, coas pautas de aprendizaxe e actualización continuos que as sociedades requiren dos seus profesionais.

modalidades: prPRESENCIAL e A DISTANCIApr

especialidades [optativas]

1: TEORÍA E PROXECTO *

2: RECURSOS E PROCESOS TECNOLÓXICOS *

O estudo está verificado e publicado

O estudo renovou a sua acreditación o venres, 19 de xullo de 2019.

 

Prezo para o alumnado con residencia en España ou na UE
Prezo aproximado dun curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
836€
Prezo para o alumnado sen residencia en España ou na UE
Prezo aproximado dun curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
1.292€
Prazas ofertadas para o curso 2021/2022
20

Por que estudar a titulación

Motivacións de índole profesional: o Mestrado Universitario en Rehabilitación Arquitectónica ofrece unha formación teórico-práctica avanzada nos ámbitos da xestión do patrimonio construído, a inspección técnica das edificacións, e a súa posible conservación e rehabilitación, de acordo cun enfoque multidisciplinar de elevada especialización. Pretende, así, formar expertos na área, capaces de afrontaren a máis que previsible reestruturación do sector e os obxectivos estratéxicos perfilados na Lei 8/2013, do 26 de xuño, de rehabilitación, rexeneración e renovación urbanas, acordes, por outro lado, coa actual dinámica europea. Á luz destas consideracións faise patente o propósito de favorecer maiores índices de empregabilidade entre o alumnado.

Motivacións de índole formativa: o programa brinda unha notable intensificación de contidos no seu ámbito temático, desenvolvida por un profesorado cunha dilatada experiencia docente e profesional. Adicionalmente, no Mestrado desenvólvense competencias na vertente investigadora, o cal constitúe, por tanto, unha vía eficaz á hora de se iniciar nesta.

Web informativa

 Folleto informativo

Folla de ruta

Data última modificación/verificación ACSUG 30/04/2015
Data autorización Consello Xunta 23/07/2015
Data publicación BOE de carácter oficial 11/05/2011
Data publicación plan estudos DOG 23/05/2018
Data publicación plan estudos BOE 27/06/2018