Programa Oficial de Doutoramento en Estatística e Investigación Operativa

2020/2021

Garantía de calidade

A EIUDC dispón dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES, aplicable a todos os programas de doutoramento verificados de acordo co Real Decreto 99/2011 impartidos na UDC. Se precisas máis información, podes consultar a documentación relativa ao SGIC da EIDUDC(Normativa para a implantación e o desenvolvemento do SGIC da EIDUDC nos programas oficiais de doutoramento verificados polo RD 99/2011; Manual do SGIC da EIDUDC; e Procedementos do SGIC da EIDUDC).

Os procedementos do SGIC establecen quen e como debe realizar o seguimento e a supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son:

Comisión Académica do Programa de Doutoramento: é o órgano colexiado responsable da coordinación académica dos programas de doutoramento. Toma as decisións académicas relativas ao título e os seus estudantes. Establece as directrices e o marco de actuación do/a coordinador/a do título e de todas as persoas implicadas na titulación. Todos os programas de doutoramento verificados de acordo co Real Decreto 99/2011 e impartidos na UDC, incluídos os programas interuniversitarios non coordinados pola UDC, dispoñen dun coordinador do programa na UDC.

Comisión da Garantía de Calidade (CGC) da EIDUDC: é o órgano que participa nas tarefas de planificación e de seguimento do SGIC e dos títulos do centro, actuando ademais como un dos vehículos de comunicación interna da política, os obxectivos, os plans, os programas e as responsabilidades do centro. É a responsable de realizar os informes anuais de seguimento. Esta función é asumida pola Comisión Permanente da EIUDC.

Resultados

O Sistema de Garantía Interna da Calidade (SGIC) da EIDUDC establece o modo no que as Comisións Académicas dos programas de doutoramento que se imparten na UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso, o SGIC utiliza taxas e indicadores globais que permiten avaliar cada curso académico a calidade da formación. Inclúense entre os resultado obtidos o número de teses defendidas e as que recibiron a mención internacional, e as taxas de éxito (número de teses realizadas en 3 ou 4 anos), de graduación e de abandono e duración media da tese de doutoramento.

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, crearase unha comisión de xestión académica específica do programa.

Francisco Fernández, Mario
Coordinador
Cao Abad, Ricardo José
Vogal PDI
García Jurado, Ignacio Miguel
Vogal PDI

Indicadores de seguemento

Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2019/2020 8
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2019/2020 7
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2019/2020 4
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2019/2020 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2019/2020 15
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2019/2020 75
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2019/2020 13,33
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2019/2020 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2019/2020 66,67
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2019/2020 13,33
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2019/2020 20
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2019/2020 20
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2019/2020 n/a
Porcentaxe de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
Relación entre o número de estudantes matriculados que gozan dunha bolsa ou contrato predoutoral e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD11)
2019/2020 33,33
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2019/2020 0
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2019/2020 33,33
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2019/2020 1
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2019/2020 100
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2019/2020 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2019/2020 0
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2019/2020 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2019/2020 0
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2019/2020 1
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2019/2020 1.729
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2019/2020 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2019/2020 n/a
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2019/2020 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2019/2020 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2019/2020 100
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2019/2020 100
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2019/2020 100
Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2018/2019 8
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2018/2019 6
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2018/2019 2
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2018/2019 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2018/2019 14
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2018/2019 50
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2018/2019 14,29
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2018/2019 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2018/2019 78,57
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2018/2019 0
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2018/2019 21,43
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2018/2019 14,29
Porcentaxe de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
Relación entre o número de estudantes matriculados que gozan dunha bolsa ou contrato predoutoral e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD11)
2018/2019 50
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2018/2019 50
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2018/2019 16,67
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2018/2019 2
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2018/2019 50
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2018/2019 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2018/2019 50
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2018/2019 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2018/2019 1
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2018/2019 1
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2018/2019 1.185
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2018/2019 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2018/2019 1.952
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2018/2019 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2018/2019 50
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2018/2019 50
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2018/2019 100
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2018/2019 50
Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2017/2018 8
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2017/2018 8
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2017/2018 5
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2017/2018 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2017/2018 13
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2017/2018 60
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2017/2018 15,38
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2017/2018 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2017/2018 76,92
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2017/2018 0
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2017/2018 23,08
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2017/2018 38,46
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2017/2018 n/a
Porcentaxe de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
Relación entre o número de estudantes matriculados que gozan dunha bolsa ou contrato predoutoral e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD11)
2017/2018 46,15
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2017/2018 66,67
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2017/2018 33,33
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2017/2018 1
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2017/2018 100
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2017/2018 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2017/2018 0
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2017/2018 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2017/2018 0
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2017/2018 1
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2017/2018 1.652
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2017/2018 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2017/2018 n/a
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2017/2018 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2017/2018 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2017/2018 100
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2017/2018 100
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2017/2018 100
Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2016/2017 8
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2016/2017 4
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2016/2017 2
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2016/2017 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2016/2017 7
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2016/2017 100
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2016/2017 14,29
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2016/2017 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2016/2017 100
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2016/2017 0
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2016/2017 0
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2016/2017 28,57
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2016/2017 0
Porcentaxe de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
Relación entre o número de estudantes matriculados que gozan dunha bolsa ou contrato predoutoral e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD11)
2016/2017 14,29
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2016/2017 n/a
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2016/2017 n/a
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2016/2017 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2016/2017 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2016/2017 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2016/2017 0
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2016/2017 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2016/2017 0
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2016/2017 0
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2016/2017 n/a
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2016/2017 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2016/2017 n/a
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2016/2017 n/a
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2016/2017 n/a
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2016/2017 n/a
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2016/2017 n/a
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2016/2017 n/a

publicacións

Esta é unha mostra da produción científica dos estudantes do programa de doutoramento co fin de orientar a futuros estudantes interesados neste programa. En ningún caso debe considerarse unha listaxe completa e exhaustiva de toda a produción científica dos estudantes. A información é introducida polos propios doutorandos de forma relativamente desestruturada pero foi revisada e validada pola comisión académica.

Artigos en revistas internacionais
Nonparametric multiple regression estimation for circular response. TEST, DOI: 10.1007/s11749-020-00736-w
Nonparametric estimation of circular trend surfaces with application to wave directionsStochastic Environmental Research and Risk Assessment, DOI: 10.1007/s00477-020-01919-5
Borrajo L., and Cao R. (2021). Nonparametric Estimation for Big-But-Biased Data. TEST, to appear. https://doi.org/10.1007/s11749-020-00749-5
Borrajo L., and Cao R. (2020). Big-But-Biased Data Analytics for Air Quality. Electronics, 9(9), 1551. https://doi.org/10.3390/electronics9091551
Novo, S., Aneiros, G., and Vieu, P., (2021). A kNN procedure in semiparametric functional data analysis, Statistics & Probability Letters, 171, https://doi.org/10.1016/j.spl.2020.109028.
Artigos en revistas nacionais
Rebeca Peláez, Ricardo Cao, Juan M. Vilar (2021) Nonparametric estimation of the probability of default with double smoothing, SORT, to appear.
Artigos en revistas internacionais
Barreiro‐Ures, DFrancisco‐Fernández, MCao, R, et al. Analysis of interval‐grouped data in weed science: The binnednp Rcpp packageEcol Evol201900113https://doi.org/10.1002/ece3.5448
Barreiro-Ures D, Cao, R, Francisco-Fernández, M and Reyes, M. Kernel distribution estimation for grouped data. SORT-Statistics and Operations Research Transactions, 43 (2019).
Inés Barbeito, Ricardo Cao & Dimitris Politis(2019)Bootstrap confidence intervals for conditional density function in Markov processes,Communications in Statistics - Simulation and Computation,DOI: 10.1080/03610918.2019.1642487
Barbeito, ICao, RNonparametric curve estimation and bootstrap bandwidth selectionWIREs Comput Stat2019;e1488. https://doi.org/10.1002/wics.1488
Gonçalves-Dosantos, J. C., I. García-Jurado, and J. Costa. "Sharing delay costs in stochastic scheduling problems with delays." 4OR (2020) https://doi.org/10.1007/s10288-019-00427-9
Alonso-Meijide, J. M.,Costa, J., García-Jurado, I., and Gonçalves-Dosantos, J. C. (2020). "On egalitarian values for cooperative games with a priori unions." TOP (2020) https://doi.org/10.1007/s11750-020-00553-2
Title: A heuristic approach to the task planning problem in a home care business Journal: Health Care Management Science, (), 1-15 DOI: 10.1007/s10729-020-09509-1
Novo, S., Aneiros, G. e Vieu, P., (2020) Sparse semiparametric regression when predictors are mixture of functional and high-dimensional variables, TEST, https://doi.org/10.1007/s11749-020-00728-w.
Meilán-Vila, A., Opsomer, J.D., Francisco-Fernández, M. et al. A goodness-of-fit test for regression models with spatially correlated errors. TEST29, 728–749 (2020).
Artigos en revistas nacionais
Peláez Suárez, R., Cao Abad, R. & Vilar Fernández, J.M. Probability of default estimation in credit risk using a nonparametric approach. TEST (2020). https://doi.org/10.1007/s11749-020-00723-1
Capítulo de Libro
Título do libro: Functional and High-Dimensional Statistics and Related FieldsEditores: Germán Aneiros, Ivana Horová, Marie Hušková and Philippe VieuTítulo do capítulo: Variable Selection in Semiparametric Bi-functional Models.Autores: Silvia Novo, Germán Aneiros and Philippe VieuAno de publicación: 2020Editorial: Springer
Notas
Contraceptions
Outras publicacións
Peláez Suárez, R., Cao Abad, R. and Vilar Fernández, J.M. (2019) Nonparametric methods to estimate the probability of default. Proceedings of the 2nd Spanish Young Statisticians and Operational Researchers Meeting
Peláez Suárez, R., Cao Abad, R. and Vilar Fernández, J.M. (2019) Probability of default estimation using a nonparametric approach. In: Arregui I., García J.A., Vázquez C. (eds) Third International Conference on Computational Finance. Book of abstracts. ISBN: 978–84–9749–725–1.
Peláez Suárez, R., Cao Abad, R. and Vilar Fernández, J.M. (2019) Estimación no paramétrica de la probabilidad de mora vía análisis de supervivencia. In: Vallado E., Ruiz R. (eds) Actas del XXXVIII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa. ISBN: 978-84-09- 13580-6
Peláez Suárez, R., Cao Abad, R. amd Vilar Fernández, J.M. (2019) Nonparametric estimation of the probability of default in credit risk. Actas del XIV Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. ISBN: 978-84-09-15581-1
Meilán-Vila, A., Fernández-Casal, R., & Francisco-Fernández, R. M. (2020). A computational validation for nonparametric assessment of spatial trends. arXiv preprint arXiv:2002.05489
Meilán-Vila, A., Francisco-Fernández, M., Crujeiras, R. M., & Panzera, A. (2020). Nonparametric multivariate regression estimation for circular responses. arXiv preprint arXiv:2001.10317
Meilán-Vila, A., Francisco-Fernández, M., & Crujeiras, R. M. (2020). Goodness-of-fit tests for parametric regression models with circular response. arXiv preprint arXiv:2008.13473
Artigos en revistas internacionais
Inés Barbeito & Ricardo Cao(2018)Smoothed bootstrap bandwidth selection for nonparametric hazard rate estimation,Journal of Statistical Computation and Simulation,DOI: 10.1080/00949655.2018.1532512
Novo, S., Aneiros, G., and Vieu, P. (2019), Automatic and location-adaptive estimation in functional single-index regression, Journal of Nonparametric Statistics, 31(2), 364-392
Artigos en revistas internacionais
López-Cheda, A., Jácome, M. A., Van Keilegom, I. and Cao, R. (2018). Nonparametric covariate significance tests for the incidence in cure models. Submitted to Biometrics.
M. Flores, Rubén Fernández-Casal, S. Naya, J. Tarrío-Saavedra, R. Bossano., 2018, ILS: Un paquete R para el análisis estadístico en estudios interlaboratorio, quimiometría y sistemas de laboratorio inteligentesVolumen 181, 15 de octubre de 2018, páginas 11-20.
M. Flores, Naya S., J. Tarrío-Saavedra, R. Fernández-Casal, enfoque 2.017 análisis de datos funcionales de H y K estadísticas de Mandel en estudios entre laboratorios,  quimiometría y sistemas inteligentes LaboratorioVolumen 176, 15 de mayo de 2018, páginas 134-148
G.I. Novoa Flores, L. Carpente y S. Lorenzo – Freire. Optimizing the production schedule of an agricultural cooperative: a case study. Enviado a Engineering Optimization.
Capítulo de Libro
Barbeito I., Cao R. (2017) A Review and Some New Proposals for Bandwidth Selection in Nonparametric Density Estimation for Dependent Data. In: Ferger D., González Manteiga W., Schmidt T., Wang JL. (eds) From Statistics to Mathematical Finance. Springer, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-50986-0_10
Cao R. and Borrajo L. (2018). Nonparametric Mean Estimation for Big-But-Biased Data. In: Gil E., Gil E., Gil J., Gil M. (eds) The Mathematics of the Uncertain. Studies in Systems, Decision and Control, vol 142, 55-65. Springer, Chamhttps://doi.org/10.1007/978-3-319-73848-2_5
Artigos en revistas internacionais
Barbeito, I. Zaragoza, S., Tarrío-Saavedra, J. and Naya, S. (2017). Assessing thermal comfort and energy efficiency in buildings by statistical quality control for autocorrelated data. Applied Energy. 190, 1-17.
Ana López-Cheda, M. Amalia Jácome, Ricardo Cao (2017). Nonparametric latency estimation for mixture cure models. TEST, 26, 353-376.DOI: 10.1007/s11749-016-0515-1
Capítulo de Libro
M. Flores, S. Naya, J. Tarrío-Saavedra, R. Fernández-Casal. Functional data analysis approach of Mandel’s h and k statistics in Interlaboratory Studies.  En Germán Aneiros, Enea G. Bongiorno , Ricardo Cao, y Philippe Vieu (Eds.), Functional Statistics and Related Fields (pp. 123–130). Gewerbestrasse: Springer. 2017.
Recensións
Communications in Statistics - Simulation and Computation
Artigos en revistas internacionais
Ana López-Cheda, Ricardo Cao, M. Amalia Jácome, Ingrid Van Keilegom (2017). Nonparametric incidence estimation and bootstrap bandwidth selection in mixture cure models. Computational Statistics and Data Analysis, 105, 144-165.DOI: 10.1016/j.csda.2016.08.002
Salvador Naya, Andrés Devia-Rivera, Javier Tarrío-Saavedra, y Miguel Flores (2016). Nueva propuesta de índices de capacidad robustos para el control de la calidad. DYNA Ingenieria e Industria.
Barbeito, I. and Cao, R. (2016). Smoothed stationary bootstrap bandwidth selection for density estimation with dependent data. Computational Statistics & Data Analysis. 104, 130-147.
Recensións
Advances in Data Analysis and Classification (ADAC)
Artigos en revistas internacionais
Naya, S., Tarrío-Saavedra, S. Saragoza, M., Flores, M. Oviedo.  Statistical Quality Control with Functional Data. An application to Energy Efficiency. at the 60th ISI World Statistics Congress (WSC) held from 26 - 31 July 2015 in Rio de Janeiro, RJ, Brazil
Artigos en revistas internacionais
Naya, S., Tarrío-Saavedra. J., López-Beceiro, J., Francisco Fernández, M., Flores, M. y Artiaga, R. Statistical functional approach for interlaboratory studies with thermal data.Journal of Thermal Analysis and Calorimetry118 (2014) , 2 , 1229-1243

Oferta de prazas

curso 2019/2020
Oferta xeral 8