Máster Universitario en Xerontoloxía

2020/2021 · 90 créditos

Que se aprende

O título de mestrado/a en Xerontoloxía outórgaselles a aqueles alumnos que:

 • demostren posuír e comprender coñecementos que se basean nos tipicamente asociados ao grao, o que lles proporciona unha base para seren orixinais no desenvolvemento e/ou a aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación;
 • saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en ámbitos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (interdisciplinares e/ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo;
 • sexan capaces de integraren coñecementos e enfrontárense á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos;
 • saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan, a públicos especializados e non-especializados dun modo claro e sen ambigüidades;
 • e posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que será en boa medida autodirixido ou autónomo.

Este título, ademais, capacita os alumnos egresados para cumpriren os obxectivos marcados polos descritores de Dublín, xa que que se caracterizan polo seu traballo interdisciplinar/multidisciplinar e tamén por traballar con poboación non-especializada que é necesario formar (como poden ser os coidadores non-profesionais de persoas maiores con dependencia).

Competencias completas do estudo

Competencias xenéricas

 • Comprender de manera integral los diferentes aspectos de la Ciencia de la Gerontología para el planteamiento y desarrollo del trabajo e investigación en la misma.
 • Aplicar dicho conocimiento en la Ciencia de la Gerontología, para desarrollar diferentes tareas educativas y/o profesionales entre las que incluimos: Tareas de coordinación y gestión de recursos gerontológicos, tanto a nivel de la administración local como autonómica, como de asociaciones o entidades privadas; tareas de atención y cuidados a las personas mayores en los diferentes recursos sociales de atención a las personas mayores.

Competencias específicas

Capacidad de coordinación y gestión de los recursos sociosanitarios dirigidos a las personas mayores, capacidad de valoración e intervención en las principales patologías de las personas mayores, así como en los principales síndromes gerontológicos, capacidad para su integración en los recursos sociosanitarios como profesionales de atención directa. En relación a las habilidades de aprendizaje que le otorgarán: la capacidad para elaborar y desarrollar proyectos de investigación, capacidad para estar en condiciones de desarrollar una tesis doctoral del ámbito clínico.

El MIG facilita el acceso a los estudios de doctorado. En este sentido, una vez finalizada la tesis doctoral, el alumno, además, adquirirá las siguientes competencias aplicadas otorgadas por el título de Doctor: la capacidad para desarrollar y dirigir proyectos del investigación, la capacidad para dirigir tesis doctorales, la capacidad para participar en convocatorias públicas como Investigador Principal de Proyectos, la capacidad para incorporarse a Equipos de Investigación como Doctor.

Saídas profesionais e académicas

O Mestrado Universitario en Xerontoloxía capacita especialmente para exercer profesións con competencias no ámbito sociosanitario da atención ás persoas maiores.

Contorno profesional no que se sitúa

Entidades públicas y privadas relacionadas con la gerontología y/o la geriatría:centros socio-sanitarios, centros gerontológicos, centros de investigación, centros de atención diurna, atención personalizada, docencia.

Empresas e institucións colaboradoras

Asociación Provincial de Pensionistas y Jubilados a través del Complejo Gerontológico La Milagrosa. A Coruña

Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatria

Planificación do ensino

Carga lectiva de 90 ECTS distribuidos en tres cuatrimestres:

 • 1er Cuatrimestre (30 ECTS): Materias Obligatorias (24 ECTS): Gerontología Clínica I, Gerontología Social I, Valoración e Intervención en Gerontología y Metodología de la Investigación en Gerontología y 6 ECTS a elegir de entre las optativas ofertadas.
 • 2do. Cuatrimestre. Especialidad Clínica (30 ECTS): Materias Obligatorias (24 ECTS): .Gerontología Clínica II. Patología e Intervención Geriátrica I y II y Psicología y 6 ECTS a elegir de entre las optativas ofertadas.
 • 3er. Cuatrimestre (30 ECTS) incluye las Prácticas Clínicas Externas (Practicum de 15 ECTS) y el Trabajo Fin de Master (15 ECTS).
 • El objetivo principal del Máster es que el alumno adquiera las competencias adecuadas para realizar su actividad laboral en el ámbito de la gerontología y la geriatría tanto desde el punto de vista docente, como asistencial y/o investigador.

Esta titulación dispón de guía docente
Podes consultala para coñecer máis sobre o estudo. Na táboa inferior tamén podes consultar as guías docentes particulares a aquelas materias que dispoñen de ela.

Estrutura do estudo

Os estudos de máster organízanse por módulos. Fai clic nun módulo para obter máis información.

  Guía Carácter Cuadr. créditos
Valoración e Intervención en Xerontoloxía Obrigatorio 6 ECTS
Xerontoloxía Social I Obrigatorio 6 ECTS
Xerontoloxía Clínica I Obrigatorio 6 ECTS
Metodoloxía da Investigación en Xerontoloxía Obrigatorio 6 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Xerontoloxía Clínica II Obrigatorio 6 ECTS
Patoloxía e Intervención Xeriátrica I Obrigatorio 6 ECTS
Patoloxía e Intervención Xeriátrica II Obrigatorio 6 ECTS
Psicoloxía Clínica Obrigatorio 6 ECTS
Xerontoloxía Social II Obrigatorio 6 ECTS
Atención Sociosanitaria Obrigatorio 6 ECTS
Dirección e Xestión Xerontolóxica Obrigatorio 6 ECTS
Demografía da Ancianidade Obrigatorio 3 ECTS
Dereito e Responsabilidade Civil Xerontolóxica Obrigatorio 3 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Prácticum (Prácticas Externas) Obrigatorio 15 ECTS
Traballo Fin de Máster Obrigatorio 15 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Intervención non farmacolóxica en demencias Optativo 3 ECTS
Inglés I Optativo 3 ECTS
Economía Xerontolóxica Optativo 3 ECTS
Psicobioloxía do avellentamento Optativo 3 ECTS
Actividade Física en Xerontoloxía Optativo 3 ECTS
Bioxerontoloxía Optativo 3 ECTS
O Proxecto de Investigación en Xerontoloxía Optativo 3 ECTS
Farmacoloxía xeriátrica Optativo 3 ECTS
Inglés II Optativo 3 ECTS
Lecer e Tempo Libre en Xerontoloxía Optativo 3 ECTS
Programas de Intervención en Xerontoloxía Optativo 3 ECTS
Intervención Pedagóxica en Xerontoloxía Optativo 3 ECTS

 BOE co plan de estudos (PDF)

Profesorado

O ensino do plan de estudos está a cargo dos seguintes docentes:

Os estudos de máster organízanse por módulos. Fai clic nun módulo para obter máis información.

Accións para a mobilidade do estudantado

A UDC mantén convenios de mobilidade de estudantes con universidades e institucións de educación superior de catro continentes. Cada curso académico publícanse varias convocatorias de mobilidade de estudantes para que estes poidan cursar parte dos seus estudos nunha desas institucións (un semestre ou un ano académico completo), obtendo pleno recoñecemento académico ao seu regreso no expediente UDC do estudante.

Nesas convocatorias publícanse as prazas das que a UDC dispón para ofrecer aos estudantes dos distintos centros e, no seu caso, as condicións específicas de cada unha delas. Do mesmo xeito, todos os anos convócanse bolsas para financiar a realización de prácticas no estranxeiro por parte dos estudantes

As prácticas serán tamén recoñecidas como parte do seu expediente académico ou no suplemento europeo ao título. O estudante é libre para buscar a empresa ou institución de destino do EEES na que desexa facer as prácticas. A estes efectos, a UDC ten un taboleiro virtual no que se publican as ofertas que chegan ao seu coñecemento.

As convocatorias de mobilidade xestiónanse conxuntamente nos centros de procedencia dos estudantes, baixo a dirección dos Responsables de Relacións Internacionais dos centros, e na Oficina de Relacións Internacionais da Universidade (ORI). Os requisitos xerais para acceder a unha praza de mobilidade, os dereitos e obrigacións dos estudantes, así como o procedemento para conceder as prazas regúlanse no Regulamento de Mobilidade da UDC.