Máster Universitario en Arqueoloxía e Ciencias da Antigüidade

2023/2024 · 60 créditos

Que se aprende

Saídas profesionais e académicas

Planificación do ensino

Estrutura do estudo

Os estudos de máster organízanse por módulos. Fai clic nun módulo para obter máis información.

  Guía Carácter Cuadr. créditos
Ocupación do Territorio no Noroeste Peninsular Optativo 3 ECTS
Arqueoloxía da Paisaxe Optativo 3 ECTS
Cultura Material Pre e Protohistóricas Optativo 3 ECTS
Cultura Material Romana e Tardoantiga Optativo 3 ECTS
Arqueobotánica Optativo 3 ECTS
Arqueoloxía Pública Optativo 3 ECTS
Etnoarqueoloxía e Arqueoloxía Experimental Optativo 3 ECTS
Tecnoloxías Xeoespaciais en Arqueoloxía Optativo 3 ECTS
Cultura Material Medieval e Moderna Optativo 3 ECTS
Arqueoloxía de Mesopotamia Optativo 3 ECTS
Necrópole e Restos Humanos Optativo 3 ECTS
Técnicas Instrumentais e Cronolóxicas en Arqueoloxía Optativo 3 ECTS
Zooarqueoloxía Optativo 3 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
A Romanización en Occidente Optativo 3 ECTS
Historia das Relixións Antigas Optativo 3 ECTS
Historia Antropolóxica do Mundo Clásico Optativo 3 ECTS
Fontes Literarias para a Historia do Mundo Clásico Optativo 3 ECTS
Epigrafía Latina Optativo 3 ECTS
Historia da Arte Grega Optativo 3 ECTS
Formas Políticas da Antigüidade Grecorromana Optativo 3 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Prácticum Obrigatorio 6 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Traballo Fin de Máster Obrigatorio 9 ECTS

 BOE co plan de estudos (PDF)

Profesorado

O ensino do plan de estudos está a cargo dos seguintes docentes:

Os estudos de máster organízanse por módulos. Fai clic nun módulo para obter máis información.

  • Asignada a docentes do estudo
  • Asignada a docentes do estudo
  • Asignada a docentes do estudo
  • Asignada a docentes do estudo

Accións para a mobilidade do estudantado

A UDC mantén convenios de mobilidade de estudantes con universidades e institucións de educación superior de catro continentes. Cada curso académico publícanse varias convocatorias de mobilidade de estudantes para que estes poidan cursar parte dos seus estudos nunha desas institucións (un semestre ou un ano académico completo), obtendo pleno recoñecemento académico ao seu regreso no expediente UDC do estudante.

Nesas convocatorias publícanse as prazas das que a UDC dispón para ofrecer aos estudantes dos distintos centros e, no seu caso, as condicións específicas de cada unha delas. Do mesmo xeito, todos os anos convócanse bolsas para financiar a realización de prácticas no estranxeiro por parte dos estudantes

As prácticas serán tamén recoñecidas como parte do seu expediente académico ou no suplemento europeo ao título. O estudante é libre para buscar a empresa ou institución de destino do EEES na que desexa facer as prácticas. A estes efectos, a UDC ten un taboleiro virtual no que se publican as ofertas que chegan ao seu coñecemento.

As convocatorias de mobilidade xestiónanse conxuntamente nos centros de procedencia dos estudantes, baixo a dirección dos Responsables de Relacións Internacionais dos centros, e na Oficina de Relacións Internacionais da Universidade (ORI). Os requisitos xerais para acceder a unha praza de mobilidade, os dereitos e obrigacións dos estudantes, así como o procedemento para conceder as prazas regúlanse no Regulamento de Mobilidade da UDC.