Grao en Xestión Industrial da Moda

2024/2025 · 240 créditos

Acceso e admisión

Nos prazos de matrícula establecidos poderán formalizar a súa matrícula os alumnos e alumnas que inicien os estudos de grao en calquera das titulacións da Universidade da Coruña e que cumpriren as condicións de acceso ou reuniren os requisitos de admisión establecidos no Real Decreto 412/2014 de 6 de xuño e na Normativa de xestión académica da Univesidade.

Aqueles alumnos e alumnas que pretendan iniciar os estudos de primeiro curso de grao deberán estar admitidos/as para formalizar a matrícula nas sucesivas resolucións da Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG).

 

Perfil recomendado

Requisitos de acceso comúns

Poderán acceder aos estudos universitarios oficias de grao as persoas que reúnan algún dos requisitos establecidos no artículo 3 do Real decreto 412/2014 de 6 de xuño:

De non obter o recoñecemento, deberá incorporarse ao proceso xeral de admisión

As ABAU están organizadas para todo o sistema universitario galego por unha comisión mixta entre a Xunta de Galicia e as tres universidades galegas, a Comisión Interuniversitaria Galega, CIUG

A matrícula das ABAU faise a través da aplicación informática NERTA e, nos casos que proceda, nos lugares de entrega e recollida de documentos LERD, en calquera dos sete campus de Galicia

Solicitude e admisión

Proceso xeral de admisión: o alumnado que pretenda iniciar os estudos de primeiro curso de Grao, deberá realizar a preinscrición previa seguindo o procedemento e prazos establecidos pola CIUG, a través da aplicación informática NERTA

Cada alumno/a formalizará unha única solicitude de preinscrición na que indicará por orde de preferencia ata un máximo de cinco titulacións diferentes, podendo chegar ata un máximo de dez, no caso de titulacións iguais impartidas en diferentes centros universitarios e, nos casos que proceda, nos lugares de entrega e recollida de documentos LERD, en calquera dos sete campus de Galicia.

A CIUG publicará sucesivas resolucións de convocatoria a matrícula. A relación do alumnado convocado en cada prazo pode consultarse na aplicación informática NERTA. É un procedemento moi áxil con prazos curtos de matrícula.

O alumnado convocado a formalizar a matrícula, na titulación da súa preferencia da Universidade da Coruña, deberá facelo no prazo establecido pola resolución da CIUG, na web da UDC.

50 prazas ofertadas no curso 2024/2025

Criterios e procedementos de admisión

A CIUG é a responsable de publicar os criterios e procedementos de admisión nas titulacións de grao do Sistema Universitario Galego, para cada curso académico, na súa páxina web.

De acordo co disposto na memoria de verificación do Grao en Xestión Industrial da Moda, para ser admitido neste será necesario acreditar, polo menos, o cumprimento dun dos seguintes requisitos de coñecemento do idioma inglés, mediante a presentación de calquera dos seguintes xustificantes:

  • Certificación oficial de nivel B1 de inglés (só admitiranse os certificados recoñecidos pola Asociación de Centros de Linguas na Ensinanza Superior, www.acles.es)
  • Cualificación en inglés igual ou superior a 7 nos dous cursos de bacharelato.
  • Ter cursado, en sistemas educativos de fala inglesa, 4.º curso de ESO ou un curso de bacharelato.
  • Diploma de asistencia e aproveitamento de nivel B1.2 ou superior de inglés, ou diploma de dominio de nivel B1 ou superior de inglés do Centro de Linguas da Universidade da Coruña. Tamén se admitirán certificados similares expedidos por outros centros de linguas de universidades españolas.

De acordo co exposto, establécese o prazo desde o 8 de abril de 2018 ata o 23 de xuño de 2019, ambos os dous días incluídos, para presentar calquera dos xustificantes que acrediten o cumprimento do requisito para o acceso ao Grao en Xestión Industrial da Moda. Estes presentaranse a través da páxina web http://gradoindustrialmoda.udc.gal/requisitos-ingles-y-plazos/

CALENDARIO:

08/04/2019 a 23/06/2019 - Presentación dos xustificantes
26/06/2019 - Publicación da lista provisional de persoas con xustificantes admitidos
27/06/2019 a 03/07/2019 - Reclamacións á lista provisional
05/07/2019 - Publicación da lista definitiva e envío dos datos á CIUG

Prazos

Alumnado de primeiro curso de grao: segundo o calendario establecido pola CIUG

Alumnado que continúe os seus estudos de grao: publicarase na web da UDC

bolsas e axudas

Existe un sistema de bolsas para o estudantado que o precise. Os distintos criterios e prazos dependen do tipo de bolsa e o organismo que as convoca (propias, autonómicas e estatáis). Podes consultalas nos seguintes enlaces:

Evolución das notas de acceso ao estudo

Nesta gráfica pode comprobar cales foron a nota de acceso máis baixa, media e máis alta nas PAAU do alumnado que accederon ao estudo o longo dos anos.

Histograma das notas de acceso ao estudo no curso 2024/2025

Na gráfica inferior pode consultar a distribución das notas de acceso das PAAU do alumnado matriculado no estudo no curso indicado.

   
Nota máis baixa 10,474
Nota media 11,601
Nota máis alta 13,366
Total de alumnado das PAAU matriculados 54
Intervalo Alumnado (%)
10,5 ... 10,7 4 7,4 (%)
10,7 ... 10,8 8 14,8 (%)
10,8 ... 11,0 4 7,4 (%)
11,0 ... 11,2 5 9,3 (%)
11,2 ... 11,4 4 7,4 (%)
11,4 ... 11,6 1 1,9 (%)
11,6 ... 11,7 4 7,4 (%)
11,7 ... 11,9 7 13,0 (%)
11,9 ... 12,1 4 7,4 (%)
12,1 ... 12,3 3 5,6 (%)
12,3 ... 12,5 2 3,7 (%)
12,5 ... 12,6 1 1,9 (%)
12,6 ... 12,8 3 5,6 (%)
12,8 ... 13,0 3 5,6 (%)
13,2 ... 13,4 1 1,9 (%)