Grao en Humanidades

2022/2023 · 240 créditos

Acceso e admisión

Nos prazos de matrícula establecidos poderán formalizar a súa matrícula os alumnos e alumnas que inicien os estudos de grao en calquera das titulacións da Universidade da Coruña e que cumpriren as condicións de acceso ou reuniren os requisitos de admisión establecidos no Real Decreto 412/2014 de 6 de xuño e na Normativa de xestión académica da Univesidade.

Aqueles alumnos e alumnas que pretendan iniciar os estudos de primeiro curso de grao deberán estar admitidos/as para formalizar a matrícula nas sucesivas resolucións da Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG).

 

Perfil recomendado

Os interesados no Grao de Humanidades deben cumprir os requisitos de acceso á Universidade marcados polos órganos de Goberno da Universidade dá Coruña e pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia para os estudantes de Bacharelato, as persoas maiores de 25 e 45 anos, os técnicos superiores de Formación Profesional, os titulados universitarios (graduado, diplomado, licenciado, enxeñeiro ou títulos equivalentes) e os estudantes estranxeiros.

Dadas as características da titulación, calquera rama do bacharelato é válida para acceder aos estudos do Grao de Humanidades da UDC. No entanto, será unha vantaxe competitiva para o estudante cursar o bacharelato polas ramas de Humanidades, preferentemente, e Ciencias Sociais.

Ademais destes requisitos, a optimización dos resultados no Grao de Humanidades obtense se o estudante axústase do mellor modo posible ao seguinte perfil:

    É recomendable que o estudante interesado en cursar o grao de Humanidades teña un coñecemento suficiente da lingua española e da lingua galega, así como dos mecanismos e procedementos de expresión oral e escrita nelas, e das ferramentas tecnolóxicas para acceder á información e polo menos dunha lingua estranxeira.

    Igualmente, é esencial que manifeste curiosidade polo coñecemento da historia, o pensamento, a cultura e a arte nas súas diferentes manifestacións e gusto pola lectura e a escritura.

    A inquietude cultural cumpriméntase cunha necesaria inquietude polo mundo actual.

    Por último, un estudante de Humanidades debe ser consciente da súa condición de axente de progreso social e das súas obrigacións éticas como profesional e como cidadán.

Requisitos de acceso comúns

Poderán acceder aos estudos universitarios oficias de grao as persoas que reúnan algún dos requisitos establecidos no artículo 3 do Real decreto 412/2014 de 6 de xuño:

De non obter o recoñecemento, deberá incorporarse ao proceso xeral de admisión

As ABAU están organizadas para todo o sistema universitario galego por unha comisión mixta entre a Xunta de Galicia e as tres universidades galegas, a Comisión Interuniversitaria Galega, CIUG

A matrícula das ABAU faise a través da aplicación informática NERTA e, nos casos que proceda, nos lugares de entrega e recollida de documentos LERD, en calquera dos sete campus de Galicia

Solicitude e admisión

Proceso xeral de admisión: o alumnado que pretenda iniciar os estudos de primeiro curso de Grao, deberá realizar a preinscrición previa seguindo o procedemento e prazos establecidos pola CIUG, a través da aplicación informática NERTA

Cada alumno/a formalizará unha única solicitude de preinscrición na que indicará por orde de preferencia ata un máximo de cinco titulacións diferentes, podendo chegar ata un máximo de dez, no caso de titulacións iguais impartidas en diferentes centros universitarios e, nos casos que proceda, nos lugares de entrega e recollida de documentos LERD, en calquera dos sete campus de Galicia.

A CIUG publicará sucesivas resolucións de convocatoria a matrícula. A relación do alumnado convocado en cada prazo pode consultarse na aplicación informática NERTA. É un procedemento moi áxil con prazos curtos de matrícula.

O alumnado convocado a formalizar a matrícula, na titulación da súa preferencia da Universidade da Coruña, deberá facelo no prazo establecido pola resolución da CIUG, na web da UDC.

Criterios e procedementos de admisión

A CIUG é a responsable de publicar os criterios e procedementos de admisión nas titulacións de grao do Sistema Universitario Galego, para cada curso académico, na súa páxina web.

Prazos

Alumnado de primeiro curso de grao: segundo o calendario establecido pola CIUG

Alumnado que continúe os seus estudos de grao: publicarase na web da UDC

bolsas e axudas

Existe un sistema de bolsas para o estudantado que o precise. Os distintos criterios e prazos dependen do tipo de bolsa e o organismo que as convoca (propias, autonómicas e estatáis). Podes consultalas nos seguintes enlaces:

Evolución das notas de acceso ao estudo

Nesta gráfica pode comprobar cales foron a nota de acceso máis baixa, media e máis alta nas PAAU do alumnado que accederon ao estudo o longo dos anos.