Máster Universitario en Arquitectura

2021/2022 · 60 créditos

Acceso e admisión

Para acceder ao ensino oficial de máster será necesario estar en posesión dun título universitario oficial español ou doutro expedido por unha institución de educación superior do EEES que faculte no país expedidor do título para o acceso ao ensino de máster.

Así mesmo, poderán acceder as persoas tituladas conforme a sistemas educativos alleos ao Espazo Europeo de Educación Superior, sen necesidade da homologación dos seus títulos, despois de que a UDC comprobe que estes acreditan un nivel de formación equivalente aos correspondentes títulos universitarios oficiais españois e facultan no país expedidor do título para o acceso ao ensino de posgrao. O acceso por esta vía non implicará, en ningún caso, a homologación do título previo de que estea en posesión a persoa interesada, nin o seu recoñecemento para outros efectos que o de cursar o ensino de máster.

Os titulados conforme a sistemas educativos alleos ao EEES que soliciten acceso ás ensinanzas oficiais de másteres universitarios que habilitan para o exercicio de profesión regulada, necesariamente deberán ter o seu título homologado ou declarado equivalente polo ministerio competente.

Os estudantes poderán ser admitidos a un máster conforme aos requisitos específicos e criterios de valoración de méritos que foren propios do título de máster universitario. A UDC incluirá os procedementos e requisitos de admisión no plan de estudos.

A admisión non implicará, en ningún caso, ningunha modificación dos efectos académicos e profesionais que correspondan ao título previo de que estea en posesión a persoa interesada, nin o seu recoñecemento para outro efecto que o de cursar o ensino de máster.

Perfil recomendado

O alumnado que desexe cursar os estudos de Máster Universitario en Arquitectura deberá reunir unhas aptitudes específicas, que haberá adquirido despóis de superar o Grao en Estudos de Arquitectura ou outro que sexa requisito de acceso segundo a Orde EDU/2075/2010, do 29 de xullo. O estudante que ingresa terá as siguintes capacidades:

  • Coñocemento adecuado da historia e das teorías da arquitectura, así coma das artes, tecnoloxía e ciencias humanas relacionadas.
  • Coñocemento das belas artes como factor que pode influir na calidade da concepción arquitectónica.
  • Coñocemento adecuado do urbanismo, a planificación e as técnicas aplicadas no proceso da planificación.
  • Comprensión dos problemas da concepción estrutural, de construcción e de inxeñería vinculados cos proxectos de edificios así como las técnicas de resolución de estos.
  • Coñocemento adecuado dos problemas físicos e das distintas tecnoloxías, así coma da función dos edificios, dotándose a éstes de condicións internas de comodidade e de protección dos factores climáticos.
  • Coñocemento adecuado das industrias, organizacións, normativas e procedementos para plasmar os proxectos en edificios e para integrar os planos na planificación.
  • Capacidade de comprender as relacións entre as personas e os edificios e entre éstes e o seu entorno, así coma a necesidade de relacionar os edificios e os espacios situados entre eles en función das necesidades e da escala humanas.

Requisitos de acceso comúns

O alumnado que desexe cursar os estudos do Máster Universitario en Arquitectura deberá ter superado o Grao en Estudos de Arquitectura ou outro que sexa requisito de acceso segundo a Orde EDU/2075/2010, do 29 de xullo.

Solicitude e admisión

A solicitude de preinscripción poderá facerse a través dos procedementos telemáticos que se establecer na UDC. Consulte a páxina de másteres, para maior información. 

As solicitudes formuladas por persoas con títulos académicos estranxeiros de sistemas educativos alleos ao EEES deberán ir acompañadas da seguinte documentación, traducida a calquera das dúas linguas oficiais na UDC, legalizada ou coa Apostila da Haia: título que dá acceso ao máster e certificación académica.

A matrícula realizarase nos sucesivos prazos que se inclúen no calendario de preinscrición dos másteres que aproba o Consello de Goberno da UDC á través da web da UDC.

Unha vez efectuada a matrícula deberá remitirse á administración do centro, ou entregarse nela, nun prazo máximo de 10 días naturais que contarán a partir da data de solicitude de matrícula, a seguinte documentación, se for o caso:

  • A solicitude de bolsa debidamente cuberta.
  • O xustificante que acredite a exención ou a redución dos prezos de matrícula.

 

90 prazas ofertadas no curso 2021/2022

Criterios e procedementos de admisión

bolsas e axudas

Existe un sistema de bolsas para o estudantado que o precise. Os distintos criterios e prazos dependen do tipo de bolsa e o organismo que as convoca (propias, autonómicas e estatáis). Podes consultalas nos seguintes enlaces: