Máster Universitario en Dirección, Xestión e Innovación de Institucións Escolares e Socioeducativas

2019/2020 · 60 créditos

Acceso e admisión

Para acceder ao ensino oficial de máster será necesario estar en posesión dun título universitario oficial español ou doutro expedido por unha institución de educación superior do EEES que faculte no país expedidor do título para o acceso ao ensino de máster.

Así mesmo, poderán acceder as persoas tituladas conforme a sistemas educativos alleos ao Espazo Europeo de Educación Superior, sen necesidade da homologación dos seus títulos, despois de que a UDC comprobe que estes acreditan un nivel de formación equivalente aos correspondentes títulos universitarios oficiais españois e facultan no país expedidor do título para o acceso ao ensino de posgrao. O acceso por esta vía non implicará, en ningún caso, a homologación do título previo de que estea en posesión a persoa interesada, nin o seu recoñecemento para outros efectos que o de cursar o ensino de máster.

Os estudantes poderán ser admitidos a un máster conforme aos requisitos específicos e criterios de valoración de méritos que foren propios do título de máster universitario. A UDC incluirá os procedementos e requisitos de admisión no plan de estudos.

A admisión non implicará, en ningún caso, ningunha modificación dos efectos académicos e profesionais que correspondan ao título previo de que estea en posesión a persoa interesada, nin o seu recoñecemento para outro efecto que o de cursar o ensino de máster.

Perfil recomendado

Aunque no es indispensable poseer una formación pedagógica específica para cursar el máster, sí existen algunas características que se consideran idóneas para cursar estos estudios, entre las que destacan las siguientes:

- Capacidades: curiosidad científica, gusto por el estudio y la lectura, capacidad para el aprendizaje autónomo y colaborativo, habilidades para la comunicación interpersonal, capacidad de análisis y razonamiento crítico, conciencia sobre aspectos sociales y educativos como la sostenibilidad y la igualdad, compromiso ético y democrático hacia los diferentes ámbitos profesionales en consonancia con la sociedad del siglo XXI (por definición, cada vez más diversa y multicultural).

- Conocimientos previos: Dado que la orientación del máster es académica y profesionalizante, no habilitará para ninguna profesión distinta a la de la titulación de ingreso de los/las estudiantes, por lo que podrán acceder titulados/as que deseen proseguir sus estudios en el ámbito del conocimiento socio-educativo y/o quieran especializarse en alguna de las temáticas del máster. Este máster también podría interesar a personas tituladas en otras disciplinas que estuvieran desempeñando su actividad profesional en contextos socio-educativos y que desearan obtener una formación específica en alguna de las especialidades que ofrece el máster.

- Lenguas a utilizar en el proceso formativo y nivel exigido: uno de los objetivos marcados por el Plan de Normalización Lingüística de la Universidad de A Coruña, aprobado en Consejo de Gobierno, con fecha de 15 de noviembre de 2006, es propiciar que el gallego sea la lengua habitual de comunicación, de expresión y de trabajo de la comunidad universitaria. En este sentido, el artículo 2.4 del Reglamento de usos de la lengua gallega, aprobado por Consejo de Gobierno de 22 de julio de 2004, establece que “Los centros y departamentos de la Universidad de A Coruña, de la misma manera que las dependencias administrativas y de servicios, tendrán como lengua de uso el gallego. Asimismo, los documentos que los departamentos y las entidades institucionales elaboren: las memorias, las actas, las comunicaciones oficiales para los tableros de anuncios, los programas de las materias, etc., se redactarán en gallego”. Debido a ello, se solicita del alumnado que posea un buen dominio de cualquiera de las dos lenguas oficiales de la comunidad autónoma gallega.

Requisitos de acceso comúns

Non existen requisitos especiais; no entanto, o grupo destinatario será alumnado titulado universitario con interese en exercer o seu labor profesional na xestión e dirección de centros, o que supón unha marcada orientación cara aos aspectos socioeducativos. Máis pormenorizadamente, o Mestrado Universitario en Dirección, Xestión e Innovación de Institucións Escolares e Socioeducativas diríxese a:

-profesionais interesados/as en actualizar e/ou perfeccionar os seus coñecementos para unha xestión directiva máis innovadora e eficaz;

-titulados/as superiores interesados no ámbito da dirección de centros escolares e socioeducativos;

-diplomados/as universitarios con polo menos dous anos de experiencia no campo socioeducativo;

-e coordinadores/as psicopedagóxicos/as de centros educativos.

En consecuencia, este mestrado vai dirixido especialmente a profesores/as e educadores/as que desexen formarse e iniciarse no exercicio das responsabilidades directivas nas diferentes etapas do sistema educativo; isto é, ofrece a posibilidade de especializarse en tarefas de dirección, coordinación e xestión de institucións socioeducativas a graduados en Educación Infantil, Educación Primaria e Educación Social da nosa universidade recentes e futuros.

En todo caso, o Mestrado Universitario en Dirección, Xestión e Innovación de Institucións Escolares e Socioeducativas ten como destinatarias, ademais, todas aquelas persoas que quixesen desenvolver competencias e saberes indispensables para fundamentar a toma das decisións imprescindibles no exercicio das responsabilidades consustanciales á dirección de centros, servizos e proxectos socioeducativos. Igualmente, ten como obxectivo servir de formación a aqueles/as dos/as actuais directores/as que desexen perfeccionar a súa experiencia profesional nesas tarefas.

En definitiva, é recomendable para os/as profesionais ligados/as á educación que desexen prepararse con rigor para desempeñar no futuro cargos de responsabilidade educativa, ou para os/as directivos/as que queiran mellorar o seu exercicio actual.

Solicitude e admisión

A solicitude de preinscripción poderá facerse a través dos procedementos telemáticos que se establecer na plataforma da UDC.

As solicitudes formuladas por persoas con títulos académicos estranxeiros de sistemas educativos alleos ao EEES deberán ir acompañadas da seguinte documentación, traducida a calquera das dúas linguas oficiais na UDC, legalizada ou coa Apostila da Haia: título que dá acceso ao máster e certificación académica.

A matrícula realizarase nos sucesivos prazos que se inclúen no calendario de preinscrición dos másteres que aproba o Consello de Goberno da UDC á través da web da UDC.

A matrícula na UDC para o novo alumnado podes facela aquí ou se es un alumno/a que continúa estudos na UDC, podes facelo desde a Secretaría Virtual do Estudante.

Unha vez efectuada a matrícula deberá remitirse á administración do centro, ou entregarse nela, nun prazo máximo de 10 días naturais que contarán a partir da data de solicitude de matrícula, a seguinte documentación, se for o caso:

  • A solicitude de bolsa debidamente cuberta.
  • O xustificante que acredite a exención ou a redución dos prezos de matrícula.

 

Criterios e procedementos de admisión

Los criterios de admisión se realizarán con prelación del expediente académico del alumnado. No obstante, se priorizarán las titulaciones del ámbito educativo impartidas en esta Facultad; se tendrán en cuenta otras titulaciones siempre que los/las aspirantes cuenten con ejercicio profesional directamente relacionado con los perfiles profesionales de este nuevo título y, finalmente, otras titulaciones. Para la selección de los/las estudiantes, la dirección del centro nombrará una comisión que estará presidida por la persona coordinadora del máster y de la cual formarán parte, como mínimo, tres profesores/as con docencia en él y la persona responsable de la administración del centro, que custodiará la documentación recibida. Dicha comisión elegirá, entre sus miembros, un/una secretario/a, que redactará las actas de las reuniones y que certificará sus acuerdos. La composición de esta comisión se hará pública en el tablero de la facultad dedicado al máster y en la web.

bolsas e axudas

Existe un sistema de bolsas para o estudantado que o precise. Os distintos criterios e prazos dependen do tipo de bolsa e o organismo que as convoca (propias, autonómicas e estatáis). Podes consultalas nos seguintes enlaces: