Máster Universitario en Contabilidade Superior e Auditoría de Contas

2020/2021 · 60 créditos

Acceso e admisión

Para acceder ao ensino oficial de máster será necesario estar en posesión dun título universitario oficial español ou doutro expedido por unha institución de educación superior do EEES que faculte no país expedidor do título para o acceso ao ensino de máster.

Así mesmo, poderán acceder as persoas tituladas conforme a sistemas educativos alleos ao Espazo Europeo de Educación Superior, sen necesidade da homologación dos seus títulos, despois de que a UDC comprobe que estes acreditan un nivel de formación equivalente aos correspondentes títulos universitarios oficiais españois e facultan no país expedidor do título para o acceso ao ensino de posgrao. O acceso por esta vía non implicará, en ningún caso, a homologación do título previo de que estea en posesión a persoa interesada, nin o seu recoñecemento para outros efectos que o de cursar o ensino de máster.

Os estudantes poderán ser admitidos a un máster conforme aos requisitos específicos e criterios de valoración de méritos que foren propios do título de máster universitario. A UDC incluirá os procedementos e requisitos de admisión no plan de estudos.

A admisión non implicará, en ningún caso, ningunha modificación dos efectos académicos e profesionais que correspondan ao título previo de que estea en posesión a persoa interesada, nin o seu recoñecemento para outro efecto que o de cursar o ensino de máster.

Perfil recomendado

Grao en Administración de Empresas, en Ciencias Empresariais ou en Economía; licenciatura en Administración de Empresas, en Ciencias Empresariais, en Ciencias Económicas ou en Economía; diplomatura en Ciencias Empresariais. Outras persoas tituladas en ciencias sociais interesadas en adquiriren coñecementos especializados en contabilidade e auditoría de contas.

Requisitos de acceso comúns

Posuír o titulo de licenciado/a, enxeñeiro/a, arquitecto/a, diplomado/a ou graduado/a.

Solicitude e admisión

A solicitude de preinscripción poderá facerse a través dos procedementos telemáticos que se establecer na plataforma da UDC.

As solicitudes formuladas por persoas con títulos académicos estranxeiros de sistemas educativos alleos ao EEES deberán ir acompañadas da seguinte documentación, traducida a calquera das dúas linguas oficiais na UDC, legalizada ou coa Apostila da Haia: título que dá acceso ao máster e certificación académica.

A matrícula realizarase nos sucesivos prazos que se inclúen no calendario de preinscrición dos másteres que aproba o Consello de Goberno da UDC á través da web da UDC.

A matrícula na UDC para o novo alumnado podes facela aquí ou se es un alumno/a que continúa estudos na UDC, podes facelo desde a Secretaría Virtual do Estudante.

Unha vez efectuada a matrícula deberá remitirse á administración do centro, ou entregarse nela, nun prazo máximo de 10 días naturais que contarán a partir da data de solicitude de matrícula, a seguinte documentación, se for o caso:

  • A solicitude de bolsa debidamente cuberta.
  • O xustificante que acredite a exención ou a redución dos prezos de matrícula.

 

30 prazas ofertadas no curso 2020/2021

Criterios e procedementos de admisión

A Comisión de Selección e Admisión establecerá os criterios e procedementos de admisión, así como a súa revisión e difusión.

Entre estes poderían considerarse o expediente académico (ponderación 80%) e outros méritos, entre os que se inclúe a experiencia profesional no eido da contabilidade e auditoría (ponderación máxima: 10%), o idioma inglés (ponderación máxima 10% en función do nivel certificado) e a entrevista persoal (ponderación máxima: 50%).

Terán preferencia as persoas graduadas pola UDC en Ciencias Empresariais, ADE e Economía ou que cursasen programas equivalentes.

Consonte a Normativa de xestión académica terán preferencia os estudantes que se matriculen do 100% dos créditos

Aos alumnos titulados no Curso de Posgrao de Especialización en Auditoría de Contas (título propio da Universidade da Coruña) na súa edición 2007/2008 ou posterior, validaránselles un total de 30 créditos ECTS, correspondentes ás seguintes materias:

  • Fundamentos de Auditoría (6 créditos)
  • Procedementos de Auditoría (6 créditos)

bolsas e axudas

Existe un sistema de bolsas para o estudantado que o precise. Os distintos criterios e prazos dependen do tipo de bolsa e o organismo que as convoca (propias, autonómicas e estatáis). Podes consultalas nos seguintes enlaces: