Máster Universitario en Materiais Complexos: Análise Térmica e Reoloxía

2019/2020 · 60 créditos

Acceso e admisión

Para acceder ao ensino oficial de máster será necesario estar en posesión dun título universitario oficial español ou doutro expedido por unha institución de educación superior do EEES que faculte no país expedidor do título para o acceso ao ensino de máster.

Así mesmo, poderán acceder as persoas tituladas conforme a sistemas educativos alleos ao Espazo Europeo de Educación Superior, sen necesidade da homologación dos seus títulos, despois de que a UDC comprobe que estes acreditan un nivel de formación equivalente aos correspondentes títulos universitarios oficiais españois e facultan no país expedidor do título para o acceso ao ensino de posgrao. O acceso por esta vía non implicará, en ningún caso, a homologación do título previo de que estea en posesión a persoa interesada, nin o seu recoñecemento para outros efectos que o de cursar o ensino de máster.

Os estudantes poderán ser admitidos a un máster conforme aos requisitos específicos e criterios de valoración de méritos que foren propios do título de máster universitario. A UDC incluirá os procedementos e requisitos de admisión no plan de estudos.

A admisión non implicará, en ningún caso, ningunha modificación dos efectos académicos e profesionais que correspondan ao título previo de que estea en posesión a persoa interesada, nin o seu recoñecemento para outro efecto que o de cursar o ensino de máster.

Perfil recomendado

O Mestrado Universitario en Materiais Complexos: Análise Térmica e Reoloxía está dirixido a alumnado procedente das seguintes titulacións:

 • Licenciado/ Graduado na rama de Ciencias.
 • Enxeñeiro/Graduado na rama de Enxeñaría.

Requisitos de acceso comúns

Solicitude e admisión

A solicitude de preinscripción poderá facerse a través dos procedementos telemáticos que se establecer na plataforma da UDC.

As solicitudes formuladas por persoas con títulos académicos estranxeiros de sistemas educativos alleos ao EEES deberán ir acompañadas da seguinte documentación, traducida a calquera das dúas linguas oficiais na UDC, legalizada ou coa Apostila da Haia: título que dá acceso ao máster e certificación académica.

A matrícula realizarase nos sucesivos prazos que se inclúen no calendario de preinscrición dos másteres que aproba o Consello de Goberno da UDC á través da web da UDC.

A matrícula na UDC para o novo alumnado podes facela aquí ou se es un alumno/a que continúa estudos na UDC, podes facelo desde a Secretaría Virtual do Estudante.

Unha vez efectuada a matrícula deberá remitirse á administración do centro, ou entregarse nela, nun prazo máximo de 10 días naturais que contarán a partir da data de solicitude de matrícula, a seguinte documentación, se for o caso:

 • A solicitude de bolsa debidamente cuberta.
 • O xustificante que acredite a exención ou a redución dos prezos de matrícula.

 

10 prazas ofertadas no curso 2019/2020

Criterios e procedementos de admisión

Si la demanda excede del número de plazas ofertadas, los estudiantes serán seleccionados de acuerdo a los siguientes criterios:

 • Títulación de acceso e expediente académico(55%):
  • Licenciado/graduado en Química, Física, Enxeñaría de Materiais, Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais, Enxeñaría Mecánica, Enxeñaría Química e Farmacia: (nota media x 1)
  • Licenciado/graduado noutros grados da rama de Ciencias ou Enxeñaría: (nota media x 0.75)
  • No caso de titulacións extranxeiras, a comisión de selección asimilará este grado a un dos dous apartados anteriores.
 • Experiencia profesional (10%)
 • Experiencia investigadora (20%)
 • Asistencia a cursos, seminarios e congresos.(10%)
 • Nivel de inglés.(5%)

bolsas e axudas

Existe un sistema de bolsas para o estudantado que o precise. Os distintos criterios e prazos dependen do tipo de bolsa e o organismo que as convoca (propias, autonómicas e estatáis). Podes consultalas nos seguintes enlaces: