Máster Universitario en Bioloxía Molecular, Celular e Xenética

2021/2022 · 60 créditos

Acceso e admisión

Para acceder ao ensino oficial de máster será necesario estar en posesión dun título universitario oficial español ou doutro expedido por unha institución de educación superior do EEES que faculte no país expedidor do título para o acceso ao ensino de máster.

Así mesmo, poderán acceder as persoas tituladas conforme a sistemas educativos alleos ao Espazo Europeo de Educación Superior, sen necesidade da homologación dos seus títulos, despois de que a UDC comprobe que estes acreditan un nivel de formación equivalente aos correspondentes títulos universitarios oficiais españois e facultan no país expedidor do título para o acceso ao ensino de posgrao. O acceso por esta vía non implicará, en ningún caso, a homologación do título previo de que estea en posesión a persoa interesada, nin o seu recoñecemento para outros efectos que o de cursar o ensino de máster.

Os estudantes poderán ser admitidos a un máster conforme aos requisitos específicos e criterios de valoración de méritos que foren propios do título de máster universitario. A UDC incluirá os procedementos e requisitos de admisión no plan de estudos.

A admisión non implicará, en ningún caso, ningunha modificación dos efectos académicos e profesionais que correspondan ao título previo de que estea en posesión a persoa interesada, nin o seu recoñecemento para outro efecto que o de cursar o ensino de máster.

Perfil recomendado

Licenciaturas de ciencias experimentais: Bioloxía, Farmacia, Biotecnoloxía, Medicina, Química, Bioquímica etc.

Graos de ciencias experimentais: Bioloxía, Farmacia, Biotecnoloxía, Medicina, Química, Bioquímica etc.

Profesionais sanitarios e das áreas de I+D.

Formación continuada de técnicos e tecnólogos de I+D+i de empresas.

Formación continuada de profesorado de bacharelato.

Requisitos de acceso comúns

Nos perfís de acceso para este mestrado inclúense todas as titulacions universitarias da rama das ciencias experimentais ou ciencias da saúde (licenciaturas e graos de 240 ECTS) que poden proporcionar unha formación previa suficiente.

Solicitude e admisión

A solicitude de preinscripción poderá facerse a través dos procedementos telemáticos que se establecer na plataforma da UDC.

As solicitudes formuladas por persoas con títulos académicos estranxeiros de sistemas educativos alleos ao EEES deberán ir acompañadas da seguinte documentación, traducida a calquera das dúas linguas oficiais na UDC, legalizada ou coa Apostila da Haia: título que dá acceso ao máster e certificación académica.

A matrícula realizarase nos sucesivos prazos que se inclúen no calendario de preinscrición dos másteres que aproba o Consello de Goberno da UDC á través da web da UDC.

A matrícula na UDC para o novo alumnado podes facela aquí ou se es un alumno/a que continúa estudos na UDC, podes facelo desde a Secretaría Virtual do Estudante.

Unha vez efectuada a matrícula deberá remitirse á administración do centro, ou entregarse nela, nun prazo máximo de 10 días naturais que contarán a partir da data de solicitude de matrícula, a seguinte documentación, se for o caso:

  • A solicitude de bolsa debidamente cuberta.
  • O xustificante que acredite a exención ou a redución dos prezos de matrícula.

 

23 prazas ofertadas no curso 2021/2022

Criterios e procedementos de admisión

Matrícula para alumnos que xa estiveron matriculados: Matrícula de continuidade.

Os prazos desta matrícula non coinciden cos prazos para os alumnos que se matriculan por vez primeira.

Prazos

Prazo especial para o estudantado de sistemas universitarios estranxeiros alleos ao sistema universitario español para o curso 2021/2022:

  • 16 de xaneiro ao 30 de abril de 2021: Preinscrición
  • Primeiro prazo xeral - 2 a 6 de agosto de 2021: Matrícula

Os prazos xerais para o curso 2021/2022 son:

Primeiro prazo

  • Do 3 de maio ao 20 de xullo de 2021: Preinscrición.
  • Do 2 ao 6 de agosto de 2021: Matrícula.

Segundo prazo

  • Do 23 ao 31 de agosto de 2021: Preinscrición.
  • Do 13 ao 19 de setembro de 2021: Matrícula.

Terceiro prazo

  • Do 24 de setembro ao 4 de outubro de 2021: Preinscrición.
  • Do 18 ao 21 de outubro de 2021: Matrícula.

Os prazos xerais están tamén dispoñibles neste calendario.

bolsas e axudas

Existe un sistema de bolsas para o estudantado que o precise. Os distintos criterios e prazos dependen do tipo de bolsa e o organismo que as convoca (propias, autonómicas e estatáis). Podes consultalas nos seguintes enlaces: