Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Linguas Estranxeiras)

2020/2021 · 60 créditos

Acceso e admisión

Para acceder ao ensino oficial de máster será necesario estar en posesión dun título universitario oficial español ou doutro expedido por unha institución de educación superior do EEES que faculte no país expedidor do título para o acceso ao ensino de máster.

Así mesmo, poderán acceder as persoas tituladas conforme a sistemas educativos alleos ao Espazo Europeo de Educación Superior, sen necesidade da homologación dos seus títulos, despois de que a UDC comprobe que estes acreditan un nivel de formación equivalente aos correspondentes títulos universitarios oficiais españois e facultan no país expedidor do título para o acceso ao ensino de posgrao. O acceso por esta vía non implicará, en ningún caso, a homologación do título previo de que estea en posesión a persoa interesada, nin o seu recoñecemento para outros efectos que o de cursar o ensino de máster.

Os estudantes poderán ser admitidos a un máster conforme aos requisitos específicos e criterios de valoración de méritos que foren propios do título de máster universitario. A UDC incluirá os procedementos e requisitos de admisión no plan de estudos.

A admisión non implicará, en ningún caso, ningunha modificación dos efectos académicos e profesionais que correspondan ao título previo de que estea en posesión a persoa interesada, nin o seu recoñecemento para outro efecto que o de cursar o ensino de máster.

Perfil recomendado

O perfil recomendado do alumnado dependerá, loxicamente, das especialidades do mestrado. O seu carácter profesionalizador fai necesaria certa correspondencia entre a titulación de acceso e a especialidade elixida; a Comisión de Selección do Mestrado resolverá no caso doutras titulacións.

Requisitos de acceso comúns

O art. 16 do Real decreto 1393/2007 establece que para acceder ao ensino oficial de mestrado será necesario contar cun título universitario oficial español ou outro expedido por unha institución de educación superior do EEES que faculte no país de orixe para o acceso a ensinanzas de mestrado.

Doutra parte, segundo o apdo. 4.2 da Orde ECI/3858/2007, do 27 de decembro, pola que se establecen os requisitos para a verificación de títulos universitarios oficiais que habilitan para o exercicio das profesións de profesorado de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, formación profesional e ensino de idiomas, establécese como requisito de acceso a acreditación do dominio das competencias relativas á especialización que se desexe cursar, mediante a realización dunha proba deseñada para o efecto polas universidades, da cal quedará exento/a quen estiver en posesión dalgunha das titulacións universitarias que se corresponderen coa especialización elixida.

Así mesmo, terá que acreditarse o dominio dunha lingua estranxeira equivalente ao nivel B1 do Marco común europeo de referencia para as linguas, de acordo coa Recomendación n.º R (98)6 do Comité de Ministros de Estados membros, do 17 de outubro de 2000.

Solicitude e admisión

A solicitude de preinscripción poderá facerse a través dos procedementos telemáticos que se establecer na plataforma da UDC.

As solicitudes formuladas por persoas con títulos académicos estranxeiros de sistemas educativos alleos ao EEES deberán ir acompañadas da seguinte documentación, traducida a calquera das dúas linguas oficiais na UDC, legalizada ou coa Apostila da Haia: título que dá acceso ao máster e certificación académica.

A matrícula realizarase nos sucesivos prazos que se inclúen no calendario de preinscrición dos másteres que aproba o Consello de Goberno da UDC á través da web da UDC.

A matrícula na UDC para o novo alumnado podes facela aquí ou se es un alumno/a que continúa estudos na UDC, podes facelo desde a Secretaría Virtual do Estudante.

Unha vez efectuada a matrícula deberá remitirse á administración do centro, ou entregarse nela, nun prazo máximo de 10 días naturais que contarán a partir da data de solicitude de matrícula, a seguinte documentación, se for o caso:

  • A solicitude de bolsa debidamente cuberta.
  • O xustificante que acredite a exención ou a redución dos prezos de matrícula.

 

25 prazas ofertadas no curso 2020/2021

Criterios e procedementos de admisión

A admisión axustarase ao establecido na normativa da UDC. Cando o número de candidatos sexa superior ao das prazas que se ofreceren, a selección realizarase seguindo os criterios establecidos pola Comisión de Selección do Mestrado, aos cales se lles dará a debida publicidade. En todo caso, darase prioridade ao expediente académico dos aspirantes e á titulación de acceso.

bolsas e axudas

Existe un sistema de bolsas para o estudantado que o precise. Os distintos criterios e prazos dependen do tipo de bolsa e o organismo que as convoca (propias, autonómicas e estatáis). Podes consultalas nos seguintes enlaces: