Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Prevención de Riscos Laborais e Riscos Comúns

2016/2017 · 60 créditos

Introdución

As altas cifras de sinistralidade laboral e non-laboral, as políticas de prevención que está a impulsar a Unión Europea e a necesidade de formar universitariamente profesionais como técnicos de prevención en riscos laborais e riscos comúns fan que os mestrados de especialización nesta materia, como o Mestrado Universitario en Prevención de Riscos Laborais e Riscos Comúns, estean a ser demandados con maior insistencia co paso do tempo.

O estudo está verificado e publicado

Por que estudar a titulación

A raíz da publicación do Real decreto 337/2010, do 19 de marzo, que modifica o Real decreto 39/1997, do 17 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento dos servizos de prevención, establécese que a formación esixida para desempeñar funcións de prevención de riscos de nivel superior debe ser acreditada por unha universidade.

 Folleto informativo

Folla de ruta

Data última modificación/verificación ACSUG 26/07/2011
Data publicación autorización DOG 03/01/2012
Data publicación BOE de carácter oficial 26/03/2012
Data publicación plan estudos BOE 24/02/2012