Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Enxeñaría Industrial

2016/2017 · 90 créditos

Introdución

O Mestrado Universitario en Enxeñaría Industrial, continuación das titulacións oficiais dos graos en Enxeñaría Industrial, proporciona os coñecementos científicos e tecnolóxicos necesarios para acceder aos postos de maior responsabilidade na industria.

Trátase dun título de mestrado oficial cunha orientación profesional e coas competencias que se establecen na Orde CIN/311/2009 (BOE n.º 42, do 18 de febreiro de 2009), polo que habilita para o exercicio da profesión regulada de enxeñeiro/a industrial.

Así mesmo, este mestrado permite entrar en contacto directo cos grupos e programas de investigación que se desenvolven na Escola Politécnica Superior e que teñen a súa continuidade no doutoramento.

O estudo está verificado e pendente de publicación

Por que estudar a titulación

Unha carreira con futuro... Formamos profesionais altamente cualificados e preparados para acceder a postos de responsabilidade na industria, con multitude de campos de actuación.

Unha profesión fascinante... Este mestrado capacitarate para traballar en diversos sectores ligados ao ámbito da enxeñaría industrial: electricidade, automática e electrónica, mecánica, construción, máquinas, materiais, organización industrial, química e técnicas enerxéticas, entre outros.

Formación práctica en empresas... Poderás realizar prácticas dentro dun amplo abano de empresas concertadas que abranguen practicamente todos os sectores da profesión.

 Folleto informativo

Folla de ruta

Curso de comezo 2014/2015
Data última modificación/verificación ACSUG 09/01/2013
Data autorización Consello Xunta 01/02/2013
Data publicación autorización DOG 12/02/2013
Data publicación BOE de carácter oficial 23/04/2013