Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Avogacía

2016/2017 · 90 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 6.150
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 12
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 0
% créditos repetidos 2015/2016 0,19
Total de créditos matriculados 2015/2016 6.162
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 134
Homes 2015/2016 43
Mulleres 2015/2016 91
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 45,99
Taxa de evaluación 2015/2016 99,32
Taxa de éxito 2015/2016 100
Taxa de rendemento 2015/2016 99,32
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2013/2014 3,57
Taxa de eficiencia (%) 2015/2016 99,65
Taxa de graduación (%) 2014/2015 87,3

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 83.870
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 7.640
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 7.110
% créditos repetidos 2015/2016 14,96
Total de créditos matriculados 2015/2016 98.620
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 1.956
Homes 2015/2016 679
Mulleres 2015/2016 1.277
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 50,42
Taxa de evaluación 2015/2016 91,05
Taxa de éxito 2015/2016 90,6
Taxa de rendemento 2015/2016 82,49

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 5.352
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 12
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 0
% créditos repetidos 2014/2015 0,22
Total de créditos matriculados 2014/2015 5.364
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 117
Homes 2014/2015 39
Mulleres 2014/2015 78
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 45,85
Taxa de evaluación 2014/2015 98,99
Taxa de éxito 2014/2015 99,66
Taxa de rendemento 2014/2015 98,66
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2012/2013 2,5
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 100
Taxa de graduación (%) 2013/2014 85,71

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 82.960
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 7.696
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 12.530
% créditos repetidos 2014/2015 19,6
Total de créditos matriculados 2014/2015 103.200
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 2.012
Homes 2014/2015 737
Mulleres 2014/2015 1.275
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 51,29
Taxa de evaluación 2014/2015 88,26
Taxa de éxito 2014/2015 90,56
Taxa de rendemento 2014/2015 79,93

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 4.530
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 0
% créditos repetidos 2013/2014 0
Total de créditos matriculados 2013/2014 4.530
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 95
Homes 2013/2014 30
Mulleres 2013/2014 65
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 47,68
Taxa de evaluación 2013/2014 99,01
Taxa de éxito 2013/2014 99,46
Taxa de rendemento 2013/2014 98,48
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 100
Taxa de graduación (%) 2012/2013 97,5

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 81.980
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 11.800
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 16.050
% créditos repetidos 2013/2014 25,35
Total de créditos matriculados 2013/2014 109.800
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 2.080
Homes 2013/2014 763
Mulleres 2013/2014 1.317
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 52,8
Taxa de evaluación 2013/2014 86,83
Taxa de éxito 2013/2014 89,17
Taxa de rendemento 2013/2014 77,43

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

Módulo I: Único

Deontoloxía e Técnicas Transversais
60
0
0
Ténicas Instrumentais
60
0
0
Práctica Procesual Civil
61
0
0
Práctica Substantiva Civil I
60
0
0
Práctica Procesual e Substantiva Laboral
63
0
0
Práctica Administrativa
63
0
0
Práctica Procesual Penal
63
0
2
Práctica Substantiva Penal
63
0
0
Práctica Substantiva Civil II
63
0
0
Prácticas Externas I
63
0
0
Práctica Mercantil
53
0
1
Práctica Tributaria
53
0
1
Traballo Fin de Mestrado
48
3
3
Prácticas Externas II
53
0
1

Superado Non superado Non presentado

Módulo I: Único

Deontoloxía e Técnicas Transversais
56
0
0
Ténicas Instrumentais
56
0
0
Práctica Procesual Civil
55
0
1
Práctica Substantiva Civil I
55
0
1
Práctica Procesual e Substantiva Laboral
55
1
0
Práctica Administrativa
55
0
1
Práctica Procesual Penal
52
3
1
Práctica Substantiva Penal
55
0
1
Práctica Substantiva Civil II
55
0
1
Prácticas Externas I
55
0
1
Práctica Mercantil
39
0
0
Práctica Tributaria
39
0
0
Traballo Fin de Mestrado
39
0
0
Prácticas Externas II
39
0
0

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

A evolución da lexislación penal de menores

A execución hipotecaria: adxudicación xudicial de inmobles. Problemática ocupacional e rexistral.

A expulsión de estranxeiros nacionais de terceiros países na lexislación española

A filiación dos menores nas técnicas de Reproducción Asistida e na Xestación por sustitución

A impugnación directa dos PXOM: Causas e efectos

A Ordenación Urbanística dos Portos

A pensión compensatoria

A protección da intimidade persoal

A protección da legalidade urbanística en Galicia

A recollida de mostras de ADN no proceso penal

A regulación do homicidio e asasinato en España antes e despois da refoma de 2015

A responsabilidade civil: responsabilidade civil dos administradores de sociedades

A responsabilidade penal das persoas xurídicas trala reforma da LO 1/2015 e o Compliance penal.

A responsabilidade tributaria dos administradores concursais

A resposta penal ao acoso escolar

A segunda oportunidade

A videovixilancia no ámbito da protección dos datos persoais

Análise das implicacións tributarias derivadas das transmisións de bens inmobles entre parentes. Reflexións dende o punto de vista do Dereito Civil e Tributario.

Analise do sistema de responsabilidade penal das persoas xurídicas.

Análise dos Dereitos dos Internos en Prisión

As cláusulas abusivas, especial mención ás cláuslas solo

As continxencias profesionais e o incumprimento da Ley de Prevención de Riscos Laborais.

As parellas de feito

Clláusulas abusivas nos contratos de préstamo a consumidores: Intereses moratorios e vencemento anticipado.

Compliance e responsabilidade penal das persoas xurídicas

Contratos de transporte marítimo de pasaxeiros: especial mención á responsabilidade civil do transportista.

Dereito de defensa na práctica de dilixencias de investigación sobre a figura do avogado.

Dictamen sobre as Patentes dos Estudantes de Formación Profesional

Disolución e liquidación do réxime económico matrimonial da sociedade legal de gananciais: aspectos substantivos

Dos Delitos Contra os Recursos Naturais e o Medio Ambiente. Analise dos artigos 325 a 331 do Codigo Penal. Trala reforma operada pola LO 1 20115 de 3o de marzo. un estudio de caso. o fracking o fratura hidraulica

É posible rescindir unha modificación estructural ao amparo da acción de reintegración prevista na Lei Concursal?

Evolución normativa e xurisprudencial do réxime da garda e custodia compartida.

Garda e custodia compartida

Garda e custodia compartida e réxime de visitas en supostos de violencia de xénero

Importacións Paralelas e Esgotamento do Dereito de Marca

Marcas notorias e de renome. Análise e fundamentos da súa especial protección.

Novidades no réxime de impugnación de acordos sociais na reforma da Lei de Sociedades de Capital: En particular, cuestións procesuais.

O Abordaxe: Tipos e Responsabilidade

O acordo extraxudicial de pagos e a mediación concursal.

O Apartamento

O avogado nacional como avogado da Unión

O concepto de xénero no Dereito Penal

O contrato de traballo de interinidade, trala Sentencia do Tribunal de Xustiza da Unión Europea de 14 de setembro de 2016 (asunto de Diego Porras)

O Delito contra a Facenda Pública: especial referencia á problemática da regularización tributaria

O delito de maltrato animal.

O dereito de visitas

O Dereito Penal de Menores

O diseño non rexistrado e a súa importancia na moda

O novo concepto de risco operacional no marco dos contratos de concesión de obras públicas

O novo modo de asasinato e a prisión permanente revisable

O Procedemento Monitorio Europeo. O proceso de Escasa Cuantía e o Título Executivo Europeao.

O réxime xurídico positivo prestacional das enfermidades profesionais. A propósito da doutrina establecida pola Sentencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de 11 de marzo de 2016 (Recurso núm. 385/2015)

O Xénero como motivo de discriminación na circunstancia agravante do artigo 22.4 do Código Penal

Os Contratos de Abandeiramento e o Dereito Antitrust.

Os lexitimarios na Ley de Dereito Civil de Galicia

Os problemas de risco regulatorio no sector das enerxías renovables

Pactos Prematrimoniais no ordenamento Español

Pactos sucesorios na Lei 2/2006 de Dereito Civil de Galicia. Especial referencia a aspectos tributarios

Perspectivas sobre o patent box español

Planeamento básico na Lei 2/2016, do solo de Galicia

Principios da Protección de Datos Persoais

procedimiento de despido colectivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción

Protección penal do comprador dunha 'vivenda' sin licenza: viabilidade da acusación por delito de estafa

Responsabilidade civil en materia de sanidade por falta de información ou consentimento informado.

Unha visión non penal do Cumprimento

"A declaración de falecemento no Dereito español. Incidencia da Ley de Xurisdición Voluntaria".

"Os condicionantes xurídico- administrativos para a instalación dun parque eólico onshore e offshore en Galicia"

A análise cláusula Socini da última xurisprudencia

A cláusula "rebus sic stantibus"

A delimitación do dominio público marítimo-terrestre e as súas servidumes

A Extinción da Relación Laboral por Mutuo Acordo. Os Acordos Transaccionais

A figura do titor en menores e persoas con capacidade modificada xudicialmente

A fiscalidade da empresa familiar

A garda e custodia compartida

A nova ley da Segunda Oportunidade: Acordo extraxudicial dos pagos e remisión das deudas

A nova regulación do decomiso de bens

A pensión de viudedade nos supostos de separación ou divorcio

A prisión permanente revisable e a súa aplicación práctica tras a reforma penal de 2015

A protección social dos traballadores do mar emigrantes

A resolución do contrato de traballo polo traballador en base o incumprimento contractual do empresario.

A resolución dos contratos bilaterais por incumprimento no concurso de acredores.

A Responsabilidade Civil da empresaria por danos derivados do accidente de traballo

A responsabilidade civil dos concesionarios das autoestradas

A responsabilidade do grupo de empresas no Dereito Laboral

A responsabilidade dos administradores por débedas sociais

A responsabilidade patrimonial da Administración no ámbito sanitario

A responsabilidade penal das persoas xurídicas tras a entrada en vigor da Lei Orgánica 1/2015, de 30 de marzo.

A servidume de paso e a serventía: análise dos conflitos máis frecuentes na práctica xurisprudencial galega

A Supresión Das Faltas e Os Novos Delitos Leves

A xornada reducida como froito do dereito á conciliación

Accións de responsabilidade contra administradores de sociedades

Análise da doutrina Parot: do caso Henri Parot a Inés del Río

Análise da refoma do Código Penal. Parte Xeral. Ley Orgánica 1/2015

Competencia, conexidade procesual e continencia nas causas penais. Problemas prácticos das macrocausas na investigación dos delitos de corrupción

Delitos societarios. Especial incidencia da reforma do Código Penal de 2015.

Derecho de servidumbre de paso en la Ley 2/2006 de Derecho Civil de Galicia.

Dereito de admisión en la Ley 5/2014 de 4 de abril, de seguridad privada.

Dereito de asilo: dimensión internacional, nacional e a súa aplicación práctica

Discapacidade, Incapacidade e Dependencia.

Execución Penal

LEI 35/2015 , de 22 de setembro, de reforma do sistema para a valoración dos danos causados as persoas en accidentes de tráfico. Comparación co sistema anterior.

Mediación: Referencia ao ámbito laboral.

Neglixencias médicas. Consideracións legais.

O "ius delationis" no Dereito Común tras a reforma operada no Código Civil pola Lei 15/2015 da Xurisdición Voluntaria

O Avogado ante o Proceso Penal do Maltrato Animal

O Cobro Intracomunitario de Débedas

O Comercio Electrónico, a compravenda de bens mobles na contratación electrónica: Análise da lexislación española e a súa aplicación práctica

O contrato de persoal laboral de alta dirección

O Dereito á Protección de Datos: menores de idade e redes sociais.

O Dereito de retención no ámbito penal

O dereito fundamental á segredo das comunicacións tras a reforma da Lei Orgánica 13/2015 , de 5 de outubro e na Lei Orgánica 41/2015 , de 5 de outubro

O Impago da Prima no Contrato de Seguro

O incidente excepcional de nulidade de actuacións ex arts. 241 LOPJ e 228 LEC

O Proceso de menores

O Solo de Núcleo Rural na Lei 9/2002, de 30 de decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia

Os delitos de aprehensión na encrucillada: furto e roubo tras a reforma penal de 2015

Os delitos de detención ilegal e os delitos de abuso e agresión sexual. A propósito do caso da Orden de San Miguel Arcángel.

Os delitos de homicidio e asasinato tras a reforma operada pola Lei Orgánica 1/2015

Problemas xurídicos derivados do outsourcing. A cesión ilegal de traballadores.

Procedemento de división xudicial de herdanza e as súas excepcións procesuais

Reclamacións derivadas das denegacións de embarque, cancelacións e retrasos nos voos.

Responsabilidade empresarial en contratas e subcontratas no campo da prevención de riscos laborais.

A acción de deslinde

A acusación popular como mecanismo de control cidadán

A asistencia letrada ao detido no dereito español a entrevista previa e o acceso ao atestado. Incidencia das Directivas 2012/13/UE e 2013/48/UE

A atribución de uso da vivenda familiar nas crises matrimoniais

A incidencia no dereito de defensa do conflito secreto de sumario - liberdade de información

A PENSION DE ALIMENTOS EN FILLOS MAIORES DE EDAD

A proba ilícita penal e Dereitos Fundamentais

A problemática dos procesos penais mediáticos

A realidade dos delitos contra as persoas e a ficción das persoas xurídicas: un estudo de caso

A repercusión da Lei 1/2013 nos préstamos hipotecarios concedidos a consumidores e usuarios para a adquisición de vivenda habitual

A responsabilidade civil dos donos, posuidores e usuarios de cabalos. Artigo 1905 Código Civil

A responsabilidade civil nos accidentes de tráfico causados por animais de caza

A responsabilidade dos administradores sociais tras o procedemento concursal

A sociedade civil: benvido á inseguridade

A solución que nunca chega: vellas e novas estratexias no tratamento do delincuente sexual

Ampliación ou modificación da servidume de paso nos casos de cambio de uso e/ou de natureza do fundo dominante

Aproximación xurídico-práctica ao proceso de incapacidade permanente

As cláusulas solo e os intereses moratorios desproporcionados nos contratos de préstamo hipotecario

As taxas xudiciais: o xusticiable axustizado

Aspectos criminolóxicos e xurídicos da trata de seres humanos

Aspectos xurídico-procesuais dos delitos informáticos

Cláusulas abusivas nos contratos de préstamo con garantía hipotecaria concertados con consumidores

Dereito á protección de datos e dereito ao esquecemento

Dereito Penal deportivo

Estudo sobre a situación dos clubs de cannabis formados en España e o seu encaixe legal

Falsificación de marcas: especial referencia ao esgotamento do dereito de marca e ás accións civís e penais

Garantías xurídicas dos particulares fronte á actuación administrativa: estudo sobre as limitacións ocasionadas polo sistema de recursos administrativos, a desviación procesual e a contía no proceso contencioso-administrativo.

Informe xurídico sobre o préstamo participativo

Liquidación da sociedade de gananciais e partición da herdanza nun único procedemento

Modificación e extinción da pensión de alimentos

O cannabis: marco legal e xurisprudencial en españa

O concepto de nulidade e anulabilidade no dereito bancario: estudo de caso das participacións preferentes

O concepto de organización criminal no Código Penal español

O delito de apropiación indebida no CP de 1995

O dereito de defensa no proceso de menores

O dereito á educación dos suxeitos privados de liberdade: unha análise dende a perspectiva do Dereito Penitenciario

O furto: a regulación actual e futura coa reforma do Código penal operada por a LO 1/2015, do 30 de marzo

O principio de culpabilidade no marco dos principios básicos da potestade sancionadora da administración

O réxime xurídico da adopción no Código Civil español

O Sistema Xurídico de Protección dos Menores Estranxeiros Non Acompañados no Ordenamento Español.

Os consumidores fronte ás comisións bancarias

Panorámica dos pactos parasociais no ordenamento xurídico español

Pornografía infantil especial mención á súa comisión en internet

Prisión permanente revisable Aporías e problemas prácticos da pena máis grave

Responsabilidade civil derivada de accidente de circulación

Responsabilidades derivadas do acoso escolar

Video Vixilancia baixo o ámbito da Lei Orgánica de Protección de Datos

Vivenda familiar e crise matrimonial solucións na xurisprudencia recente

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2015/2016
Oferta xeral 70