Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Avogacía

2015/2016 · 90 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 5.352
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 12
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 0
% créditos repetidos 2014/2015 0,22
Total de créditos matriculados 2014/2015 5.364
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 117
Homes 2014/2015 39
Mulleres 2014/2015 78
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 45,85
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 98,99
Taxa de éxito (%) 2014/2015 99,66
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 98,66
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2012/2013 2,5
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 100
Taxa de graduación (%) 2013/2014 85,71

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 82.960
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 7.696
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 12.530
% créditos repetidos 2014/2015 19,6
Total de créditos matriculados 2014/2015 103.200
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 2.012
Homes 2014/2015 737
Mulleres 2014/2015 1.275
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 51,29
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 88,26
Taxa de éxito (%) 2014/2015 90,56
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 79,93

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 4.530
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 0
% créditos repetidos 2013/2014 0
Total de créditos matriculados 2013/2014 4.530
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 95
Homes 2013/2014 30
Mulleres 2013/2014 65
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 47,68
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 99,01
Taxa de éxito (%) 2013/2014 99,46
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 98,48
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 100
Taxa de graduación (%) 2012/2013 97,5

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 81.980
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 11.800
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 16.050
% créditos repetidos 2013/2014 25,35
Total de créditos matriculados 2013/2014 109.800
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 2.080
Homes 2013/2014 763
Mulleres 2013/2014 1.317
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 52,8
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 86,83
Taxa de éxito (%) 2013/2014 89,17
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 77,43

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2012/2013 2.400
Créditos en 2ª matrícula 2012/2013 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2012/2013 0
% créditos repetidos 2012/2013 0
Total de créditos matriculados 2012/2013 2.400
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2012/2013 40
Homes 2012/2013 11
Mulleres 2012/2013 29
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2012/2013 60
Taxa de avaliación (%) 2012/2013 98,75
Taxa de éxito (%) 2012/2013 100
Taxa de rendemento (%) 2012/2013 98,75

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2012/2013 81.180
Créditos en 2ª matrícula 2012/2013 15.750
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2012/2013 17.370
% créditos repetidos 2012/2013 28,98
Total de créditos matriculados 2012/2013 114.300
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2012/2013 2.062
Homes 2012/2013 730
Mulleres 2012/2013 1.332
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2012/2013 55,43
Taxa de avaliación (%) 2012/2013 84,08
Taxa de éxito (%) 2012/2013 86,22
Taxa de rendemento (%) 2012/2013 72,49

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

Módulo I: Único

Deontoloxía e Técnicas Transversais
56
0
0
Ténicas Instrumentais
56
0
0
Práctica Procesual Civil
55
0
1
Práctica Substantiva Civil I
55
0
1
Práctica Procesual e Substantiva Laboral
55
1
0
Práctica Administrativa
55
0
1
Práctica Procesual Penal
52
3
1
Práctica Substantiva Penal
55
0
1
Práctica Substantiva Civil II
55
0
1
Prácticas Externas I
55
0
1
Práctica Mercantil
39
0
0
Práctica Tributaria
39
0
0
Traballo Fin de Mestrado
39
0
0
Prácticas Externas II
39
0
0

Superado Non superado Non presentado

Módulo I: Único

Deontoloxía e Técnicas Transversais
40
0
0
Ténicas Instrumentais
40
0
0
Práctica Procesual Civil
40
0
0
Práctica Substantiva Civil I
40
0
0
Práctica Procesual e Substantiva Laboral
40
0
0
Práctica Administrativa
40
0
0
Práctica Procesual Penal
39
0
1
Práctica Substantiva Penal
39
0
1
Práctica Substantiva Civil II
39
0
1
Prácticas Externas I
39
0
1

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

"A declaración de falecemento no Dereito español. Incidencia da Ley de Xurisdición Voluntaria".

"Os condicionantes xurídico- administrativos para a instalación dun parque eólico onshore e offshore en Galicia"

A análise cláusula Socini da última xurisprudencia

A cláusula "rebus sic stantibus"

A delimitación do dominio público marítimo-terrestre e as súas servidumes

A Extinción da Relación Laboral por Mutuo Acordo. Os Acordos Transaccionais

A figura do titor en menores e persoas con capacidade modificada xudicialmente

A fiscalidade da empresa familiar

A garda e custodia compartida

A nova ley da Segunda Oportunidade: Acordo extraxudicial dos pagos e remisión das deudas

A nova regulación do decomiso de bens

A pensión de viudedade nos supostos de separación ou divorcio

A prisión permanente revisable e a súa aplicación práctica tras a reforma penal de 2015

A protección social dos traballadores do mar emigrantes

A resolución do contrato de traballo polo traballador en base o incumprimento contractual do empresario.

A resolución dos contratos bilaterais por incumprimento no concurso de acredores.

A Responsabilidade Civil da empresaria por danos derivados do accidente de traballo

A responsabilidade civil dos concesionarios das autoestradas

A responsabilidade do grupo de empresas no Dereito Laboral

A responsabilidade dos administradores por débedas sociais

A responsabilidade patrimonial da Administración no ámbito sanitario

A responsabilidade penal das persoas xurídicas tras a entrada en vigor da Lei Orgánica 1/2015, de 30 de marzo.

A servidume de paso e a serventía: análise dos conflitos máis frecuentes na práctica xurisprudencial galega

A Supresión Das Faltas e Os Novos Delitos Leves

A xornada reducida como froito do dereito á conciliación

Accións de responsabilidade contra administradores de sociedades

Análise da doutrina Parot: do caso Henri Parot a Inés del Río

Análise da refoma do Código Penal. Parte Xeral. Ley Orgánica 1/2015

Competencia, conexidade procesual e continencia nas causas penais. Problemas prácticos das macrocausas na investigación dos delitos de corrupción

Delitos societarios. Especial incidencia da reforma do Código Penal de 2015.

Derecho de servidumbre de paso en la Ley 2/2006 de Derecho Civil de Galicia.

Dereito de admisión en la Ley 5/2014 de 4 de abril, de seguridad privada.

Dereito de asilo: dimensión internacional, nacional e a súa aplicación práctica

Discapacidade, Incapacidade e Dependencia.

Execución Penal

LEI 35/2015 , de 22 de setembro, de reforma do sistema para a valoración dos danos causados as persoas en accidentes de tráfico. Comparación co sistema anterior.

Mediación: Referencia ao ámbito laboral.

Neglixencias médicas. Consideracións legais.

O "ius delationis" no Dereito Común tras a reforma operada no Código Civil pola Lei 15/2015 da Xurisdición Voluntaria

O Avogado ante o Proceso Penal do Maltrato Animal

O Cobro Intracomunitario de Débedas

O Comercio Electrónico, a compravenda de bens mobles na contratación electrónica: Análise da lexislación española e a súa aplicación práctica

O contrato de persoal laboral de alta dirección

O Dereito á Protección de Datos: menores de idade e redes sociais.

O Dereito de retención no ámbito penal

O dereito fundamental á segredo das comunicacións tras a reforma da Lei Orgánica 13/2015 , de 5 de outubro e na Lei Orgánica 41/2015 , de 5 de outubro

O Impago da Prima no Contrato de Seguro

O incidente excepcional de nulidade de actuacións ex arts. 241 LOPJ e 228 LEC

O Proceso de menores

O Solo de Núcleo Rural na Lei 9/2002, de 30 de decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia

Os delitos de aprehensión na encrucillada: furto e roubo tras a reforma penal de 2015

Os delitos de detención ilegal e os delitos de abuso e agresión sexual. A propósito do caso da Orden de San Miguel Arcángel.

Os delitos de homicidio e asasinato tras a reforma operada pola Lei Orgánica 1/2015

Problemas xurídicos derivados do outsourcing. A cesión ilegal de traballadores.

Procedemento de división xudicial de herdanza e as súas excepcións procesuais

Reclamacións derivadas das denegacións de embarque, cancelacións e retrasos nos voos.

Responsabilidade empresarial en contratas e subcontratas no campo da prevención de riscos laborais.

A acción de deslinde

A acusación popular como mecanismo de control cidadán

A asistencia letrada ao detido no dereito español a entrevista previa e o acceso ao atestado. Incidencia das Directivas 2012/13/UE e 2013/48/UE

A atribución de uso da vivenda familiar nas crises matrimoniais

A incidencia no dereito de defensa do conflito secreto de sumario - liberdade de información

A PENSION DE ALIMENTOS EN FILLOS MAIORES DE EDAD

A proba ilícita penal e Dereitos Fundamentais

A problemática dos procesos penais mediáticos

A realidade dos delitos contra as persoas e a ficción das persoas xurídicas: un estudo de caso

A repercusión da Lei 1/2013 nos préstamos hipotecarios concedidos a consumidores e usuarios para a adquisición de vivenda habitual

A responsabilidade civil dos donos, posuidores e usuarios de cabalos. Artigo 1905 Código Civil

A responsabilidade civil nos accidentes de tráfico causados por animais de caza

A responsabilidade dos administradores sociais tras o procedemento concursal

A sociedade civil: benvido á inseguridade

A solución que nunca chega: vellas e novas estratexias no tratamento do delincuente sexual

Ampliación ou modificación da servidume de paso nos casos de cambio de uso e/ou de natureza do fundo dominante

Aproximación xurídico-práctica ao proceso de incapacidade permanente

As cláusulas solo e os intereses moratorios desproporcionados nos contratos de préstamo hipotecario

As taxas xudiciais: o xusticiable axustizado

Aspectos criminolóxicos e xurídicos da trata de seres humanos

Aspectos xurídico-procesuais dos delitos informáticos

Cláusulas abusivas nos contratos de préstamo con garantía hipotecaria concertados con consumidores

Dereito á protección de datos e dereito ao esquecemento

Dereito Penal deportivo

Estudo sobre a situación dos clubs de cannabis formados en España e o seu encaixe legal

Falsificación de marcas: especial referencia ao esgotamento do dereito de marca e ás accións civís e penais

Garantías xurídicas dos particulares fronte á actuación administrativa: estudo sobre as limitacións ocasionadas polo sistema de recursos administrativos, a desviación procesual e a contía no proceso contencioso-administrativo.

Informe xurídico sobre o préstamo participativo

Liquidación da sociedade de gananciais e partición da herdanza nun único procedemento

Modificación e extinción da pensión de alimentos

O cannabis: marco legal e xurisprudencial en españa

O concepto de nulidade e anulabilidade no dereito bancario: estudo de caso das participacións preferentes

O concepto de organización criminal no Código Penal español

O delito de apropiación indebida no CP de 1995

O dereito de defensa no proceso de menores

O dereito á educación dos suxeitos privados de liberdade: unha análise dende a perspectiva do Dereito Penitenciario

O furto: a regulación actual e futura coa reforma do Código penal operada por a LO 1/2015, do 30 de marzo

O principio de culpabilidade no marco dos principios básicos da potestade sancionadora da administración

O réxime xurídico da adopción no Código Civil español

O Sistema Xurídico de Protección dos Menores Estranxeiros Non Acompañados no Ordenamento Español.

Os consumidores fronte ás comisións bancarias

Panorámica dos pactos parasociais no ordenamento xurídico español

Pornografía infantil especial mención á súa comisión en internet

Prisión permanente revisable Aporías e problemas prácticos da pena máis grave

Responsabilidade civil derivada de accidente de circulación

Responsabilidades derivadas do acoso escolar

Video Vixilancia baixo o ámbito da Lei Orgánica de Protección de Datos

Vivenda familiar e crise matrimonial solucións na xurisprudencia recente

"Informe sobre a responsabilidade por danos ocasionados polos contratistas e concesionarios na execución de contratos administrativos"

A boa conduta cívica nos procesos de nacionalidade española por residencia. As esixencias do artigo 2.4 do Código Civil e a súa interpretación xurisprudencial

A dinámica da obriga alimenticia nas crises matrimoniais

A execución hipotecaria. Reforma e problemas de aplicación práctica. Perspectiva global dende a normativa procesual e de protección do consumidor.

A garda e custodia compartida. Orixe, situación actual e futuro.

A LO 1/2004. En especial, medidas de protección da víctima de violencia de xénero e a súa autonomía dentro do marco legal.

A protección do traballador ante os despedimentos masivos. O Fondo Europeo de Adaptación á Globalización F.E.A.G. O Regulamento (UE) 1309/2013

A protección do traballador pluriempregado fronte ao accidente in itinere. Un estudo xurisprudencial sobre o accidente de traballo acontecido durante o traxecto entre traballo a tempo parcial e traballo a tempo parcial

A Protección xurídica dos menores en situación de desamparo. A medida de acollemento

A reforma da Lei de Arrendamentos Urbanos como instrumento para dinamizar o marcado de aluguer de vivenda

A responsabilidade civil do avogado

A responsabilidade tributaria dos administradores concursais

Análise práctica do incidente excepcional de nulidade de actuacións

Análise xurisprudencial da impugnación de acordos sociais por Inasistencia de notario en Xunta de Accionistas, solicitada a instancia dos accionistas minoritarios

Aplicación do dereito de protección de datos persoais nun centro educativo público. Informe xurídico sobre os casos máis relevantes

Aproximación ao concepto de cláusulas limitativas e delimitatorias nalgunhas modalidades de contrato de seguro

ARTIGO 183 BIS DO CÓDIGO PENAL: Delito de acceso a menores de 13 anos con fins sexuais a través das TIC

As caídas na vía pública: enfoque práctico da responsabilidade patrimonial da administración na actualidade

As Participacións Preferentes

As participacións preferentes: especial referencia ás distintas problemáticas xurídicas que formulan.

Consideracións sobre a culpabilidade do menor no ámbito agravado da LORRPM

Delitos informáticos e os seus aspectos procesuais

El nuevo O novo motivo de oposición á execución hipotecaria: a existencia de cláusulas abusivas no contrato de préstamo

La apartación

La aplicación de la reversión expropiatoria en el ámbito del contrato privado de compraventa

Los expedientes de regulación de empleo en las administraciones públicas

Los procesos de Incapacidad Temporal y su situación actual en España

O acoso moral no traballo

O arrendamento de bens mobles

O control xudicial do laudo arbitral con especial incidencia na incongruencia extra e ultra petita

O delito de quebrantamento da pena de afastamento. Análise dos elementos do tipo e da relevancia do consentimento da vítima

O embargo na execución dineraria

O principio de culpabilidade no Dereito Administrativo sancionador. Unha visión da Xurisprudencia

O proceso monitorio

O recurso de apelación no proceso ante o Tribunal do Xurado: facultades de revisión do veredicto

O valor xurídico que ha de outorgarse ao silencio ou inactividade dos propietarios e da comunidade fronte á alteración unilateral dun elemento común

Problemática na práctica da utilización do "Baremo" en accidentes de circulación para determinar a indemnización que lle corresponde á vítima.

Unha variante posible de accidente de traballo

Xuízo por Desafiuzamento. Especial referencia á Enervación tras a reforma da Lei 4/2013 de medidas de flexibilización e fomento do mercado de aluguer de vivendas.

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2014/2015
Oferta xeral 70