Logo da Universidade da Coruña

Máster Universitario en Avogacía

2018/2019 · 90 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 138
Homes 2018/2019 53
Mulleres 2018/2019 85
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 6.069
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 6.051
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 12
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 6
% créditos repetidos 2018/2019 0,3
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 43,98
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2016/2017 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 1.209
Homes 2018/2019 469
Mulleres 2018/2019 740
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 71.350
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 61.350
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 6.086
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 3.912
% créditos repetidos 2018/2019 14,01
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 59,01

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 140
Homes 2017/2018 57
Mulleres 2017/2018 83
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 6.165
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 6.153
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 6
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 6
% créditos repetidos 2017/2018 0,19
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 44,04
Taxa de evaluación 2017/2018 99,46
Taxa de éxito 2017/2018 100
Taxa de rendemento 2017/2018 99,46
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 100
Taxa de graduación 2015/2016 88,73
Taxa de abandono 2015/2016 5,63

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 1.242
Homes 2017/2018 472
Mulleres 2017/2018 770
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 72.540
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 62.700
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 6.054
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.791
% créditos repetidos 2017/2018 13,57
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 58,41
Taxa de evaluación 2017/2018 91,15
Taxa de éxito 2017/2018 90,12
Taxa de rendemento 2017/2018 82,14

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 138
Homes 2016/2017 51
Mulleres 2016/2017 87
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 6.125
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 6.107
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 18
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 0
% créditos repetidos 2016/2017 0,29
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 44,38
Taxa de evaluación 2016/2017 99,61
Taxa de éxito 2016/2017 100
Taxa de rendemento 2016/2017 99,61
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 99,8
Taxa de graduación 2014/2015 88,89
Taxa de abandono 2014/2015 1,61

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 1.219
Homes 2016/2017 419
Mulleres 2016/2017 800
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 71.620
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 61.860
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 6.521
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 3.236
% créditos repetidos 2016/2017 13,62
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 58,75
Taxa de evaluación 2016/2017 90,2
Taxa de éxito 2016/2017 90,24
Taxa de rendemento 2016/2017 81,39

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Módulo I: Único

Deontoloxía e Técnicas Transversais
67
0
0
Ténicas Instrumentais
67
0
0
Práctica Procesual Civil
66
0
0
Práctica Substantiva Civil I
67
0
0
Práctica Procesual e Substantiva Laboral
69
0
0
Práctica Administrativa
69
0
0
Práctica Procesual Penal
68
0
0
Práctica Substantiva Penal
68
0
0
Práctica Substantiva Civil II
68
0
0
Prácticas Externas I
68
0
1
Práctica Mercantil
69
0
0
Práctica Tributaria
69
0
0
Traballo Fin de Máster
68
0
3
Prácticas Externas II
69
0
0

Superado Non superado Non presentado

Módulo I: Único

Deontoloxía e Técnicas Transversais
69
0
0
Ténicas Instrumentais
69
0
0
Práctica Procesual Civil
68
0
0
Práctica Substantiva Civil I
68
0
0
Práctica Procesual e Substantiva Laboral
69
0
0
Práctica Administrativa
69
0
0
Práctica Procesual Penal
69
0
0
Práctica Substantiva Penal
68
0
0
Práctica Substantiva Civil II
69
0
0
Prácticas Externas I
69
0
0
Práctica Mercantil
66
0
0
Práctica Tributaria
66
0
0
Traballo Fin de Máster
65
0
4
Prácticas Externas II
66
0
0

Superado Non superado Non presentado

Módulo I: Único

Deontoloxía e Técnicas Transversais
73
0
0
Ténicas Instrumentais
73
0
0
Práctica Procesual Civil
72
0
0
Práctica Substantiva Civil I
73
0
0
Práctica Procesual e Substantiva Laboral
70
0
0
Práctica Administrativa
71
0
0
Práctica Procesual Penal
71
0
0
Práctica Substantiva Penal
70
0
0
Práctica Substantiva Civil II
70
0
0
Prácticas Externas I
71
0
0
Práctica Mercantil
62
0
0
Práctica Tributaria
62
0
0
Traballo Fin de Máster
57
0
7
Prácticas Externas II
63
0
0

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos.

"O novo sistema para a valoración de danos causados a persoas en accidentes de tráfico. Lei 35/2015 do 22 de septembro"

A construcción residencial no solo clasificado como rústico de protección ordinaria no Plan Xeral de Ordenación Municipal de Oleiros.

A custodia compartida nos supostos de crisis matrimonial

A declaración de impacto ambiental en espazos que integran a Rede Natura 2000. análise da xurisprudencia emitida polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia

A Defensa da Autonomía Local en España

A discriminación da muller no traballo, e a conciliación no ámbito laboral, familiar e persoal.

A estafa informática por medio da obtención subrepticia de chaves electrónicas na banca on-line. O "phishing"

A evolución da protección penal da fauna e os animais domésticos. Crítica e especial consideración á Lei Orgánica 1/2015 de 30 de marzo.

A mediacion: O que importa é o mediador

A Modificación da Pensión de Alimentos dos Fillos Menores e Incumprimento Sobrevido do Pago como consecuencia da Crise Económica

A partición da herdanza polo contador-partidor en Galicia

A permuta do dereito de voo en edificios en réxime de propiedade horizontal

A pretensión resolutoria e o exercicio da acción de repetición nun suposto de compravenda

A problemática do Mobbing na actualidade

A protección xurídica dos usuarios nas operacións de crowdlending en España

A reforma penal de 2015 e a súa incidencia sobre os delitos de hurto: unha aproximación á regulación actual

A regalía hipotética como criterio de indemnización do dano nos dereitos das patentes. estudo comparado entre España e Estados Unidos

A responsabilidade civil derivada dos delitos de contrabando cando o seu obxecto sexa tabaco.

A Responsabilidade Civil dos Arquitectos Técnicos na construción

A responsabilidade civil médica. Especial consideración do consentimento informado

A Responsabilidade do "Interim Manager" nun escenario concursal.

A responsabilidade patrimonial dos contratistas e concesionarios por danos a terceiros na execución dos contratos administrativos

A Xustiza Restaurativa no Dereito Penal de menores: a mediación penal.

Análise de aspectos controvertidos na Ley de Contrato de Seguro

Análise xurídica-privada do comercio electrónico nun suposto de adquisición dun produto sanitario

Análisis sobre a trata de mulleres con fin de explotación sexual.

antecedentes, evolución e elementos clave da violencia de xenero

Aproximación doctrinal e xurisprudencial ao delito de tráfico de drogas

Asesoramento legal o consumidor e usuario de viaxes combinadas. As facultades e dereitos do viaxeiro ante as súas vacacións frustradas.

Ciberbullying entre menores mediante o envío de memes a través de mensaxería instantánea

Cláusulas limitativas dos dereitos dos asegurados nos contratos de seguro

concepto e natureza xurídica das plataformas de economía colabortiva no sector do aloxamento.

Custodia compartida: tendencia xurisprudencial e vinculación co interés superior do menor.

Deberes dos administradores das sociedades de capital: a "business judgement rule"

Delitos en comisión por omisión. O proxenitor, ¿garante ou agresor?

Efectos fiscales da sucesión da empresa

Estudo da mediación e a súa proxección no ámbito familiar

Fixación de prezos: o cártel de camións

Garda e custodia compartida: regulación actual

guarda e custodia compartida

Incendio de vehículos, casos cubertos polo seguro obrigatorio e reclamación dos danos ó responsable

Informe sobre a adaptación dun despacho de avogados á normativa sobre protección de datos

La protección de los consumidores y usuarios en supuestos de responsabilidad civil por los daños causados por productos defectuosos: Concepto y régimen

Movilidade Internacional de traballadores. A Competencia Xudicial na Directiva 96/71/CE e a problemática das Empresas de Traballo Temporal na Ley 45/1999.

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. Lei 39/2015 de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas

O caso Messi: Delito de defraudación tributaria, ignorancia deliberada e responsabilidade penal dos asesores fiscais

O Contrato de Corretaxe Inmobiliario

O delito fiscal e a súa relación cos paraísos e as amnistías fiscais

O dolo no seguro de responsabilidade civil. Especial referencia ao seguro de D&O

O pacto de mellora na Lei 2/2006, de dereito civil de Galicia

O Procedemento Administrativo Sancionador: as garantías do presunto responsable.

O recurso especial en materia de contratación pública como mellora da tutela dos candidatos e licitadores

O réxime disciplinario deportivo: entre ambigüidade e dispersión. Referencia especial á titularidade da autoridade disciplinaria

O segredo profesional do avogado en relación co branqueo de capitais

O tratamento do Dereito Animal no Código Penal

Os accidentes maritimos na lei de navegación marítima

Os clubes cannábicos como nova modalidade do tráfico de drogas: Fenda no prohibicionismo

Os lugares de importancia comunitaria e as zonas de especial conservación fronte ao dereito de propiedade privada

Os pactos parasociais como vía de solución dos bloqueos societarios

Pacto histórico para a erradicación da violencia de xénero. O menor como víctima invisible.

Pactos parasociais e cláusulas de non competencia.

Protección xurídica da muller e o menor no ámbito da violencia de xénero

Reputación online da empresa e tutela do dereito á honra da persoa xurídica en internet.

Responsabilidade Civil por danos materiais no Edificio San Carlos, Rúa Bebeto

Responsabilidade tributaria derivada da intervención en tramas de fraude organizado en adquisicións intracomunitarias de bens.

Stalking: violencia de género e redes sociais.

Valor probatorio da dirección IP

Vicisitudes do dereito de alimentos

A evolución da lexislación penal de menores

A execución hipotecaria: adxudicación xudicial de inmobles. Problemática ocupacional e rexistral.

A expulsión de estranxeiros nacionais de terceiros países na lexislación española

A filiación dos menores nas técnicas de Reproducción Asistida e na Xestación por sustitución

A impugnación directa dos PXOM: Causas e efectos

A Ordenación Urbanística dos Portos

A pensión compensatoria

A protección da intimidade persoal

A protección da legalidade urbanística en Galicia

A recollida de mostras de ADN no proceso penal

A regulación do homicidio e asasinato en España antes e despois da refoma de 2015

A responsabilidade civil: responsabilidade civil dos administradores de sociedades

A responsabilidade penal das persoas xurídicas trala reforma da LO 1/2015 e o Compliance penal.

A responsabilidade tributaria dos administradores concursais

A resposta penal ao acoso escolar

A segunda oportunidade

A videovixilancia no ámbito da protección dos datos persoais

Análise das implicacións tributarias derivadas das transmisións de bens inmobles entre parentes. Reflexións dende o punto de vista do Dereito Civil e Tributario.

Analise do sistema de responsabilidade penal das persoas xurídicas.

Análise dos Dereitos dos Internos en Prisión

As cláusulas abusivas, especial mención ás cláuslas solo

As continxencias profesionais e o incumprimento da Ley de Prevención de Riscos Laborais.

As parellas de feito

Clláusulas abusivas nos contratos de préstamo a consumidores: Intereses moratorios e vencemento anticipado.

Compliance e responsabilidade penal das persoas xurídicas

Contratos de transporte marítimo de pasaxeiros: especial mención á responsabilidade civil do transportista.

Dereito de defensa na práctica de dilixencias de investigación sobre a figura do avogado.

Dictamen sobre as Patentes dos Estudantes de Formación Profesional

Disolución e liquidación do réxime económico matrimonial da sociedade legal de gananciais: aspectos substantivos

Dos Delitos Contra os Recursos Naturais e o Medio Ambiente. Analise dos artigos 325 a 331 do Codigo Penal. Trala reforma operada pola LO 1 20115 de 3o de marzo. un estudio de caso. o fracking o fratura hidraulica

É posible rescindir unha modificación estructural ao amparo da acción de reintegración prevista na Lei Concursal?

Evolución normativa e xurisprudencial do réxime da garda e custodia compartida.

Garda e custodia compartida

Garda e custodia compartida e réxime de visitas en supostos de violencia de xénero

Importacións Paralelas e Esgotamento do Dereito de Marca

Marcas notorias e de renome. Análise e fundamentos da súa especial protección.

Novidades no réxime de impugnación de acordos sociais na reforma da Lei de Sociedades de Capital: En particular, cuestións procesuais.

O Abordaxe: Tipos e Responsabilidade

O acordo extraxudicial de pagos e a mediación concursal.

O Apartamento

O avogado nacional como avogado da Unión

O concepto de xénero no Dereito Penal

O contrato de traballo de interinidade, trala Sentencia do Tribunal de Xustiza da Unión Europea de 14 de setembro de 2016 (asunto de Diego Porras)

O Delito contra a Facenda Pública: especial referencia á problemática da regularización tributaria

O delito de maltrato animal.

O dereito de visitas

O Dereito Penal de Menores

O diseño non rexistrado e a súa importancia na moda

O novo concepto de risco operacional no marco dos contratos de concesión de obras públicas

O novo modo de asasinato e a prisión permanente revisable

O Procedemento Monitorio Europeo. O proceso de Escasa Cuantía e o Título Executivo Europeao.

O réxime xurídico positivo prestacional das enfermidades profesionais. A propósito da doutrina establecida pola Sentencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de 11 de marzo de 2016 (Recurso núm. 385/2015)

O Xénero como motivo de discriminación na circunstancia agravante do artigo 22.4 do Código Penal

Os Contratos de Abandeiramento e o Dereito Antitrust.

Os lexitimarios na Ley de Dereito Civil de Galicia

Os problemas de risco regulatorio no sector das enerxías renovables

Pactos Prematrimoniais no ordenamento Español

Pactos sucesorios na Lei 2/2006 de Dereito Civil de Galicia. Especial referencia a aspectos tributarios

Perspectivas sobre o patent box español

Planeamento básico na Lei 2/2016, do solo de Galicia

Principios da Protección de Datos Persoais

procedimiento de despido colectivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción

Protección penal do comprador dunha 'vivenda' sin licenza: viabilidade da acusación por delito de estafa

Responsabilidade civil en materia de sanidade por falta de información ou consentimento informado.

Unha visión non penal do Cumprimento

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2017/2018
Oferta xeral 70