Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Avogacía

2017/2018 · 90 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 140
Homes 2017/2018 58
Mulleres 2017/2018 82
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 6.141
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 6.123
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 12
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 6
% créditos repetidos 2017/2018 0,29
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 43,86
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2015/2016 5,63

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 1.206
Homes 2017/2018 463
Mulleres 2017/2018 743
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 72.060
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 61.990
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 6.101
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.971
% créditos repetidos 2017/2018 13,98
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 59,75

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 139
Homes 2016/2017 52
Mulleres 2016/2017 87
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 6.185
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 6.167
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 18
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 0
% créditos repetidos 2016/2017 0,29
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 44,49
Taxa de evaluación 2016/2017 99,61
Taxa de éxito 2016/2017 100
Taxa de rendemento 2016/2017 99,61
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 99,8
Taxa de graduación 2014/2015 90,32
Taxa de abandono 2014/2015 1,61

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 1.221
Homes 2016/2017 420
Mulleres 2016/2017 801
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 71.710
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 61.920
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 6.521
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 3.266
% créditos repetidos 2016/2017 13,65
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 58,73
Taxa de evaluación 2016/2017 90,2
Taxa de éxito 2016/2017 90,23
Taxa de rendemento 2016/2017 81,38

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 134
Homes 2015/2016 43
Mulleres 2015/2016 91
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 6.162
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 6.150
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 12
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 0
% créditos repetidos 2015/2016 0,19
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 45,99
Taxa de evaluación 2015/2016 99,32
Taxa de éxito 2015/2016 100
Taxa de rendemento 2015/2016 99,32
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 99,65
Taxa de graduación 2013/2014 87,5
Taxa de abandono 2013/2014 3,57

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 1.224
Homes 2015/2016 426
Mulleres 2015/2016 798
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 71.250
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 62.630
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 5.939
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 2.682
% créditos repetidos 2015/2016 12,1
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 58,21
Taxa de evaluación 2015/2016 91,06
Taxa de éxito 2015/2016 89,52
Taxa de rendemento 2015/2016 81,52

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

Módulo I: Único

Deontoloxía e Técnicas Transversais
70
0
0
Ténicas Instrumentais
70
0
0
Práctica Procesual Civil
69
0
0
Práctica Substantiva Civil I
69
0
0
Práctica Procesual e Substantiva Laboral
70
0
0
Práctica Administrativa
70
0
0
Práctica Procesual Penal
70
0
0
Práctica Substantiva Penal
69
0
0
Práctica Substantiva Civil II
70
0
0
Prácticas Externas I
70
0
0
Práctica Mercantil
66
0
0
Práctica Tributaria
66
0
0
Traballo Fin de Mestrado
65
0
4
Prácticas Externas II
66
0
0

Superado Non superado Non presentado

Módulo I: Único

Deontoloxía e Técnicas Transversais
73
0
0
Ténicas Instrumentais
73
0
0
Práctica Procesual Civil
72
0
0
Práctica Substantiva Civil I
73
0
0
Práctica Procesual e Substantiva Laboral
70
0
0
Práctica Administrativa
71
0
0
Práctica Procesual Penal
71
0
0
Práctica Substantiva Penal
70
0
0
Práctica Substantiva Civil II
70
0
0
Prácticas Externas I
71
0
0
Práctica Mercantil
62
0
0
Práctica Tributaria
62
0
0
Traballo Fin de Mestrado
57
0
7
Prácticas Externas II
63
0
0

Superado Non superado Non presentado

Módulo I: Único

Deontoloxía e Técnicas Transversais
60
0
0
Ténicas Instrumentais
60
0
0
Práctica Procesual Civil
61
0
0
Práctica Substantiva Civil I
60
0
0
Práctica Procesual e Substantiva Laboral
63
0
0
Práctica Administrativa
63
0
0
Práctica Procesual Penal
63
0
2
Práctica Substantiva Penal
63
0
0
Práctica Substantiva Civil II
63
0
0
Prácticas Externas I
63
0
0
Práctica Mercantil
53
0
1
Práctica Tributaria
53
0
1
Traballo Fin de Mestrado
48
3
3
Prácticas Externas II
53
0
1

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

A evolución da lexislación penal de menores

A execución hipotecaria: adxudicación xudicial de inmobles. Problemática ocupacional e rexistral.

A expulsión de estranxeiros nacionais de terceiros países na lexislación española

A filiación dos menores nas técnicas de Reproducción Asistida e na Xestación por sustitución

A impugnación directa dos PXOM: Causas e efectos

A Ordenación Urbanística dos Portos

A pensión compensatoria

A protección da intimidade persoal

A protección da legalidade urbanística en Galicia

A recollida de mostras de ADN no proceso penal

A regulación do homicidio e asasinato en España antes e despois da refoma de 2015

A responsabilidade civil: responsabilidade civil dos administradores de sociedades

A responsabilidade penal das persoas xurídicas trala reforma da LO 1/2015 e o Compliance penal.

A responsabilidade tributaria dos administradores concursais

A resposta penal ao acoso escolar

A segunda oportunidade

A videovixilancia no ámbito da protección dos datos persoais

Análise das implicacións tributarias derivadas das transmisións de bens inmobles entre parentes. Reflexións dende o punto de vista do Dereito Civil e Tributario.

Analise do sistema de responsabilidade penal das persoas xurídicas.

Análise dos Dereitos dos Internos en Prisión

As cláusulas abusivas, especial mención ás cláuslas solo

As continxencias profesionais e o incumprimento da Ley de Prevención de Riscos Laborais.

As parellas de feito

Clláusulas abusivas nos contratos de préstamo a consumidores: Intereses moratorios e vencemento anticipado.

Compliance e responsabilidade penal das persoas xurídicas

Contratos de transporte marítimo de pasaxeiros: especial mención á responsabilidade civil do transportista.

Dereito de defensa na práctica de dilixencias de investigación sobre a figura do avogado.

Dictamen sobre as Patentes dos Estudantes de Formación Profesional

Disolución e liquidación do réxime económico matrimonial da sociedade legal de gananciais: aspectos substantivos

Dos Delitos Contra os Recursos Naturais e o Medio Ambiente. Analise dos artigos 325 a 331 do Codigo Penal. Trala reforma operada pola LO 1 20115 de 3o de marzo. un estudio de caso. o fracking o fratura hidraulica

É posible rescindir unha modificación estructural ao amparo da acción de reintegración prevista na Lei Concursal?

Evolución normativa e xurisprudencial do réxime da garda e custodia compartida.

Garda e custodia compartida

Garda e custodia compartida e réxime de visitas en supostos de violencia de xénero

Importacións Paralelas e Esgotamento do Dereito de Marca

Marcas notorias e de renome. Análise e fundamentos da súa especial protección.

Novidades no réxime de impugnación de acordos sociais na reforma da Lei de Sociedades de Capital: En particular, cuestións procesuais.

O Abordaxe: Tipos e Responsabilidade

O acordo extraxudicial de pagos e a mediación concursal.

O Apartamento

O avogado nacional como avogado da Unión

O concepto de xénero no Dereito Penal

O contrato de traballo de interinidade, trala Sentencia do Tribunal de Xustiza da Unión Europea de 14 de setembro de 2016 (asunto de Diego Porras)

O Delito contra a Facenda Pública: especial referencia á problemática da regularización tributaria

O delito de maltrato animal.

O dereito de visitas

O Dereito Penal de Menores

O diseño non rexistrado e a súa importancia na moda

O novo concepto de risco operacional no marco dos contratos de concesión de obras públicas

O novo modo de asasinato e a prisión permanente revisable

O Procedemento Monitorio Europeo. O proceso de Escasa Cuantía e o Título Executivo Europeao.

O réxime xurídico positivo prestacional das enfermidades profesionais. A propósito da doutrina establecida pola Sentencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de 11 de marzo de 2016 (Recurso núm. 385/2015)

O Xénero como motivo de discriminación na circunstancia agravante do artigo 22.4 do Código Penal

Os Contratos de Abandeiramento e o Dereito Antitrust.

Os lexitimarios na Ley de Dereito Civil de Galicia

Os problemas de risco regulatorio no sector das enerxías renovables

Pactos Prematrimoniais no ordenamento Español

Pactos sucesorios na Lei 2/2006 de Dereito Civil de Galicia. Especial referencia a aspectos tributarios

Perspectivas sobre o patent box español

Planeamento básico na Lei 2/2016, do solo de Galicia

Principios da Protección de Datos Persoais

procedimiento de despido colectivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción

Protección penal do comprador dunha 'vivenda' sin licenza: viabilidade da acusación por delito de estafa

Responsabilidade civil en materia de sanidade por falta de información ou consentimento informado.

Unha visión non penal do Cumprimento

"A declaración de falecemento no Dereito español. Incidencia da Ley de Xurisdición Voluntaria".

"Os condicionantes xurídico- administrativos para a instalación dun parque eólico onshore e offshore en Galicia"

A análise cláusula Socini da última xurisprudencia

A cláusula "rebus sic stantibus"

A delimitación do dominio público marítimo-terrestre e as súas servidumes

A Extinción da Relación Laboral por Mutuo Acordo. Os Acordos Transaccionais

A figura do titor en menores e persoas con capacidade modificada xudicialmente

A fiscalidade da empresa familiar

A garda e custodia compartida

A nova ley da Segunda Oportunidade: Acordo extraxudicial dos pagos e remisión das deudas

A nova regulación do decomiso de bens

A pensión de viudedade nos supostos de separación ou divorcio

A prisión permanente revisable e a súa aplicación práctica tras a reforma penal de 2015

A protección social dos traballadores do mar emigrantes

A resolución do contrato de traballo polo traballador en base o incumprimento contractual do empresario.

A resolución dos contratos bilaterais por incumprimento no concurso de acredores.

A Responsabilidade Civil da empresaria por danos derivados do accidente de traballo

A responsabilidade civil dos concesionarios das autoestradas

A responsabilidade do grupo de empresas no Dereito Laboral

A responsabilidade dos administradores por débedas sociais

A responsabilidade patrimonial da Administración no ámbito sanitario

A responsabilidade penal das persoas xurídicas tras a entrada en vigor da Lei Orgánica 1/2015, de 30 de marzo.

A servidume de paso e a serventía: análise dos conflitos máis frecuentes na práctica xurisprudencial galega

A Supresión Das Faltas e Os Novos Delitos Leves

A xornada reducida como froito do dereito á conciliación

Accións de responsabilidade contra administradores de sociedades

Análise da doutrina Parot: do caso Henri Parot a Inés del Río

Análise da refoma do Código Penal. Parte Xeral. Ley Orgánica 1/2015

Competencia, conexidade procesual e continencia nas causas penais. Problemas prácticos das macrocausas na investigación dos delitos de corrupción

Delitos societarios. Especial incidencia da reforma do Código Penal de 2015.

Derecho de servidumbre de paso en la Ley 2/2006 de Derecho Civil de Galicia.

Dereito de admisión en la Ley 5/2014 de 4 de abril, de seguridad privada.

Dereito de asilo: dimensión internacional, nacional e a súa aplicación práctica

Discapacidade, Incapacidade e Dependencia.

Execución Penal

LEI 35/2015 , de 22 de setembro, de reforma do sistema para a valoración dos danos causados as persoas en accidentes de tráfico. Comparación co sistema anterior.

Mediación: Referencia ao ámbito laboral.

Neglixencias médicas. Consideracións legais.

O "ius delationis" no Dereito Común tras a reforma operada no Código Civil pola Lei 15/2015 da Xurisdición Voluntaria

O Avogado ante o Proceso Penal do Maltrato Animal

O Cobro Intracomunitario de Débedas

O Comercio Electrónico, a compravenda de bens mobles na contratación electrónica: Análise da lexislación española e a súa aplicación práctica

O contrato de persoal laboral de alta dirección

O Dereito á Protección de Datos: menores de idade e redes sociais.

O Dereito de retención no ámbito penal

O dereito fundamental á segredo das comunicacións tras a reforma da Lei Orgánica 13/2015 , de 5 de outubro e na Lei Orgánica 41/2015 , de 5 de outubro

O Impago da Prima no Contrato de Seguro

O incidente excepcional de nulidade de actuacións ex arts. 241 LOPJ e 228 LEC

O Proceso de menores

O Solo de Núcleo Rural na Lei 9/2002, de 30 de decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia

Os delitos de aprehensión na encrucillada: furto e roubo tras a reforma penal de 2015

Os delitos de detención ilegal e os delitos de abuso e agresión sexual. A propósito do caso da Orden de San Miguel Arcángel.

Os delitos de homicidio e asasinato tras a reforma operada pola Lei Orgánica 1/2015

Problemas xurídicos derivados do outsourcing. A cesión ilegal de traballadores.

Procedemento de división xudicial de herdanza e as súas excepcións procesuais

Reclamacións derivadas das denegacións de embarque, cancelacións e retrasos nos voos.

Responsabilidade empresarial en contratas e subcontratas no campo da prevención de riscos laborais.

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 70