Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Matemática Industrial

2016/2017 · 90 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Ladra González, Susana
Presidente
Arregui Álvarez, Iñigo
Secretario/a
Vázquez Regueiro, Carlos
Vogal PDI
García Abel, Marta
Vogal PDI
Pérez Sánchez, Beatriz
Vogal PDI
Rodríguez Yáñez, Santiago
Vogal PDI
Hermida Mourelle, David
Vogal Estudante
Sousa Moral, Andrea
Vogal Estudante
Egea Lapina, Enriqueta
Administrador/a do centro
Hervella Nieto, Luís María
Presidente
Fraguela Rodríguez, Basilio Bernardo
Vicepresidente
Arregui Álvarez, Iñigo
Secretario/a
Carpente Rodríguez, María Luísa
Vogal PDI
Rabuñal Dopico, Juan Ramón
Vogal PDI
Pintos Ruíz, Jorge
Vogal Estudante
Sánchez Fontao, Martín
Vogal Estudante
Rodríguez Facal, Teresa
Vogal PAS
García Filgueira, Ana María
Vogal PAS
González Ares, Luís Andrés
Vogal Coordinador de Título
Vázquez Cendón, Carlos
Vogal Coordinador de Título
García Jurado, Ignacio Miguel
Vogal Coordinador de Título
González Gómez, Patricia
Vogal Coordinador de Título
Dapena Janeiro, Adriana
Vogal Coordinador de Título
Ladra González, Susana
Vogal Coordinador de Título

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 372
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 84
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 6
% créditos repetidos 2015/2016 19,48
Total de créditos matriculados 2015/2016 462
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 10
Homes 2015/2016 6
Mulleres 2015/2016 4
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 46,2
Taxa de evaluación 2015/2016 85,06
Taxa de éxito 2015/2016 98,47
Taxa de rendemento 2015/2016 83,77
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2013/2014 25
Taxa de eficiencia (%) 2015/2016 86,33
Taxa de graduación (%) 2014/2015 100

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 43.260
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 11.680
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 11.570
% créditos repetidos 2015/2016 34,96
Total de créditos matriculados 2015/2016 66.520
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 1.476
Homes 2015/2016 1.268
Mulleres 2015/2016 208
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 45,07
Taxa de evaluación 2015/2016 74,01
Taxa de éxito 2015/2016 77,39
Taxa de rendemento 2015/2016 57,28

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 417
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 18
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 0
% créditos repetidos 2014/2015 4,14
Total de créditos matriculados 2014/2015 435
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 9
Homes 2014/2015 6
Mulleres 2014/2015 3
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 48,33
Taxa de evaluación 2014/2015 76,55
Taxa de éxito 2014/2015 97,3
Taxa de rendemento 2014/2015 74,48
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 90,23
Taxa de graduación (%) 2013/2014 50

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 40.940
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 14.310
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 13.270
% créditos repetidos 2014/2015 40,25
Total de créditos matriculados 2014/2015 68.520
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 1.572
Homes 2014/2015 1.338
Mulleres 2014/2015 234
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 43,59
Taxa de evaluación 2014/2015 69,41
Taxa de éxito 2014/2015 75,12
Taxa de rendemento 2014/2015 52,14

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 417
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 0
% créditos repetidos 2013/2014 0
Total de créditos matriculados 2013/2014 417
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 8
Homes 2013/2014 4
Mulleres 2013/2014 4
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 52,13
Taxa de evaluación 2013/2014 92,81
Taxa de éxito 2013/2014 96,9
Taxa de rendemento 2013/2014 89,93

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 46.620
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 14.650
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 13.520
% créditos repetidos 2013/2014 37,67
Total de créditos matriculados 2013/2014 74.800
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 1.650
Homes 2013/2014 1.390
Mulleres 2013/2014 260
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 45,33
Taxa de evaluación 2013/2014 66,81
Taxa de éxito 2013/2014 74,64
Taxa de rendemento 2013/2014 49,86

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

Formación básica

Métodos numéricos e programación
3
0
0
Ecuacións diferenciais ordinarias / Sistemas dinámicos
3
0
1
Ecuacións en derivadas parciais
3
0
0
Métodos numéricos para ecuacións en derivadas parciais
4
0
0

Simulación numérica

Mecánica de medios continuos
3
0
0
Mecánica de fluídos
1
0
2
Mecánica de sólidos
1
1
0
Electromagnetismo e óptica
Acústica
1
0
1
Modelos matemáticos en medio ambiente
2
0
0
Modelos matemáticos en finanzas
1
0
0
Deseño asistido por ordenador
1
0
0
Software profesional en mecánica de fluídos
2
0
1
Software profesional en mecánica de sólidos
2
0
0
Software profesional en electromagnetismo e óptica
0
0
1
Software profesional en acústica
1
0
0
Software profesional en medio ambiente
1
0
0
Software profesional en finanzas
1
0
0

Modelización

Optimización e control
0
0
1

Optatividade fora da especialidade

Métodos numéricos estocásticos
2
0
0
Ampliación de volumes finitos
1
1
0
Métodos numéricos para grandes sistemas de ecuacións
1
0
0
Programación en C++
1
0
0
Arquitectura de computadores e sistemas operativos
1
0
0

Proxecto fin de mestrado

Traballo fin de máster
4
0
2

Superado Non superado Non presentado

Formación básica

Métodos numéricos e programación
6
0
0
Ecuacións diferenciais ordinarias / Sistemas dinámicos
5
0
2
Ecuacións en derivadas parciais
6
0
0
Métodos numéricos para ecuacións en derivadas parciais
6
0
1

Simulación numérica

Mecánica de medios continuos
7
0
0
Mecánica de fluídos
2
0
0
Mecánica de sólidos
1
0
0
Electromagnetismo e óptica
Acústica
0
1
0
Modelos matemáticos en medio ambiente
3
0
0
Modelos matemáticos en finanzas
5
0
0
Software profesional en mecánica de fluídos
2
0
0
Software profesional en mecánica de sólidos
1
0
0
Software profesional en electromagnetismo e óptica
1
0
0
Software profesional en acústica
0
0
1
Software profesional en medio ambiente
3
0
0
Software profesional en finanzas
5
0
0

Optatividade fora da especialidade

Métodos numéricos estocásticos
4
0
0
Ampliación de elementos finitos
2
0
0
Ampliación de volumes finitos
2
0
0
Métodos de elementos de contorno
0
0
1
Métodos numéricos para grandes sistemas de ecuacións
3
0
0
Programación en C++
4
0
0
Cálculo paralelo
0
0
1

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

Cálculo do CVA e as súas sensibilidades

Superficies de volatilidade do xuro Euribor a 6 meses a partires de CAPs co modelo Free Boundary SABR

Desenvolvemento dun sistema de conformado adaptativo para chapa de gran espesor de aceiro naval

Deseñar simulador multivariable para a estimación do CVA/DVA/FVA conxunto dunha tesorería tendo en conta os neteos de posicións e a correlación entre os distintos procesos de default

Diferenciación Automática na valoración de derivados con Montecarlo

Validación dunha solución CFD basada no método de Lattice-Boltzmann

Diferenciación automática na valoración de derivados con EDPs

Estudo do fluxo de calor dun forno de colada e solidificación natural do silicio

Implementación de modelos LGM para medición do risco de contrapartida nunha carteira

Modelización da dinámica de líneas de fondeo

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2015/2016
Oferta xeral 15