Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Asesoramento Xurídico Empresarial

2015/2016 · 90 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 2.446
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 49
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 0
% créditos repetidos 2014/2015 1,96
Total de créditos matriculados 2014/2015 2.495
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 57
Homes 2014/2015 22
Mulleres 2014/2015 35
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 43,77
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 85,61
Taxa de éxito (%) 2014/2015 98,74
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 84,53
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2012/2013 10,81
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 99,53
Taxa de graduación (%) 2013/2014 77,78

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 82.960
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 7.696
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 12.530
% créditos repetidos 2014/2015 19,6
Total de créditos matriculados 2014/2015 103.200
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 2.012
Homes 2014/2015 737
Mulleres 2014/2015 1.275
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 51,29
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 88,26
Taxa de éxito (%) 2014/2015 90,56
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 79,93

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 2.978
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 6
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 0
% créditos repetidos 2013/2014 0,2
Total de créditos matriculados 2013/2014 2.984
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 69
Homes 2013/2014 24
Mulleres 2013/2014 45
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 43,25
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 96,95
Taxa de éxito (%) 2013/2014 100
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 96,95
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 99,3
Taxa de graduación (%) 2012/2013 86,49

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 81.980
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 11.800
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 16.050
% créditos repetidos 2013/2014 25,35
Total de créditos matriculados 2013/2014 109.800
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 2.080
Homes 2013/2014 763
Mulleres 2013/2014 1.317
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 52,8
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 86,83
Taxa de éxito (%) 2013/2014 89,17
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 77,43

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2012/2013 2.126
Créditos en 2ª matrícula 2012/2013 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2012/2013 0
% créditos repetidos 2012/2013 0
Total de créditos matriculados 2012/2013 2.126
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2012/2013 37
Homes 2012/2013 10
Mulleres 2012/2013 27
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2012/2013 57,46
Taxa de avaliación (%) 2012/2013 96,19
Taxa de éxito (%) 2012/2013 99,71
Taxa de rendemento (%) 2012/2013 95,91

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2012/2013 81.180
Créditos en 2ª matrícula 2012/2013 15.750
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2012/2013 17.370
% créditos repetidos 2012/2013 28,98
Total de créditos matriculados 2012/2013 114.300
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2012/2013 2.062
Homes 2012/2013 730
Mulleres 2012/2013 1.332
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2012/2013 55,43
Taxa de avaliación (%) 2012/2013 84,08
Taxa de éxito (%) 2012/2013 86,22
Taxa de rendemento (%) 2012/2013 72,49

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

Módulo I: Único

Introdución ao asesoramento legal da empresa
33
0
0
Contratación
33
0
0
Ilícitos
33
0
0
Resolución de conflitos
32
0
1
Módulo Metodolóxico
30
0
2
Especialidade: Dereito inmobiliario e da construción
5
0
0
Especialidade: Dereito urbanístico
19
0
1
Especialidade: Dereito ambiental
9
0
1
Prácticas externas
32
0
0
Traballo Fin de Mestrado
28
0
8

Superado Non superado Non presentado

Módulo I: Único

Introdución ao asesoramento legal da empresa
34
0
1
Contratación
34
0
1
Ilícitos
34
0
1
Resolución de conflitos
34
0
1
Módulo Metodolóxico
33
0
1
Especialidade: Dereito inmobiliario e da construción
18
0
0
Especialidade: Dereito urbanístico
7
0
0
Especialidade: Dereito ambiental
10
0
2
Traballo Fin de Mestrado
32
1
2

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

O réxime sancionador en materia de augas

A cláusula rebus sic stantibus e a súa aplicación na compraventa inmobiliaria como consecuencia da crise económica. Estudo da doutrina xurisprudencial do Tribunal Supremo.

A dación en pagamento no procedemento de execución hipotecaria

A modificación de elementos privativos e comúns dun edificio: especial referencia á eliminación de barreiras arquitectónicas de accesibilidade a discapacitados

As cláusulas abusivas no contrato de compravenda de vivenda

Estudo da avaliación de impacto ambiental de proxectos. Especial referencia ao procedemento ordinario

O Almacén Temporal Centralizado (ATC). Estudo do Procedemento Administrativo de emprazamento do ATC.

O dereito de reversión na expropiación forzosa: regulación actual e perspectivas de futuro

O novo réxime comunitario de prevención e control integrado da contaminación.

O novo réxime da UE para a prevención e control integrados da contaminación.

O novo réxime xurídido das enerxías renovables: a biomasa en Galicia

O papel do mediador nos procedementos de mediación familiar: formación, aptitudes e habilidades.

O tratamento do ruido dende o punto de vista do Dereito Civil

Os fondos de inversión inmobiliaria no dereito español

Os supostos obxetivos da responsabilidade por vicios da construcción

Responsabilidade por vicios e defectos na construción

Sistemas de xestión e participación dos traballadores

Sistemas Voluntarios de Xestión Ambiental. Análise da Norma UNE-ISO 14001:2004 e do Reglamento EMAS III

URBANISMO SOSTIBLE E VIVENDA

A Comunicación Previa na Lei 9/2013, do 27 de decembro, do emprendemento e a competitividade económica en Galicia

A Corrupción Urbanística en Galicia: O Caso Someso

A natureza obxectiva do sistema de responsabilidade por danos ambientais

A protección do cliente do mediador de seguros

A Reposición da Legalidade Urbanística na Galiza

A responsabilidade patrimonial da Administración pública en materia urbanística

A restrición da edifcabilidade por afeción cultural do solo

A situación de ruina e a conservación dos inmuebles

A situación xurídica do réxime de fora de ordeación urbanística, con especial atención a Comunidade Autónoma de Galiza

A xunta de compensación; guía práctica de valoracións e outros aspectos

As etiquetas ambientais

Avaliación de impacto ambiental de proxectos e Rede Natura, a nova Lei

Clasificación do solo e situacións básicas do solo

Comuicacións previas e declacaración responsable

Impacto da Directiva de Servizos no ámbito local: a abertura de estabelecementos

Novidades introducidas pola Lei 4/2013 en materia de arrendamentos

O deber de conservación

O deber de conservación e as ITE

O novo réxime xurídico das enerxías renovables

O so rustico

Os permisos de emisións de gases de efecto invernadoiro

Plan Parcial e a xestión urbanística do mesmo sobre un polígono que se desenvolve no municipio de Zas, A Coruña

Reposición da legalidade vs Procedemento sancionador. Unha visión comparada

Responsabilidade do vendedor de inmobles na LOE

Réxime Xurídico das obras construidas no litoral. Análise da disposición transitoria cuarta da Ley de Costas

Réxime xurídico das vivendas de protección oficial

Sistema nacional de resposta por contaminación

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2014/2015
Oferta xeral 35