Logo da Universidade da Coruña

Programa de simultaneidade do Grao en Enxeñaría Mecánica e o Grao en Enxeñaría Naval e Oceánica

2019/2020 · 333 créditos

Que se aprende

Grao en Enxeñaría Mecánica Os ámbitos onde o Enxeñeiro Mecánico terá competencias para redactar, asinar e desenvolver proxectos son no deseño de máquinas, os procesos de fabricación e na construción industrial.

Grao en Enxeñaría Naval e Oceánica Proporciona coñecementos científicos e tecnolóxicos para deseñar, construír, reparar e inspeccionar as plataformas dos buques, artefactos oceánicos e instalacións mariñas ou industriais da súa competencia, así como todos os cálculos relacionados coa arquitectura naval, os sistemas de propulsión e o resto de sistemas auxiliares e equipos do buque.

Saídas profesionais e académicas

Contorno profesional no que se sitúa

Co programa de simultaneidade obtéñense as competencias profesionais dos dous graos.

Grao en Enxeñaría Mecánica Habilita para a profesión regulada de enxeñeiro técnico industrial (orde ministerial CIN/351/2009) coas atribucións profesionais do actual Enxeñeiro Técnico Industrial especialidade Mecánica. Este grao dá acceso ao Máster en Enxeñaría Industrial que habilita para esa profesión regulada.

Grao en Enxeñaría Naval e Oceánica Habilita para a profesión regulada de enxeñeiro técnico naval (orde ministerial CIN/350/2009) coas atribucións profesionais do actual Enxeñeiro Técnico Naval, tanto na especialidade en Estruturas Mariñas coma na de Propulsión e Servizos do Buque. Este grao dá acceso ao Máster en Enxeñaría Naval e Oceánica que habilita para esa profesión regulada.

Saídas profesionais e académicas

 • Análise, deseño e ensaio de máquinas, motores e sistemas mecánicos, en xeral.
 • Sector automobilístico.
 • Estaleiros, compañías navieiras, sociedades de clasificación.
 • Desenvolvemento de sistemas robotizados.
 • Industria auxiliar de construción naval, fabricantes de motores e turbinas.
 • Sistemas de fabricación. Técnicas de fabricación e organización da produción.
 • Proxecto e construción de fábricas e plantas industriais.
 • Enxeñaría estrutural.
 • Enxeñaría de instalacións industriais e para a edificación.
 • Enxeñaría de mantemento.
 • Enxeñaría de transporte.
 • Portos, explotación de recursos mariños, industria offshore.
 • Xestión e organización de empresas.
 • Participación en proxectos multidisciplinares.
 • Participación en proxectos de investigación.

Empresas e institucións colaboradoras

AIRBUS, Alen Ingeniería, Ancín Clima, ARDAGH, S.A.U., Astilleros Armon S.A., Astilleros Canarios S.A., Astilleros Lagos, ATEIN NAVAL, S.L., Balearía S.A., Balenciaga, S.A., BILEGA ENERGÍA, BRAMMER IBERIA, C.P.E. Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, Celta Prix, S.L.,, CESPA, CGC Sociedad De Consultoría y Clasificación, Colexio Oficial De Enxeñeiros Navais E Oceánicos De Galicia, Concello de Ferrol, Construcciones Navales Del Norte, Construcciones Navales Freire S.A., Consulting E Ingeniería Internacional, CYE S.L., DETEGASA, Diseño Naval e Industrial, S.L, E.P.E. SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA, Electricidad Narón, Electrorayma, Electrorayma, S.L., ELINSA, Emalcsa S.A., Endesa Generación, Energaia, Enmacosa S.A., Enor, Entei S.L., Envitec‐Wismar GMBH, Eptisa Servicios De Ingeniería, Espina Obras Hidráulicas, Ferrovial Servicios S.L., FISCHERINGENIEROS, FLUE S.L., Fluidmecánica, Forestal De Atlántico, Fred Olsem S.A., FRISCOS, Gamesa Innovation And Technology S.L., Gauzón Ibérica, Gehon Consulting, Gestenaval, GFERGO GALICIC VENTI ‐ P.E. MONDOÑEDO, Ghenova Ingeniería, GHENOVA INGENIERÍA, S.L., GOC S.A., IBERDROLA, ICS Narón S.C., IDECOM Electrónica, IDON Ingeniería S.A., IMASA, INDESNOR, Industrias Losán, Indutec Ingenieros, INDUTEC INGENIEROS, S.L., Ingeniería y Proyectos, IN-Ingeniería Naval y Oceánica, Intaf S.A., M.P. Yacht Design S.L., Montajes Tubacer, S.L., Naviera Armas S.A., Neodyn S.L., PROCESOIL, S.L., SAI Calidad S.L., SEATECH CONSULTING, S.L., Talleres Mecánicos De Galicia S.L., Tecnología y Montajes S.A., Tecnosub S.L., XOVENORTE, S.L., etc

Planificación do ensino

Estrutura do estudo

Os estudos de grao organízanse por cursos. Fai clic nun curso para obter máis información.

  Guía Carácter Cuadr. créditos
Matemáticas 1 Con restriccións Formación básica 6 ECTS
Física 1 Con restriccións Formación básica 6 ECTS
Química Con restriccións Formación básica 6 ECTS
Construción Naval e Sistemas de Propulsión Con restriccións Obrigatorio 6 ECTS
Álxebra Con restriccións Formación básica 6 ECTS
Física II Con restriccións Formación básica 6 ECTS
Xestión Empresarial Con restriccións Formación básica 6 ECTS
Expresión Gráfica Con restriccións Formación básica 6 ECTS
Métodos Informáticos Con restriccións Formación básica 6 ECTS
Debuxo Naval Con restriccións Obrigatorio 6 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Ecuacións Diferenciais Formación básica 6 ECTS
Fundamentos da Electricidade Obrigatorio 6 ECTS
Termodinámica Obrigatorio 6 ECTS
Estatística Con restriccións Formación básica 6 ECTS
Mecánica Obrigatorio 6 ECTS
Ciencia dos Materiais Obrigatorio 6 ECTS
Resistencia dos Materiais Obrigatorio 6 ECTS
Fundamentos de Automática Obrigatorio 6 ECTS
Fundamentos de Electrónica Obrigatorio 6 ECTS
Mecánica de Fluídos Obrigatorio 6 ECTS
Hidrostática e Estabilidade Obrigatorio 7,5 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Enxeñaría Medioambiental Obrigatorio 6 ECTS
Transmisión de Calor Obrigatorio 4,5 ECTS
Hidrodinámica Naval Obrigatorio 7,5 ECTS
Estruturas Mariñas 1 Obrigatorio 6 ECTS
Procesos de Fabricación e Montaxe Obrigatorio 7,5 ECTS
Teoría de Máquinas Obrigatorio 6 ECTS
Tecnoloxía da Construción Naval Obrigatorio 7,5 ECTS
Estruturas Mariñas 2 Obrigatorio 6 ECTS
Máquinas Mariñas e Sistemas de Propulsión 1 Obrigatorio 6 ECTS
Sistemas Auxiliares do Buque 1 Obrigatorio 6 ECTS
Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos Obrigatorio 4,5 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Organización de Empresas Obrigatorio 6 ECTS
Tecnoloxía de Máquinas Obrigatorio 6 ECTS
Deseño e Análise Asistido por Ordenador Obrigatorio 6 ECTS
Construcións Industriais I Obrigatorio 6 ECTS
Estruturas Metálicas Con restriccións Optativo 6 ECTS
Soldadura Con restriccións Optativo 4,5 ECTS
Máquinas Mariñas e Sistemas de Propulsión 2 Obrigatorio 6 ECTS
Estruturas Obrigatorio 6 ECTS
Enxeñaría dos Materiais Obrigatorio 6 ECTS
Metroloxía e Control da Calidade Obrigatorio 6 ECTS
Estruturas II Con restriccións Optativo 6 ECTS
Enxeñaría de Vehículos Optativo 6 ECTS
Comportamento en Servizo Con restriccións Optativo 4,5 ECTS
Mantemento Con restriccións Optativo 4,5 ECTS
Construcións Industriais II Con restriccións Optativo 4,5 ECTS
Prácticas Externas Optativo 6 ECTS
Transporte Marítimo Obrigatorio 6 ECTS

Profesorado

O ensino do plan de estudos está a cargo de docentes dos departamentos de: Ciencias da Navegación e Enxeñaría Mariña, Construcións e Estruturas Arquitectónicas, Civís e Aeronáuticas, Empresa, Enxeñaría Civil, Enxeñaría de Computadores, Enxeñaría Industrial, Enxeñaría Naval e Industrial, Física e Ciencias da Terra, Matemáticas e Química.

Os estudos de grao organízanse por cursos. Fai clic nun curso para obter máis información.

Accións para a mobilidade do estudantado

A UDC mantén convenios de mobilidade de estudantes con universidades e institucións de educación superior de catro continentes. Cada curso académico publícanse varias convocatorias de mobilidade de estudantes para que estes poidan cursar parte dos seus estudos nunha desas institucións (un semestre ou un ano académico completo), obtendo pleno recoñecemento académico ao seu regreso no expediente UDC do estudante.

Nesas convocatorias publícanse as prazas das que a UDC dispón para ofrecer aos estudantes dos distintos centros e, no seu caso, as condicións específicas de cada unha delas. Do mesmo xeito, todos os anos convócanse bolsas para financiar a realización de prácticas no estranxeiro por parte dos estudantes

As prácticas serán tamén recoñecidas como parte do seu expediente académico ou no suplemento europeo ao título. O estudante é libre para buscar a empresa ou institución de destino do EEES na que desexa facer as prácticas. A estes efectos, a UDC ten un taboleiro virtual no que se publican as ofertas que chegan ao seu coñecemento.

As convocatorias de mobilidade xestiónanse conxuntamente nos centros de procedencia dos estudantes, baixo a dirección dos Responsables de Relacións Internacionais dos centros, e na Oficina de Relacións Internacionais da Universidade (ORI). Os requisitos xerais para acceder a unha praza de mobilidade, os dereitos e obrigacións dos estudantes, así como o procedemento para conceder as prazas regúlanse no Regulamento de Mobilidade da UDC.