Logo da Universidade da Coruña

Grao en Enxeñaría en Propulsión e Servizos do Buque

2016/2017 · 240 créditos

Saídas profesionais e académicas

Saídas profesionais e académicas

Estaleiros, compañías navieiras, sociedades de clasificación, industria auxiliar da construción naval, fabricantes de motores e turbinas, consultorías, oficinas de enxeñaría, industria en xeral, portos, explotación de recursos mariños, industria en mar aberto (offshore), centros de investigación, administracións e docencia.

Planificación do ensino

Calendarios e Horarios da EPS para o curso 2016/2017.

Descargar arquivo pdf

Esta titulación dispón de guía docente
Podes consultala para coñecer máis sobre o estudo. Na táboa inferior tamén podes consultar as guías docentes particulares a aquelas materias que dispoñen de ela.

Estrutura do estudo

Os estudos de grao organízanse por cursos. Fai clic nun curso para obter máis información.

  Guía Carácter Cuadr. créditos
ENXEÑARÍA DA CALIDADE E MEDIOAMBIENTE Obrigatorio 6 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
SISTEMAS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS Con restriccións Obrigatorio 6 ECTS
MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA ALTERNATIVOS Con restriccións Obrigatorio 6 ECTS
PROXECTO DE SISTEMAS AUXILIARES 1 Con restriccións Obrigatorio 6 ECTS
REGULAMENTACIÓN TÉCNICA APLICABLE AOS SISTEMAS Con restriccións Obrigatorio 6 ECTS
ENXEÑARÍA TÉRMICA E DE FLUÍDOS Con restriccións Obrigatorio 6 ECTS
SISTEMAS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS DO BUQUE Con restriccións Obrigatorio 6 ECTS
PROXECTO DE SISTEMAS AUXILIARES 2 Con restriccións Obrigatorio 6 ECTS
PROXECTO DE SISTEMAS DE PROPULSIÓN Con restriccións Obrigatorio 6 ECTS
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE SISTEMAS Con restriccións Obrigatorio 6 ECTS
HIDROSTÁTICA E HIDRODINÁMICA DO BUQUE Con restriccións Obrigatorio 6 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
VIBRACIÓNS E RUÍDOS Con restriccións Obrigatorio 6 ECTS
MATERIAIS PARA SISTEMAS E TÉCNICAS DE UNIÓN Con restriccións Obrigatorio 6 ECTS
TURBOMÁQUINAS TÉRMICAS Con restriccións Obrigatorio 6 ECTS
CONTABILIDADE, PLANIFICACIÓN E CONTROL DE CUSTOS Con restriccións Obrigatorio 6 ECTS
ESTRUTURAS MARIÑAS Con restriccións Obrigatorio 6 ECTS
TRABALLO FIN DE GRAO Con restriccións Obrigatorio 12 ECTS
CONTROL E REGULACIÓN DE MÁQUINAS NAVAIS Con restriccións Optativo 4,5 ECTS
CLIMATIZACIÓN E REFRIXERACIÓN APLICADAS AO BUQUE Con restriccións Optativo 4,5 ECTS
ENSAIOS NON DESTRUTIVOS Con restriccións Optativo 4,5 ECTS
INSTRUMENTACIÓN E AUTOMATIZACIÓN DO BUQUE Con restriccións Optativo 4,5 ECTS
PROPULSIÓN E SERVIZOS DOS BUQUES DE GUERRA Con restriccións Optativo 4,5 ECTS
MANTEMENTO E REPARACIÓN DOS BUQUES Con restriccións Optativo 4,5 ECTS
ENERXÍAS RENOVABLES MARIÑAS Con restriccións Optativo 4,5 ECTS
SISTEMAS DE BUQUES E PLATAFORMAS PETROLÍFERAS Con restriccións Optativo 4,5 ECTS
NOVAS TECNOLOXÍAS NA PROPULSIÓN NAVAL Con restriccións Optativo 4,5 ECTS

Profesorado

O ensino do plan de estudos está a cargo de docentes dos departamentos de: Enxeñaría Industrial e Matemáticas.

Os estudos de grao organízanse por cursos. Fai clic nun curso para obter máis información.

Accións para a mobilidade do estudantado

A UDC mantén convenios de mobilidade de estudantes con universidades e institucións de educación superior de catro continentes. Cada curso académico publícanse varias convocatorias de mobilidade de estudantes para que estes poidan cursar parte dos seus estudos nunha desas institucións (un semestre ou un ano académico completo), obtendo pleno recoñecemento académico ao seu regreso no expediente UDC do estudante.

Nesas convocatorias publícanse as prazas das que a UDC dispón para ofrecer aos estudantes dos distintos centros e, no seu caso, as condicións específicas de cada unha delas. Do mesmo xeito, todos os anos convócanse bolsas para financiar a realización de prácticas no estranxeiro por parte dos estudantes

As prácticas serán tamén recoñecidas como parte do seu expediente académico ou no suplemento europeo ao título. O estudante é libre para buscar a empresa ou institución de destino do EEES na que desexa facer as prácticas. A estes efectos, a UDC ten un taboleiro virtual no que se publican as ofertas que chegan ao seu coñecemento.

As convocatorias de mobilidade xestiónanse conxuntamente nos centros de procedencia dos estudantes, baixo a dirección dos Responsables de Relacións Internacionais dos centros, e na Oficina de Relacións Internacionais da Universidade (ORI). Os requisitos xerais para acceder a unha praza de mobilidade, os dereitos e obrigacións dos estudantes, así como o procedemento para conceder as prazas regúlanse no Regulamento de Mobilidade da UDC.