Grao en Educación Primaria

2019/2020 · 240 créditos

Saídas profesionais e académicas

Contorno profesional no que se sitúa

Educación

Saídas profesionais e académicas

Os estudos do Grao en Educación Primaria habilitan para a profesión regulada de mestra/e en Educación Primaria.

Empresas e institucións colaboradoras

Centros públicos/privados que impartan educación primaria e ciclos formativos/outros centros en que teñan recoñecida competencia docente ou impartan o ensino correspondente á educación primaria.

Planificación do ensino

Esta titulación dispón de guía docente
Podes consultala para coñecer máis sobre o estudo. Na táboa inferior tamén podes consultar as guías docentes particulares a aquelas materias que dispoñen de ela.

Estrutura do estudo

Os estudos de grao organízanse por cursos. Fai clic nun curso para obter máis información.

  Guía Carácter Cuadr. créditos
Teoría da Educación Formación básica 6 ECTS
Psicoloxía do Desenvolvemento de 6 a 12 Anos Formación básica 6 ECTS
Tecnoloxías da Información e a Comunicación en Educación Formación básica 6 ECTS
Socioloxía da Educación Formación básica 6 ECTS
Lingua Galega e a súa Didáctica Obrigatorio 6 ECTS
Historia da Educación Formación básica 6 ECTS
Psicoloxía da Aprendizaxe en Contextos Educativos Formación básica 6 ECTS
Educación Matemática I Obrigatorio 6 ECTS
Deseño, Desenvolvemento e Avaliación do Currículo Formación básica 6 ECTS
Lingua Castelá e a súa Didáctica Obrigatorio 6 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Organización e Avaliación de Institucións Educativas Formación básica 6 ECTS
Orientación, Titoría e Calidade Formación básica 6 ECTS
Lingua e Literatura Galega e a súa Didáctica Obrigatorio 6 ECTS
Deseño e Desenvolvemento Curricular da Educación Física Obrigatorio 6 ECTS
Educación Artística e a súa Didáctica Obrigatorio 6 ECTS
Educación Inclusiva e Multicultural Formación básica 6 ECTS
Lingua e Literatura Castelá e a súa Didáctica Obrigatorio 6 ECTS
Educación Matemática II Obrigatorio 6 ECTS
Didáctica das Ciencias Sociais I Obrigatorio 6 ECTS
Ensino e Aprendizaxe das Ciencias da Natureza I Obrigatorio 6 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Ensino e Aprendizaxe das Ciencias da Natureza II Obrigatorio anual 9 ECTS
Didáctica das Ciencias Sociais II Obrigatorio anual 9 ECTS
Didáctica da Expresión Musical Obrigatorio 6 ECTS
Educación Matemática III Obrigatorio 6 ECTS
Xogos Motores Optativo 4,5 ECTS
Expresión Corporal e Adaptacións Curriculares Optativo 4,5 ECTS
Dificultades de Aprendizaxe Optativo 4,5 ECTS
Trastornos da Lingua oral e Escrita Optativo 4,5 ECTS
Literatura Infantil e Xuvenil e a súa Didáctica Optativo 4,5 ECTS
Resolución de Problemas en Matemática Optativo 4,5 ECTS
Fundamentos da Educación Física na Sociedade Actual Obrigatorio 6 ECTS
Didáctica da Lingua Estranxeira Obrigatorio 6 ECTS
Prácticum I Obrigatorio 9 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Prácticum II Obrigatorio 36 ECTS
Educación Física para o Lecer Optativo 4,5 ECTS
Iniciación Deportiva Optativo 4,5 ECTS
Sistemas Alternativos de Comunicación Optativo 4,5 ECTS
Atención á Diversidade: Aspectos Didácticos e Organizativos Optativo 4,5 ECTS
Diagnóstico Pedagóxico Optativo 4,5 ECTS
Medio Histórico e Xeográfico de Galicia e a súa Didáctica Optativo 4,5 ECTS
Didáctica da Educación para a Saúde Optativo 4,5 ECTS
Valores e Educación para a Igualdade Optativo 4,5 ECTS
Relixión, Cultura e Valores Optativo 4,5 ECTS
Traballo Fin de Grao Obrigatorio 6 ECTS

 BOE co plan de estudos (PDF)

Profesorado

O ensino do plan de estudos está a cargo de docentes dos departamentos de: Didácticas Específicas e Métodos de Investigación e Diagnóstico en Educación, Letras, Pedagoxía e Didáctica, Psicoloxía e Socioloxía e Ciencias da Comunicación.

Os estudos de grao organízanse por cursos. Fai clic nun curso para obter máis información.

  • Asignada a docentes do estudo

Accións para a mobilidade do estudantado

A UDC mantén convenios de mobilidade de estudantes con universidades e institucións de educación superior de catro continentes. Cada curso académico publícanse varias convocatorias de mobilidade de estudantes para que estes poidan cursar parte dos seus estudos nunha desas institucións (un semestre ou un ano académico completo), obtendo pleno recoñecemento académico ao seu regreso no expediente UDC do estudante.

Nesas convocatorias publícanse as prazas das que a UDC dispón para ofrecer aos estudantes dos distintos centros e, no seu caso, as condicións específicas de cada unha delas. Do mesmo xeito, todos os anos convócanse bolsas para financiar a realización de prácticas no estranxeiro por parte dos estudantes

As prácticas serán tamén recoñecidas como parte do seu expediente académico ou no suplemento europeo ao título. O estudante é libre para buscar a empresa ou institución de destino do EEES na que desexa facer as prácticas. A estes efectos, a UDC ten un taboleiro virtual no que se publican as ofertas que chegan ao seu coñecemento.

As convocatorias de mobilidade xestiónanse conxuntamente nos centros de procedencia dos estudantes, baixo a dirección dos Responsables de Relacións Internacionais dos centros, e na Oficina de Relacións Internacionais da Universidade (ORI). Os requisitos xerais para acceder a unha praza de mobilidade, os dereitos e obrigacións dos estudantes, así como o procedemento para conceder as prazas regúlanse no Regulamento de Mobilidade da UDC.