Logo da Universidade da Coruña

Grao en Náutica e Transporte Marítimo

2016/2017 · 240 créditos

Que se aprende

As materias do plan de estudos garanten a aprendizaxe das competencias relacionadas coa operación, a xestión náutica e a explotación comercial de buques, entre as cales se atopan a planificación e dirección da navegación, a manobra e o goberno de buques, a carga e a seguridade.

Os graduados adquiren unha formación ampla, que permite o acceso a outras actividades do sector marítimo, como a administración, as sociedades de clasificación e navieiras, entre outras.

Competencias xenéricas

As competencias xenéricas establécense co obxectivo de que os estudantes acaden coñecementos, habilidades e actitudes útiles para desenvolverse non só no ámbito profesional senón tamén na vida cotiá dentro dunha sociedade crítica e en continuo cambio.

Deste xeito, o título recolle entre outras, competencias como:
 • Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria.
 • Valorar críticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse
 • Aplicar os coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma profesional

Competencias específicas

As competencias específicas garanten os coñecementos propios da profesión de Piloto da Mariña Mercante e desenvólvense nos contidos das materias de formación específica do Grao.

Cabe apuntar as seguintes:

 • Planificar e dirixir a navegación garantindo a seguridade e a protección do medioambiente
 • Realizar todas as operaciones relacionadas ca carga, sistemas de seguridade, loita contraincendios, mantemento dos equipos de cuberta, sinalizacións, comunicacións, atraque,etc.
 • Liderazgo para a organización e dirección da tripulación.
 • Realización de inspeccións, identificación de avarías, plans de continxencia e xestión da seguridade.

Competencias transversais

As competencias transversais son destrezas que permiten ao alumno desenvolver e aplicar as súas propias competencias en actividades diversas. Podemos destacar, a versatilidade, comunicarse de forma efectiva, traballo en equipo, iniciativa, responsabilidade social, etc.

Saídas profesionais e académicas

Saídas profesionais e académicas

 • Administración marítima
 • Navieiras
 • Aseguradoras do sector
 • Prácticos de porto
 • Estaleiros
 • Vixilancia aduaneira
 • Control de tráfico
 • Instalacións náutico-deportivas
 • Inspección de buques
 • Ensino e acceso a mestrado e doutoramento

Empresas e institucións colaboradoras

Empresas e Institucións de distintos ámbitos colaboran cara a potenciar as competencias adquiridas polos estudantes fundamentalmente a través de convenios de prácticas. Destacan empresas navieiras, astaleiros, aseguradoras, prácticos, entre outras. Canto a Institucións, destacan Salvamento Marítimo e a Autoridade Portuaria da Coruña.

Planificación do ensino

As materias poden impartirse en castelán, galego e/ou inglés, segundo conste nas guías docentes de cada materia.

Estrutura do estudo

Os estudos de grao organízanse por cursos. Fai clic nun curso para obter máis información.

  Guía Carácter Cuadr. créditos
Matemáticas I
Formación básica 6 ECTS
Expresión Gráfica
Formación básica 6 ECTS
Física
Formación básica 6 ECTS
Construción Naval
Obrigatorio 6 ECTS
Empresa e Dereito
Formación básica 6 ECTS
Hixiene Naval e Riscos Laborais
Obrigatorio 6 ECTS
Matemáticas II
Formación básica 6 ECTS
Química
Formación básica 6 ECTS
Inglés I
Formación básica 6 ECTS
Informática
Formación básica 6 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Economía Marítima
Obrigatorio 6 ECTS
Navegación I
Obrigatorio 6 ECTS
Sistemas Enerxéticos e Auxiliares do buque
Obrigatorio 6 ECTS
Inglés II
Formación básica 6 ECTS
Electricidade e Electrónica
Obrigatorio 6 ECTS
Manobra I
Obrigatorio 6 ECTS
Teoría do Buque I
Obrigatorio 6 ECTS
Inglés III
Formación básica 6 ECTS
Seguridade Marítima
Obrigatorio 6 ECTS
Navegación e Organización do Buque
Obrigatorio 6 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Estiba
Obrigatorio 6 ECTS
Meteoroloxía e Oceanografía
Obrigatorio 6 ECTS
Contaminación Mariña e Atmosférica
Obrigatorio 6 ECTS
Navegación II
Optativo 6 ECTS
Manobra II
Optativo 6 ECTS
Sistemas de navegación e comunicacións
Optativo 6 ECTS
Inspeccións Marítimas
Optativo 6 ECTS
Regulamento de Abordaxes, Sinais e Boias e Código IGS
Obrigatorio 6 ECTS
Dereito Marítimo I
Obrigatorio 6 ECTS
Radiocomunicacións Marítimas
Optativo 6 ECTS
Buques Tanque
Optativo 6 ECTS
Xestión de Empresas Marítimas
Optativo 6 ECTS
Códigos e Convenios Internacionais
Optativo 6 ECTS
Xestión da Seguridade, a Calidade e o Medio Ambiente Marítimo
Optativo 6 ECTS
Informática Aplicada
Optativo 6 ECTS
Inglés Aplicado
Optativo 6 ECTS
Xestión de Náutica Deportiva
Optativo 6 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Transportes Especiais
Optativo 6 ECTS
Simulación Náutica
Optativo 6 ECTS
Dereito Marítimo II
Optativo 6 ECTS
Teoría do Buque II
Optativo 6 ECTS
Xestión da Contaminación
Optativo 6 ECTS
Administración Marítima
Optativo 6 ECTS
Operador dos Servizos de Tráfico Marítimo e Centros de Coordinación de Salvamento
Optativo 6 ECTS
Investigación de Accidentes Marítimos
Optativo 6 ECTS
Xestión de proxectos
Optativo 6 ECTS
Inspeccións Marítimas da Carga
Optativo 6 ECTS
Inglés Comercial Marítimo
Optativo 6 ECTS
Xestión de Instalacións Náutico Deportivas
Optativo 6 ECTS
Prácticas Externas en Buque
Optativo 24 ECTS
Prácticas Externas en Empresa
Optativo 24 ECTS
Traballo Fin de Grao. Operación Náutica do Buque
Optativo 12 ECTS

 BOE co plan de estudos (PDF)

Profesorado

O ensino do plan de estudos está a cargo de docentes dos departamentos de: Ciencias da Navegación e da Terra, Ciencias da Saúde, Computación, Dereito Privado, Economía Aplicada 1, Economía Aplicada 2, Electrónica e Sistemas, Enerxía e Propulsión Mariña, Enxeñaría Industrial, Enxeñaría Industrial 2, Enxeñaría Naval e Oceánica, Filoloxía Inglesa, Física, Matemáticas, Métodos Matemáticos e de Representación, Química Analítica, Química Física e Enxeñaría Química 1 e Química Fundamental.

Os estudos de grao organízanse por cursos. Fai clic nun curso para obter máis información.

Accións para a mobilidade do estudantado

A UDC mantén convenios de mobilidade de estudantes con universidades e institucións de educación superior de catro continentes. Cada curso académico publícanse varias convocatorias de mobilidade de estudantes para que estes poidan cursar parte dos seus estudos nunha desas institucións (un semestre ou un ano académico completo), obtendo pleno recoñecemento académico ao seu regreso no expediente UDC do estudante.

Nesas convocatorias publícanse as prazas das que a UDC dispón para ofrecer aos estudantes dos distintos centros e, no seu caso, as condicións específicas de cada unha delas. Do mesmo xeito, todos os anos convócanse bolsas para financiar a realización de prácticas no estranxeiro por parte dos estudantes

As prácticas serán tamén recoñecidas como parte do seu expediente académico ou no suplemento europeo ao título. O estudante é libre para buscar a empresa ou institución de destino do EEES na que desexa facer as prácticas. A estes efectos, a UDC ten un taboleiro virtual no que se publican as ofertas que chegan ao seu coñecemento.

As convocatorias de mobilidade xestiónanse conxuntamente nos centros de procedencia dos estudantes, baixo a dirección dos Responsables de Relacións Internacionais dos centros, e na Oficina de Relacións Internacionais da Universidade (ORI). Os requisitos xerais para acceder a unha praza de mobilidade, os dereitos e obrigacións dos estudantes, así como o procedemento para conceder as prazas regúlanse no Regulamento de Mobilidade da UDC.

Accións concretas do centro

A través do programa Erasmus+, o Centro conta con convenios de estudos con Universidades de Polonia, Finlandia, Bélxica, Portugal e Lituania, a través dos cales os alumnos poden realizar unha estadía dun curso académico no extranxeiro e con recoñecemento posterior no seu estudo de orixe.